Maidir leis an gcartlann ghréasáin atá ag institiúidí an Aontais Eorpaigh

Clár na n-ábhar

 1. Cén fáth a ndéanaimid cartlannú ar shuíomhanna gréasáin?
 2. Cé aige a bhfuil cead an chartlann a úsáid?
 3. Cén t-ábhar a ndéanaimid cartlannú air?
 4. Cé mar a fheidhmíonn sé?
 5. Treoir do bhainisteoirí suíomhanna gréasáin
 6. An beartas maidir le hábhar a bhaint den ghréasán
 7. Eolas maidir le cúrsaí dlí
 8. Tuilleadh eolais

I láthair na huaire, is éagobhsaí atá na naisc chuig cartlann ghréasáin an Aontais Eorpaigh.
Táimid ag déanamh ár ndíchill leis an bhfadhb a réiteach, agus is oth linn an obair a bheith mí-áisiúil ort.
Más ag lorg inneachair chartlannaithe atá tú, cuir scéala chuig foireann an Aontais um chaomhnú ábhair suíomhanna: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Cén fáth a ndéanaimid cartlannú ar shuíomhanna gréasáin?

Tá méadú i ndiaidh a chéile ag teacht ar an bhfaisnéis ón Aontas Eorpach nach bhfuil ar fáil ach ar an ngréasán. Bíodh sin mar atá, is minic nach maireann inneachar gréasáin ach seal beag gearr, agus is tapa a bhíonn na teicneolaíochtaí gréasáin ag athrú leo. Dá bhrí sin, is baol go rachaidh an t-ábhar seo amú e.g. nuair a chuirtear athrú as cuimse ar suíomhanna gréasáin, sin nó nuair a bhaintear den ghréasán ar líne iad.

Sin é an fáth ar chruthaigh muid cartlann ghréasáin ó 2013 i leith le haghaidh institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí de chuid institiúidí an Aontais Eorpaigh (institiúidí an Aontais Eorpaigh).

Is éard atá sa chartlann seo léargas ar inneachar agus ar dhearadh na suíomhanna gréasáin mar a bhí ag am faoi leith. Mar gheall ar an gcartlann, an fhaisnéis a chuir na hinstitiúidí ar fáil ar a gcuid suíomhanna gréasáin, is faisnéis í a mbíonn fáil uirthi go fóill, fiú má tá an bunsuíomh nó an bunleathanach ar iarraidh, nó má tá cuid de ar iarraidh.

2. Cé aige a bhfuil cead an chartlann a úsáid?

Is cartlann oscailte atá ann, agus í ar fáil ar líne. Gach uile dhuine a bhfuil ceangal gréasáin, is féidir leo an chartlann a cheadú agus a úsáid.

3. Cén t-ábhar a ndéanaimid cartlannú air?

Suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais. Formhór na suíomhanna gréasáin seo, is i bhfearainn agus i bhfofhearainn europa.eu a dhéantar óstáil orthu, agus déantar a gcartlannú go rialta.

Is féidir dul ag ransú ar bhealach ad hoc ar shuíomhanna atá le baint den ghréasán, nó ar shuíomhanna a bhfuil athrú cuimsitheach le cur orthu, ach iarraidh a bheith faighte ó institiúid an Aontais atá i gceist. Is féidir linn cartlannú a dhéanamh ar leathanaigh a cruthaíodh le haghaidh imeachtaí áirithe, mar shampla.

I láthair na huaire, ní dhéanaimid cartlannú ar na nithe seo a leanas:

 • Naisc chuig suíomhanna gréasáin seachtracha. Sa chás a bhfuil naisc chuig suíomhanna seachtracha sna suíomhanna cartlannaithe, déanfar thú a atreorú chuig an suíomh beo. E.g. má aimsíonn tú nasc chuig suíomh gréasáin na Náisiún Aontaithe (https://www.un.org/) ar leagan cartlannaithe de shuíomh Europol, is chuig an leagan beo de shuíomh gréasáin na Náisiún Aontaithe a threorófar thú.
 • Inneachar dinimiciúil.
 • Na meáin shóisialta.
 • Bunachair sonraí. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh mbeidh toradh ar chuardach, agus ciallaíonn sé nach n-oibreoidh na naisc ach oiread más ar iarratais chuardaigh atá siad bunaithe.

4. Cé mar a fheidhmíonn sé?

Déantar cartlannú ar shuíomhanna gréasáin ceithre huaire in aghaidh na bliana, agus is gléas ransaithe suíomhanna a úsáidtear chuige sin. Leanann an gléas sin hipearnaisc le dul chomh fada leis na suíomhanna a roghnaíodh agus le hiniúchadh a dhéanamh orthu — mórán mar a dhéanfadh an duine agus é i mbun úsáide — agus cóipeálann sé na leathanaigh agus na comhaid a tharlaíonn roimhe.

Tig leis na húsáideoirí a mbealach a dhéanamh trí na suíomhanna cartlannaithe faoi mar a dhéanfaidís dá mba suíomh beo a bheadh ann. Bíodh sin mar atá, an chartlannú a dhéanann an gléas ransaithe, is rud é a bhfuil teorainn leis go teicniúil, agus dá bhrí sin tá gnéithe de na suíomhanna ar baol nach bhfeidhmeoidh siad a thuilleadh. Ina measc sin tá:

 • an cuardach ionsuite ar an suíomh gréasáin bunaidh;
 • inneachar nach féidir a rochtain agus tar éis logáil isteach;
 • cuid de na gnéithe loingseoireachta e.g. na roghchláir anuas, na ticbhoscaí, agus cuid de na léarscáileanna;
 • flaisbheochan agus cluichí, na meáin sruthaithe, agus meáin shóisialta leabaithe;
 • JavaScript casta;
 • infheidhmeacht POST.

5. Treoir do bhainisteoirí suíomhanna gréasáin

Suíomhanna a ullmhú i gcomhair a gcartlannaithe

 1. Ionas go mbeidh na leaganacha cartlannaithe den suíomh atá agat chomh maith agus is féidir, ná déan dearmad ar an dea-chleachtas. Is é sin: Suíomhanna gréasáin a chruthú a bheidh inchaomhnaithe (Cuir an comhad WORD ar fáil, níl rochtain agam ar an tiomántán comhroinnte - Pascale), agus cóir mhaith a choinneáil ar na suíomhanna sin. Tá tábhacht ar leith leis sin go mór mór don leathanach baile atá agat, mar sin é an bealach isteach don ghléas ransaithe.
 2. Má tá tuilleadh eolais uait, féach leat an Treoir do Sholáthraithe Faisnéise.
 3. Bain anuas inneachar nach ceart a chaomhnú (agus nach ceart é a bheith inrochtana) go fadtéarmach. Tharlódh gur cúiseanna a bhaineann le cearta maoine intleachtúla (e.g. cóipcheart) a bheadh leis seo, nó cúrsaí rúndachta, an príobháideachas, cosaint sonraí, srl.
 4. Mura féidir an t-inneachar seo a bhaint den suíomh roimh an gcartlannú, úsáid comhaid robot.txt ionas nach féidir ransú a dhéanamh air.

6. An beartas maidir le hábhar a bhaint den ghréasán

Bíonn cásanna dlisteanacha ann nuair is éigean leathanaigh sa chartlann shuíomhanna a cheilt ar an bpobal.

Tig le cách iarratas a chur isteach ar inneachar a bhaint anuas ach údar maith a bheith leis. Úsáid an nasc ríomhphoist seo le tús a chur leis: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Is sna cásanna seo a leanas amháin a chuirfear iarraidh san áireamh ar inneachar a bhaint anuas:

 • inneachar den chineál seo a leanas a bheith ar an leathanach:
  • faisnéis phearsanta, nó faisnéis phearsanta atá íogair, faoi mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais;
  • ábhar atá faoi chosaint cóipchirt nach bhfuiltear i seilbh na gceart is riachtanach ina gcoinne;
  • ábhar nó teachtaireachtaí atá clúmhillteach nó graosta;
 • más baol go dtarraingeodh inneachar an leathanaigh deacrachtaí móra iarbhír ar shealbhóir an tsuímh ó thaobh an riaracháin de;
 • más gníomh de mheon macánta a bhí i bhfoilsiú an leathanaigh, ach é amhlaidh feasta gur tháinig athrú ar an gcás, ionas go meastar gurbh iomchuí a bhaint anuas;
 • más de dhearmad a foilsíodh an leathanach agus má mheastar gur gá é a bhaint anuas leis an dearmad seo a cheartú.

7. Eolas maidir le cúrsaí dlí

7.1. Cóipcheart

© An tAontas Eorpach, 2019

Déanann Oifig na bhFoilseachán cartlannú suíomhanna le suíomhanna gréasáin an Aontais Eorpaigh a chaomhnú. An chuid is mó d’inneachar cartlannaithe na suíomhanna atá le rochtain i gcartlann shuíomhanna gréasáin an Aontais Eorpaigh (EUWA), is faoin Aontas Eorpach (nó institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais) atá an cóipcheart a ghabhann leis. Is le sealbhóirí na suíomhanna a fhanann úinéireacht agus cóipcheart na suíomhanna gréasáin atá sa chartlann (EUWA).

Mura luaitear a mhalairt, an t-ábhar a bhítear a fháil ón gcartlann (EUWA), is ábhar é is féidir a atáirgeadh in aisce. Tharlódh do na prionsabail ghinearálta sin a bheith faoi réir ag coinníollacha atá leagtha síos i bhfógraí cóipchirt ar leith. Níl feidhm aige maidir le grianghraif, físeáin, píosaí ceoil, ná ábhar eile atá faoi réir ag cearta maoine intleachtúla na dtríú páirtithe (neamh-AE). I gcásanna dá leithéid sin, is go díreach ar shealbhóirí an chóipchirt a chaithfear cead a iarraidh leis an ábhar a úsáid. Ní thugann Oifig na bhFoilseachán barántas go bhfuil an t-inneachar ar fad a bhaineann le tríú páirtithe marcáilte go cuí.

Eisiatar gach lógó agus trádmharc ón gcead ginearálta thuasluaite.

Is chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas is ceart gach ceist a bhaineann leis na cúrsaí seo a sheoladh: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Ráiteas príobháideachais

8. Tuilleadh eolais

Déan teagmháil leis an bhfoireann cartlannaithe: op-web-preservation@publications.europa.eu