Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/161, 2. oktoober 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega inimtervishoius kasutatavate ravimite välispakendil olevate turvaelementide kohta (EMPs kohaldatav tekst)