Pirmās Instances Tiesas Spriedums 2005. gada 8. jūnijā lietā T-315/03 Hans-Peter Wilfer pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes paraugi un modeļi) (ITSB) (Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “ROCKBASS” — Absolūts atteikuma pamatojums — Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Faktu pārbaude, ko Apelāciju padome veic pēc savas iniciatīvas — Prasītāja iesniegto apstākļu neņemšana vērā — Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. un 2. punkts)