Τι κάνουμε

Η Υπηρεσία Εκδόσεων εκδίδει καθημερινά την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης

Η Υπηρεσία Εκδόσεων εκδίδει καθημερινά την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης (24 όταν απαιτείται η έκδοσή της στα ιρλανδικά).

Από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (ηλεκτρονική ΕΕ) είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013).

Κάθε χρόνο, η Υπηρεσία Εκδόσεων παράγει πολυάριθμες εκδόσεις στο πλαίσιο των πολιτικών και των δραστηριοτήτων επικοινωνίας των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες διαθέτει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Κάθε χρόνο, η Υπηρεσία Εκδόσεων παράγει πολυάριθμες εκδόσεις στο πλαίσιο των πολιτικών και των δραστηριοτήτων επικοινωνίας των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες διαθέτει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Διαδικτυακές υπηρεσίες που διαχειρίζεται

Η Υπηρεσία Εκδόσεων διαχειρίζεται διάφορους ιστοτόπους που προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες στους Ευρωπαίους πολίτες:

 • EUR-Lex

  To EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης (24 όταν απαιτείται η έκδοσή της στα ιρλανδικά). Δίνει επίσης τη δυνατότητα για την παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών. Η βάση δεδομένων επικαιροποιείται καθημερινά και περιέχει περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από το 1951.  

  Αυτό το σύντομο βίντεο εξηγεί τι είναι το EUR-Lex και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι στα αγγλικά με υπότιτλους σε 24 γλώσσες της ΕΕ.

 • Εκδόσεις της ΕΕ

  Ο ιστότοπος Εκδόσεις της ΕΕ είναι διαδικτυακή βιβλιοθήκη και βιβλιοπωλείο με τις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 • H Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ

  Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • TED

  Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η διαδικτυακή έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις. Στη βάση TED δημοσιεύονται καθημερινά περίπου 1.700 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων.

 • EU Whoiswho

  To EU Whoiswho είναι ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει τις διευθύνσεις επικοινωνίας όλων των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ.

 • CORDIS

  To CORDIS (η υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης) είναι το πρωτογενές δημόσιο αποθετήριο και η πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με όλα τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ, καθώς και των αποτελεσμάτων τους, με την ευρεία έννοια του όρου.

Εργαλεία και εγχειρίδια

 • To Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων περιέχει κανόνες για το ύφος και τη σύνταξη που πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Υπάρχει στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (η κροατική έκδοση δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη).

 • Ο ιστότοπος EU Vocabularies παρέχει πρόσβαση σε πόρους δεδομένων αναφοράς σχετικών με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Η συνεχώς εμπλουτιζόμενη συλλογή περιλαμβάνει ελεγχόμενα λεξιλόγια, όπως το Eurovoc, καθώς και πίνακες αρχής, μοντέλα δεδομένων, οντολογίες, σχήματα κ.λπ. Ο ιστότοπος διευκολύνει τη δυνατότητα εντοπισμού και επαναχρησιμοποίησης αυτών των λεξιλογίων και συμβάλλει στην καλύτερη ανταλλαγή και διασύνδεση δεδομένων.