Λίγα λόγια για μας - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

EL - About us home - Who we are new

Αποστολή Όραμα Αξίες
mission

Η αποστολή μας

 

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών εκδόσεων σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ενωσιακό δίκαιο, στις δημοσιεύσεις, στα ανοικτά δεδομένα, στα αποτελέσματα ερευνών, στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων και σε άλλες επίσημες πληροφορίες που παρέχει η ΕΕ.

Αποστολή της είναι να υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ και να μεριμνά ώστε αυτό το ευρύ φάσμα πληροφοριών να είναι διαθέσιμο στο κοινό ως προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας και της διάδοσης της γνώσης.

 
vision

Το όραμά μας

 

Μια καλά ενημερωμένη ΕΕ, ενδυναμωμένη μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες και γνώσεις, η οποία θα αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η πρόσβαση αυτή στην κοινωνία και στην οικονομία.

 

Οι αξίες μας

 

Διαφάνεια

Ενισχύουμε τη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, της λογοδοσίας, της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της δημοκρατίας.

Αξιοπιστία

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία του περιεχομένου που παρέχουμε, ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται την ΕΕ ως πάροχο πληροφοριών.

Προσβασιμότητα

Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που θα πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από τη γλώσσα, την κουλτούρα, τυχόν αναπηρίες, την κοινωνική τους κατάσταση, τον τόπο, τη σχέση τους με την τεχνολογία ή τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τις πληροφορίες.

Προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας τόσο προς τους θεσμικούς μας φορείς όσο και προς τους ευρωπαίους πολίτες, διότι θέλουμε να συμβάλουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.