Λίγα λόγια για μας - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Who we are - Who we are

Ποιοι είμαστε

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι μια διοργανική υπηρεσία που εκδίδει τις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόφαση αριθ. 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ). Οι βασικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή και διάθεση εκδόσεων νομικού και γενικού περιεχομένου σε διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές μορφές, τη διαχείριση ιστοτόπων, όπως η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ και το EUR-Lex, που παρέχουν στους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις της ΕΕ ψηφιακή πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες και δεδομένα της ΕΕ, καθώς και τη μακροχρόνια διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται από όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.