Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10032 — Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 434/01