Απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Νοεμβρίου 1989 στην υπόθεση C-121/86: Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών, Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών ΑΕ και λοιποί κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Περάτωση διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικής με εισαγωγές φυσικού μαγνησίτον, αδρανώς κεκαυμένου)