Κανονισμός (EOK) αριθ. 2871/81 τής Επιτροπής τής 5ης Οκτωβρίου 1981 περί δευτέρας τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 3314/80 όσον αφορά τίς προθεσμίες πωλήσεως αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν πού προορίζεται γιά τή διατροφή τών μόσχων