Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2012 , για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών