Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2011 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Αυγούστου 2011 , που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2008/32) (ΕΚΤ/2011/12)