2010/434/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή της Σλοβενίας στον κατάλογο των κρατών μελών που είναι απαλλαγμένα από τη νόσο του Aujeszky και της Πολωνίας και περιφερειών της Ισπανίας στον κατάλογο των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται εγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για την εν λόγω νόσο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5358] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ