Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»-Eνσωμάτωση της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1687 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 «για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την υπαγωγή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας Ν,Ν-διαιθυλο-2-[[4-(1-μεθυλαιθοξυ)φαινυλο]μεθυλο]-5-νιτρο-1Η- βενζιμιδαζολο-1-αιθαναμίνη (ισοτονιταζένη) στον ορισμό των ναρκωτικών».