Πράσινη Bίβλος - Περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC (υποβληθέν από την Επιτροπή)