Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - FEMTE DEL: UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL - AFSNIT III: SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND - Kapitel 1: Udviklingssamarbejde - Artikel 211 (tidl. artikel 181 i TEF)