OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o
zpracování a ochraně vašich osobních údajů

Operace zpracování: Asistenční služba první úrovně pro uživatele elektronických služeb ajiných produktů Úřadu pro publikace

Správce údajů: Úřad pro publikace Evropské unie, oddělení D.1, Vztahy se zúčastněnými stranami

Referenční číslo: DPR-EC-00493

Obsah

 1. Úvod
 2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Najakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?
 4. Které osobní údaje uchováváme a zpracováváme?
 5. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?
 6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?
 7. Kdo má kvašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?
 8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?
 9. Kontaktní údaje
 10. Kde najdete podrobnější informace?

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje arespektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

Toto prohlášení oochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity ajaká práva vevztahu kesvým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů aevropského inspektora ochrany údajů.

Níže uvádíme informace týkající se operace zpracování údajů vedené jako „Asistenční služba první úrovně pro uživatele služeb elektronických služeb ajiných produktů Úřadu pro publikace“, které provádí oddělení D.1 „Vztahy se zúčastněnými stranami“ Úřadu pro publikace Evropské unie.

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování údajů: Oddělení D.1 „Vztahy se zúčastněnými stranami“ Úřadu pro publikace shromažďuje apoužívá vaše osobní informace kzodpovězení dotazů a křešení technických problémů, které při kontaktování asistenční služby první úrovně uvádíte.

Tato operace zpracování osobních údajů spočívá vzaznamenání osobních údajů, které jste nám poskytli při kontaktu, a v jejich použití za účelem odpovědi poté, co technický problém vyřešíme.

Vaše osobní údaje nebudou využity kautomatizovanému rozhodování, a to ani k včetně profilování.

3. Najakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

– zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen;

– jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Právní základ pro zpracování údajů: mandát Úřadu pro publikace Evropské unie, rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského asociálního výboru aVýboru regionů (2009/496/EC) ze dne 26.června 2009 oorganizaci azpůsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie

4. Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

K provádění této operace zpracování shromažďuje oddělení D.1 „Vztahy zúčastněných stran“ Úřadu pro publikace tyto kategorie osobních údajů:

U kontaktů e-mailem:e-mailová adresa, jméno apříjmení, jazyk azemě pobytu.

U telefonického styku: telefonní číslo, jméno apříjmení, záznamy telefonních hovorů, jazyk azemě pobytu.

U dopisní korespondence (výjimečné): jméno apříjmení, poštovní adresa, jazyk azemě pobytu.

5. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

Oddělení D.1 „Vztahy se zúčastněnými stranami“ Úřadu pro publikace uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou kesplnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, tj.k poskytnutí požadovaných služeb.

Jakmile již služby nejsou požadovány, jsou vaše údaje uchovávány po dobu nejvýše pěti let apoté odstraněny.

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje velektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané datové soubory atd.) jsou ukládány naserverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů podle smlouvy č.10685, 01/08/2018–31/07/2022 (rámcová smlouva skaskádovým efektem): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) and Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) (GDPR).

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických aorganizačních opatření. Mezi technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů apovaha osobních zpracovávaných údajů. Organizační opatření zahrnují přístup kúdajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

7. Kdo má kVašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup kvašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky, a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 máte specifická práva, zejména právo napřístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů aprávo naomezení jejich zpracování. Vpříslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo napřenositelnost údajů.

Souhlas jste udělili sposkytnutím svých osobních údajů oddělení D.1 „Vztahy se zúčastněnými stranami“ Úřadu pro publikace pro účely tohoto zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Svá práva můžete uplatnit tak, žese obrátíte nasprávce údajů, nebo vpřípadě sporu napověřence pro ochranu osobních údajů. Vpřípadě potřeby se můžete obrátit naevropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny vbodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva vsouvislosti sjednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte vesvé žádosti jejich popis (tj.referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

9. Kontaktní údaje

 • Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo obavy, či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování apoužívání vašich osobních údajů, obraťte se prosím nasprávce údajů, oddělení D.1 Vztahy se zúčastněnými stranami, Úřad pro publikace, info@publications.europa.eu.

 • Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

Vsouvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, ževdůsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo kporušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo se obrátit naevropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, která byla zdokumentována a která mu byla oznámena. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní zpracovatelská operace byla zanesena doveřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto ref. DPR-EC-00493.