2008/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 2931) (Text s významem pro EHP)