Rozsudek Tribunálu (první senát) ze dne 15. července 2011. # Ergo Versicherungsgruppe AG proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství ERGO Group - Starší slovní ochranná známka Společenství URGO - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]. # Věc T-221/09. Ergo Versicherungsgruppe v. OHMI-Société de développement a de recherche industrielle (ERGO Group) TITJUR