Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ТРЕТА - ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА#ДЯЛ XII - ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ#Член 166#(предишен член 150 от ДЕО)