/* */

PROPCELEX Директива на Комисията от 1 юли 1982 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/765/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно алкохоломерите и алкохолохидромерите