Zvláštní zpráva
26 2021

Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise každoročně zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná

O zprávě:Politika soudržnosti představuje jednu z největších částí rozpočtu EU. Jedná se zároveň o oblast politiky, v níž riziko nesprávných výdajů považujeme za vysoké. Relevantní a spolehlivá odhadovaná míra chyb ve výdajích na oblast soudržnosti je klíčovým prvkem pro zveřejňování informací ze strany Komise a také sledování souladu výdajů v této oblasti politiky s právními předpisy. Na základě svých zjištění jsme dospěli k názoru, že příslušné klíčové ukazatele výkonnosti zveřejňované ve výročních zprávách o činnosti dotčených generálních ředitelství i ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti Komise představují jen minimální míru chyb a že nejsou konečné. Důvodem jsou omezené pokrytí operačních programů i operací ze strany Komise prostřednictvím auditů souladu s předpisy, přirozená omezení jejích dokumentárních přezkumů a také problémy související s její auditní činností.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF Zvláštní zpráva: Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU

Shrnutí

I „Soudržnost“ představuje jednu z největších částí rozpočtu EU. Jedná se zároveň o oblast politiky, v níž riziko nesprávných výdajů považujeme za vysoké. Relevantní a spolehlivá odhadovaná míra chyb v oblasti soudržnosti je klíčovým prvkem pro zveřejňování informací ze strany Komise a sledování souladu výdajů v této oblasti politiky s právními předpisy. Je rovněž základem pro přijímání potřebných nápravných opatření.

II Informace o správnosti v oblasti soudržnosti vycházejí z práce auditních orgánů členských států a z následného ověření a posouzení jejich práce a výsledků Komisí. Výsledek této auditní práce je prezentován ve výročních zprávách o činnosti příslušných generálních ředitelství a také ve výroční zprávě Komise o řízení a výkonnosti jako klíčový roční ukazatel výkonnosti, který odhaduje míru chyb u výdajů na příslušné programy.

III Ve svých výročních zprávách jsme již dříve zdůraznili, že nedostatky, které jsme zjistili v práci auditních orgánů, omezují rozsah, v jakém se lze na jejich práci spoléhat. Hlavním cílem tohoto auditu bylo proto posoudit, zda auditní postupy Komise toto omezení kompenzují a zda jí umožňují zveřejnit relevantní a spolehlivý odhad míry chyb u výdajů na soudržnost ve výročních zprávách o činnosti a výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

IV Za tímto účelem jsme prověřovali procesy a postupy Komise týkající se ročního schvalování účetní závěrky členských států a jejího posuzování řádnosti výdajů, na nichž se účetní závěrka zakládá, což poskytuje základ pro schválení a potvrzení ročních měr zbytkových chyb vykázaných auditními orgány. Rovněž jsme prověřovali způsob, jakým Komise připravuje a prezentuje informace o správnosti v příslušných výročních zprávách o činnosti a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

V Zatímco generální ředitelství předkládají klíčové ukazatele výkonnosti jako svůj nejlepší odhad míry chyb, Účetní dvůr dospěl k celkovému závěru, že tyto ukazatele nejsou konečné a že představují pouze minimální míru chyb na úrovni generálního ředitelství a v důsledku toho rovněž ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

VI V souladu s regulačním rámcem Komise schvaluje roční účetní závěrku členských států, aniž by zohlednila správnost souvisejících výdajů. V důsledku toho pravidlo zadržení 10 % plateb, které bylo zavedeno s cílem chránit rozpočet EU, se uvolňuje i v situacích, kdy auditní orgány členských států potvrdily zbytkovou chybu nad 2% prahem významnosti (materiality) a kdy Komise musí ještě dokončit kontroly správnosti.

VII Při svých dokumentárních přezkumech Komise kontroluje konzistentnost informací o správnosti obsažených v souborech dokumentů k poskytnutí jistoty. Dokumentární přezkumy však nejsou koncipovány k tomu, aby odhalovaly dodatečné nezpůsobilé výdaje, což omezuje jejich přidanou hodnotu.

VIII Tyto dokumentární přezkumy přispívají k přístupu Komise založenému na posouzení rizik pro výběr auditních orgánů pro její audit souladu s předpisy. Komise však ne vždy vybírala auditní orgány s nejvyšším rizikovým skórem a dostatečným způsobem nedokumentovala odůvodnění, proč byly dané auditní orgány vybrány.

IX Audity souladu s předpisy, při nichž Komise přezkoumává způsobilost operací, představují nejdůležitější prvek pro posouzení práce auditního orgánu a souvisejících výsledků. Ačkoli Komise zjistila v auditech souladu s předpisy, které jsme přezkoumali, řadu neodhalených chyb, často své konečné výsledky revidovala v následné fázi s členskými státy. Rovněž jsme zjistili vysokou četnost neodhalených chyb, které Komise zjistila v případech, jež jsme kontrolovali. Spolu se skutečností, že vzorek operací vybraný Komisí je často omezený, z toho vyplývá, že ve zbytku vzorku auditních orgánů, který Komise nepřezkoumala, se pravděpodobně budou vyskytovat další typy chyb. Znamená to, že zbytková celková míra chyb představuje jen minimální míru chyb na programové úrovni.

X Komise uvádí výsledky své práce ve výročních zprávách o činnosti jako klíčový ukazatel výkonnosti. Ačkoli tento ukazatel představuje nejlepší odhad Komise týkající míry chyb, domníváme se, že klíčové ukazatele výkonnosti zveřejňované generálními ředitelstvími představují jen minimální míru chyb. Důvodem jsou omezené pokrytí operačních programů i operací prostřednictvím auditů souladu s předpisy, přirozená omezení dokumentárních přezkumů prováděných Komisí a také další problémy související s její auditní činností. Rovněž se domníváme, že zveřejněné klíčové ukazatele výkonnosti nejsou konečné, a jsou tedy pouze předběžné.

XI Aby se vykazování informací o správnosti v oblasti soudržnosti za nové programové období zlepšilo, doporučujeme Komisi, aby:

 • navrhla legislativní revizi, aby právní rámec odpovídajícím způsobem chránil zadržování platby před tím, než bude platba uvolněna;
 • zkvalitnila svou auditní činnost, auditní dokumentaci a proces přezkumu;
 • posílila hlavní prvky informací o správnosti poskytovaných ve výročních zprávách o činnosti.

Rovněž doporučujeme, aby ústřední útvary dostávaly pokyny k vypracování výroční zprávy o řízení a výkonnosti od subjektu, který je za ni odpovědný, tj. sboru komisařů.


Úvod

Soudržnost – hlavní výdajová oblast EU se dvěma kontrolními cykly

01 Politika soudržnosti, jež se zaměřuje na snižování rozdílů v rozvoji mezi jednotlivými členskými státy a regiony EU, tvoří významnou část rozpočtu EU. Provádí se prostřednictvím víceletých operačních programů, které členské státy obvykle předkládají na začátku každého programového období. Na obrázku 1 jsou uvedeny významné částky za posledních pět let, které byly vynaloženy na soudržnost v programovém období 2014–2020.

Obrázek 1 – Podíl výdajů na soudržnost v rámci rozpočtu EU

Zdroj: EÚD.

02 V programovém období 2021–2027 představuje okruh 2 víceletého finančního rámce (VFR), jehož součástí jsou dva různé podokruhy „VFR 2a – Evropská hospodářská, sociální a územní soudržnost“ a „VFR 2b – Odolnost a hodnoty“, 35 % rozpočtu EU a stal se největší oblastí politiky. Rozpočet podokruhu VFR 2a, který odpovídá „Soudržnosti“ ve VFR na období 2014–2020, činí na období 2021–2027 částku 372,6 miliardy EUR.

03 V naší výroční auditní zprávě hodnotíme výdaje v oblasti soudržnosti jako vysoce rizikové. Je tomu tak proto, že příslušná pravidla jsou složitá a velká část výdajů je založena na úhradě nákladů vykázaných samotnými příjemci[1]. Při naší auditní práci na ročním prohlášení o věrohodnosti jsme v oblasti soudržnosti opakovaně zjistili významnou (materiální) míru chyb. Spolu se značným objemem výdajů to vyžaduje spolehlivý systém kontroly a jistoty, který je schopen zajistit správnost výdajů na soudržnost. Měl by rovněž poskytovat relevantní a spolehlivý odhad skutečné míry chyb v této oblasti.

04 Rámec kontroly a získávání jistoty používaný k zajišťování těchto informací o správnosti v oblasti soudržnosti byl pro programové období 2014–2020 revidován. V rámci této revize bylo zavedeno každoroční schvalování výdajů na soudržnost předkládaných členskými státy Komisí, které doplňuje postupy při uzávěrce programů na konci programového období. Rovněž byl zaveden každoroční ukazatel zbytkového rizika, který je známý jako zbytková celková míra chyb (RTER – residual total error rate). RTER představuje odhad nesprávných výdajů, které přetrvávají v ročních účetních závěrkách operačních programů po zohlednění účinku všech kontrolních postupů, zpětného získávání prostředků a oprav ze strany členských států.

05 Rámec kontroly a získávání jistoty je zaměřen na dva kontrolní cykly: vnitrostátní cyklus na úrovni členských států a následný cyklus na úrovni Komise. Odráží to skutečnost, že Komise a orgány členských států společně řídí provádění politiky soudržnosti a její financování, což je koncept označovaný jako sdílené řízení.

Vnitrostátní kontrolní cyklus

06 Prvním prvkem rámce kontroly a získávání jistoty je vnitrostátní kontrolní cyklus znázorněný na obrázku 2.

Obrázek 2 – Roční kontrolní cyklus členských států

Zdroj: EÚD.

07 První obrannou linii vnitrostátního kontrolního cyklu z hlediska ochrany rozpočtu EU představují certifikační a řídicí orgány členských států. Zatímco certifikační orgány se zabývají žádostmi členských států o platby a vypracovávají jejich účetní závěrky, řídicí orgány odpovídají za výběr operací financovaných v rámci programů a za řídicí kontroly, jejichž cílem je zajistit, aby příjemci obdrželi úhradu pouze za výdaje, které jsou správné. Počet chyb, které jsou zjišťovány prostřednictvím auditní činnosti Komise i našich auditů, však ukazuje, že zavedené kontroly dosud dostatečně nezmírňují vysoké přirozené riziko chyb v této oblasti. V naší výroční zprávě jsme uvedli, že se toto se zejména týká řídicích orgánů, jejichž ověřování jsou neúčinná zejména při prevenci nebo odhalování nesrovnalostí u výdajů vykázaných příjemci[2].

08 Druhou obrannou linií jsou auditní orgány členských států. Provádějí každoroční audity účetních závěrek programů a reprezentativních vzorků operací, u nichž byly související výdaje vykázány Komisi. Odpovídají rovněž za posouzení řádného fungování řídicích a kontrolních systémů. Auditní orgány ve svých výročních kontrolních zprávách informují Komisi o zjištěné míře chyb ve vykázaných výdajích (celková míra chyb, TER – total error rate). Pokud je na základě jejich činnosti zjištěno, že TER přesahuje 2 %, auditní orgány doporučují opravy, které jsou nutné ke snížení zbytkové celkové míry chyb (RTER) 2 %. Auditní orgány podávají Komisi o provádění těchto oprav zprávy.

09 Výroční kontrolní zpráva je součástí každoročního souboru dokumentů k poskytnutí jistoty, které se mohou týkat jednoho operačního programu nebo skupiny operačních programů. Tento balíček je souborem dokumentů, které každý členský stát každoročně předkládá Komisi v souvislosti s evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy). Tvoří ho roční účetní závěrka, roční shrnutí, prohlášení řídícího subjektu a výrok auditora auditního orgánu spolu s výroční kontrolní zprávou. Auditní orgány vydávají výrok auditora ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky, legality a správnosti výdajů v účetní závěrce a účinnosti fungování řídicího a kontrolního systému. Soubory dokumentů k poskytnutí jistoty za předchozí účetní rok musí být Komisi každoročně zaslány do 15. února.

Kontrolní cyklus Komise

10 Konečnou odpovědnost za ochranu finančních zájmů EU nese Komise. Po dokončení vnitrostátního kontrolního cyklu zahájí každý rok Komise svůj roční kontrolní cyklus týkající se roční účetní závěrky a posoudí soubory dokumentů k poskytnutí jistoty obdržené v daném roce. Obrázek 3 znázorňuje příslušné hlavní kroky, na jejichž konci je vykázání RTER ve výročních zprávách o činnosti Komise.

Obrázek 3 – Roční kontrolní cyklus Komise

Zdroj: EÚD.

Schválení účetní závěrky

11 Komise provádí administrativní kontroly úplnosti a přesnosti účetní závěrky. Pokud Komise na základě svého posouzení účetní závěrku členského státu schválí, může poté uhradit roční zůstatek výdajů dlužných členskému státu, včetně 10 % zadržených při provádění průběžných plateb; zásada zadržení 10 % prostředků byla zavedena na ochranu rozpočtu EU[3].

Posouzení legality a správnosti

12 V souladu se svou auditní strategií má Komise za cíl získat přiměřenou jistotu, že RTER u každého operačního programu nepřesahuje 2 %. Za tímto účelem Komise nejprve prostřednictvím dokumentární prověrky posoudí informace o správnosti ve výročních kontrolních zprávách auditních orgánů. Pro účely svého posouzení rizik k výběru těch auditních orgánů a operačních programů, u nichž bude proveden audit souladu s předpisy na místě, využívá Komise rovněž informace získané během dokumentárních přezkumů a z předchozí auditní práce spolu s posouzením zpráv auditních orgánů o auditu systémů.

13 Audity souladu s předpisy se zaměřují v první řadě na opakované provádění auditů operací na úrovni auditních orgánů. Tvoří hlavní příspěvek k vlastní jistotě Komise. Audity souladu s předpisy posuzují spolehlivost práce auditního orgánu pro účely vydání výroku auditora a stanovení RTER. V případě potřeby Komise upraví RTER a vyžádá si dodatečné finanční opravy, což jsou opatření na ochranu rozpočtu EU před neoprávněnými výdaji, spočívající ve stažení těchto výdajů nebo jejich zpětném získání.

14 Jako svůj klíčový ukazatel výkonnosti (KPI 5) Komise vypočítává vážený průměr upravených RTER. Tento klíčový ukazatel výkonnosti KPI 5 je hlavním ukazatelem správnosti vykazovaným ve výročních zprávách o činnosti. Komise rovněž ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti (AMPR) konsoliduje klíčové ukazatele výkonnosti GŘ (generálních ředitelství) pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL) a pro regionální a městskou politiku (REGIO), na jejichž základě stanoví svůj odhad míry chyb ve výdajích na soudržnost (tzv. „riziko při platbě“).

Z naší předchozí práce vyplývá, že na míry chyb vykázané auditními orgány se ne vždy můžeme spolehnout

15 Během čtyř let jsme prověřovali výdaje za období 2014–2020 a zjistili jsme dodatečné chyby v operacích, které auditní orgány předtím kontrolovaly. Nemohli jsme proto souhlasit se závěry auditních orgánů, že u poloviny kontrolovaných souborů dokumentů k poskytnutí jistoty (které představují také polovinu kontrolovaných výdajů) byla RTER pod úrovní 2 %. Na základě této připomínky jsme dospěli k závěru, že na míry chyb vykázané auditními orgány se ne vždy můžeme spolehnout. Obrázek 4 uvádí naše výsledky v průběhu let[4].

Obrázek 4 – Soubory dokumentů k poskytnutí jistoty, u nichž bylo výsledkem našeho auditu zvýšení míry zbytkových chyb nad 2 %

Zdroj: EÚD.

16 Míry chyb vykázané ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL a souhrnně ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti proto mohou být spolehlivé pouze tehdy, pokud kontrolní cyklus Komise může tato omezení činnosti auditních orgánů kompenzovat. To je předmětem této zprávy. Výsledky našeho auditu by mohly být pro Komisi důležitým vstupem při koncipování její auditní činnosti na programové období 2021–2027.

Rozsah a koncepce auditu

17 Náš audit se týkal rámce kontroly a získávání jistoty za období 2014–2020, jehož cílem bylo umožnit Komisi vykázat roční riziko zbytkových chyb za každý rozpočtový rok. Posuzovali jsme, zda Komise:

 • provádí u každého souboru dokumentů k poskytnutí jistoty dostatečnou a odpovídající auditní činnost, aby mohla stanovit spolehlivou a relevantní míru ročního rizika zbytkových chyb (RTER);
 • ve výročních zprávách o činnosti uvádí spolehlivé roční riziko zbytkových chyb za každé GŘ (KPI 5);
 • ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti uvádí spolehlivou roční míru chyb (riziko při platbě) v oblasti soudržnosti.

18 Posuzovali jsme příslušné procesy a postupy pro schválení účetní závěrky, posuzování správnosti výdajů, na nichž se zakládá roční účetní závěrka u souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, a způsob, jakým Komise připravuje a předkládá informace o správnosti v příslušných výročních zprávách o činnosti a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

19 Za tímto účelem jsme analyzovali práci, kterou Komise vykonala při výpočtu RTER pro dvě hlavní GŘ pro soudržnost, tj. REGIO a EMPL, a na souhrnné úrovni ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti:

 • U deseti souborů dokumentů k poskytnutí jistoty – pěti z každého GŘ – jsme analyzovali dokumentární přezkumy provedené za účetní období 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018.
 • Vybrali jsme deset dokončených auditů souladu s předpisy – opět pět za každé GŘ – provedených Komisí za účetní období 2016/2017 a 2017/2018.
 • U každého vybraného auditu souladu s předpisy jsme vybrali jednu operaci, kterou Komise kontrolovala, a podrobně jsme přezkoumali auditní spis.
 • Přezkoumali jsme rovněž finanční opravy vyplývající z 26 auditů souladu s předpisy provedených v roce 2018.

20 Z rozsahu našeho auditu jsme vyloučili práci, kterou Komise vykonala za účetní období 2018/2019, neboť kontrolní cyklus pro tento rok nebyl v době našeho auditu dokončen. Naším hlavním zaměřením byla proto práce Komise za účetní období 2016/2017 a 2017/2018.

Připomínky

Nová právní ustanovení řeší některá omezení u schvalování účetní závěrky, ale při uvolňování zadržených plateb přetrvávají některá rizika

21 Náš přezkum vzorku deseti souborů dokumentů k poskytnutí jistoty potvrdil, že Komise v souladu s právními předpisy provádí činnost zacílenou na účetní závěrky členských států. Schvaluje je v případě, že auditní orgán poskytl výrok bez výhrad, pokud jde o jejich úplnost, přesnost a pravdivost, pakliže Komise nemá konkrétní důkazy o tom, že je tento výrok auditora nespolehlivý. Příslušná míra chyb není faktorem při určování toho, zda bude účetní závěrka schválena. Komise následně uvolňuje 10 % původně zadržených plateb, i když má důkazy o tom, že výdaje v účetní závěrce obsahují významnou (materiální) míru chyb – tj. RTER je vyšší než 2 %. Právní ustanovení upravující postup schvalování účetní závěrky tedy nemohou zajistit celkový cíl ochrany rozpočtu EU, dokud není dokončeno posouzení správnosti. Toto omezení ilustruje rámeček 1.

Rámeček 1

Schválení účetní závěrky s významnou (materiální) mírou chyb

Vnitrostátní auditní orgán vydal výrok s výhradou k souboru dokumentů k poskytnutí jistoty na období 2017–2018 a potvrdil RTER ve výši 8,54 %. Komise požádala tento auditní orgán, aby upravil výrok auditora k účetní závěrce na bez výhrad, a uvedla, že vysoká míra zbytkových chyb neměla žádný dopad na účetní závěrku, ale pouze na legalitu a správnost výdajů a na řídicí a kontrolní systémy. V důsledku toho auditní orgán svůj výrok s výhradou změnil. Odstranil svou výhradu k účetní závěrce, ale zachoval výhradu k legalitě a správnost výdajů a k fungování řídícího a kontrolního systému. V souladu s nařízením to znamenalo, že účetní závěrka byla schválena a zadržované prostředky ve výši 10 % byly uvolněny ještě před nezbytnými opravami, které by snížily RTER pod úroveň 2 %.

22 Nový právní rámec na programové období 2021–2027 omezení u schvalování účetní závěrky částečně řeší. Zadržovaná částka se sníží na 5 % a Komise nemůže účetní závěrku schválit, pokud bude míra zbytkových chyb vykázaná auditními orgány vyšší než 2 %. Posouzení spolehlivosti vykázané RTER ze strany Komise a související správnost dotčených výdajů se však budou nadále prováděny až po schválení účetní závěrky. Na stejný problém jsme poukázali v našem stanovisku č. 6/2018, v němž jsme zdůraznili, že schválení účetní závěrky ze strany Komise nezohledňuje žádné následné finanční opravy provedené Komisí ani potřebu upravit míry chyb, neboť související výdaje podléhají dodatečným kontrolám Komise po schválení účetní závěrky[5].

Přirozená omezení v dokumentárních přezkumech Komise snižují jejich příspěvek k potvrzení RTER

Dokumentární přezkumy Komise nejsou koncipovány k tomu, aby odhalovaly dodatečné nezpůsobilé výdaje

23 Při dokumentárních přezkumech pro posouzení správnosti Komise analyzuje informace poskytnuté v každém souboru dokumentů k poskytnutí jistoty za použití standardizovaných kontrolních seznamů. Na rozdíl od postupu schvalování účetní závěrky se tyto dokumentární přezkumy zaměřují na legalitu a správnost uskutečněných operací a na potvrzení spolehlivosti RTER oznámených auditními orgány.

24 Za tímto účelem Komise nejen posuzuje předložené soubory dokumentů k poskytnutí jistoty, ale zohledňuje i další auditní informace. Tyto další auditní informace obvykle nesouvisejí pouze s činností auditního orgánu, ale zahrnují i další prvky systémů řízení a kontroly, které vycházejí z včasných preventivních auditů systémů prováděných Komisí a dalších tematických auditů.

25 dokumentárního přezkumu se kontrola správnosti informací týká údajů uvedených ve výroční kontrolní zprávě, výroku auditora a dalších dokumentech v balíčku pro poskytnutí jistoty. Jako doplněk dokumentárních přezkumů může Komise rovněž provádět zjišťovací mise u auditních orgánů před obdržením souboru dokumentů k o poskytnutí jistoty nebo po jeho obdržení. Až do revize v roce 2020 však metodika Komise pro dokumentární přezkumy a zjišťovací mise nepočítala s posuzováním nebo ověřováním správnosti jednotlivých operací nebo výdajových položek. Náš přezkum deseti souborů dokumentů k poskytnutí jistoty ukázal, že Komise posuzovala každý soubor dokumentů k poskytnutí jistoty strukturovaným způsobem, ale dopad těchto posouzení na správnost výdajů byl omezený, jak je uvedeno v následujících bodech.

26 Zjistili jsme, že na základě svých dokumentárních přezkumů Komise pozměnila RTER, které dříve vykázaly auditní orgány. Analyzovali jsme vzorek deseti takových případů týkajících se účetního období 2017/2018, u nichž došlo k významné úpravě. Zjistili jsme, že ve všech případech byla úprava založena buď na chybě ve výpočtech provedených auditním orgánem, nebo na zjištěních z jiných auditních zakázek, jako jsou včasné preventivní audity systémů prováděné Komisí nebo její předchozí audity souladu s předpisy nebo z naší vlastní auditní práce. Aby Komise zjistila dodatečné chyby nad rámec chyb zjištěných auditním orgánem při jeho kontrole operací, musela by provést dodatečnou práci také na úrovni operací, což vypovídá o p přirozeném omezení jejích dokumentárních přezkumů.

27 Kromě toho Komise posuzuje každou vnitrostátní zprávu o auditu systému a bere tyto informace v úvahu pro svoje závěry po dokumentárním přezkumu legality a správnosti výdajů certifikovaných v balíčku dokumentů pro poskytnutí jistoty. Dokumentace Komise týkající se práce vykonané za účelem přezkumu vnitrostátních zpráv o auditu systémů však nebyla dostatečně podrobná. Kontrolní seznamy Komise obsahují tři otázky, na které auditoři často odpovídali jen ano/ne bez vysvětlujících připomínek. Chybějící podrobnější informace nám neumožnily pochopit, jaká práce byla vykonána, a potvrdit, že takováto práce je dostatečná.

Jak audity souladu s předpisy, které provedla Komise, tak audity EÚD zjistily významné chyby, které nemohly být při dokumentárních přezkumech zjištěny

28 naší analýzy vyplynulo, že v důsledku auditů souladu, které Komise provedla v období 2018–2020 za účetní období 2016/2017 a 2017/2018, upravila značný počet RTER. U přibližně dvou pětin (42 %) případů Komise zjistila chyby, které přispěly ke zvýšení RTER nad 2 %, jak je uvedeno na obrázku 5. U téměř jedné pětiny (17 %) těchto případů přesahovala RTER 5 %. Tyto dodatečné chyby, které vedly k úpravě RTER, nebyly při předcházejících dokumentárních přezkumech zjištěny.

Obrázek 5 – Počet operačních programů, u nichž Komise po auditu souladu s předpisy upravila RTER

Zdroj: EÚD.

29 Z naší vlastní auditní práce za účelem prohlášení o věrohodnosti provedené v letech 2017[6], 2018[7] a 2019[8] navíc vyplynulo, že u 23 ze 47 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty (49 %) byla RTER auditním orgánem výrazně podhodnocena. Ve všech 23 případech měla být příslušná RTER nad 2% prahem významnosti (materiality).

30 Zatímco Komise provádí strukturované posouzení informací uvedených v souborech dokumentů k poskytnutí jistoty, zejména výročních kontrolních zpráv, naše analýza ukázala, že nesprávné výdaje nebyly při dokumentárních přezkumech odhaleny a opraveny. Dokumentární přezkumy Komise nejsou koncipovány tak, aby byly schopny odhalovat dodatečné nezpůsobilé výdaje, což omezuje jejich přidanou hodnotu, pokud jde o potvrzení správnosti uskutečněných operací a platnosti RTER vykázaných auditními orgány.

Při výběru nejrizikovějších auditních orgánů pro účely auditů souladu s předpisy Komise ne vždy uplatňovala svůj přístup založený na posouzení rizik

31 Strategie auditu Komise stanoví, že se řídí přístupem založeným na posouzení rizik. Za tímto účelem provádí roční posouzení rizik s cílem vybrat nejrizikovější auditní orgány, u nichž budou provedeny audity souladu s předpisy. Obě GŘ používají pro své roční posouzení rizik stejná kritéria a stejný přístup; posouzení rovněž zohledňuje informace získané z dokumentárního přezkumu souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. Výsledkem posouzení rizik je, že auditní orgány obdrží hodnocení na základě jejich rizikovosti a je jim přiřazeno rizikové skóre.

32 Komise dále posuzuje specifické rizikové faktory pro každý operační program. Po posouzení úrovně rizika spojeného s operačními programy, které jsou v odpovědnosti auditních orgánů, jimž bylo dříve přiřazeno rizikové skóre, vybírá Komise příslušné auditní orgány a operační programy pro audity souladu s předpisy.

33 Při prověřování posouzení rizik provedených oběma generálními ředitelstvími v letech 2018 a 2019 jsme zjistili, že Komise ne vždy tento svůj postup dodržovala. Určitému riziku například přidělila hodnotu 20, zatímco postup stanovoval pouze pět bodů. V některých případech nepřiřadila hodnotu 0 (pro „ano“) a 10 (za „ne“), ale přidělila pět bodů, což svědčí o tom, že její postupy tuto možnost neupravovaly. Tyto nesrovnalosti měly dopad na celkové hodnocení rizik u jednotlivých auditních orgánů, a tudíž na to, jaké pořadí jim Komise přiřadila, když připravovala vlastní plán auditů. Poukazují také na nedostatky v tomto postupu.

34 Abychom mohli zhodnotit spolehlivost posouzení rizik provedeného Komisí, provedli jsme analýzu toho, zda výsledky uvedené v závěrečných zprávách o auditu souladu s předpisy z let 2017, 2018 a 2019 byly v souladu jejím původním posouzením rizik Komise, tj. zda byly auditní orgány správně posouzeny jako vysoce rizikové nebo nízkorizikové. Auditní orgán jsme považovali za vysoce rizikový, pokud je jeho rizikové skóre vyšší než průměrné rizikové skóre stanovené Komisí, a za orgán s nízkým rizikem, je-li toto skóre naopak nižší. Zjistili jsme, že u 11 ze 13 orgánů s nízkým rizikem Komise upravila RTER. Ve dvou případech vedla tato úprava k nárůstu RTER z hodnoty pod 2 % na úroveň přesahující 2 %. Ve zbývajících devíti případech tato úprava nevedla k závěru, že byla vykázaná RTER pod úrovní 2 %. Vyplývá z toho, že dva z těchto auditních orgánů ve skutečnosti nebyly orgány s nízkým rizikem. U orgánů s vysokým rizikem Komise upravovala míry chyb nad úroveň 2 % častěji (ve 20 z 39 případů).

35 Na základě naší práce v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti jsme dospěli k závěru, že RTER bude nad úrovní 2 % u tři z osmi auditních orgánů s nízkým rizikem, jichž se týkalo naše testování věcné správnosti. Pokud jde o dopad, tabulka 6 ukazuje, že průměrná úprava RTER, kterou vykázaly auditní orgány s nízkým rizikem, je o vyšší než úprava potřebná pro vysoce rizikové auditní orgány. To znamená, že posouzení Komise, pokud jde o tom, co představuje orgán s nízkým rizikem, závisí na informacích, které jsou v dané chvíli dostupné, a že toto posouzení má tedy svá přirozená omezení.

Tabulka 6 – Průměrný dopad naší činnosti na míru zbytkových chyb nahlášenou vysoce rizikovými a nízkorizikovými auditními orgány

Zdroj: EÚD.

36 Přezkoumali jsme rovněž plán auditu Komise na rok 2019 s cílem zjistit, zda byly vybrány auditní orgány klasifikované jako nejrizikovější. Zjistili jsme, že osm z dvanácti auditních orgánů vybraných GŘ EMPL mělo rizikové skóre pod obecným průměrem 32 %. Komise však nezdokumentovala odůvodnění této odchylky od výsledku svého posouzení rizik. V důsledku toho jsme nebyli schopni potvrdit, zda Komise vždy uplatňovala svůj přístup založený na riziku a u auditů souladu s předpisy vybírala nejvíce rizikové auditní orgány. Tabulka 1 uvádí riziková skóre a vybrané auditní orgány podle jednotlivých generálních ředitelství.

Tabulka 1 – Přehled rizikových skóre u vybraných auditních orgánů

2019 – posouzení rizik REGIO EMPL
Počet posuzovaných auditních orgánů 83 101
Průměrné hodnocení rizik posuzovaných auditních orgánů 38 % 30 %
2019 – plán auditu    
Provedené audity souladu s předpisy 14 12
Auditní orgány vybrané pro audity souladu s předpisy 11 12
Průměrné rizikové skóre u vybraných auditních orgánů 53 % 26 %
Auditní orgány vybrané s hodnocením rizika vyšším než průměr 10 4

Zdroj:EÚD.

Ačkoli Komise při auditech souladu s předpisy zjišťuje nesprávné výdaje, často konečné výsledky v následné fázi s členskými státy reviduje

Při auditech souladu s předpisy byly zjištěny nesprávné výdaje, ale v našem vzorku nebyly dvě chyby odhaleny

37 V rámci auditů souladu s předpisy Komise usiluje o přiměřenou jistotu, že práce auditních orgánů je spolehlivá. Za tímto účelem Komise obvykle při každém auditu souladu s předpisy přezkoumává osm až deset operací, které byly předtím přezkoumány auditním orgánem.

38 Analyzovali jsme vzorek deseti auditů souladu s předpisy provedených Komisí, které se týkaly celkem 73 operací. U 28 z těchto 73 operací Komise ve své závěrečné zprávě o auditu souladu uvedla zjištění s finančním dopadem. To znamená, že byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, které mohou ovlivnit RTER. V našem vzorku deseti náhodně vybraných operací jsme zjistili dodatečné chyby u dvou operací, které Komise neodhalila.

39 V jednom případě jsme zjistili, že režijní náklady byly proplaceny na základě paušální sazby (zjednodušené vykazování nákladů). Zatímco nařízení stanoví, že zjednodušené vykazování nákladů musí být schváleno a odsouhlaseno předem, paušální sazba byla v tomto případě schválena až během provádění operace. Auditní orgán ani auditoři Komise navíc nezjistili, že náklady nebyly vykázány v souladu s metodikou definovanou v grantové dohodě. V tomto ohledu jsme konstatovali, že Komise ve svých pracovních dokumentech poukázala na nesprávné právní ustanovení. Dospěli jsme k závěru, že vykázané náklady nebyly v souladu s právním základem, a byly proto nezpůsobilé. Dopad této chyby znamená, že míra chyb vykázaná Komisí v její závěrečné zprávě o auditu souladu s předpisy byla podhodnocena.

40 Ve druhém případě se operace týkala pořízení dvou plavidel určených k organizaci vícedenních říčních výletních plaveb. Podle orgánů členských států a Komise byly činnosti klasifikovány jako „jiné zábavní a rekreační činnosti“ a podpora byla vyňata z oznamovací povinnosti týkající se státní podpory. Vzhledem k tomu, že příjemce v žádosti uvedl, že plavidla měla být částečně provozována subjekty v rámci stejné skupiny, do které příjemce patřil, podpora pravděpodobně podpoří činnosti v odvětví výletních plaveb. Komise toto odvětví výslovně klasifikovala jako odvětví dopravy, které není vyňato z oznamovací povinnosti týkající se státní podpory. Jelikož ani struktura skupiny, ani dohody o provozování nebyly analyzovány členskými státy ani auditory Komise, dospěli jsme k závěru, nezbytné prvky způsobilosti pro schválení operace nemusely být splněny a že výdaje neměly být vykázány jako způsobilé.

41 Kromě výše uvedených problémů jsme u jednoho z deseti auditů souladu s předpisy, které jsme prověřovali, zjistili, že GŘ REGIO a GŘ EMPL dospěly k rozdílnému závěru ohledně konečné RTER (viz rámeček 2). V tomto případě auditní orgán nahlásil společnou míru chyb pro finanční prostředky obou generálních ředitelství. Obdobný problém jsme zjistili také u jednoho z dokumentárních přezkumů v našem vzorku. V této souvislosti bereme na vědomí zřízení Společného ředitelství auditu pro soudržnost (DAC), k němuž došlo v červenci 2021, do jehož působnosti spadají všechny auditní činnosti týkající se výdajů na soudržnost. Úkolem Společného ředitelství auditu je zajišťovat ověřovací a auditní činnosti jak pro generální ředitele, tak i pro všechny auditní služby, za něž nesou odpovědnost. Sloučení dvou dříve oddělených auditních ředitelství GŘ REGIO a GŘ EMPL by mělo přispět k soudržnosti auditní činnosti a hodnocení Komise.

Rámeček 2

Audit souladu s předpisy – společný vzorek čtyř operačních programů týkajících se EFRR a ESF

Auditní orgán vydal výrok o legalitě a správnosti na základě společného vzorku operací týkajících se operačních programů EFRR a ESF za účetní období 2016/2017. Výběrem společného vzorku ze dvou fondů auditní orgán vytvořil jednu společnou míru chyb reprezentativní pro oba fondy.

Po auditu společného vzorku operací vykázal auditní orgán společnou RTER ve výši 0,0 %. GŘ REGIO i GŘ EMPL se rozhodly provést audit souladu s předpisy.

Poté, co GŘ REGIO provedlo audit souladu s předpisy u osmi operací operačních programů EFRR, upravilo společnou RTER na 6,9 %. Zatímco GŘ REGIO použilo společnou míru chyb, GŘ EMPL vykázalo míru chyb pouze u operačních programů ESF, která činila 0,3 %. Vzhledem k tomu, že RTER pouze pro operační programy EFRR by činila 21,3 %, dochází na úrovni Komise k významnému podhodnocení.

V tomto případě by velikost vzorku umožnila každému generálnímu ředitelství dospět k závěru ohledně svých finančních prostředků. Měly by však koordinovat a uplatňovat stejný přístup, a to buď zvážením RTER pro své fondy, nebo zvážením společné sazby, aby se předešlo podhodnocení rizika na úrovni Komise.

42 Přezkoumali jsme dokumentaci Komise týkající se práce, kterou provedla u 73 operací, jichž se týkaly její audity souladu s předpisy. Náležitá dokumentace je požadavkem mezinárodních auditorských standardů, zejména pokud se jiní auditoři hodlají spolehnout na auditní práci a zjištění.

43 Každé GŘ vypracovalo pro přezkum vybraných operací zvláštní kontrolní seznamy. Zjistili jsme, že více než třetina (37 %) kontrolních seznamů nebyla vyplněna, protože jedna nebo více auditních otázek nebyly zodpovězeny. V případech, kdy byla odpověď zodpovězena, často se omezila na „ano“ nebo „ne“ bez dodatečných informací, které by nezávislému posuzovateli umožnily posoudit přiměřenost podkladové práce, která k této odpovědi vedla. Dokumentace týkající se výdajů testovaných Komisí rovněž ukázala nedostatky, neboť u téměř pětiny (18 %) kontrolovaných auditních spisů nebyly informace o počtu a hodnotě testovaných výdajových položek k dispozici. Tabulka 7 shrnuje nedostatky, které jsme zjistili v auditní dokumentaci Komise.

Tabulka 7 – Nedostatky v auditní dokumentaci Komise

Zdroj:EÚD.

Komise často v následné fázi s členskými státy reviduje své výsledky

44 Poté, co Komise dokončí svou práci, vydá návrh zprávy o auditu, která obsahuje i její zjištění z auditů souladu s předpisy. V souladu s ustanoveními nařízení o společných ustanoveních[9] a mezinárodními auditorskými standardy mají členské státy příležitost vyjádřit se k původnímu posouzení Komise a zpochybnit je. Na základě analýzy odpovědí členského státu vydá Komise v souladu se svými vnitřními předpisy závěrečnou zprávu o auditu, která by měla obsahovat její konečné závěry a v případě potřeby uvádět požadované opravy. Komise má po svém auditu na místě tři měsíce na to, aby předložila návrh zprávy, a další tři měsíce na vydání závěrečné zprávy poté, co od vnitrostátních orgánů obdrží úplnou odpověď.

45 návaznosti na vydání závěrečné zprávy o auditu Komise zahajuje následnou fázi, v níž ověřuje, zda orgány členských států přijaly a uplatnily opravy vyplývající z jejích zjištění, nebo zda by Komise měla zahájit postup finančních oprav[10]. Komise obecně vyzývá orgány členských států, aby opravy provedly, a v případě potřeby se zapojí do dalších jednání.

46 dvou z deseti auditních zpráv o souladu s předpisy, které jsme přezkoumali, členské státy výsledky auditů akceptovaly a opravy provedly. U zbývajících osmi auditních zpráv o souladu jsme zjistili, že Komise a členské státy pokračovaly ve výměně informací a stanovisek. U tří z nich Komise revidovala své posouzení uvedené v závěrečné zprávě: v jednom případě upustila od jednoho zjištění a u dalších dvou případů přehodnotila finanční dopad chyb – viz rámeček 3 níže. Zbývajících pět případů v době našeho auditu stále probíhalo, v jednom případě 24 měsíců po vydání závěrečné zprávy o auditu, aniž by Komise vydala konečné rozhodnutí. V důsledku toho nejsou závěry uvedené v závěrečných zprávách o auditu, které jsme přezkoumávali, v praxi konečné a mohou být dále změněny. V této souvislosti konstatujeme, že Komise formálně nepotvrzuje konečnou míru chyb.

Rámeček 3

Konečné míry chyb nejsou konečné

GŘ EMPL provedlo audit souladu s předpisy u jednoho operačního programu, kde přezkoumalo osm operací, které auditní orgán dříve prověřoval. Závěrečná zpráva Komise dospěla k závěru, že šest operací vykazovalo dodatečné chyby, z nichž jedna byla 100 % chybou, neboť operace nesplňovala kritéria způsobilosti operačního programu. Přepočítala RTER z 1,8 % na 5,5 %. GŘ EMPL rovněž informovalo členský stát o opravách, které jsou potřebné ke snížení míry zbytkových chyb pod 2 %.

Členský stát však s posouzením Komise nesouhlasil. V následném navazujícím dopise GŘ EMPL souhlasilo s tvrzením členského státu, že chyba nebyla „náhodná“, tj. neopakovala se ve zbývajícím souboru, ale „systémová“, tzn. že se opakovala pouze za určitých okolností, což vedlo k RTER ve výši 2,0 %.

Podle našeho názoru nebyla změna klasifikace náhodné chyby na systémovou chybu odůvodněná, neboť se neřídila definicí obsaženou v pokynech Komise[11]. Orgány členského státu Komisi potvrdily, že tato chyba neměla dopad na žádnou nekontrolovanou operaci v základním souboru. V důsledku toho RTER nebyla v konečné auditní zprávě konečná a zůstala podhodnocena.

Komise dosud neprovedla čisté finanční opravy

47 Náš přezkum 26 auditů souladu s předpisy provedených v roce 2018 (nejúplnější rok dostupný na začátku našeho auditu) ukázal, že provádění oprav je zdlouhavý proces, který si může vyžádat několik let, což souvisí s právním nárokem členských států napadnout žádost Komise o provedení finančních oprav[12]. Z těchto auditů souladu s předpisy jich 19 podle závěrečné zprávy Komise o auditu vyžadovalo finanční opravu. V devíti případech orgány členských států provedly opravy v plném rozsahu do 31. prosince 2020. To umožnilo orgánům členských států nahradit v následujících účetních obdobích tyto nesprávné výdaje jinými výdaji. Ve zbývajících deseti případech jednání s členskými státy stále probíhala, včetně dodatečné práce, kterou měly auditní orgány vykonat. Více než 50 % oprav, které mají být provedeny, připadá na dva z těchto deseti auditů souladu s předpisy.

48 Do konce roku 2020 orgány členských států opravily pouze jednu třetinu částky, u níž bylo provedení oprav požadováno. Tato nízká míra plnění odráží délku celého postupu.

49 Právní rámec pro období 2014–2020 stanoví, že v případě závažných nedostatků, které členský stát nezjistí, by Komise měla uplatnit čisté finanční opravy[13] za podmínek stanovených v čl. 145 odst. 7 nařízení o společných ustanoveních. Čisté finanční opravy znamenají konečné snížení finančních prostředků pro dotčené členské státy. K listopadu 2021 Komise dosud žádnou čistou finanční opravu neprovedla.

50 Pro stanovení ukazatele správnosti na úrovni politiky každé GŘ (REGIO a EMPL) nejprve vypočítá vážený průměr RTER pro operační programy, které řídí, a zveřejní jej jako klíčový ukazatel výkonnosti v příslušných výročních zprávách o činnosti. Tyto výpočty zohledňují výsledky dokumentárních přezkumů i auditů souladu s předpisy.

51 Zatímco GŘ prezentují klíčový ukazatel výkonnosti jako svůj nejlepší odhad RTER, zjistili jsme řadu metodických problémů, které znamenají, že klíčový ukazatel výkonnosti zveřejněný generálními ředitelstvími představuje pouze minimální odhadovanou míru chyb. Rovněž konstatujeme, že zveřejněné klíčové ukazatele výkonnosti nejsou konečné, neboť související míry RTER na úrovni operačních programů mohou být stále v souvislosti s probíhající nebo budoucí auditní prací revidovány. Tyto metodické problémy uvádíme v následujících bodech.

Omezení u metodiky Komise obecně umožňují pouze stanovení minimální míry chyb na úrovni OP

52 Audity souladu s předpisy, které provádí Komise, vycházejí ze vzorku operačních programů, které již auditní orgán kontroloval. V souladu se svou metodikou Komise obecně přezkoumává u každého ze svých auditů souladu s předpisy osm až deset operací. Komise obvykle vybírá tyto operace na základě vlastního úsudku s přihlédnutím k řadě rizikových faktorů, jako je potenciální přítomnost státní podpory, využívání veřejných zakázek a typ příjemce. Při výběru operací Komise zohledňuje také velikost dané operace a příslušnou prioritní osu.

53 Posuzovali jsme výběr vzorku Komise a zjistili jsme, že dokumentace nebyla dostatečná k tomu, abychom mohli konkrétní rizika přiřadit k vybraným operacím. Dále konstatujeme, že počet vybraných operací nemusí vždy umožňovat pokrytí všech typů operací ve vzorku auditních orgánů a souvisejících rizik a odrážet rozmanitost priorit operačních programů a operací, které dostávají finanční prostředky v rámci soudržnosti. To platí zejména v případě, kdy se výroční kontrolní zpráva vztahuje na několik operačních programů.

54 U deseti auditů souladu s předpisy, které jsme kontrolovali, jsme analyzovali četnost chyb (podíl operací s chybami, které auditní orgány neodhalily) a zvýšení RTER v procentních bodech – viz tabulka 2.

Tabulka 2 – Přehled dodatečných chyb zjištěných u deseti přezkoumávaných auditů souladu s předpisy

Audit č. AO1 – velikost vzorku KOM1 – velikost vzorku Pokrytí (počet operací2 Počet operací s chybami 2 Četnost dodatečných chyb Zvýšení procentních bodů v RTER
Celkem
Celkem za 10 přezkoumaných auditů souladu s předpisy 487 73 15 % 28 38 % 1,94 %
GŘ REGIO
audit 1 99 8 8 % 3 38 % 0,36 %
audit 2 34 8 24 % 1 13 % 6,82 %
audit 3 6 4 67 % 1 25 % 0,86 %
audit 4 146 8 5 %  6 75 % 2,25 %
audit 5 30 8 27 % 3 38 % 4,20 %
GŘ EMPL
audit 6 40 8 20 % 4 50 % 0,29 %
audit 7 30 8 27 % 1 13 % 0,05 %
audit 8 30 5 17 % 1 20 % 0,00 %
audit 9 30 8 27 % 4 50 % 2,22 %
audit 10 42 8 19 % 4 50 % 2,8 %

1 AO znamená auditní orgán, KOM znamená Komisi.

2 Údaje se týkají vzorku Komise.

Zdroj:EÚD.

55 Počet operací, které Komise vybrala do vzorku, byl obecně v souladu s její metodikou, což jí což jí umožňuje částečně pokrýt operace kontrolované auditním orgánem. U deseti auditů souladu s předpisy, které jsme prověřovali, pokryla generální ředitelství 15 % operací kontrolovaných auditními orgány, což představuje 24 % výdajů, kterých se týká vzorek auditních orgánů. Generální ředitelství odhalila dodatečné chyby, které nebyly dříve zjištěny při auditech auditních orgánů, u 38 % kontrolovaných operací, kde často zjistila různé četné typy chyb. U chyb, které zjistila, Komise posuzovala, zda se stejný druh chyby vyskytl u jiných operací kontrolovaných příslušnými auditními orgány. U pěti z deseti auditů souladu s předpisy, které jsme prověřovali, se určité chyby opakovaly a Komise stanovila jejich dopad. U devíti z deseti těchto auditů souladu s předpisy Komise měla za to, že ostatní chyby nejsou opakujícími se chybami. V těchto případech Komise nerozšířila svůj vzorek, aby snížila riziko dodatečných různých typů chyb, které předtím nebyly zjištěny.

56 Podle našeho názoru vysoká četnost nezjištěných chyb, které Komise zjistila ve svém často omezeném vzorku operací, ukazuje, že ve zbývající části vzorku auditního orgánu, který Komise nepřezkoumala, se pravděpodobně budou vyskytovat další typy chyb. Znamená to, že RTER představuje v takových případech jen minimální míru chyb na úrovni operačních programů.

57 Rámeček 4 ukazuje, jak přístup Komise umožňuje stanovit pouze minimální míru chyb.

Rámeček 4

Audity souladu s předpisy – dodatečné chyby zůstaly nezjištěny a neopraveny

GŘ REGIO provedlo audit souladu s předpisy týkající se několika operačních programů za účetní období 2016–2017. Během auditu znovu provedlo audit osmi z 99 operací kontrolovaných auditním orgánem. U tří z osmi operací byly zjištěny dodatečné chyby, které auditní orgán neodhalil. Tyto dodatečné chyby měly dopad na výši RTER, kterou GŘ upravilo z 1,18 % na 1,54 %. Ačkoli ve vzorku Komise byly přítomny tři dodatečné chyby, Komise měla za to, že měla přiměřenou jistotu, že v 91 operacích, které nepřezkoumávala, nebyly žádné zbývající nezjištěné chyby. GŘ REGIO se u těchto operací spoléhalo na auditní práci auditního orgánu.

Během našeho auditu v rámci prohlášení o věrohodnosti za rok 2018 jsme kontrolovali devět z 91 operací, které Komise nekontrolovala, a v šesti z nich jsme zjistili vyčíslitelné chyby. Těchto šest operací s vyčíslitelnými chybami obsahovalo různé druhy chyb. Ačkoli si Komise byla (typu) chyb souvisejících se státní podporou, které jsme zjistili, vědoma, další typy chyb ve svém vzorku neodhalila. Na základě naší práce jsme provedli odhad, že RTER činila nejméně 7,10 % oproti s 1,54 %, které Komise stanovila na základě auditu souladu s předpisy. Vzhledem k vysoké četnosti chyb s finančním dopadem je pravděpodobné, že v operacích, které nekontrolovala ani Komise, ani Účetní dvůr, jsou stále další chyby.

Metodika Komise jí umožňuje pouze odhadnout minimální míru chyb na úrovni GŘ

58 Zjistili jsme, že dokumentární přezkumy nejsou koncipovány na to, aby mohly odhalovat dodatečné nezpůsobilé výdaje, což při potvrzování platnosti vykázaných měr chyb omezuje jejich přidanou hodnotu. Nemohou nahradit audity souladu s předpisy (viz bod 30). Navzdory tomu se generální ředitelství spoléhají na dokumentární přezkumy jako součást své metodiky pro stanovení míry chyb jak na úrovni fondu, tak na úrovni GŘ (KPI 5). Neprovádí ale odhad dopadu chyb zjištěných při auditech souladu s předpisy na neauditované operační programy (dokumentární přezkumy), aby se mohla odhadnout souhrnná míra chyb (KPI 5).

59 Podle našeho názoru není oprávněné předpokládat, že neauditované operační programy neobsahují žádné další chyby. I když Komise ve vzorku operací/OP kontrolovaných auditními orgány odhaluje značný počet neohlášených chyb, kvůli metodickým nedostatkům v jejím přístupu mohou míry chyb, které vykazuje na úrovni GŘ jako klíčové ukazatele výkonnosti, představovat pouze minimální míru chyb. Je proto pravděpodobné, že skutečná míra chyb je vyšší.

60 Kromě tohoto klíčového ukazatele výkonnosti obě GŘ od roku 2018 rovněž vykazovala odhadovanou maximální míru chyb, jež má zohlednit potenciální dopad probíhající auditní činnosti na informace o správnosti předkládané ve výročních zprávách o činnosti. Za účelem stanovení této maximální sazby používala obě GŘ paušální sazby pro operační programy, u nichž prováděné auditní činnosti stále nebyly dokončeny.

61 Od roku 2019 obě výroční zprávy o činnosti rovněž vysvětlují, že maximální míry zohledňují případné chyby, které se nacházejí mimo vzorek operací v operačních programech kontrolovaných Komisí nebo EÚD. Ve své výroční zprávě za rok 2019 uvádíme, že tuto míru chyb považujeme za vhodnější, neboť odráží potenciální dopady probíhající auditní práce[14]. Zatímco GŘ REGIO uplatnilo přístup popsaný ve výroční zprávě o činnosti, GŘ EMPL možné chyby nad rámec zjištěných chyb plně nezohlednilo. Přístup Komise, který používá GŘ REGIO, je koncipován tak, aby odpovídal našemu zjištění[15], že auditní činnost pokračuje i poté, co byly ve výročních zprávách o činnosti vykázány míry chyb. Nezabývá se však jinými metodickými otázkami, jako je neschopnost dokumentárních přezkumů identifikovat nezpůsobilé výdaje, omezené pokrytí operačních programů audity souladu s předpisy, které provádí Komise, a riziko, že přezkum operací chyby neodhalí.

Roční míry chyb na úrovni fondu nebo GŘ nejsou konečné

62 Ve výroční zprávě za rok 2018 jsme zdůraznili, že většina ustanovení týkajících se uzávěrky programů na období 2014–2020 odkládá konečné posouzení způsobilosti vykázaných nákladů u některých operací do pozdější fáze, obvykle při uzávěrce programu[16]. Tak je tomu v případě řady operací v mnoha operačních programech, zejména u operací zahrnujících investice prostřednictvím finančních nástrojů, zúčtování záloh státní podpory, závěrečného posouzení operací vytvářejících příjmy a hodnocení nefungujících projektů. Ačkoli Komise vyňala z klíčových ukazatelů výkonnosti, které zveřejňuje ve svých výročních zprávách o činnosti, zálohy na finanční nástroje, opožděné hodnocení dalších problémů týkajících se způsobilosti může mít dopad na míry chyb vykázané v daných letech. To dále podporuje náš závěr, že míry chyb uvedené ve výročních zprávách o činnosti nemusí nutně odrážet konečné posouzení příslušných generálních ředitelství. Objeví-li se později v těchto typech operací chyba, budou muset být míry chyb daných operačních programů přehodnoceny a zvýšeny.

Výhrady jsou ovlivněny nedostatkem úplných informací

63 Ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství předkládají generální ředitelé prohlášení o věrohodnosti potvrzující, že zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky legality a správnosti uskutečněných operací. Generální ředitelé mohou připojit výhradu týkající se vymezených oblastí příjmů a výdajů, pokud se domnívají, že se obecné prohlášení nepoužije. V oblasti soudržnosti generální ředitelé uplatňují výhrady spíše na úrovni OP než na úrovni fondů.

64 Pokyny Komise stanoví, že operační programy jsou zahrnuty do výhrady pro programové období 2014–2020, je-li splněno alespoň jedno z těchto kritérií[17]:

 • celková míra chyb (TER) vyšší než 10 %;
 • nedostatky v klíčových prvcích systémů, které by mohly vést k nesrovnalostem přesahujícím 10 % a u nichž dosud nebyla provedena žádná vhodná nápravná opatření;
 • zbytková celková míra chyb (RTER) vyšší než 2 %;
 • podstatné problémy týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky.

Při rozhodování o tom, zda uplatnit výhradu, bere Komise v úvahu také kvalitativní nedostatky, které mohou mít významný dopad na její pověst.

65 Komise uplatňuje tato kritéria na výdaje vykázané v posledních dostupných souborech dokumentů k poskytnutí jistoty. Zatímco ty podléhají práci Komise na schválení účetní závěrky v roce, kdy se výroční zprávy o činnosti zveřejňují, Komise dokončí své posouzení správnosti a potvrdí RTER podle jednotlivých operačních programů až ve výročních zprávách o činnosti za následující roky.

66 Prověřovali jsme potvrzené míry chyb za účetní období 2016/2017 a 2017/2018 ve výročních zprávách o činnosti v následujících letech (rok 2018 a 2019). U každého z operačních programů pro obě GŘ jsme analyzovali informace z následných auditů souladu s předpisy a dalších auditních činností po vyslovení výhrad. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 8 a ilustrují přirozená omezení v systému.

Obrázek 8 – Přehled operačních programů, které jsou předmětem výhrady, s vysokou mírou chyb anebo mírou chyb nad prahem významnosti (materiality)

Zdroj: EÚD.

67 naší analýzy celkově vyplývá, že generální ředitelé prohlašují, že mají přiměřenou jistotu o správnosti výdajů ve výročních zprávách o činnosti na základě předběžných měr chyb pro operační programy. Z následné auditní práce nicméně vyplynulo, že upravené hodnoty TER překročily 10 % a/nebo že RTER ve značném počtu případů překročila 2 %. To vypovídá o přirozených omezeních u přístupu Komise k výhradám týkajícím se výdajů za kalendářní rok. V rámečku 5 uvádíme příklad pro ilustraci těchto přirozených omezení.

Rámeček 5

GŘ EMPL – O výhradách je rozhodováno za situace, kdy nejsou k dispozici úplné informace

V návaznosti na přezkum souboru dokumentů k poskytnutí jistoty za účetní období 2017/2018, který se vztahuje na výdaje od 1. července 2017 do 30. června 2018, GŘ EMPL usoudilo, že RTER pro regionální OP činí 2,00 %. Vzhledem k tomu, že tato míra nepřekročila příslušnou prahovou hodnotu, GŘ EMPL ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018 nevzneslo výhradu a poskytlo jistotu ohledně výdajů na tento OP za rok 2018.

Audit souladu s předpisy provedený po zveřejnění výroční zprávy o činnosti za rok 2018 vedl k úpravě RTER na výši 4,38 %, což by odůvodnilo potřebu výhrady, kdyby byl dokončen kontrolní cyklus.

Informace o správnosti v oblasti soudržnosti ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti přebírají nedostatky z výročních zpráv o činnosti

Výroční zprávu o řízení a výkonnosti přijímá za podpory ústředních útvarů sbor komisařů, který odpovídá za její obsah

68 V následujících bodech se zaměřujeme na prezentaci údajů o správnosti v oddíle 2 výroční zprávy o řízení a výkonnosti (AMPR), včetně oblasti soudržnosti. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti je hlavním příspěvkem Komise ke každoročnímu postupu udělování absolutoria a skládá se ze dvou částí:

 • Oddíl 1 – Výkonnost a výsledky – uvádí rámcový přehled dosažených výsledků[18] a
 • Oddíl 2 – Vnitřní kontrola a finanční řízení – prezentuje řízení rozpočtu EU Komisí, včetně shrnutí informací z výročních zpráv o činnosti a odhadu míry chyb ve výdajích EU a odhadované riziko Komise při platbě pro příslušné roční výdaje EU jako celek i pro různé oblasti politiky včetně politiky soudržnosti[19].

69 Informace o vnitřní kontrole a finančním řízení uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti vycházejí z výročních zpráv o činnosti jednotlivých generálních ředitelství Komise. Odpovědnost za informace zveřejňované ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti se řídí rozdělením povinností stanoveným v mechanismech správy a řízení Komise. Generální ředitelé odpovídají za spolehlivost informací, které poskytují ve svých výročních zprávách o činnosti, a sbor komisařů přijímá výroční zprávu o řízení a výkonnosti, a v konečném důsledku tedy nese odpovědnost za vypracování zprávy a za informace, které jsou v ní předkládány.

70 Postup vypracování výroční zprávy o řízení a výkonnosti, který odráží toto rozdělení odpovědností a znázorňuje vstupy od generálních ředitelů (ve výročních zprávách o činnosti), ústředních útvarů a útvaru interního auditu, je vyznačen na obrázku 9.

Obrázek 9 – Postup vypracování oddílu 2 výroční zprávy o řízení a výkonnosti

Zdroj: EÚD.

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti přebírá omezení týkající se informací o správnosti obsažených ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL

71 Za přípravu výroční zprávy o řízení a výkonnosti na základě výročních zpráv o činnosti jednotlivých generálních ředitelství odpovídají ústřední útvary Komise, GŘ pro rozpočet a generální sekretariát. Za tímto účelem přezkoumávají obsah výročních zpráv o činnosti, poskytují zpětnou vazbu a organizují setkání v rámci vzájemných hodnocení GŘ, avšak pravomoc k provádění jakýchkoli změn má i nadále příslušný generální ředitel v souladu s jeho mandátem, který určuje odpovědnost generálního ředitele za každodenní řízení GŘ.

72 Ústřední útvary informují ústřední správní radu o jakýchkoli významných problémech, které zjistí během vzájemného hodnocení. V letech, které jsme přezkoumávali, ústřední útvary neuvedly žádné nevyřešené problémy s klíčovými ukazateli výkonnosti předloženými ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a EMPL. V podstatě to znamená, že ústřední útvary akceptovaly míry vykázané v těchto výročních zprávách o činnosti i související přístup.

73 Riziko při platbě pro oblast soudržnosti uvedené ve výročních zprávách o řízení a výkonnosti, které jsme přezkoumávali, proto podléhá stejným omezením jako podkladové údaje uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ. Z důvodů uvedených výše se jedná pouze o minimální sazbu (viz body 5862), která není konečná a u níž je pravděpodobné, že je podhodnocena.

74 této souvislosti jsme konstatovali, že ústřední útvary vydávají instrukce/pokyny pro výroční zprávy o činnosti, včetně standardních požadavků na kvalitu a srovnatelnost v celé Komisi, ale subjekt odpovědný za výroční zprávy o řízení a výkonnosti neposkytuje těmto útvarům podrobné pokyny k obsahu a rozsahu výroční zprávy o řízení a výkonnosti a souvisejícímu přezkumu výročních zpráv o činnosti ostatních generálních ředitelství. Vydání takových pokynů by sboru komisařů umožnilo zajistit, aby informace uváděné ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti byly relevantní a spolehlivé[20].

Závěry a doporučení

75 V rámci tohoto auditu jsme prověřovali práci Komise týkající se ročního souboru dokumentů k poskytnutí jistoty předkládaných členskými státy, která poskytuje základ pro schválení a potvrzení ročních měr zbytkových chyb vykázaných auditními orgány. Spolu s informacemi Komise ve výročních zprávách o činnosti a výroční zprávě o řízení a výkonnosti jsme analyzovali spolehlivost informací o správnosti poskytnutých Komisí. Prostřednictvím našich doporučení usilujeme o další zlepšení fungování stávajícího systému řízení a kontroly, aniž by do něj byly přidány další úrovně.

76 Celkově jsme zjistili, že Komise provádí značné množství práce související se schvalováním ročních účetních závěrek členských států a ověřováním toho, zda jsou informace o správnosti uvedené ve zprávách orgánů členských států spolehlivé. Naše připomínky nás však vedou k závěru, že Komise poskytuje pouze minimální odhad míry chyb (který není konečný) na úrovni operačního programu (OP) a generálního ředitelství (GŘ), a následně i ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

77 Zjistili jsme, že v období 2014–2020 Komise v souladu s regulačním rámcem roční účetní závěrku přijala, aniž by zohlednila správnost souvisejících výdajů (bod 21). Ačkoli normotvůrce zavedl 10% zadržení plateb s cílem ochránit rozpočet EU, musela je Komise uvolnit i v případě, že auditní orgány členských států potvrdily zbytkovou chybu nad 2 % prahem významnosti (materiality) a kontroly správnosti Komise dosud nebyly dokončeny. Ustanovení upravující tato ujednání se pro programové období 2021–2027 změnila (bod 22). I když Komise již nemůže účetní závěrku s potvrzenou zbytkovou celkovou mírou chyb (RTER) nad 2 % prahem významnosti (materiality) schválit, bude i nadále uvolňovat zadržené prostředky ve výši 5 % ještě před dokončením kontroly správnosti.

Doporučení 1 – Komise by měla navrhnout legislativní revizi, aby zadržené platby byly před svým uvolněním odpovídajícím způsobem chráněny

V zájmu ochrany rozpočtu EU doporučujeme, aby Komise navrhla revizi právního rámce na období 2021–2027 s cílem vyřešit zbývající riziko při uvolnění 5 % zadržených plateb. Komise by měla mít možnost tyto platby uvolnit pouze v případě, že dokončí práci na ověřování správnosti operačního programu za určité účetní období nebo nejpozději při uzávěrce programu.

Časový rámec: příští revize, nejpozději při přezkumu právního rámce na programové období 2021–2027 v polovině období

78 Přezkumy dokumentů, které Komise provádí u všech ročních souborů dokumentů k poskytnutí jistoty předložených členskými státy, nejsou koncipovány k tomu, aby mohly odhalit dodatečné nezpůsobilé výdaje (body 2325). Úpravy míry chyb na základě dokumentárních přezkumů se obvykle zakládají na problémech zjištěných v předchozích letech (bod 26). Z naší analýzy vyplynulo, že nesprávné výdaje nebyly při dokumentárních prověrkách odhaleny a opraveny (body 2830). Proto mají při potvrzování správnosti uskutečněných operací a platnosti RTER vykázané auditními orgány pouze omezenou hodnotu.

79 Ačkoli Komise ve své auditní strategii stanoví přístup založený na posouzení rizik pro výběr auditních orgánů pro své audity souladu s předpisy, zjistili jsme, že v tomto výběru auditních orgánů pro audit souladu s předpisy se ne vždy odráželo jejich rizikové skóre (bod 3335). Dále jsme zjistili, že konečný výběr auditních orgánů, zejména v případě Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, nebyl plně v souladu s výsledky posouzení rizik a že Komise nezdokumentovala odůvodnění pro takovouto odchylku, aniž by byl tento rozdíl jasně odůvodněn (bod 36).

80 Naše posouzení auditní činnosti Komise odhalilo několik nedostatků. Zjistili jsme nedostatky v auditní dokumentaci, což nám ztěžuje posouzení vhodnosti vykonané práce (body 4243). U dvou z deseti operací, které jsme prověřovali, jsme zjistili dodatečné chyby ovlivňující správnost dotčených výdajů, které Komise nezjistila. To má rovněž dopad na související vykázané míry chyb (body 3840).

81 Zjistili jsme, že Komise vydává své zprávy o auditu souladu s předpisy ve lhůtách stanovených právními předpisy (bod 44). Ve většině případů, které jsme přezkoumali, však Komise pokračovala ve výměně informací a názorů s členskými státy v následné fázi po zaslání závěrečné zprávy, při níž ověřuje, zda orgány členského státu akceptovaly a uplatnily požadované opravy. To znamená, že výsledky a míry chyb uvedené v závěrečných zprávách nebyly vždy konečné (body 4546). V této souvislosti konstatujeme, že Komise formálně nepotvrzuje orgánům členských států konečnou míru chyb.

82 Z našeho přezkumu vzorku oprav vyplynulo, že jsou prováděny na základě zdlouhavého procesu, který může trvat několik let, což odráží právní nárok členských států napadnout požadavek Komise (body 4748). K listopadu 2021 Komise dosud neprovedla žádnou čistou finanční opravu (bod 49).

83 Některá kritéria způsobilosti lze zkontrolovat až v době uzávěrky programu. To má vliv na roční hodnocení Komise a znamená to, že roční míry chyb dotčených operačních programů nemusí být konečné a mohou muset být přehodnoceny a zvýšeny. Potenciální nesprávné výdaje v těchto operačních programech zůstávají v řídicím a kontrolním systému pro výdaje v oblasti soudržnosti, který měl zajistit každoroční schválení účetní závěrky, až do uzávěrky programů neodhaleny a neopraveny. Doporučení, které jsme k této otázce vyjádřili ve své výroční zprávě za rok 2018[21], zůstává v platnosti (bod 62).

Doporučení 2 – Komise by měla zkvalitnit svou auditní činnost, auditní dokumentaci a proces přezkumu

Doporučujeme, aby Komise podnikla nezbytné kroky k zajištění toho, aby:

 1. její plán auditů souladu s předpisy odrážel její posouzení rizik. V případě, že budou zohledněny další faktory a povede to ke změnám, by Komise měla jasně zdokumentovat a vysvětlit důvody takové změny,
 2. její auditní činnost byla dostatečně zdokumentována,
 3. posílila svůj postup pro přezkum, aby byla schopna odhalovat a napravovat případné nedostatky ve své vlastní práci,
 4. členským státům bylo předkládáno samostatné formální potvrzení konečné RTER pro OP a každé účetní období.

Časový rámec: účetní období 2020/2021.

84 Komise ve svých auditech souladu s předpisy na základě odborného úsudku obvykle vybírá a přezkoumává osm až deset operací vybraných z vlastního vzorku operací auditního orgánu vybraných pro audit (bod 52). Tento přezkum je důležitým prvkem pro posouzení práce auditního orgánu a souvisejících výsledků. Ačkoli Komise zjistila v auditech souladu s předpisy, které jsme přezkoumali, řadu neodhalených chyb, její omezené pokrytí testování operací ze strany auditních orgánů a také naše vlastní výsledky vedou k závěru, že nezjištěny a neopraveny pravděpodobně zůstávají i další chyby (body 5355). V důsledku toho metodika Komise obecně umožňuje stanovit pouze minimální míru chyb na úrovni operačního programu (bod 5657).

85 Pro stanovení ukazatele správnosti na úrovni politiky každé generální ředitelství (regionální a městská politika a zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) nejprve vypočítá vážený průměr RTER pro operační programy spadající pod jeho řízení a zveřejní jej jako klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) v příslušných výročních zprávách o činnosti. Tyto výpočty zohledňují výsledky dokumentárních přezkumů i auditů souladu s předpisy. Obě GŘ rovněž vykazují odhadovanou maximální míru chyb, jež má zohlednit potenciální dopad probíhající auditní činnosti na informace o správnosti předkládané ve výročních zprávách o činnosti. Zatímco GŘ prezentují klíčové ukazatele výkonnosti jako svůj nejlepší odhad RTER, z naší práce vyplynulo, že klíčový ukazatel výkonnosti zveřejněný generálními ředitelstvími představuje pouze minimální míru. Důvodem jsou omezené pokrytí operačních programů i operací ze strany Komise prostřednictvím auditů souladu s předpisy, dále přirozená omezení jejích dokumentárních přezkumů a také problémy související s její auditní činností (body 5859). Máme za to, že zveřejněné klíčové ukazatele výkonnosti nejsou konečné, neboť související míry RTER na úrovni operačních programů mohou být stále v souvislosti s probíhající nebo budoucí auditní prací revidovány (body 4662).

86 Dalším klíčovým prvkem souvisejícím se správností výdajů na soudržnost jsou výhrady generálních ředitelství k jednotlivým programům. GŘ pro regionální a městskou politiku a GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vznáší výhrady na základě výdajů, které dosud nebyly Komisí podrobeny kontrolám správnosti (bod 65). Přirozená časová omezení kontrolního procesu znamenala, že většina operačních programů, u nichž auditní činnost Komise vedla k významné (materiální) míře chyb, nebyla předmětem výhrady v předchozí výroční zprávě o činnosti (body 6667).

Doporučení 3 – Komise by měla posílit hlavní prvky informací o správnosti poskytovaných ve výročních zprávách o činnosti

Odhadovaná míra chyb a výhrady představují klíčové informace o správnosti, které by Komise měla posílit. Komisi doporučujeme, aby:

 1. řešila metodické problémy, které jsme zjistili v tomto auditu, vedoucí k minimálnímu klíčovému ukazateli výkonnosti (míry chyb). Takový přístup by měl umožnit, aby při odhadu souhrnné míry chyb klíčový ukazatel výkonnosti u nekontrolovaných výdajů zohledňoval vysokou četnost chyb s finančním dopadem zjištěných při auditech souladu s předpisy.
 2. usnadnila čtenářům pochopení této technické a složité oblasti a jasněji a důrazněji ve výročních zprávách o činnosti vysvětlovala, že výhrady jsou založené na nepotvrzených mírách chyb a uváděla také související rizika.

Časový rámec: účetní období 2020/2021.

87 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti je klíčovým dokumentem z hlediska vyvozování odpovědnosti, který shrnuje informace o vnitřní kontrole a finančním řízení Komise. Zatímco konečnou odpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu nese sbor komisařů, ústřední útvary podporují sbor komisařů při jeho vypracovávání. Ačkoli ústřední útvary mají při vypracovávání výroční zprávy o řízení a výkonnosti vedoucí úlohu, zjistili jsme, že neexistují žádné podrobné pokyny týkající se rozsahu a struktury výroční zprávy o řízení a výkonnosti a souvisejícího vzájemného hodnocení (bod 74).

88 Informace o správnosti vykazované v oblasti soudržnosti představují prostý souhrn číselných údajů uvedených ve výročních zprávách o činnosti GŘ pro regionální a městskou politiku a GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, což znamená, že všechny problémy, které jsme zjistili v souvislosti s těmito údaji, se vztahují i na výroční zprávu o řízení a výkonnosti. V důsledku toho může být vykázaná míra chyb pouze minimální mírou, která skutečnou míru chyb v oblasti soudržnosti pravděpodobně podhodnotí (bod 73).

Doporučení 4 – Ústřední útvary by měly dostávat pokyny pro vypracování výroční zprávy o řízení a výkonnosti od subjektu odpovědného za její vypracování, sboru komisařů

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti je klíčovým dokumentem Komise z hlediska vyvozování odpovědnosti, který přispívá k postupu udělování absolutoria. Aby se zajistilo, že subjekt odpovědný za výroční zprávu o řízení a výkonnosti – tj. sbor komisařů – bude v této zprávě poskytovat relevantní a spolehlivé informace, a aby byly lépe zohledněny povinnosti jednotlivých aktérů podílejících se na vypracovávání a přijímání výroční zprávy o řízení a výkonnosti, doporučujeme, aby subjekt odpovědný za výroční zprávu o řízení a výkonnosti poskytl ústředním útvarům pokyny, v nichž by nastínil obsah a strukturu výroční zprávy o řízení a výkonnosti a vymezil rozsah přezkumu příslušných výročních zpráv o činnosti ústředními útvary.

Časový rámec: pro udělení absolutoria za rok 2021.

Tuto zprávu přijal senát V, jemuž předsedá Tony Murphy, člen Účetního dvora, v Lucemburku dne 3. listopadu 2021.

 

Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner Lehne
předseda

Zkratková slova a zkratky

AAR: výroční zpráva o činnosti (Annual Activity Report)

AMPR: výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU (Annual Management and Performance Report for the EU Budget)

AO: auditní orgán

DAC: Společné ředitelství auditu pro soudržnost

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj

EMPL: Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

ESF: Evropský sociální fond

ESI fondy: evropské strukturální a investiční fondy

GŘ: generální ředitelství Komise

GS: Generální sekretariát Komise

IAS: Útvar interního auditu Komise

KPI: klíčový ukazatel výkonnosti (Key Performance Indicator)

OP: operační program

REGIO: Regionální a městská politika

RTER: zbytková celková míra chyb (residual total error rate)

TER: celková míra chyb (total error rate)

VFR: víceletý finanční rámec

Glosář

Absolutorium: každoroční rozhodnutí Evropského parlamentu, které představuje konečné schválení způsobu, jakým Komise splnila rozpočet.

Audit souladu s předpisy: audit, kterým se potvrzuje, že určitá činnost je v souladu s platnými pravidly a předpisy a podmínkami smluv či dohod.

Auditní orgán: nezávislý vnitrostátní subjekt zodpovědný za audit systémů a operací výdajového programu EU.

Celková míra chyb (TER): celková míra chyb odpovídá součtu následujících chyb: projektovaných náhodných chyb (včetně chyb zjištěných v úplných podsouborech), vymezených systémových chyb a neopravených neobvyklých chyb.

Certifikační orgán: subjekt určený členským státem, aby osvědčoval správnost výkazů výdajů a žádostí o platbu a jejich soulad s předpisy.

Dokumentární přezkum: dokumentární přezkum informací poskytnutých v souborech dokumentů k poskytnutí jistoty.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF): pět hlavních fondů EU, které společně podporují hospodářský rozvoj v celé EU: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

Chyba: výsledek nesprávného výpočtu nebo nesrovnalost plynoucí z nedodržení právních a smluvních povinností.

Mezinárodně uznávané auditorské standardy: soubor profesních norem stanovujících povinnosti auditorů vydaný různými normalizačními orgány.

Náhodná chyba: chyby, které nejsou považovány za systémové, známé nebo anomální, se klasifikují jako náhodné chyby. Tato koncepce předpokládá pravděpodobnost, že náhodné chyby zjištěné v kontrolovaném vzorku jsou rovněž přítomny v neauditovaném základním souboru.

Nařízení o společných ustanoveních: nařízení, kterým se stanoví pravidla, jimiž se řídí všech pět evropských strukturálních a investičních fondů.

Nesrovnalost: porušení předpisů EU (nebo příslušných vnitrostátních předpisů) či smluvních závazků.

Odhadovaná míra chyb: statistický odhad míry chyb v základním souboru získaný testováním reprezentativního vzorku operací.

Operační program (OP): operační program stanoví priority členského státu a konkrétní cíle a popisuje, jak bude financování (z EU i vnitrostátních prostředků z veřejných zdrojů a spolufinancování ze soukromého sektoru) v daném období (obvykle sedm let) využito k financování operací. Financování operačního programu může pocházet z EFRR, FS anebo ESF.

Politika soudržnosti: politika EU, jejímž cílem je zmenšovat hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony a členskými státy podporou tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a přeshraniční a meziregionální spolupráce.

Reprezentativní míra chyb: statistický odhad míry chyb v základním souboru získaný testováním reprezentativního vzorku operací vybraného z tohoto souboru.

Riziko při platbě: odhadované celkové riziko „při platbě“ představuje nejlepší střízlivý hodnotově vyjádřený odhad Komise týkající se výdajů, které byly v průběhu roku schváleny, ale nebyly v souladu s regulatorními a smluvními ustanoveními platnými v době uskutečnění platby.

Řídicí orgán: (veřejný nebo soukromý) národní, regionální nebo místní orgán pověřený členským státem, aby řídil program financovaný EU.

Řízení o sporných otázkách: řízení, v jehož rámci Komise diskutuje o výsledcích svých kontrol s kontrolovaným subjektem nebo útvarem, aby se ujistila, že její výsledky jsou dobře podloženy.

Sdílené řízení: způsob provádění výdajů z rozpočtu EU, při němž na rozdíl od přímého řízení Komise deleguje úkoly na členské státy, avšak konečná odpovědnost zůstává Komisi.

Soubor dokumentů k poskytnutí jistoty: „soubor dokumentů k poskytnutí jistoty“, které jsou orgány členských států povinny předložit do 15. 2. (ve výjimečných případech schválených Komisí do 1. 3.) a které obsahují: účetní závěrku sestavenou certifikačním orgánem, prohlášení řídícího subjektu a roční shrnutí závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrolách vypracované řídícím orgánem, výroční výrok auditora a kontrolní zprávu vydanou auditním orgánem.

Správnost: míra, v níž je operace nebo činnost v souladu s platnými pravidly a právními předpisy a smluvními závazky.

Systémová chyba: systémové chyby jsou chyby zjištěné v kontrolovaném vzorku; mají dopad na neauditovaný základní soubor a dochází k nim za přesně vymezených a podobných okolností.Tyto chyby mají obecně společný rys, např. typ operace, místo nebo období. Obvykle jsou spojeny s neúčinnými kontrolními postupy v rámci systémů řízení a kontroly (či jejich částí).

Uzávěrka: finanční vypořádání programu nebo fondu EU vyplacením splatného zůstatku členskému státu nebo jiné přijímající zemi nebo zpětným získáním prostředků od těchto subjektů.

Vyčíslitelná chyba: klasifikace používaná EÚD při vykazování výsledků testování operací, kdy lze částku operace zatíženou chybou stanovit.

Výhrada: nedostatek, na nějž generální ředitel upozorňuje v prohlášení o věrohodnosti, které předkládá ve výroční zprávě o činnosti.

Výroční kontrolní zpráva: dokument vypracovaný auditním orgánem členského státu a předložený Komisi jako součást souboru dokumentů dané země pro každoroční poskytnutí jistoty.

Výroční zpráva o činnosti: zpráva, kterou vypracovává každé generální ředitelství Komise, orgán či subjekt EU, v níž popisují, jak plnily své cíle a jak využívaly své finanční a lidské zdroje.

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti: zpráva, kterou každý rok vypracovává Komise a která informuje o tom, jak Komise řídila rozpočet EU, a o dosažených výsledcích a shrnuje informace obsažené ve výročních zprávách o činnosti svých generálních ředitelství a výkonných agentur.

Zbytková celková míra chyb (RTER): část základního souboru, která se po zohlednění účinku všech kontrolních postupů, zpětně získaných prostředků a oprav nepovažuje za správnou.

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát V Financování a správa EU, jemuž předsedá člen EÚD Tony Murphy. Audit vedl člen EÚD Tony Murphy a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Wolfgang Stolz, tajemník kabinetu Brian Murphy, vyšší manažer Juan Ignacio González Bastero, vedoucí úkolu Susanna Rafalziková, zástupce vedoucí úkolu Anna Despotopuluová a auditoři Johan Adriaan Lok, Jiří Beneš, Marcel Bode, Peter Borsos, Maria Pia Brizziová, Kevin Deceuninck, Przemyslaw Dowgialo, Sandra Dreimaneová, Andrea Ferraris, Laure Gatterová, Jorge Guevara Lopez, Martina Jurjevicová, Agnieszka Kondzielska, Nikolaos Kylonis, Borja Martin Simon, Dana Christina Mohamedová, Rene Reiterer, Orsolya Szarková, Peggy Vercauterenová a Diljanka Železarova. Jazykovou podporu zajišťoval James Verity.

 

Zadní řada (zleva doprava): Brian Murphy, Wolfgang Stolz, Johan Adriaan Lok, Juan Ignacio González Bastero, Nikolaos Kylonis

Přední řada (zleva doprava): Niamh Mahonová, Susanna Rafalziková, Tony Murphy, Anna Despotopuluová, Peter Borsos

Poznámky na konci textu

[1] Výroční zpráva za rok 2020, bod 1.21.

[2] Výroční zpráva za rok 2020, bod 5.17.

[3] Článek 130 nařízení (EU) č. 1303/2013, který omezuje úhradu průběžných plateb na 90 % příslušné částky.

[4] Výroční zpráva za rok 2020, bod 5.40.

[5] Stanovisko č. 6/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních, bod 122.

[6] Výroční zpráva za rok 2017, body 6.67–6.72.

[7] Výroční zpráva za rok 2018, body 6.73-6.75.

[8] Výroční zpráva za rok 2019, bod 5.39.

[9] Čl. 75 odst. 2a písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013.

[10] Článek 85 nařízení (EU) č. 1303/2013.

[11] V kontrolovaném vzorku jsou zjištěny systémové chyby; mají dopad na neauditovaný základní soubor a dochází k nim za přesně vymezených a podobných okolností (pokyn EGESIF_15-0002-04, s. 39).

[12] Článek 145 nařízení (EU) č. 1303/2013.

[13] Čl. 145 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.

[14] Výroční zpráva za rok 2019, bod 5.56.

[15] Výroční zpráva za rok 2018, bod 6.63.

[16]  Výroční zpráva za rok 2018, body 6.68–6.71 a doporučení 6.4.

[17] Jak je stanoveno v příloze IV výročních zpráv o činnosti za rok 2019.

[18] Tato část výroční zprávy o řízení a výkonnosti je zprávou Komise požadovanou podle článku 318 Smlouvy o fungování Evropské unie.

[19] Čl. 247 odst. 1 písm. b) finančního nařízení: Výroční zprávu o řízení a výkonnosti obsahující přehledné a stručné shrnutí výsledků vnitřní kontroly a hospodaření s finančními prostředky uvedených ve výročních zprávách o činnosti každé pověřené schvalující osoby, které obsahuje informace o hlavních systémech řízení a správ v Komisi a:

(i) odhadovanou míru chyb ve výdajích Unie založenou na konzistentní metodice a odhad budoucích oprav;

(ii) informace o preventivních a nápravných opatřeních týkajících se rozpočtu, jež uvádějí finanční dopad opatření přijatých k ochraně rozpočtu před výdaji v rozporu s právními předpisy;

(iii) informace o provádění strategie Komise pro boj proti podvodům.

[20] Výroční zpráva za rok 2020, bod 1.36.

[21] Výroční zpráva za rok 2018, doporučení 6.3– mechanismy uzávěrky za období 2014–2020.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (https://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2020

PDF ISBN 978-92-847-7127-1 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/557346 QJ-AB-21-026-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-7087-8 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/26687 QJ-AB-21-026-CS-Q

AUTORSKÁ PRÁVA

© Evropská unie, 2021.

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně přístupných údajů a o opakovaném použití dokumentů.

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použití je povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Uživatel nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení dokumentů. EÚD nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost.

Jste povinni vypořádat další práva, pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné fyzické osoby, například na fotografiích zaměstnanců EÚD, nebo obsahuje díla třetích stran. Je-li povolení poskytnuto, ruší toto povolení výše uvedené obecné povolení a musí jasně uvádět veškeré omezení týkající se použití.

K reprodukci obsahu, který není vlastnictvím EU, musíte žádat o povolení přímo od držitelů autorských práv.

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny a není vám k nim poskytnuta licence.

Soubor internetových stránek orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu europa.eu obsahuje odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv.

Používání loga Evropského účetního dvora

Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu Evropského účetního dvora.

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: https://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (https://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.