Специален доклад
26 2021

Редовност на разходите по политиката на сближаване на ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен процент на грешките

Относно настоящия доклад:Областта „Сближаване“ съставлява един от най-големите дялове от бюджета на ЕС. Тя е и област на политика, за която ЕСП смята, че е налице висок риск от нередовни разходи. Изчисляването на достоверен и надежден процент на грешките при разходите в областта на сближаването е ключов елемент от оповестяването и наблюдението от страна на Комисията във връзка със съответствието на разходите в тази област с правните разпоредби. От констатираните от ЕСП факти може да се заключи, че ключовите показатели за изпълнението, публикувани в годишните отчети за дейността на съответните генерални дирекции и в Годишния доклад на Комисията за управлението и изпълнението, отразяват минималната стойност за процента на грешките и тя не е окончателна. Това се дължи на факта, че Комисията не е разгледала достатъчно оперативни програми и операции в своите одити на съответствието, на присъщите ограничения на нейните документни проверки и на слабостите, свързани с нейната одитна дейност.

Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:
PDF
PDF Специален доклад pедовност на разходите по политиката на сближаване на ЕС

Кратко изложение

I Областта „Сближаване“ съставлява един от най-големите дялове от бюджета на ЕС. Тя е и област на политика, за която ЕСП смята, че е налице висок риск от нередовни разходи. Изчисляването на достоверен и надежден процент грешки за областта на сближаването е ключов елемент в докладването и наблюдението от страна на Комисията относно спазването на правните разпоредби при разходването на средствата в тази област на политика. Той представлява и основата, на която се предприемат необходимите корективни действия.

II Информацията за редовността на разходите в областта на сближаването се основава на работата на одитните органи на държавите членки и на последващата проверка и оценка от страна на Комисията на тяхната работа и резултати. Резултатът от тази одитна дейност се представя в годишните отчети за дейността на съответните генерални дирекции, както и в Годишния доклад на Комисията за управлението и изпълнението като ключов показател за изпълнение за процента на грешките при разходите, свързани с програмите.

III Европейската сметна палата (ЕСП) е подчертавала в предишните си годишни доклади, че слабостите, установени от нея в работата на одитните органи, ограничават надеждността на техните резултати. Ето защо основната цел на настоящия одит е да оцени дали одитните процедури на Комисията компенсират това ограничение и дали може да се разчита на тях за докладването на достоверен и надежден процент на грешките за разходите в областта на сближаването в годишните отчети за дейността и в Годишния доклад за управлението и изпълнението.

IV За тази цел одиторите провериха работата и процедурите на Комисията за приемане на отчетите и за изготвяне на оценка на редовността на разходите, свързани с отчетите, която служи като основа за валидирането и потвърждаването на годишните проценти остатъчни грешки, докладвани от одитните органи. Беше разгледан и начинът, по който Комисията изготвя и представя информацията за редовността в годишните отчети за дейността и в Годишния доклад за управлението и изпълнението.

V Въпреки че генералните дирекции представят ключовите показатели за изпълнението като най-доброто си изчисление на процента грешки, ЕСП заключава, че като цяло те не са окончателни и отразяват само минималната стойност на процента грешки на равнище генерална дирекция, а в последствие и в Годишния доклад за управлението и изпълнението.

VI В съответствие с регулаторната рамка Комисията приема годишните отчети на държавите членки, без да взема предвид редовността на свързаните с тях разходи. Задържаният депозит от 10 % от стойността на плащането, въведен с цел защита на бюджета на ЕС, се освобождава, дори в случаи, когато одитните органи на държавите членки са потвърдили процент остатъчни грешки над прага на същественост от 2 % и когато проверките на Комисията относно редовността все още не са приключили.

VII При своите документни проверки Комисията проверява съответствието на информацията относно редовността, включена в пакетите от документи за предоставяне на увереност. С документните проверки обаче не могат да се откриват други недопустими разходи, което ограничава тяхната добавена стойност.

VIII Документните проверки допринасят за прилагането от Комисията на подход, основан на риска, при подбора на одитните органи за нейните одити на съответствието. Комисията обаче невинаги е подбирала одитните органи въз основа на най-високия риск и не е документирала в достатъчна степен обосновката за подбора им.

IX Одитите на съответствието, при които Комисията проверява допустимостта на операциите, представляват най-важният елемент за нейната оценка на работата на одитния орган и свързаните с нея резултати. Въпреки че Комисията е установила редица неоткрити грешки в проверените от ЕСП одити на съответствието, тя често е преразглеждала окончателните си одитни резултати на последващ етап с държавите членки. В проверените от ЕСП случаи също така беше отбелязана висока честота на неоткрити грешки, установени от Комисията. Заедно с често ограничената извадка от операции, това предполага, че в останалата част от извадката от операции на одитния орган, която не е прегледана от Комисията, може да съществуват и други видове грешки. Това означава, че остатъчният общ процент грешки отразява минималната стойност на ниво програма.

X Комисията докладва резултатите от работата си в годишните отчети за дейността като ключов показател за изпълнение. Въпреки че този показател представлява възможно най-добрата изчислена стойност на Комисията за процента грешки, ЕСП счита, че ключовите показатели за изпълнение, публикувани от генералните дирекции, са само минимални стойности. Това се дължи на факта, че Комисията не е разгледала достатъчно оперативни програми и операции в своите одити на съответствието, на присъщите ограничения на нейните документни проверки и на слабостите, свързани с нейната одитна дейност. Одиторите отбелязват също така, че публикуваните ключови показатели за изпълнение не са окончателни, поради което следва да се считат за предварителни.

XI С цел да се подобри докладването относно редовността на разходите за сближаване за новия програмен период, ЕСП препоръчва на Европейската комисия:

 • да предложи законодателно преразглеждане, за да може правната рамка да осигури достатъчна защита по отношение на освобождаването на задържания депозит от плащанията;
 • да подобри одитната си дейност, документирането на одита и процеса на проверка; и
 • да засили основните елементи на информацията за редовността в годишните отчети за дейността.

Европейската сметна палата препоръчва също така централните служби да получават насоки за изготвянето на Годишния доклад за управлението и изпълнението от колегиума на членовете на Комисията, който носи крайната отговорност за него.


Въведение

Сближаване — основна област на разходване на средства от ЕС с два цикъла на контрол

01 Политиката на сближаване, която е насочена към намаляване на разликите в степента на развитие на отделните държави членки и региони на ЕС, заема значителен дял от бюджета на ЕС. Тя се изпълнява чрез многогодишни оперативни програми (ОП), които държавите членки обикновено представят в началото на всеки програмен период. На фигура 1 са показани значителните суми за последните пет години, разходвани за сближаване през програмния период 2014—2020 г.

Фигура 1 — Дял на разходите за сближаване в бюджета на ЕС

Източник: ЕСП.

02 Функция 2 от многогодишната финансова рамка (МФР) за програмния период 2021—2027 г., включваща двете отделни подфункции „МФР 2а — Европейско икономическо, социално и териториално сближаване“ и „МФР 2б — Устойчивост и ценности“, съставлява 35 % от бюджета на ЕС и вече е най-голямата област на политика. За периода 2021—2027 г. бюджетът на подфункция 2а от МФР, равняващ се на бюджета за цялата област „Сближаване“ в МФР за периода 2014—2020 г., възлиза на 372,6 млрд. евро.

03 ЕСП оценява разходите в областта на сближаването в своя годишен одитен доклад като високорискови въз основа на това, че правилата са сложни и голяма част от разходите се основават на принципа на възстановяване на разходи, декларирани от самите бенефициенти[1]. В своята ежегодна одитна дейност във връзка с изготвянето на Декларацията за достоверност одиторите многократно установяват съществено ниво на грешки в областта на сближаването. Като се има предвид значителният размер на съответните разходи, необходима е стабилна система за контрол и предоставяне на увереност, която да може да следи за редовността на разходите за сближаване. Тя следва също така да предоставя достоверна и надеждна оценка на реалния процент на грешките в тази област.

04 Рамката за контрол и предоставяне на увереност, използвана за предоставянето на тази информация относно редовността в областта на сближаването, е преразгледана за програмния период 2014—2020 г. Тя въвежда ежегодното приемане от страна на Комисията на разходите за сближаване, представени от държавите членки, което допълва разпоредбите за приключване в края на програмния период. Тя също така въвежда годишен показател за остатъчен риск, известен като остатъчен общ процент на грешките (ООПГ). ООПГ представлява оценка на нередовните разходи, които остават в годишните отчети на оперативните програми, след отчитане на ефекта от всички процедури за контрол, събиране на вземания и корекции, извършени от органите на държавите членки.

05 Рамката за контрол и предоставяне на увереност обхваща по-специално два цикъла на контрол — национален цикъл на равнище държави членки и последващ цикъл на контрол на равнище Комисия. Това е така, защото Комисията и органите на държавите членки управляват съвместно изпълнението на политиката на сближаване и средствата по нея, концепция, която се нарича „споделено управление“.

Цикъл на контрол на национално ниво

06 Първият елемент от рамката за контрол и предоставяне на увереност е цикълът на контрол, показан на фигура 2.

Фигура 2 — Годишен цикъл на контрола на ниво държава членка

Източник: ЕСП.

07 На първа линия на защита при цикъла на контрол на национално ниво, чиято цел е защитата на бюджета на ЕС, стоят сертифициращият орган и управляващите органи на държавата членка. Сертифициращият орган проверява заявките за плащания на държавите членки и изготвя техните отчети; управляващите органи отговарят за подбора на финансираните операции в програмите и за проверките на управлението, установяващи дали на бенефициентите се възстановяват само разходи, които са редовни. Броят на грешките, открити при одитните проверки на Комисията и на ЕСП, показва, че наличните механизми за контрол все още не намаляват в достатъчна степен високия присъщ риск от грешки в тази област. В своя годишен доклад ЕСП посочва, че това се отнася по-специално за управляващите органи, чиито проверки са неефективни за предотвратяване или откриване на нередности в декларираните от бенефициентите разходи[2].

08 На втора линия на защита стоят одитните органи на държавите членки. Те извършват годишни одити на отчетите по програмите и на представителни извадки от операции, за които са декларирани разходи пред Комисията. Освен това отговарят и за оценяването на функционирането на системите за управление и контрол. В своите годишни доклади за контролa одитните органи докладват на Комисията установеното ниво на грешки при декларираните разходи (общ процент на грешките (TER). В случаите, когато общият процент на грешките надхвърля 2 %, по данни от проверките на одитните органи, те формулират препоръки за необходимите корекции с цел намаляване на ООПГ до ниво под 2 %. Одитните органи докладват на Комисията относно прилагането на тези корекции.

09 Годишният доклад за контрола е част от годишния пакет от документи за предоставяне на увереност, който може да обхваща една или няколко оперативни програми. Този пакет представлява набор от документи, представяни ежегодно на Комисията от държавите членки във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), който включва годишните отчети, годишния обобщаващ доклад, декларацията за управлението и становището на одитния орган, както и годишния доклад за контрола. Одитните органи изготвят становище относно пълнотата, точността и достоверността на отчетите, законосъобразността и редовността на разходите в отчетите и ефективното функциониране на системата за управление и контрол. Пакетът за предоставяне на увереност се изпраща на Комисията до 15 февруари всяка година за предходната счетоводна година.

Цикъл на контрола на нивото на Комисията

10 Комисията запазва крайната отговорност за защитата на финансовите интереси на ЕС. Всяка година, след приключването на цикъла на контрола на национално ниво, Комисията стартира своя годишен цикъл на контрола над годишните отчети и извършва оценка на получените през годината пакети от документи за предоставяне на увереност. На фигура 3 са показани по-важните етапи на цикъла, като последният е докладването на получените стойности за ООПГ в годишните отчети за дейността, публикувани от Комисията.

Фигура 3 — Годишен цикъл на контрола на Комисията

Източник: ЕСП.

Приемане на отчетите

11 Комисията извършва административни проверки на пълнотата и точността на отчетите. Ако оценката на Комисията доведе до приемане на отчетите на държавата членка, тя може да изплати годишното салдо на разходите, дължими на държавата членка, включително удържаните 10 % депозит при междинните плащания, въведен с цел защита на бюджета на ЕС[3].

Оценка на законосъобразността и редовността

12 В съответствие със своята одитна стратегия Комисията се стреми да получи достатъчна увереност, че ООПГ за всяка оперативна програма е под 2 %. За тази цел Комисията първо оценява чрез документна проверка информацията относно редовността в годишните доклади за контрола, изготвени от одитните органи. Тя също така използва информацията, получена от документни проверки и предишни одити, както и от своята оценка на докладите на одитните органи относно одита на системите, за да оцени риска, когато подбира одитните органи и оперативните програми, на които ще бъде извършен одит на съответствието на място.

13 Одитите на съответствието се съсредоточават основно върху повторното извършване на одити на операции на равнище одитни органи. Те са основният източник на информация за изразяването на увереност от самата Комисия. Одитите на съответствието оценяват надеждността на работата на одитния орган по отношение на одитното становище и ООПГ. Ако е необходимо, Комисията коригира ООПГ и изисква допълнителни финансови корекции, които служат като мерки за защита на бюджета на ЕС от нередовни разходи чрез оттеглянето на тези разходи или възстановяването им.

14 Комисията представя изчислената среднопретеглена стойност за коригираните ООПГ под формата на свой ключов показател за изпълнение (КПИ 5). КПИ 5 е основният показател за редовността на разходите, докладван в годишните отчети за дейността. И накрая, в своя Годишен доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ) Комисията консолидира ключовите показатели за изпълнение на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Регионална и селищна политика“, за да представи своя изчислен процент на грешките при разходите за сближаване (известни като „риск при плащане“).

Предишната дейност на ЕСП показва, че одиторите невинаги могат да разчитат на докладваните от одитните органи проценти на грешките

15 През четирите години, откакто Европейската сметна палата проверява разходите за периода 2014—2020 г., тя установи и други грешки в операциите, одитирани преди това от одитните органи. Поради това ЕСП не се съгласи със заключенията на одитните органи, че ООПГ са под 2 % за половината от одитираните пакети от документи за предоставяне на увереност, което представлява и половината от одитираните разходи. Въз основа на тази констатация ЕСП заключи, че невинаги може да се разчита на процентите грешки, докладвани от одитните органи. На фигура 4 са показани резултатите, получени от ЕСП през годините[4].

Фигура 4 — Пакети от документи за предоставяне на увереност, за които резултатите от одита на ЕСП сочат процент остатъчни грешки над 2 %

Източник: ЕСП.

16 Затова процентите грешки, докладвани в годишните отчети за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и обобщени в ГДУИ, могат да бъдат надеждни, само ако цикълът на контрол на Комисията може да компенсира тези ограничения в работата на одитните органи. Това е предметът на настоящия доклад. Резултатите от одита на ЕСП могат да послужат при планирането на одитната дейност на Комисията за програмния период 2021—2027 г.

Обхват и подход на одита

17 Одитът на Европейската сметна палата обхвана рамката за контрол и предоставяне на увереност за периода 2014—2020 г., която има за цел да позволи на Комисията да докладва годишен остатъчен риск от грешки за всяка счетоводна година. ЕСП провери дали Комисията:

 • извършва достатъчна и подходяща одитна дейност, за да изчисли надежден и достоверен годишен остатъчен риск от грешки за всяка счетоводна година;
 • оповестява в годишните отчети за дейността на всяка генерална дирекция надежден годишен остатъчен риск от грешки (КПЕ 5);
 • представя ежегодно в Годишния доклад за управлението и изпълнението надежден годишен процент на грешките (риск при плащане) за политиката на сближаване.

18 Одиторите извършиха оценка на съответните процеси и процедури за приемане на отчетите, на оценяването на редовността на разходите, свързани с годишните отчети от пакетите от документи за предоставяне на увереност, и на начина, по който Комисията изготвя и представя информацията относно редовността в съответните ГОД и ГДУИ.

19 За тази цел те анализираха извършената от Комисията работа за изчисляване на ООПГ за двете основни генерални дирекции, управляващи средствата за сближаване — ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, и на ниво агрегирани данни в годишния доклад за управлението и изпълнението:

 • За десет пакета от документи за предоставяне на увереност — по пет за всяка генерална дирекция — одиторите анализираха документните проверки, извършени за счетоводните 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 години;
 • Одиторите избраха десет приключени одита на съответствието — отново по пет за всяка генерална дирекция — извършени от Комисията за счетоводните 2016/2017 и 2017/2018 години;
 • За всеки от одитите на съответствието от извадката одиторите избраха по една операция, одитирана от Комисията, и разгледаха подробно одитното досие;
 • Беше направен преглед на финансовите корекции, извършени в резултат на 26 одита на съответствието, проведени през 2018 г.

20 Одиторите изключиха от своя одит работата, извършена от Комисията за счетоводната 2018/2019 година, тъй като цикълът на контрол за тази година не беше приключил към момента на одита. Поради това одиторите провериха главно работата на Комисията за счетоводните 2016/2017 и 2017/2018 години.

Констатации и оценки

С новите правни разпоредби се преодоляват някои ограничения при приемането на отчетите, но продължават да са налице рискове на етапа на освобождаване на задържания депозит

21 Извършеният от ЕСП преглед на извадка от десет пакета от документи за предоставяне на увереност потвърди, че Комисията, в съответствие с правните разпоредби, извършва целенасочена работа по отчетите на държавите членки. Тя ги приема, когато одитният орган е предоставил одитно становище без резерви относно тяхната пълнота, точност и достоверност, освен ако не разполага с конкретни доказателства, че това одитно становище е ненадеждно. Нивото на грешки не е определящ фактор за приемането на отчетите. Ето защо Комисията освобождава първоначално удържаните 10 % от размера на плащанията, дори ако разполага с данни, че разходите от отчетите съдържат съществено ниво на грешки — ООПГ над 2 %. Затова правните разпоредби, на които се подчинява процедурата за приемане на тези пакети документи, не могат да гарантират постигането на общата цел за защита на бюджета на ЕС, докато не бъде завършена оценката на редовността. В каре 1 е показано това ограничение.

Каре 1

Приемане на отчети със съществено ниво на грешки

Националният одитен орган е представил одитно становище с резерви относно пакета от документи за предоставяне на увереност за 2017—2018 г. и е потвърдил ООПГ от 8,54 %. Комисията е поискала от одитния орган да промени одитното становище за отчетите на становище без резерви, като е изтъкнала, че високият процент остатъчни грешки не оказва въздействие върху отчетите, а само върху законосъобразността и редовността на разходите и системите за управление и контрол. Вследствие на това одитният орган е променил изразеното становище с резерви. Той е оттеглил резервите си по отношение на отчетите, но е запазил резерви относно законосъобразността и редовността на разходите и функционирането на системата за управление и контрол. Съгласно регламента, това означава, че отчетите са били приети, а задържаният 10-процентов депозит — освободен преди извършването на необходимите корекции за намаляване на ООПГ на ниво под 2 %.

22 Новата правна рамка за програмния период 2021—2027 г. преодолява частично ограниченията при приемането на отчетите. Задържането на средства ще бъде намалено на 5 % и Комисията не може да приема отчетите, ако докладваният от одитните органи ООПГ е над 2 %. Оценката на Комисията на надеждността на докладвания ООПГ и на редовността на съответните разходи обаче ще продължи да се извършва след приемането на отчетите. ЕСП вече повдигна този въпрос в своето Становище № 6/2018, в което се подчертава, че при приемането на отчетите от Комисията не са взети предвид финансовите корекции, извършени от нея по-късно, нито необходимостта от изменяне на процентите грешки, тъй като съответните разходи подлежат на допълнителни проверки от Комисията след приемането на отчетите[5].

Присъщите ограничения на документните проверки на Комисията намаляват техния принос за потвърждаване на ООПГ

Документните проверки на Комисията не са разработени така, че да могат да откриват други недопустими разходи

23 При документните проверки за оценка на редовността Комисията анализира информацията в пакетите документи за предоставяне на увереност, като използва стандартизирани контролни списъци. За разлика от процедурата за приемане на отчетите, тези документни проверки имат за цел да проверят законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции и да потвърдят надеждността на ООПГ, докладвани от одитните органи.

24 За тази цел Комисията не само оценява получените пакети от документи за предоставяне на увереност, но взема предвид и друга одитна информация. Тази допълнителна информация обикновено е свързана не само с работата на одитния орган, но обхваща и други елементи на системите за управление и контрол, основани на извършваните от Комисията ранни превантивни одити на системите и други тематични одити.

25 Документната проверка на информацията относно редовността включва информацията, предоставена в годишния доклад за контрола, одитното становище и другите документи от пакета за предоставяне на увереност. За допълване на документните проверки Комисията може също да проведе мисии за установяване на фактите при одитните органи преди или след получаване на пакета от документи за предоставяне на увереност. До преразглеждането през 2020 г. обаче в методологията на Комисията за провеждане на документни проверки и мисии за установяване на факти не се предвиждат оценка и проверка на редовността на отделни операции или разходни позиции. Прегледът от ЕСП на десет пакета от документи за предоставяне на увереност показа, че Комисията оценява всеки пакет по структуриран начин, но въздействието на тези оценки върху редовността на разходите е ограничено, както се посочва в следващите точки.

26 Въз основа на своите документни проверки одиторите установиха, че Комисията е изменила стойностите на ООПГ, докладвани преди това от одитните органи. Беше анализирана извадка от десет такива случаи от счетоводната 2017/2018 година, при които е извършена съществена промяна. Одиторите установиха, че във всичките случаи изменението се е основавало на грешка в изчисленията, направени от одитния орган, или на констатации от други одитни дейности, като например извършени от Комисията ранни превантивни одити на системите, предишни одити на съответствието или на заключения от одити на ЕСП. За да открие допълнителни грешки извън вече откритите от одитния орган при неговите одити на операциите, Комисията ще трябва да извърши допълнителна работа на ниво операции, което показва присъщите ограничения на нейните документни проверки.

27 Освен това Комисията оценява всеки национален доклад от одит на системите и взема предвид информацията за заключението след документната проверка на законосъобразността и редовността на разходите, сертифицирани в пакета за получаване на увереност. Документирането от Комисията на извършената работа по прегледа на националните доклади за системен одит обаче не е достатъчно подробно. Контролните списъци на Комисията включват три въпроса, на които одиторите са отговорили често само с „Да“/„Не“ без обяснителни коментари. Липсата на по-подробна информация не позволи на одиторите да разберат какво е било извършено и да потвърдят, че това е било достатъчно.

Както при проведените от Комисията одити на съответствието, така и при одитите на ЕСП бяха установени съществени грешки, които не са били открити при документните проверки

28 Анализът на ЕСП показва, че в резултат на одитите на съответствието, извършени от Комисията в периода 2018—2020 г. за счетоводните години 2016/2017 и 2017/2018, тя е изменила значителен брой ООПГ. При около две пети (42 %) от случаите Комисията е открила грешки, които са допринесли за повишаването на ООПГ над 2 %, както е посочено на фигура 5. При почти една пета (17 %) от тези случаи ООПГ е над 5 %. Допълнителните грешки, заради които са били коригирани ООПГ, не са били открити при предишните документни проверки.

Фигура 5 — Брой на оперативните програми, за които Комисията е изменила ООПГ след одит на съответствието

Източник: ЕСП.

29 Освен това одитната дейност на ЕСП във връзка с Декларацията за достоверност през 2017[6], 2018[7] и 2019 г.[8] показа, че в 23 от 47-те пакета от документи за предоставяне на увереност (49 %) одитният орган е занижил значително ООПГ. При всичките 23 случая ООПГ би трябвало да бъде докладван като надвишаващ прага на същественост от 2 %.

30 Въпреки че Комисията извършва структурирана оценка на информацията, предоставена в пакетите от документи за предоставяне на увереност, по-специално на годишните доклади за контрола, извършеният от ЕСП анализ показа, че все още има нередовни разходи, които остават неоткрити и некоригирани при документните проверки. Документните проверки на Комисията не са разработени така, че да откриват допълнителни недопустими разходи, което ограничава тяхната добавена стойност по отношение на потвърждаването на редовността на свързаните с отчетите операции и валидността на ООПГ, докладван от одитните органи.

Комисията невинаги е следвала своя основан на риска подход при подбора на най-високорисковите одитни органи за извършването на одити на съответствието

31 В одитната стратегия на Комисията е заложено тя да следва основан на риска подход. За тази цел тя извършва годишна оценка на риска, за да избере най-рисковите одитни органи, които да бъдат обхванати от нейните одити на съответствието. И двете генерални дирекции използват едни и същи критерии и подход за годишната си оценка на риска, като вземат предвид и информацията, получена от документната проверка на пакетите за предоставяне на увереност. Резултатът от оценката на риска е, че одитните органи се оценяват по ска̀ла на риска и получават конкретна оценка за риска.

32 Освен това Комисията извършва оценка на специфични рискови фактори за всяка ОП. Комисията избира одитните органи и ОП за своите одити на съответствието след оценка на нивото на риска, свързан с ОП, за които отговарят одитните органи, които преди това са били оценени за риска.

33 При своя преглед на оценките на риска, извършени от двете генерални дирекции през 2018 г. и 2019 г., Европейската сметна палата установи, че Комисията невинаги е следвала своята процедура. Тя например е определила стойност 20 за един конкретен риск, докато в процедурата се предвижда само ска̀ла от 5. В някои случаи тя не е определила стойност 0 (за „Да“) и 10 (за „Не“), а е определила пет точки, което показва, че нейните процедури не включват тази опция. Несъответствията са оказали въздействие върху общата оценка на риска при някои одитни органи и, в резултат на това, върху начина, по който Комисията ги е приоритизирала при изготвянето на плана си за одит. Те също показват слабости в този процес.

34 За да провери надеждността на извършената от Комисията оценка на риска, ЕСП анализира дали резултатите, представени в окончателните доклади от одити на съответствието през 2017, 2018 и 2019 г., потвърждават първоначалната оценка на Комисията относно риска, т.е., дали одитните органи са били правилно оценени като високорискови или нискорискови. ЕСП приема даден одитен орган за високорисков, ако неговата оценка на риска е над средната оценка на Комисията за риска, и съответно за нискорисков, ако оценката му за риска е под нея. ЕСП установи, че при 11 от 13-те нискорискови одитни органа Комисията е преразгледала ООПГ. В два случая това преразглеждане е увеличило ООПГ от ниво под 2 % до над 2 %. В останалите девет случая това преразглеждане не е променило заключението, че докладваният ООПГ е под 2 %. Това показва, че два от одитните органи всъщност не са били нискорискови. При високорисковите органи тя е изменила процента грешки в повечето случаи до над 2 % (в 20 от 39 случая).

35 След дейността си за целите на Декларация за достоверност Европейската сметна палата счете, че ООПГ ще е над 2 % при три от осемте нискорискови одитни органа, обхванати в проверките по същество на ЕСП. По отношение на въздействието, на фигура 6 е показано, че средната корекция на ООПГ, докладвана от нискорисковите одитни органи, е по-висока от корекцията, необходима при високорисковите одитни органи. Това показва, че оценката на Комисията за това какво се счита за нискорисков одитен орган зависи от наличната информация в даден момент и че тя има присъщи ограничения.

Фигура 6 — Средно въздействие на работата на ЕСП върху процента остатъчни грешки, докладван от високорискови и нискорискови одитни органи (ОО)

Източник: ЕСП.

36 Европейската сметна палата разгледа също одитния план на Комисията за 2019 г., за да провери дали одитните органи, класифицирани като най-рискови, са били избрани. Одиторите установиха, че осем от 12-те одитни органа, избрани от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, имат оценка на риска под общата средна стойност от 32 %. Комисията обаче не е документирала обосновката за това отклонение от резултата от оценката на риска. Поради това ЕСП не успя да потвърди дали Комисията е следвала винаги своя основан на риска подход, като е избирала най-рисковите одитни органи за одити на съответствието. В таблица 1 са показани оценките на риска и избраните одитни органи за всяка генерална дирекция.

Таблица 1 — Преглед на оценките на риска на избраните одитни органи

Оценка на риска — 2019 г. REGIO EMPL
Брой на оценените одитни органи 83 101
Средна оценка на риска на оценените одитни органи 38 % 30 %
План за одита за 2019 г.    
Извършени одити на съответствието 14 12
Одитни органи, избрани за одит на съответствието 11 12
Средна оценка на риска за избраните одитни органи 53 % 26 %
Избрани одитни органи с оценка на риска над средната стойност 10 4

Източник: ЕСП.

Въпреки че в своите одити на съответствието Комисията открива нередовни разходи, тя често променя окончателните резултати на етапа на проследяване на констатациите с държавите членки

Одитите на съответствието са установили нередовни разходи, но в извадката на ЕСП две грешки са останали неоткрити

37 Одитите на съответствието, провеждани от Комисията, имат за цел да получат достатъчна увереност относно надеждността на работа на одитните органи. За тази цел във всеки одит на съответствието Комисията обикновено разглежда от осем до десет операции, проверени преди това от одитния орган.

38 ЕСП анализира извадка от десет одита на съответствието на Комисията, която включва общо 73 операции. В окончателния си доклад от одити на съответствието Комисията докладва констатации с финансово отражение при 28 от тези 73 операции. Това означава, че са открити недопустими разходи, които могат да засегнат ООПГ. В извадката си от десет операции, подбрани на случаен принцип, ЕСП откри допълнителни грешки за две операции, които Комисията не беше открила.

39 В един случай ЕСП установи, че режийните разходи са били възстановени въз основа на единна ставка (опростен вариант за разходите). Въпреки че в регламента се предвижда, че опростените варианти за разходите трябва да бъдат одобрени и разрешени предварително, единната ставка в този случай е била одобрена едва при изпълнението на операцията. Освен това нито одитният орган, нито одиторите от Комисията са установили, че разходите не са били декларирани в съответствие с методологията, определена в споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. В този контекст одиторите отбелязват, че в своите работни документи Комисията не се е позовала на правилната правна разпоредба. ЕСП заключава, че декларираните разходи не са в съответствие с правното основание и следователно са недопустими. В резултат на тази грешка стойността на ООПГ, докладвана от Комисията в окончателния ѝ одитен доклад за съответствието, е занижена.

40 Вторият случай представлява една операция, свързана с придобиването на два кораба, предназначени за организирането на многодневни речни круизи. Според органите на държавите членки и Комисията дейностите са били класифицирани като „други дейности за развлечение и отдих“ и финансовата помощ е била освободена от задължението за уведомяване за предоставянето на държавна помощ. Тъй като бенефициентът е посочил в заявлението, че плавателните съдове следва да се експлоатират частично от субекти от същата група, към която принадлежи бенефициентът, помощта вероятно ще бъде използвана за подпомагане на дейностите, свързани с круизите. Комисията изрично категоризира този сектор като част от транспортния сектор, който не е освободен от задължението за уведомяване за предоставянето на държавна помощ. Тъй като нито структурата на групата, нито оперативните споразумения са били анализирани от одиторите на държавите членки или на Комисията, Европейската сметна палата заключава, че е възможно необходимите елементи за допустимост за одобряване на операцията да не са били изпълнени и разходите не би трябвало да се декларират като допустими.

41 В допълнение към посочените по-горе недостатъци при един от десетте проверени одита на съответствието ЕСП установи, че ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ са стигнали до различни заключения по отношение на окончателните ООПГ (вж. каре 2). В този случай одитният орган е докладвал общ процент грешки, обхващащ средствата на двете генерални дирекции. ЕСП установи подобен проблем и при една от документните проверки в извадката. В този контекст ЕСП отбелязва, че през юли 2021 г. е създадена Дирекция за съвместен одит (DAC), която отговаря за всички одитни дейности в областта на разходите за сближаване. Целта на тази дирекция е да предоставя увереност и да извършва одитни дейности за двамата генерални директори, както и да обхваща всички одитни функции в рамките на техните отговорности. Сливането на двете допреди отделни одитни дирекции на ГД „Регионална политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ще спомогне за постигане на последователност в одитната дейност и оценките на Комисията.

Каре 2

Одит на съответствието – обща извадка от четири оперативни програми (ОП) по линия на ЕФРР и ЕСФ

Един одитен орган е представил своето становище относно законосъобразността и редовността въз основа на обща извадка от операции от програмите по ЕФРР и ЕСФ за счетоводната 2016/2017 година. Като формира обща извадка от операциите от два фонда, одитният орган е генерирал единен общ процент грешки, който представлява двата фонда.

След одита на общата извадка от операции одитният орган е докладвал общ ООПГ от 0,0 %. ГД „Регионална политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ са решили да извършат одит на съответствието.

След извършения от ГД „Регионална и селищна политика“ одит на съответствието на осем операции за ОП по ЕФРР тя е коригирала общия ООПГ на 6,9 %. Въпреки че ГД „Регионална и селищна политика“ е използвала общия процент грешки, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е докладвала процент грешки само за ОП по ЕСФ в размер на 0,3 %. Тъй като ООПГ само за ОП по ЕФРР би бил 21,3 %, това води до значително занижаване на стойността на равнището на Комисията.

В този случай размерът на извадката би позволил на всяка генерална дирекция да направи заключение относно своите средства. Те обаче е трябвало да съгласуват и следват един и същ подход, като и двете разгледат или ООПГ за своите средства, или общия процент грешки, за да се избегне занижаването на риска на равнището на Комисията.

42 ЕСП провери документацията на Комисията за извършената от нея работа по 73-те операции, обхванати от нейните одити на съответствието. Документирането в достатъчна степен е изискване на международните стандарти за одит, по-специално когато други одитори ще разчитат на одитната дейност и констатациите.

43 Всяка генерална дирекция е разработила контролни списъци, специфични за своя преглед на избраните операции. ЕСП установи, че над една трета (37 %) от контролните списъци не са следвани изцяло, тъй като на един или повече одитни въпроси не е отговорено. В случаите, когато има отговори, те често са ограничени до „Да“ или „Не“, без допълнителна информация, която да позволи на независимия проверител да оцени адекватността на съответната работа, довела до този отговор. Документацията, свързана с проверените от Комисията разходи, показа и недостатъци, тъй като за почти една пета (18 %) от проверените одитни досиета липсваше информация за броя и стойността на проверените разходни позиции. На фигура 7 са обобщени недостатъците, установени от ЕСП в одитната документация на Комисията.

Фигура 7 — Недостатъци в одитната документация на Европейската комисия

Източник: ЕСП.

Комисията често преразглежда окончателните си одитни резултати по време на етапа на проследяване на констатациите с държавите членки

44 Когато Комисията приключи работата си, тя изготвя проект на одитен доклад с констатации от нейните одити на съответствието. В съответствие с разпоредбите на РОР[9] (Регламент за общоприложимите разпоредби) и международните стандарти за одит държавите членки имат възможност да коментират и да оспорват първоначалната оценка на Комисията. След като Комисията анализира отговорите на държавата членка, Комисията, в съответствие с вътрешните си правила, изготвя окончателен одитен доклад, който следва да включва окончателните заключения и, когато е необходимо, да посочва необходимите корекции. Комисията разполага с три месеца след своя одит на място, за да представи проектодоклад, и с още три месеца, за да публикува окончателния доклад, след като получи пълен отговор от националните органи.

45 След публикуването на окончателния одитен доклад Комисията стартира последващия етап, в който проверява дали органите на държавите членки са приели и приложили корекциите, направени в резултат на нейните констатации, и дали тя трябва да започне процедура за финансова корекция[10]. Като цяло Комисията насърчава органите на държавите членки да прилагат корекциите и, ако е необходимо, участва в допълнителни обсъждания.

46 За два от десетте доклада от одит на съответствието, проверени от Европейската сметна палата, държавите членки са приели одитните резултати и са приложили корекциите. За останалите осем доклада от одит на съответствието ЕСП установи, че Комисията и държавите членки са продължили да обменят информация и мнения. За три от тях Комисията е преразгледала оценката си, направена в окончателния доклад — в един случай Комисията е оттеглила една констатация; в другите два случая Комисията е направила повторна оценка на финансовото отражение на грешките — вж. каре 3 по-долу. Останалите пет случая все още не бяха приключени към момента на нашия одит, в един случай 24 месеца след публикуването на окончателния одитен доклад, без Комисията да е взела окончателно решение. Затова заключенията, представени в разгледаните от ЕСП окончателни одитни доклади, всъщност не са окончателни и подлежат на допълнителни промени. В този контекст ЕСП отбелязва, че Комисията не потвърждава официално окончателния процент грешки.

Каре 3

Окончателният процент на грешките не е окончателен

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е извършила одит на съответствието за една ОП, при която е прегледала осем операции, проверени преди това от одитния орган. В окончателния доклад на Комисията се заключава, че при шест операции са допуснати допълнителни грешки, една от които е 100 % грешка, тъй като операцията не отговаря на критериите за допустимост на ОП. Комисията е преизчислила ООПГ от 1,8 % на 5,5 %. ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е информирала също държавата членка за корекциите, които тя е било необходимо да направи, за да намали ООПГ до ниво под 2 %.

Държавата членка обаче не е била съгласна с оценката на Комисията. В изпратено по-късно писмо за проследяване на констатациите ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е приела аргумента на държавата членка, че грешката не е била „стохастична“, т.е. не се повтаря в останалата част от популацията, а е била „системна“, т.е. повтаря се само в определени обстоятелства, което е довело до ООПГ от 2,0 %.

ЕСП счита, че прекласифицирането на случайна грешка в системна грешка не е било обосновано, тъй като не е следвано определението в насоките на Комисията[11]. Органите на държавите членки са потвърдили на Комисията, че тази грешка не е оказала въздействие върху нито една от неодитираните операции в популацията. В резултат на това ООПГ в окончателния одитен доклад не е бил окончателен и е останал занижен.

Комисията все още не е извършила нетни финансови корекции

47 Извършеният от ЕСП преглед на 26 одита на съответствието, извършени през 2018 г. (годината с най-пълни налични данни в началото на одита), показа, че прилагането на корекциите е продължителен процес, който може да отнеме няколко години, като се има предвид законното право на държавите членки да оспорят искането на Комисията за финансови корекции[12]. 19 от тези одити на съответствието са изисквали финансова корекция, съгласно окончателния одитен доклад на Комисията. В девет случая органите на държавите членки са приложили изцяло корекциите до 31 декември 2020 г. Това е позволило на органите на държавите членки да заменят тези нередовни разходи с други разходи през следващите отчетни периоди. Във всички останали десет случая обсъжданията с държавите членки, включително допълнителната работа, която е трябвало да бъде извършена от одитните органи, все още не бяха приключили. В два от тези десет одита на съответствието се съдържат повече от 50 % от корекциите, които трябва да бъдат направени.

48 До края на 2020 г. органите на държавите членки са коригирали само една трета от сумата, която трябва да бъде коригирана. Тази ниска степен на изпълнение е свързана с продължителността на процедурата.

49 Правната рамка за периода 2014—2020 г. предвижда Комисията да прилага нетни финансови корекции в случай на сериозни недостатъци, които не са били установени от държавата членка[13] съгласно условията, посочени в член 145, параграф 7 от РОР. Нетните финансови корекции означават, че е налице окончателно намаляване на средствата за съответните държави членки. Към ноември 2021 г. Комисията все още не е приложила нетна финансова корекция.

50 За да определи показател за редовността на разходите на равнище политика, всяка генерална дирекция (ГД „Регионална политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) първо изчислява среднопретегления ООПГ за ОП под нейно управление и го публикува като КПИ в съответните ГОД. В тези изчисления се вземат предвид резултатите от документните проверки и от одитите на съответствието.

51 Въпреки че генералните дирекции представят КПИ като своята най-добра приблизителна оценка на ООПГ, ЕСП установи редица методологически недостатъци, което означава, че КПИ, публикувани от генералните дирекции, представляват само минималният изчислен процент на грешките. ЕСП също така отбелязва, че публикуваните КПИ не са окончателни, тъй като съответните ООПГ на ниво ОП все още могат да бъдат преразгледани поради текуща или бъдеща одитна дейност. Одиторите представят недостатъците в методологията по-нататък в доклада.

Ограниченията в методологията на Комисията като цяло позволяват установяването само на минималния процент на грешките на ниво оперативнa програмa

52 Одитите на съответствието, извършвани от Комисията, се основават на извадка от ОП, които вече са одитирани от одитния орган. В съответствие със своята методология Комисията като цяло проверява по осем до десет операции за всеки от своите одити на съответствието. Обикновено Комисията избира тези операции въз основа на професионална преценка, като взема предвид редица рискови фактори, като например потенциалното наличие на държавна помощ, използването на обществени поръчки и типа бенефициент. При подбора на операциите тя взема предвид и размера на операцията и различните приоритетни оси.

53 ЕСП оцени подбирането на извадката на Комисията и установи, че документацията не е достатъчна, за да може да се свържат специфичните рискове с избраните операции. Одиторите отбелязват още, че броят на избраните операции невинаги позволява да бъдат обхванати всички видове операции в извадката на одитните органи и свързаните с тях рискове, като се има предвид разнообразието на приоритетите на ОП и на операциите, финансирани по линия на политиката на сближаване. Такъв е по-специално случаят, когато годишният доклад за контрола обхваща няколко ОП.

54 За 10-те проверени от ЕСП одита на съответствието бяха анализирани честотата на грешките (процентния дял на операциите с грешки, неоткрити от одитните органи) и увеличението на ООПГ в процентни пунктове — вж. таблица 2.

Таблица 2 — Обобщение на допълнителните грешки, установени при десетте одита на съответствието, проверени от ЕСП

Одит № Размер на извадката на ОО1 Размер на извадката на COM1 Обхват (брой операции) Брой на операциите с грешки2 Честота на допълнителните грешки Увеличение (% пункта) на ООПГ
Общо
Общо за проверените 10 одита на съответствието 487 73 15 % 28 38 % 1,94 %
REGIO
Одит 1 99 8 8 % 3 38 % 0,36 %
Одит 2 34 8 24 % 1 13 % 6,82 %
Одит 3 6 4 67 % 1 25 % 0,86 %
Одит 4 146 8 5 %  6 75 % 2,25 %
Одит 5 30 8 27 % 3 38 % 4,20 %
EMPL
Одит 6 40 8 20 % 4 50 % 0,29 %
Одит 7 30 8 27 % 1 13 % 0,05 %
Одит 8 30 5 17 % 1 20 % 0,00 %
Одит 9 30 8 27 % 4 50 % 2,22 %
Одит 10 42 8 19 % 4 50 % 2,38 %

1 Използвани съкращения: ОО — одитен орган; COM — Европейска комисия.

2 Брой на елементите в извадката на Комисията.

Източник: ЕСП.

55 Като цяло броят на операциите, включени в извадката на Комисията, е съобразен с нейната методология, което позволява да се обхванат частично операциите, одитирани от одитния орган. За десетте одита на съответствието, проверени от ЕСП, генералните дирекции са включили 15 % от операциите, одитирани от одитните органи, което представлява 24 % от разходите в тяхната извадка. Те са открили допълнителни грешки, останали неразкрити преди това от одитните органи, в 38 % от одитираните от тях операции, като в много случаи са открили различни видове грешки. По отношение на откритите грешки Комисията е разгледала дали същият вид грешки са възникнали при други операции, проверени от одитните органи. В пет от десетте проверени от нас одита на съответствието някои грешки се повтарят и Комисията е определила тяхното въздействие. В девет от десетте одита на съответствието тя счита, че другите грешки не се повтарят. В тези случаи Комисията не разширява своята извадка, за да намали риска от допълнителни видове грешки, които преди това не са били открити.

56 Според ЕСП, високата честота на неоткрити грешки, установени от Комисията в често ограничената ѝ извадка от операции, предполага вероятност от наличието на допълнителни видове грешки в останалата част от извадката на одитния орган, която не е прегледана от Комисията. Това означава, че остатъчният общ процент грешки отразява минималната стойност на ниво програма в такива случаи.

57 В каре 4 е показано как подходът на Комисията ѝ позволява да изчисли само минималния процент на грешките.

Каре 4

Одити на съответствието — неразкрити и некоригирани допълнителни грешки

ГД „Регионална и селищна политика“ е извършила одит на съответствието, обхващащ няколко оперативни програми за счетоводната 2016—2017 година. По време на одита тя е извършила повторен одит на осем от 99-те операции, проверени от одитния орган. За три от осемте операции тя е установила наличието на допълнителни грешки, които одитният орган не е открил. Тези допълнителни грешки са дали отражение върху ООПГ, който дирекцията е коригирала от 1,18 % на 1,54 %. Въпреки че в извадката на Комисията са налице три допълнителни грешки, тя е приела, че има достатъчна увереност, че няма други неоткрити грешки в останалите непроверени 91 операции. ГД „Регионална и селищна политика“ е разчитала на дейността на одитния орган за тези операции.

По време на одитната дейност за целите на Декларацията за достоверност за 2018 г. Европейската сметна палата одитира девет от общо 91 неодитирани от Комисията операции и установи количествено измерими грешки в шест от тях. Тези шест операции съдържат различни видове грешки. Въпреки че Комисията е била запозната с установените от ЕСП грешки, свързани с държавната помощ (като вид), тя не е открила другите видове грешки в своята извадка. В резултат, ЕСП изчисли, че ООПГ е най-малко 7,10 % в сравнение с 1,54 % — резултатът на Комисията от нейния одит на съответствието. Като се има предвид високата честота на грешките с финансово отражение, възможно е в неодитираните от ЕСП или от Комисията операции да съществуват и други грешки.

Методологията на Комисията позволява да се установи само минималният процент грешки на ниво генерална дирекция

58 ЕСП установи, че документните проверки не са разработени така, че да откриват други видове недопустими разходи, което ограничава тяхната добавена стойност по отношение на потвърждаването на валидността на докладваните проценти грешки. Те не могат да заместят одитите на съответствието (вж. точка 30). Въпреки това генералните дирекции разчитат на документните проверки като част от методологията си за установяване на процента грешки на ниво фонд и на ниво генерална дирекция (КПИ 5). Те обаче не оценяват въздействието на грешките, открити при одитите на съответствието, върху неодитираните оперативни програми (документни проверки) при изчисляване на обобщения процент грешки (КПИ 5).

59 Според ЕСП, не е оправдано да се приема, че неодитираните ОП не съдържат допълнителни грешки. Въпреки че Комисията открива значителен брой недокладвани грешки в извадката от операции/ОП, одитирани от одитните органи, поради методологичните слабости в нейния подход процентите грешки, които тя докладва на ниво ГД като КПИ, могат да се считат само като минималната стойност. Поради това реалният процент грешки вероятно е по-висок.

60 В допълнение към този КПИ, от 2018 г. насам и двете генерални дирекции публикуват също така изчислен максимален процент на грешките, при който се взема предвид потенциалното въздействие на резултатите от текущите одити върху информацията за редовността, представена в годишните отчети за дейността. За да определят максималния процент, и двете генерални дирекции са използвали фиксирани ставки за оперативните програми в случаите когато резултатът от извършения одит все още не е бил окончателен.

61 От 2019 г. насам и в двата ГОД също така се посочва, че при максималните проценти се вземат предвид всички потенциални грешки извън извадката с операции от ОП, одитирани от Комисията или ЕСП. В своя годишен доклад за 2019 г. Европейската сметна палата посочи, че този процент е по-подходящ, тъй като отчита потенциалното въздействие на текущата одитна дейност[14]. Въпреки че ГД „Регионална и селищна политика“ е приложила подхода, описан в Годишния отчет за дейността, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ не е взела изцяло предвид евентуалното наличие на грешки извън установените. Подходът на Комисията, прилаган от ГД „Регионална и селищна политика“, има за цел да отговори на констатацията на ЕСП[15], че одитната дейност продължава, след като процентите са били докладвани в годишните отчети за дейността. Той обаче не дава решение за други методологически слабости, като например неспособността на документните проверки да открият недопустимите разходи, ограничения обхват на ОП при одитите на съответствието на Комисията и риска грешките да останат неоткрити при прегледа на операциите.

Годишните проценти на грешките на ниво фонд и генерална дирекция не са окончателни

62 В годишния доклад на ЕСП за 2018 г. се изтъква, че повечето разпоредби, свързани с приключването на програмите от периода 2014—2020 г., отлагат окончателната оценка на допустимостта на разходите, декларирани за някои операции, за по-късен етап, обикновено етапа на приключване[16]. Такъв е случаят с редица операции в много от оперативните програми, по-специално с операциите, свързани с инвестиции, направени чрез финансови инструменти, уравняването на авансови плащания на държавна помощ, финансовата оценка на операции, генериращи приходи, и третирането на нефункциониращи операции. Въпреки че Комисията е изключила авансовите плащания за финансови инструменти от КПИ, които докладва в своите ГОД, забавената оценка на другите въпроси, свързани с допустимостта, може да засегне процентите грешки, докладвани за въпросните години. Това подкрепя в още по-голяма степен заключението на ЕСП, че процентите, представени в годишните отчети за дейността, не отразяват непременно окончателната оценка на генералните дирекции. Ако впоследствие се прояви грешка в този вид операции, процентите грешки за съответните ОП ще трябва да бъдат преразгледани и увеличени.

Непълната информация се отразява върху изразяването на резерви

63 В своите годишни отчети за дейността генералните директори представят Декларация за достоверност, която потвърждава, че въведените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции. Генералните директори могат да добавят резерва за определени области на приходи и разходи, ако считат, че общата декларация не е валидна за тях. В областта на сближаването генералните директори изразяват резерви на ниво ОП, а не на ниво фонд.

64 В указанията на Комисията се предвижда ОП да бъдат включени в резервата за програмния период 2014—2020 г., ако е изпълнен поне един от следните критерии[17]:

 • общ процент на грешките (ОПГ) над 10 %;
 • недостатъци в ключови елементи на системите, които биха могли да доведат до/водят до нередности над 10 % и за които все още не са приложени подходящи корективни мерки за отстраняване на недостатъците;
 • ООПГ над 2 %;
 • съществени недостатъци, свързани с пълнотата, точността и достоверността на отчетите.

Когато решава дали да изрази резерва или не, Комисията взема предвид и качествените недостатъци, които оказват значително въздействие върху репутацията ѝ.

65 Комисията прилага тези критерии към разходите, декларирани в най-новите налични пакети от документи за предоставяне на увереност. Въпреки че те зависят от работата на Комисията по приемане на отчетите през годината, в която се публикуват годишните отчети за дейността, Комисията завършва своята оценка на редовността и потвърждава ООПГ за всяка оперативна програма в годишните отчети за дейността за следващите години.

66 ЕСП провери потвърдените проценти за счетоводните 2016/2017 и 2017/2018 години в годишните отчети за дейността от следващите години (съответно 2018 г. и 2019 г.). За всяка ОП при двете генерални дирекции Европейската сметна палата анализира информация от последващите одити на съответствието и от друга одитна дейност след направените резерви. Резултатите са представени на фигура 8 и илюстрират присъщите ограничения на системата.

Фигура 8 — Преглед на оперативните програми, за които са изразени резерви, с висок процент на грешки и/или проценти над прага на същественост

Източник: ЕСП.

67 Като цяло анализът на ЕСП показва, че генералните директори са декларирали, че са имали достатъчна увереност относно редовността на разходите в годишните отчети за дейността въз основа на предварителните проценти за ОП. Последвалата одитна дейност обаче показа, че коригираните стойности за ОПГ са надхвърляли 10 % и/или ООПГ е надхвърлял 2 % в много случаи. Това показва присъщите ограничения в подхода на Комисията за изразяване на резерви по отношение на разходите за календарната година. В каре 5 е представен пример за присъщите ограничения.

Каре 5

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ — Резервите са изразени при липса на пълна информация

След извършения от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ преглед на пакета от документи за предоставяне на увереност за счетоводната 2017/2018 година, който обхваща разходите от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г., дирекцията е счела, че ООПГ за една регионална ОП е 2,00 %. Тъй като този процент не е надвишавал съответния праг, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ не е изразила резерви и е предоставила увереност относно разходите за тази ОП за 2018 г. в своя ГОД за 2018 г.

Одитът на съответствието, извършен след публикуването на ГОД за 2018 г., е довел до коригиране на ООПГ на 4,38 %, което би обосновало необходимостта от изразяване на резерви, ако беше завършен контролният цикъл.

Информацията за редовността на разходите за сближаване в Годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета има същите недостатъци като ГОД

С подкрепата на централните служби колегиумът на членовете на Комисията приема Годишния доклад за управлението и изпълнението и отговаря за неговото съдържание

68 В следващите точки одиторите се съсредоточават върху представянето на данните за редовността в раздел 2 от Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), включително политиката на сближаване. ГДУИ е основният принос на Комисията към годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и се състои от две части:

 • Раздел 1 — Изпълнение и резултати — предоставя общ преглед на високо равнище на постигнатите резултати[18], и
 • Раздел 2 — Вътрешен контрол и финансово управление — представя управлението на бюджета на ЕС от страна на Комисията, включително обобщение на информацията от годишните отчети за дейността и изчисление на процента на грешките при разходите на ЕС и изчисления от Комисията риск при плащане за съответните годишни разходи на ЕС като цяло и за различните области на политика, включително за сближаване[19].

69 Информацията относно вътрешния контрол и финансовото управление, представена в Годишния доклад за управлението и изпълнението, се основава на годишните отчети за дейността на различните генерални дирекции на Комисията. Отговорността за информацията, докладвана в ГДУИ, следва разпределението на отговорностите, определени в механизмите за управление, въведени от Комисията. Генералните директори носят отговорност за надеждността на информацията, предоставена в съответните ГОД, а колегиумът на членовете на Комисията приема Годишния доклад за управлението и изпълнението, и следователно в крайна сметка носи отговорност за изготвянето на доклада и за представената от него информация.

70 Процесът, който води до изготвянето на Годишния доклад за управлението и изпълнението, включително разделението на отговорностите и приноса на генералните директори (в ГОД), централните служби и Службата за вътрешен одит, е представен на фигура 9.

Фигура 9 — Процес на изготвяне на проекта на раздел 2 от Годишния доклад за управлението и изпълнението

Източник: ЕСП.

Слабостите при информацията за редовността на разходите, включена в ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, продължават да съществуват и в ГДУИ

71 Централните служби на Комисията, ГД „Бюджет“ и Генералният секретариат отговарят за изготвянето на Годишния доклад за управлението и изпълнението въз основа на годишните отчети за дейността на различните генерални дирекции. За тази цел те правят преглед на съдържанието на годишните отчети за дейността, предоставят обратна информация и организират срещи за партньорски проверки с генералните дирекции, но правомощията за извършването на всякакви промени се носят от генералните директори, в съответствие със задължението им по статут да управляват текущата дейност на своите генерални дирекции.

72 Централните служби информират Управителния съвет на организацията за всички значими предизвикателства, които са открити по време на партньорската проверка. За проверения от ЕСП период те не са посочили съществуващи проблеми във връзка с ключовите показатели за изпълнение, представени в годишните отчети за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. На практика това означава, че централните служби са приели процентите, докладвани годишните отчети за дейността на генералните дирекции, както и съответния подход, приложен за тях.

73 Следователно при риска при плащане в областта на сближаването, оповестен в проверените от ЕСП Годишни доклади за управлението и изпълнението, са налице същите ограничения като при съответните данни, представени в годишните отчети за дейността на генералните дирекции. Поради изложените по-горе причини този риск трябва да се счита само като минимален процент (вж. точки 5862), който не е окончателен и вероятно е занижен.

74 В този контекст ЕСП отбеляза, че централните служби предоставят насоки за годишните отчети за дейността, включително стандартни изисквания за качество и съпоставимост на данните в рамките на Комисията, но те не разполагат с подробни инструкции, предоставени от органа, носещ отговорност за ГДУИ, относно съдържанието и обхвата на ГДУИ и съответния преглед на ГОД на други генерални дирекции. Изготвянето на такива инструкции би могло да помогне на колегиума на членовете на Комисията да предоставя достоверна и надеждна информация в ГДУИ[20].

Заключения и препоръки

75 В настоящия одит Европейската сметна палата провери работата на Комисията по годишните пакети от документи за предоставяне на увереност на държавите членки, която осигурява основата за валидирането и потвърждаването на годишните проценти остатъчни грешки, докладвани от одитните органи. Наред с докладваната от Комисията информация в нейните годишни отчети за дейността (ГОД) и в Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), ЕСП анализира надеждността на предоставената от Комисията информация относно редовността на разходите. Чрез своите препоръки ЕСП има за цел да подобри още повече функционирането на настоящата система за управление и контрол, без да добавя допълнителни нива към нея.

76 Като цяло ЕСП установи, че Комисията извършва значителна по обем работа, свързана с приемането на годишните отчети на държавите членки и проверката на точността на информацията относно редовността, предоставена в докладите на националните одитни органи. На базата на констатираното одиторите обаче заключиха, че Комисията предоставя само минимален изчислен процент грешки, който не е окончателен, на равнище оперативна програма (ОП) и генерална дирекция (ГД), а след това и в своя Годишен доклад за управлението и изпълнението.

77 Те установиха, че за периода 2014—2020 г. Комисията, в съответствие с регулаторната рамка, е приела годишните отчети, без да взема предвид редовността на свързаните с тях разходи (точка 21). Въпреки че законодателят е въвел изискването за задържане на 10 % от плащането с цел защита на бюджета на ЕС, Комисията е трябвало да го освобождава, дори в случаите, когато одитните органи на държавите членки са потвърдили процент остатъчни грешки над прага на същественост от 2 % и проверките на Комисията относно редовността все още не са били приключени. Разпоредбите, на които тези механизми се подчиняват, са се променили за програмния период 2021—2027 г. (точка 22). Въпреки че Комисията вече не може да приема отчети с потвърден остатъчен общ процент грешки над прага на същественост от 2 %, тя ще продължи да освобождава намаления на 5 % депозит, преди да приключи своите проверки на редовността на разходите.

Препоръка 1 — Комисията следва да предложи законодателно преразглеждане, за да осигури достатъчна защита срещу неоснователно освобождаване на задържания депозит от плащането

С цел да се защити бюджетът на ЕС, ЕСП препоръчва на Комисията да предложи преразглеждане на правната рамка за периода 2021—2027 г., за да се контролира рискът, оставащ след освобождаването на задържания депозит от 5 %. Комисията следва да може да го освобождава едва след приключване на проверката за редовността при дадена ОП за конкретен отчетен период или най-късно при приключване на програмата.

Срок на изпълнение — Следващото преразглеждане на правната рамка за програмния период 2021—2027 г., най-късно при междинния преглед.

78 Документните проверки на Комисията на всички годишни пакети от документи за предоставяне на увереност, изпратени от държавите членки, не са предназначени да откриват допълнителни недопустими разходи (точки 2325). След документната проверка корекциите на процентите грешки обикновено се извършват въз основа на проблемите, установени през предходни години (точка 26). Анализът на ЕСП показва, че след документните проверки са останали неоткрити и некоригирани нередовни разходи (точки 2830). Ето защо те са само от ограничена полза за потвърждаването на редовността на свързаните с отчетите операции и валидността на ООПГ, докладвани от одитните органи.

79 Въпреки че в своята одитна стратегия Комисията предвижда да се следва основан на риска подход при подбора на одитни органи за нейните одити на съответствието, ЕСП установи, че оценката на риска на одитните органи невинаги се взема предвид при техния подбор (точки 3335). Освен това ЕСП установи, че окончателният подбор на одитните органи, по-специално за Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, не съответства напълно на резултатите от нейната оценка на риска и Комисията не е документирала обосновка за това разминаване (точка 36).

80 Оценката на ЕСП на одитната дейност на Комисията разкри някои слабости. Бяха установени слабости при документирането на одита, което затрудни ЕСП да оцени целесъобразността на извършената от нея работа (точки 42 и 43). При две от десетте проверени операции ЕСП откри допълнителни грешки, свързани с редовността на съответните разходи, които Комисията не беше установила. Това оказва въздействие и върху съответните докладвани проценти грешки (точки 3840).

81 Установено беше, че Комисията публикува докладите си от одити на съответствието в сроковете, предписани от законодателството (точка 44). В повечето разгледани от ЕСП случаи обаче Комисията е продължила да обменя информация и мнения с държавите членки на последващ етап след изпращането на окончателния доклад, с цел проверка дали органите на държавите членки са приели и приложили необходимите корекции. Това означава, че резултатите и процентите грешки, представени в окончателните доклади, невинаги са били окончателни (точки 45 и 46). В този контекст ЕСП отбелязва, че Комисията не потвърждава официално окончателен процент грешки пред органите на държавите членки.

82 Извършеният от ЕСП преглед на извадка от корекции показа, че те се прилагат след продължителен процес, който може да отнеме няколко години заради законното право на държавите членки да оспорват действията на Комисията (точки 47 и 48). Към ноември 2021 г. Комисията все още не е приложила нетна финансова корекция (точка 49).

83 Някои критерии за допустимост могат да бъдат проверени едва при приключването на програмата. Това се отразява на годишната оценка на Комисията и означава, че годишните проценти грешки за съответните оперативни програми е възможно да не са окончателни и може да бъдат променени и увеличени. Потенциалните нередовни разходи в тези оперативни програми остават неоткрити и некоригирани до етапа на приключване в рамките на една система за управление и контрол, прилагана за разходите в областта на сближаването, която трябва да се използва за годишното приемане на отчетите. Препоръката, която ЕСП отправи по този въпрос в своя годишен доклад за 2018 г.[21], все още е актуална (точка 62).

Препоръка 2 — Комисията следва да подобри своята одитна дейност, одитната документация и процеса на преглед

Европейската сметна палата препоръчва на Комисията да предприеме необходимите действия, с цел:

 1. нейният план за одити на съответствието да бъде съобразен с оценката на риска. Когато се вземат предвид други фактори, които водят до промени, Комисията следва ясно да документира и обясни причините за тази промяна,
 2. одитната ѝ дейност да бъде документирана в достатъчна степен,
 3. процесът на преглед да бъде подсилен, за да се откриват и коригират потенциални слабости в собствената ѝ работа,
 4. държавите членки да получават отделно официално потвърждение на окончателния ООПГ за оперативните програми и за всяка счетоводна година.

Срок на изпълнение — счетоводната 2020/2021 година

84 В своите одити на съответствието Комисията, въз основа на професионална преценка, обикновено подбира и прави преглед на осем до десет операции, избрани от извадката с операции за одит, съставена от одитния орган (точка 52). Този преглед е важен елемент от нейната оценка на работата на одитния орган и получените резултати. Въпреки че Комисията е установила редица неоткрити грешки в проверените от ЕСП одити на съответствието, според резултатите от нейните проверки на одитни органи (макар и малко на брой) и проверките на ЕСП има вероятност да съществуват и други неоткрити и некоригирани грешки (точки 5355). В резултат на това с методологията на Комисията като цяло може да се установява само минимален процент грешки на ниво оперативна програма (точки 56 и 57).

85 За да определи показател за редовността на разходите на нивото на политиката, всяка генерална дирекция (ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) първо изчислява среднопретегления ООПГ за оперативните програми под нейно управление и го публикува като КПИ в съответните ГОД. В тези изчисления се вземат предвид резултатите от документните проверки и от одитите на съответствието. Двете генерални дирекции публикуват също така изчислен максимален процент на грешките, при който се взема предвид потенциалното въздействие на резултатите от текущите одити върху информацията за редовността, представена в годишните отчети за дейността. Въпреки че генералните дирекции представят КПИ като своята най-добра приблизителна оценка на процента на грешките, ЕСП счита, въз основа на своята работа, че публикуваният от генералните дирекции КПИ представлява само минималната стойност. Това се дължи на ограниченото включване на оперативни програми и операции за одитите на съответствието на Комисията, на присъщите ограничения на нейните документни проверки и слабостите, свързани с нейната одитна дейност (точки 58 и 59). ЕСП също така счита, че публикуваните КПИ не са окончателни, тъй като съответните ООПГ на ниво ОП все още могат да бъдат преразгледани поради текуща или бъдеща одитна дейност (точки 46 и 62).

86 Резервите на генералните дирекции по отделните програми са друг ключов елемент, свързан с редовността на разходите за сближаване. ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ изразяват резерви въз основа на разходите, които все още не са преминали проверките на Комисията за редовност (точка 65). Времевото ограничение, присъщо на процеса на контрол, означава, че повечето оперативни програми, при които одитните проверки на Комисията са открили съществено ниво на грешки, не са обхванати от резерва в предишния ГОД (точки 66 и 67).

Препоръка 3 — Комисията следва да засили основните елементи на информацията за редовността на разходите, предоставена в годишните отчети за дейността

Изчисленият процент грешки и резервите представляват ключова информация за редовността, които Комисията следва да засили. ЕСП препоръчва на Европейската комисия:

 1. да отстрани методологическите слабости, установени от ЕСП в настоящия одит, които водят до изчисляването на минимален КПИ (процент на грешките). Този подход следва да направи възможно КПИ да отчита, при неодитираните разходи, високата честота на грешките с финансово отражение, установени при одитите на съответствието, когато се оценява общият процент грешки.
 2. да улесни читателите в разбирането на технически и сложни теми и да обясни по-ясно и по-точно в ГОД, че резервите се изразяват въз основа на процентите грешки, които не са потвърдени, наред със съответния риск.

Срок на изпълнение — счетоводната 2020/2021 година

87 Годишният доклад за управлението и изпълнението е ключов документ за отчетност, в който се обобщава информацията относно вътрешния контрол и финансовото управление на Комисията. И въпреки че колегиумът на членовете на Комисията носи крайната отговорност за информацията, представена в него, централните служби подпомагат колегиума на членовете на Комисията при изготвянето му. Въпреки че централните служби имат водеща роля при изготвянето на ГДУИ, ЕСП установи, че не съществуват подробни инструкции относно обхвата на съдържанието и структурата на този доклад и свързаните с него партньорски проверки (точка 74).

88 Информацията относно редовността, докладвана за политиката на сближаване, представлява просто агрегиране на данни, предоставени в годишните отчети за дейността на генерални дирекции „Регионална и селищна политика“ и „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, което означава, че всички установени от ЕСП слабости при тези данни са налице и в ГДУИ. В резултат на това докладваният процент на грешките трябва да се счита само като минимална стойност, която може да занижи реалния процент за областта на сближаването (точка 73).

Препоръка 4 — Централните служби следва да получават инструкции за изготвянето на Годишния доклад за управлението и изпълнението от колегиума на членовете на Комисията, който носи крайната отговорност за него

ГДУИ е ключов документ за отчетност на Комисията, който е от значение за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. За да се гарантира, че натовареният с отговорността за ГДУИ колегиум на членовете на Комисията предоставя достоверна и надеждна информация в него и за да се отразят по-добре отговорностите на различните участници в изготвянето и приемането му, ЕСП препоръчва на колегиума на членовете на Комисията да предоставя на централните служби указания относно съдържанието и структурата на ГДУИ и да определи обхвата на прегледа на съответните ГОД, извършван от централните служби.

Срок на изпълнение — До процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2021 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав V с ръководител Tony Murphy — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 3 ноември 2021 г.

 

За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател

Акроними и съкращения

ГД: Генерална дирекция на Европейската комисия

ГДУИ: Годишен доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС

ГОД: Годишен отчет за дейността

ГС: Генерален секретариат на Европейската комисия

ДСО (DAC): Дирекция за съвместен одит за областта „Сближаване“

ЕСИ фондове: Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСФ: Европейски социален фонд

ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие

КПИ: Ключов показател за изпълнение

МФР: Многогодишна финансова рамка

ООПГ (RTER): Остатъчен общ процент на грешките

ОП: Оперативна програма

ОПГ (TER): Общ процент на грешките

РОР: Регламент за общоприложимите разпоредби

BUDG: Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия

EMPL: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия

IAS: Служба за вътрешен одит на Комисията

OO: Одитен орган

REGIO: Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия

Речник на термините

Годишен доклад за контрола (ГДК): Документ, изготвен от одитния орган на държавата членка, който се представя на Комисията като част от „пакета за предоставяне на увереност“ от държавата членка.

Годишен доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ): Доклад, който всяка година се изготвя от Комисията във връзка с нейното управление на бюджета на ЕС и постигнатите резултати. В доклада се обобщава информацията от годишните отчети за дейността на нейните генерални дирекции и изпълнителни агенции.

Годишен отчет за дейността (ГОД): Доклад, изготвян от всяка генерална дирекция на Европейската комисия, институция или орган на ЕС, в който са представени постигнатите резултати спрямо поставените цели, както и начинът, по който са използвани финансовите и човешките ресурси.

Грешка: Резултат от неточно изчисление или нередност, който възниква при неспазване на правните и договорните изисквания.

Документна проверка: Проверка въз основа на документи с информация, предоставени в пакетите за предоставяне на увереност.

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове): Петте основни фонда на ЕС, които заедно подпомагат икономическото развитие в ЕС: Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.

Изчислен процент грешки: Статистическо изчисление на процента грешки, засягащи дадена популация, формирано въз основа на представителна извадка от операции.

Количествено измерима грешка: При отчитането на резултатите от тестовете на операциите — класификация, използвана от ЕСП, когато може да бъде измерена стойността на засегната от грешки операция.

Международно признати одитни стандарти: Набор от професионални стандарти за определяне отговорностите на одиторите, изготвени от различни органи по стандартизация.

Нередност: Нарушение на правила на ЕС (или на съответната държава) или на договорни задължения.

Общ процент на грешките (TER): Общият процент на грешките съответства на сумата от следните грешки: екстраполираните стохастични грешки (включително грешките, открити в стратите за изчерпателно тестване), ограничените системни грешки и некоригираните аномални грешки.

Одит на съответствието: Одит, който има за цел да потвърди, че дадена дейност се извършва при съблюдаване на приложимите правила и разпоредби, както и на условията на съществуващите споразумения или договори.

Одитен орган: Независим национален орган, който е натоварен с отговорността да одитира системите и операциите на дадена разходна програма на ЕС.

Оперативна програма (ОП): ВОП се определят приоритетите и конкретните цели на дадена държава членка и се описва как финансирането (от ЕС, както и националното публично и частно съфинансиране) ще бъде използвано в рамките на определен период от време (обикновено седем години) за финансиране на операции. Финансирането на ОП може да се предоставя от ЕФРР, КФ и/или ЕСФ.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Годишно решение на Европейския парламент, което дава на Комисията окончателното одобрение за нейното изпълнение на бюджета.

Остатъчен общ процент на грешките (RTER): Частта от дадена популация, която не се счита за редовна, след като се вземе предвид резултатът от всички процедури за контрол, възстановявания на неправомерно изплатени суми и корекции.

Пакет за предоставяне на увереност: В пакета за предоставяне на увереност, който органите на държавите членки следва да предоставят ежегодно най-късно до 15 февруари (или по изключение до 1 март, ако е разрешено от Комисията), се включват: отчети, изготвени от сертифициращия орган; декларация за управлението и годишен отчет за окончателните одитни доклади и извършените проверки, изготвени от управляващия орган; ежегодно одитно становище и доклад за контрола, изготвени от одитния орган.

Политика на сближаване: Политика на ЕС, чиято цел е намаляване на икономическите и социалните различия между регионите и държавите членки чрез насърчаване на създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, устойчивото развитие и трансграничното и междурегионалното сътрудничество.

Представителен процент грешки: Статистическо изчисление на грешките, които засягат дадена популация, основаващо се на представителна извадка от операции от тази популация.

Приключване: Уреждане на финансовите задължения по отношение на дадена програма или фонд на ЕС чрез изплащане на дължимото салдо към дадена държава членка или друга страна бенефициент или възстановяване на средства от нея.

Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР): Регламент, в който се определят приложимите правила за петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ).

Редовност: Степен на съответствие на дадена операция или дейност с приложимите правила и разпоредби и всички договорни задължения.

Резерва: Слабост, посочена от генералните директори в предоставяната от тях декларация за достоверност в Годишния отчет за дейността.

Риск при плащане: Изчисленият общ риск „при плащане“ е най-добрата консервативна оценка на Комисията на разходите, които са били разрешени през годината, но като стойност не отговарят на договорните и регулаторните разпоредби, приложими към момента на извършване на плащането.

Сертифициращ орган: Орган, определен от държава членка за сертифициране на точността и съответствието на отчетите за разходите и на заявленията за плащане.

Системна грешка: Грешка, открита в одитираната извадка, която оказва въздействие в неодитираната популация; среща се в точно определени и подобни условия. Такива грешки обикновено имат нещо общо, например, вид на операцията, място или период. По принцип те са свързани с неефективни процедури за контрол в рамките на (част от) системите за управление и контрол.

Споделено управление: Метод за изпълнение на бюджета на ЕС, при който, за разлика от прякото управление, Комисията делегира на държавите членки задачи по изпълнението, като същевременно запазва крайната отговорност.

Стохастична грешка: Грешка, която не е системна, позната или аномална, се класифицира като стохастична грешка. Според тази концепция има вероятност стохастичните грешки, открити в одитираната извадка, да са налице също така и в неодитираната популация.

Съгласувателна процедура: Процедура, при която Комисията обсъжда резултатите от своите контролни проверки с проверяваните органи или служби, за да се увери, че тези резултати са надлежно обосновани.

Управляващ орган: Национален, регионален или местен орган (публичен или частен), на който държавата членка е възложила да управлява финансирана от ЕС програма.

Отговори на Комисията

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=60065

Одитен екип

Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав V „Финансиране и административно управление на ЕС“, с ръководител Тони Мърфи — член на ЕСП. Одитът бе ръководен от Tony Murphy — член на ЕСП, с подкрепата на Wolfgang Stolz — ръководител на неговия кабинет, и Brian Murphy — аташе в кабинета; Juan Ignacio Gonzalez Bastero — главен ръководител; Susanna Rafalzik — ръководител на задача; Anna Despotopoulou — заместник-ръководител на задача; Johan Adriaan Lok, Jiří Beneš, Marcel Bode, Peter Borsos, Maria Pia Brizzi, Kevin Deceuninck, Przemyslaw Dowgialo, Sandra Dreimane, Andrea Ferraris, Laure Gatter, Jorge Guevara Lopez, Martina Jurjevic, Agnieszka Kondzielska, Nikolaos Kylonis, Borja Martin Simon, Dana Christina Mohamed, Rene Reiterer, Orsolya Szarka, Peggy Vercauteren, и Дилянка Железарова — одитори. James Verity предостави езикова подкрепа.

 

Заден ред, от ляво надясно: Brian Murphy, Wolfgang Stolz, Johan Adriaan Lok, Juan Ignacio González Bastero, Nikolaos Kylonis Преден ред, от ляво надясно: Niamh Mahon, Susanna Rafalzik, Tony Murphy, Anna Despotopoulou, Peter Borsos

Бележки

[1] Годишен доклад на ЕСП за 2020 г., точка 1.21.

[2] Годишен доклад на ЕСП за 2020 г., точка 5.17.

[3] Член 130 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с който се ограничава възстановяването на разходи при междинните плащания до 90 %.

[4] Годишен доклад на ЕСП за 2020 г., точка 5.40.

[5] Становище № 6/2018 на ЕСП относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби, точка 122.

[6] Годишен доклад на ЕСП за 2017 г., точки 6.67—6.72.

[7] Годишен доклад на ЕСП за 2018 г., точки 6.73—6.75.

[8] Годишен доклад на ЕСП за 2019 г., точка 5.39.

[9] Член 75, параграф 2a, точка a) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

[10] Член 85 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

[11] Системни грешки, открити в одитираната извадка, които оказват въздействие в неодитираната популация; срещат се в точно определени и подобни условия (насоки EGESIF_15—0002—04, стр. 39).

[12] Член 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

[13] Член 145, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

[14] Годишен доклад на ЕСП за 2019 г., точка 5.56.

[15] Годишен доклад на ЕСП за 2018 г., точка 6.63.

[16] Годишен доклад на ЕСП за 2018 г., точки 6.68—6.71 и препоръка 6.3.

[17] Както е посочено в приложение IV към ГОД за 2019 г.

[18] Тази част от Годишния доклад за управлението и изпълнението е докладът на Комисията, изискван съгласно член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

[19] Член 247, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент: Годишния доклад за управлението и изпълнението, в който се представя ясно и сбито обобщение на постиженията в областта на вътрешния контрол и финансовото управление, посочени в годишните отчети за дейността на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити по делегации, и включва информация за основните механизми за управление в Комисията, както и:

i) оценка на нивото на грешки в разходите на Съюза, основана на съгласувана методология и прогноза за бъдещи корекции;

ii) информация за превантивните и коригиращи действия във връзка с бюджета, в която се представя финансовото отражение на мерките, предприети за защита на бюджета от разходи в нарушение на закона;

iii) информация за изпълнението на стратегията на Комисията за борба с измамите.

[20] Годишен доклад на ЕСП за 2020 г., точка 1.36.

[21] Годишен доклад на ЕСП за 2018 г., препоръка 6.3 — разпоредби за приключване за периода 2014—2020 г.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (https://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2020 г.

PDF ISBN 978-92-847-7090-8 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/789784 QJ-AB-21-026-BG-N
HTML ISBN 978-92-847-7124-0 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/35507 QJ-AB-21-026-BG-Q

АВТОРСКИ ПРАВА

© Европейски съюз, 2021 г.

Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на информация се изпълнява чрез Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), съдържанието на информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано в рамките на лиценза по програма „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на документа. Европейската сметна палата не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторното използване.

Уреждането на допълнителни права в случаите, когато дадено съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП или фотографии, включващи трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при употребата.

За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, възможно е да трябва да поискате разрешение директно от носителите на авторските права.

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на ЕСП за повторна употреба и не са преотстъпени на Вас.

Всички уебстраници на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, съдържат препратки към уебстраниците на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира тяхното съдържание, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката за авторските права.

Използване на логото на Европейската сметна палата

Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително разрешение от нейна страна.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://op.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (https://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.