Īpašais ziņojums
Nr.31 2018

Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu

Par ziņojumu Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standarti, kas ir bijuši spēkā jau desmitiem gadu, ir pasaulē vieni no augstākajiem, un dzīvnieku labturības mērķi ir iestrādāti kopējā lauksaimniecības politikā (KLP). Komisijas nesenākās dzīvnieku labturības stratēģijas mērķis ir risināt atbilstības jautājumus un uzlabot sinerģijas ar KLP. Mēs konstatējām, ka dažās jomās ES darbības dzīvnieku labturības uzlabošanai bija sekmīgas, taču to īstenošana kavējās un atsevišķās jomās joprojām pastāv trūkumi attiecībā uz labturības jautājumiem lauku saimniecībā, pārvadāšanas un nonāvēšanas laikā. Mēs sniedzam ieteikumus attiecībā uz stratēģisko satvaru, Komisijas īstenoto izpildes nodrošināšanu un norādījumu sniegšanu, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt atbilstību, un darbībām, kuru mērķis ir stiprināt saiknes starp dzīvnieku labturību un lauksaimniecības politiku.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF General Report

Kopsavilkums

I

ES piemēro vienus no pasaulē augstākajiem regulatīvajiem dzīvnieku labturības standartiem, kas ietver vispārīgas prasības par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, transportēšanu un kaušanu un īpašas prasības attiecībā uz konkrētām sugām. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) sniedz iespēju uzlabot lauksaimnieku informētību par tiesību aktos viņiem paredzētajiem pienākumiem (izmantojot savstarpējās atbilstības sistēmu, kas KLP maksājumus piesaista minimālo prasību izpildei) un rosināt lauksaimniekus piemērot augstākus standartus (izmantojot finansiālu atbalstu, ko piešķir atbilstīgi lauku attīstības politikai).

II

ES iedzīvotājus arvien vairāk satrauc lauksaimniecības ietekme uz dzīvnieku labturību un ar to saistītā ietekme uz sabiedrības un dzīvnieku veselību. Komisija ir sagatavojusi stratēģijas dokumentus, lai nodrošinātu satvaru savām darbībām šajā jomā. Jaunākā ES stratēģija aptvēra laikposmu no 2012. līdz 2015. gadam.

III

Revīzijas laikā tika pārbaudīta lauksaimniecības dzīvnieku labturība un jaunākās ES stratēģijas vispārējā īstenošana, uzsverot divus galvenos mērķus, proti, panākt atbilstību minimālajiem standartiem un optimizēt sinerģiju ar KLP. Mēs secinājām, ka ES darbības dzīvnieku labturības uzlabošanai dažās jomās tika veiksmīgi īstenotas, taču atbilstība minimālajiem standartiem joprojām nav pilnībā nodrošināta, ir iespējams uzlabot koordinēšanu ar savstarpējās atbilstības pārbaudēm, un KLP finanšu resursus var izmantot efektīvāk, lai veicinātu augstāku standartu ievērošanu dzīvnieku labturības jomā.

IV

Mūsu revīzijas konstatējumi parādīja, ka nolūkā panākt atbilstību dalībvalstīs Komisija ir veikusi gan virzības, gan arī izpildes panākšanas darbības. Komisijas darbības ir bijušas veiksmīgas svarīgās jomās, it īpaši tādās kā sivēnmāšu izmitināšana grupā un aizliegums izmantot neuzlabotus būrus, kuri liedz dējējvistām izturēties dabiski. Komisija un dalībvalstis ir izstrādājušas pamatnostādnes, lai veicinātu tiesību aktu prasību izpratni un saskaņotu piemērošanu, un ir plaši tās izplatījušas. Dalībvalstis, ko apmeklējām, galvenokārt veica pasākumus, lai īstenotu Komisijas revīziju laikā sniegtos ieteikumus.

V

Taču joprojām pastāvēja trūkumi vairākās jomās, kas bija saistītas ar labturības jautājumiem saimniecībās (galvenokārt ar cūku astu amputēšanas procedūru), transportēšanu (atbilstību noteikumiem par pārvadāšanu lielos attālumos un pārvadāšanai nepiemērotu dzīvnieku transportēšanu) un ar kaušanu (atkāpes attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas izmantošanu un neatbilstīgas apdullināšanas procedūrām). Apmeklētajām dalībvalstīm bija nepieciešams ilgs laiks, lai izpildītu vairākus ieteikumus, ko Komisija bija sniegusi pēc revīziju veikšanas.

VI

Dalībvalstu oficiālās kontroles sistēmas ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu dzīvnieku labturības standartu pienācīgu izpildi. Mēs konstatējām labu praksi šajā jomā, it īpaši saistībā ar oficiālo pārbaužu konsekvenci, taču mēs arī konstatējām, ka mērķtiecīgāk jāpievēršas jomām un uzņēmējiem, kuri saskaras ar lielāku neatbilstības risku. Turklāt dalībvalstis būtu varējušas labāk izmantot iekšējo revīziju laikā un sūdzību apkopošanā iegūto informāciju, lai labāk pārvaldītu savu politiku dzīvnieku labturības jomā.

VII

Kopumā dalībvalstis ir ieviesušas piemērotas procedūras savstarpējās atbilstības pārbaužu veikšanai saistībā ar dzīvnieku labturību. Taču joprojām ir iespējams uzlabot koordinēšanu ar oficiālajām pārbaudēm dzīvnieku labturības jomā. Turklāt bija gadījumi, kad sodi, kurus par savstarpējās atbilstības noteikumu pārkāpumiem piemēroja maksājumu aģentūras, nebija samērīgi ar pārkāpumu smagumu.

VIII

Mērķis veicināt dzīvnieku labturību ir lauku attīstības prioritāte 2014.–2020. gada periodā, un mēs konstatējām labus piemērus, kas liecināja, ka apmeklētajās dalībvalstīs tika īstenotas dzīvniekiem labvēlīgas darbības. Taču pasākums “dzīvnieku labturība” netika plaši izmantots. Pastāvēja vairāki trūkumi saistībā ar pasākuma izmaksu efektivitāti, un dalībvalstis reti izmantoja iespēju atbalstīt dzīvnieku labturību, iesaistoties citos lauku attīstības pasākumos.

IX

Mēs sniedzam ieteikumus Komisijai, lai uzlabotu tās veikto dzīvnieku labturības politikas pārvaldību. Mūsu ieteikumi attiecas uz stratēģisko satvaru dzīvnieku labturības jomā, efektīvāku izpildi un virzību, lai panāktu atbilstību, darbībām nolūkā stiprināt saikni starp savstarpējās atbilstības sistēmu un dzīvnieku labturību, kā arī uz rīcību, lai sekmīgāk sasniegtu dzīvnieku labturības mērķus, īstenojot lauku attīstības politiku.

Ievads

Dzīvnieku labturība: tās definīcija un nozīme ES

01

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 2008. gadā sniedza šādu laba dzīvnieku labturības stāvokļa definīciju: “dzīvnieka labturības stāvoklis ir labs, ja dzīvnieks ir vesels, jūtas ērti, tiek labi barots, ir drošībā, spēj īstenot iedzimto [dabisko] uzvedību un ja to neapgrūtina nepatīkams stāvoklis, kā sāpes, bailes un stress”. Dzīvnieku labturības jēdziens ir paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 13. pantā, kurā dzīvnieki atzīti par jutīgām būtnēm.

02

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu1 Eiropas Savienībā ir aptuveni 4,5 miljardi cāļu, dējējvistu un tītaru un ap 330 miljoniem liellopu, cūku, kazu un aitu. Pamatojoties uz dzīvnieku labturības organizācijas sniegto informāciju, tiek lēsts, ka aptuveni 0,25 miljoni zirgu katru gadu tiek nokauti gaļai2.

03

Pēdējos gados ir strauji uzlabojušās zināšanas par dzīvnieku labturību, un šim jautājumam būtisku vērību pievērsuši plašsaziņas līdzekļi. Eiropas Parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas (2010. un 2015. gadā) par ES dzīvnieku labturības politiku3. ES darbību dzīvnieku labturības jomā nosaka četri galvenie avoti, un katram no tiem ir savs kontroles mehānisms (sk. 1. attēlu).

1. attēls

ES darbības, kas ietekmē dzīvnieku labturību

Avots: ERP.

04

ES dzīvnieku labturības tiesību aktu mērķis ir uzlabot dzīvnieku dzīves kvalitāti un vienlaikus piepildīt iedzīvotāju cerības, kā arī apmierināt tirgus prasības, nosakot minimālos standartus. Ir plaši atzīts, ka ES piemēro vienus no pasaulē augstākajiem dzīvnieku labturības standartiem4. Lielākā daļa šo standartu attiecas uz lauksaimniecības dzīvniekiem (atrodoties saimniecībā, pārvadāšanas un kaušanas laikā), taču tiesību aktus piemēro arī savvaļas dzīvniekiem, laboratorijas dzīvniekiem un lolojumdzīvniekiem. Kā redzams 2. attēlā, pirmos ES tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā pieņēma pirms vairāk nekā 40 gadiem, un tie ir vairākkārt atjaunināti. Dalībvalstis var pieņemt stingrākus noteikumus, ja tie ir saderīgi ar ES tiesību aktiem. Piemēram, 13 dalībvalstis ir pieņēmušas valsts līmeņa papildu noteikumus par kaušanu.

2. attēls

Galvenie ES tiesību akti lauksaimniecības dzīvnieku labturības jomā

Avots: ERP.

05

Dalībvalstis ir atbildīgas par ES dzīvnieku labturības noteikumu piemērošanu valsts līmenī, tostarp par oficiālajām pārbaudēm5, savukārt Eiropas Komisija (SANTE ĢD) ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis atbilstīgi īsteno ES tiesību aktus. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atbildība ir sniegt Komisijai nepieciešamās zinātniskās konsultācijas. Dalībvalstis katru gadu sniedz ziņojumu Komisijai par to saimniecībās un pārvadāšanas laikā veikto dzīvnieku labturības pārbaužu rezultātiem. Komisija var uzsākt tiesvedību pret dalībvalstīm, kuras nav pareizi transponējušas un īstenojušas ES tiesību aktus.

Dzīvnieku labturība un kopējā lauksaimniecības politika

06

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) veicina dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanu, jo tā paredz izmantot savstarpējās atbilstības sistēmu (lielākā daļa lauksaimniekiem paredzēto KLP maksājumu ir piesaistīti obligāto prasību izpildei) un finansēt darbības un projektus dzīvnieku labturības jomā (sk. 3. attēlu).

3. attēls

KLP instrumenti un saistība ar dzīvnieku labturības tiesību aktiem

Avots: ERP.

07

Savstarpējā atbilstība ir mehānisms, kas lielāko daļu KLP maksājumu6 (aptuveni 46 miljardi EUR 2016. gadā)7 piesaista dažādu noteikumu izpildei par vidi, zemes uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, dzīvnieku labturību un sabiedrības, dzīvnieku un augu veselību. Šis mehānisms neattiecas uz mazajiem lauksaimniekiem8, kuri veido aptuveni 40 % no ES lauksaimnieku kopskaita9. Lauksaimniekiem, kuri neizpilda šos standartus un prasības, var samazināt KLP maksājumus par 1–5 % vai vēl vairāk, ja neatbilstība ir tīša. Izņēmuma gadījumos atbildīgās iestādes var izslēgt lauksaimniekus no atbalsta shēmām.

08

Savstarpējās atbilstības sistēma neaptver visas tiesību aktos paredzētās prasības par dzīvnieku labturību, — tā ietver noteikumus par teļu un cūku aizsardzību, kā arī citus noteikumus par vispārīgām prasībām attiecībā uz visiem lauksaimniecības dzīvniekiem10.

09

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētājiem nozarēs, kurās parasti nevar saņemt attiecīgos KLP maksājumus (lielākā daļa ES mājputnu saimniecību un daudzas cūku fermas vairākās dalībvalstīs), šo sodu sistēmu nepiemēro pēc definīcijas. ES līmenī11 vispārējās savstarpējās atbilstības prasības attiecībā uz dzīvnieku labturību aptver aptuveni 55 % no visām ES saimniecībām, kurās ir lauksaimniecības dzīvnieki, savukārt īpašās direktīvas prasības attiecībā uz cūku aizsardzību attiecas uz aptuveni 65 % cūku fermu.

10

Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai noteiktu, vai lauksaimnieki izpilda savstarpējās atbilstības prasības. Šādas pārbaudes jāveic vismaz 1 % KLP maksājumu saņēmēju. Komisija (AGRI ĢD) veic revīzijas, lai pārbaudītu, vai dalībvalstīm ir atbilstīgas kontroles sistēmas savstarpējās atbilstības prasību izpildei.

11

Arī lauku attīstības politika var palīdzēt sasniegt dzīvnieku labturības mērķus, piemēram, paredzot mācību kursus vai nodrošinot finansiālu kompensāciju lauksaimniekiem, kuri piemēro augstākus dzīvnieku labturības standartus nekā tie, ko paredz ES un dalībvalstu tiesību akti vai ierastā prakse. Dalībvalstis, ņemot vērā savas vajadzības, lemj par to, kurus pasākumus izmantot. Komisija (AGRI ĢD) apstiprina dalībvalstu lauku attīstības programmas. Pamatojoties uz apstiprinātajām programmām, dalībvalstis izvēlas finansējuma saņēmējus.

12

Lielākais tiešais ES finansējuma avots darbībām dzīvnieku labturības jomā ir lauku attīstības pasākums “dzīvnieku labturības maksājumi” (14. pasākums), kas nodrošina atbalstu augstiem dzīvnieku audzēšanas standartiem, kuri pārsniedz attiecīgos obligātos standartus12. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 18 dalībvalstis šim pasākumam atvēlēja 1,5 miljardus EUR (1,5 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem visiem pasākumiem)13. 4. attēlā redzami plānotie un faktiskie izdevumi šim pasākumam 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šos līdzekļus papildina valsts finansējums, veidojot kopējo budžetu šim pasākumam apmēram 2,5 miljardu EUR apmērā.

4. attēls

ES lauku attīstības izdevumi 14. pasākumam “dzīvnieku labturība” 2014.–2020. gada plānošanas periodā (miljonos EUR)

Avots: ERP, pamatojoties uz AGRI ĢD sniegto informāciju.

Dzīvnieku labturība un ekonomiskās intereses

13

ES lopkopības nozare veido 45 % no tās kopējās lauksaimnieciskās darbības. Tās gada izlaides vērtība ir 168 miljardi EUR, turklāt lopkopības nozare nodrošina aptuveni 4 miljonus darbvietu14. Saistīto nozaru (piena un gaļas pārstrāde, lauksaimniecības dzīvnieku barība) gada apgrozījums ir aptuveni 400 miljardi EUR. Dzīvnieku labturības standartu saskanīga piemērošana ietekmē vienlīdzīgus konkurences apstākļus šajās nozarēs.

14

Konkrētu dzīvnieku labturības standartu piemērošana (piemēram, attiecībā uz minimālās telpas nodrošināšanu teļiem) rada izmaksas uzņēmējiem. SANTE ĢD 2010. gadā aprēķināja15, ka šādas izmaksas atbilst 2 % no saimniecības izlaides vērtības, taču ģenerāldirektorāts konstatēja arī to, ka augstāku dzīvnieku labturības standartu sniegtie ieguvumi ir lielāka produktivitāte, ražojumu kvalitāte un pozitīvāks uzņēmēju tēls.

15

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)16 uzskata, ka lauksaimniecības dzīvnieku labturība netieši ietekmē pārtikas nekaitīgumu, jo pastāv cieša saikne starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un pārtikas izraisītām slimībām. Slikts labturības stāvoklis var veicināt saslimstību un augstāku mirstību. Ja pastāv risks sabiedrības veselībai, pārtikas nekaitīguma inspektori neapstiprina gaļu cilvēku patēriņam, tādējādi radot finansiālus zaudējumus ražotājiem un pārstrādātājiem.

16

Ir iegūti plaši pierādījumi17, ka gaļas kvalitāti ietekmē dzīvnieku labturība. Laba apiešanās ar dzīvniekiem saimniecībā, pārvadāšanas laikā un pirms kaušanas ir svarīga, jo gaļai, kas iegūta no satrauktiem un ievainotiem dzīvniekiem, var būt zemāka vērtība krāsas maiņas vai mīkstuma samazināšanās dēļ.

17

Taču labs dzīvnieku labturības stāvoklis ne vienmēr ir savienojams ar uzņēmēju ekonomiskajām interesēm. Intensīvas ražošanas sistēmās lielāks ganāmpulka blīvums nodrošina augstāku peļņu, taču ir grūtāk nodrošināt specifiskas dzīvnieku vajadzības. Tādējādi intensīvās sistēmas var veicināt dējējvistu netipisku uzvedību, piemēram, apspalvojuma izknābšanu, kanibālismu un agresiju, kā arī astu nokošanu cūku fermās un teļu agresiju. Lai kontrolētu šādu nevēlamu uzvedību, plaši izplatīta prakse ir veikt sāpīgas procedūras dzīvniekiem, lai pārveidotu to izskatu, it īpaši knābju apgriešanu, astu amputēšanu, kastrāciju un zobu izkniebšanu. ES tiesību aktos šie jautājumi risināti, galvenokārt nosakot minimālās prasības attiecībā uz telpu un noteikumus par izskata pārveidošanu (tie pieļauj veikt konkrētas procedūras tikai izņēmuma gadījumos pēc tam, kad veikti citi pasākumi, lai novērstu nevēlamu uzvedību).

18

Arī pārvadātāju ekonomiskās intereses negatīvi ietekmē zemāks saimes blīvums un pārvadājumu pārtraukumi, lai nodrošinātu dzīvniekiem atpūtu. Kautuvēs veikto darbību laikā ražošanas ķēdes ātrums ir būtisks produktivitātes aspekts, taču tas var ietekmēt dzīvnieku pienācīgu aprūpi pirms kaušanas un apdullināšanas metožu efektivitāti. Var būt arī citi komerciāli apsvērumi, kādēļ kaušanas laikā netiek ievērota laba prakse (sk. piemēru 1. izcēlumā).

1. izcēlums

Teļu apdullināšana, komerciālu apsvērumu dēļ izmantojot metodes, kas nav minētas labas prakses pamatnostādnēs

Kautuvē, ko apmeklējām Francijā, izmantotais teļu apdullināšanas paņēmiens (apdullināšana pakauša apvidū) bija alternatīvs paņēmienam, ko noteikusi Komisija un kas paredzēts starpnozaru labas prakses rokasgrāmatās (apdullināšana pieres apvidū). Abas metodes atbilst Regulai par dzīvnieku nonāvēšanu18. EFSA atzinumā19 par apdullināšanas labturības aspektiem norādīts, ka apdullināšana pieres apvidū ir uzticama un efektīva apdullināšana, savukārt apdullināšana pakauša apvidū saistīta ar risku, ka šādu apdullināšanu var veikt neprecīzi. Šādā gadījumā trieciens trāpa skaustā un nenodrošina apmierinošus rezultātus. Alternatīvās metodes komerciālā priekšrocība ir mazāki smadzeņu bojājumi un mazāk kaulu šķembu, kas uzlabo iespējas pārdot smadzenes.

Avots: ERP.

ES dzīvnieku labturības stratēģija

19

Komisija 2010. gadā secināja20, ka spēkā esošie dzīvnieku labturības tiesību akti kopumā ir uzlabojuši tādu dzīvnieku grupu labturību, kuriem tos piemēro. Taču Komisija secināja arī to, ka īstenošana ES dalībvalstīs atšķīrās, kavējot progresu virzībā uz vienādi augstu standartu piemērošanu. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta ieteikumu21, Komisija 2012. gadā pieņēma ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam22, kurā bija noteikti šādi mērķi:

 1. izvērtēt iespējamību ieviest vienkāršotu ES regulējumu, kurā noteiktu dzīvnieku labturības principus visiem dzīvniekiem, kas tiek turēti saimnieciskās darbības nolūkā;
 2. sniegt atbalstu dalībvalstīm un veikt pasākumus, lai uzlabotu atbilstību;
 3. optimizēt sinerģiju ar kopējo lauksaimniecības politiku, it īpaši izmantojot savstarpējo atbilstību un lauku attīstību;
 4. atbalstīt starptautisko sadarbību;
 5. sniegt patērētājiem un sabiedrībai atbilstīgu informāciju;
 6. apzināt saimniecībās audzētu zivju labturību.

Stratēģijā tika iekļauts arī 20 darbību saraksts, ko Komisija bija iecerējusi īstenot līdz 2015. gadam, liekot uzsvaru galvenokārt uz ziņojumu, pētījumu un pamatnostādņu publicēšanu (sk. I pielikumu).

Revīzijas tvērums un pieeja

20

Viens no Eiropas Revīzijas palātas (ERP) stratēģiskajiem mērķiem ir vērtēt darbības rezultātus jomās, kurās ES darbība ir būtiska iedzīvotājiem. Šīs revīzijas, kas ir pirmā ERP veiktā revīzija šajā jomā, mērķis bija izvērtēt Komisijas un dalībvalstu veiktās darbības, lai uzlabotu lauksaimniecības dzīvnieku labturību pēc ES dzīvnieku labturības stratēģijas 2012.–2015. gadam pieņemšanas. Mēs pievērsāmies diviem galvenajiem mērķiem, kas noteikti ES stratēģijā un kas, mūsuprāt, tieši ietekmē dzīvnieku labturību, un tie ir: uzlabot atbilstību dzīvnieku labturības tiesību aktiem un optimizēt sinerģiju ar KLP, izmantojot savstarpējo atbilstību un lauku attīstību (mērķi ii) un iii), kas minēti 19. punktā).

21

Revīzijā meklējām atbildi uz šādu jautājumu:

vai Komisijas un dalībvalstu veiktās darbības ir efektīvi veicinājušas ES mērķu sasniegšanu dzīvnieku labturības jomā?

22

Mēs pārbaudījām, vai:

 1. Komisijas stratēģijas īstenošana ir pabeigta un ir nodrošinājusi plānotos rezultātus;
 2. Komisijas veiktās virzības un izpildes panākšanas darbības ir nodrošinājušas ES standartu efektīvāku piemērošanu galvenajās problēmjomās;
 3. dalībvalstis, ko apmeklējām, efektīvi pārvaldīja to kontroles sistēmu būtiskākos aspektus;
 4. savstarpējā atbilstība bija efektīvs mehānisms, lai dzīvnieku labturības prasības integrētu kopējā lauksaimniecības politikā, un vai lauku attīstības pasākumi veicināja augstāku dzīvnieku labturības standartu piemērošanu, vienlaikus nodrošinot izmaksu efektivitāti.
23

Saistībā ar a) un b) apakšpunktā minēto mēs pārbaudījām pieejamos pierādījumus, lai apzinātu to Komisijas darbību rezultātus, kas veiktas, īstenojot dzīvnieku labturības stratēģiju. Saistībā ar c) un d) apakšpunktā minēto mēs tieši izvērtējām dalībvalstu sistēmas un procedūras, ko izmanto atsevišķu svarīgāko risku novēršanai.

24

Mēs veicām revīziju no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, un revīzija aptvēra laikposmu no 2012. gada līdz 2018. gada sākumam. Saistībā ar lauku attīstības pasākumiem mēs vērtējām pašreizējo plānošanas periodu, kas sākās 2014. gadā. Revīzijas periods mums ļauj izvērtēt 2012.–2015. gada dzīvnieku labturības stratēģijas īstenošanu laikā, kad notiek diskusijas par KLP pēc 2020. gada.

25

Mēs izlasei izraudzījāmies piecas dalībvalstis, pamatojoties uz lopkopības nozares lielumu un uz to, vai Komisija (SANTE ĢD)23 jau bija konstatējusi kādus trūkumus saistībā ar atbilstību dzīvnieku labturības noteikumiem, un šīs valstis bija: Vācija, Francija, Itālija, Polija un Rumānija. Vācijā un Itālijā mēs izraudzījāmies attiecīgi Ziemeļreinu-Vestfāleni un Sardīniju, lai pārbaudītu dzīvnieku labturības pasākuma īstenošanu un noteikumu par oficiālajām pārbaudēm piemērošanu reģionālā līmenī. Kopumā izraudzīto dalībvalstu ražošanas apjoms veido vairāk nekā 50 % no ES gaļas tirgus, un izvēlētās lauku attīstības programmas aptver 40 % no plānotajiem izdevumiem dzīvnieku labturības jomā.

26

Mūsu revīzijas apmeklējumu laikā dalībvalstīs mēs tikāmies ar pārstāvjiem no iestādēm, kas atbildīgas par oficiālajām pārbaudēm, savstarpējās atbilstības pārbaudēm un lauku attīstības programmu īstenošanu. Lai labāk izprastu sistēmas, mēs novērojām oficiālās dzīvnieku labturības pārbaudes saimniecībās, pārvadāšanas un kaušanas laikā, kā arī veicām pārbaudes uz vietas saistībā ar savstarpējo atbilstību un lauku attīstību.

27

Komisijā mēs apmeklējām Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu (SANTE ĢD) un Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu (AGRI ĢD). Mēs organizējām arī ekspertu grupu, lai saņemtu neatkarīgas konsultācijas par dzīvnieku labturības jautājumiem.

Apsvērumi

Komisija ir pabeigusi otrās ES dzīvnieku labturības stratēģijas īstenošanu, taču nav novērtējusi tās ietekmi

28

Pēdējo darbību saskaņā ar dzīvnieku labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam Komisija pabeidza 2018. gada aprīlī — vairāk nekā trīs gadus pēc plānotā stratēģijas īstenošanas pabeigšanas termiņa (sk. I pielikumu). Stratēģijā nav noteikta skaidra saikne starp 2012.–2015. gada periodā paredzētajām darbībām un noteiktajiem vispārējiem mērķiem (sk. 19. punktu). Attiecībā uz diviem stratēģijas mērķiem Komisija nav pārskatījusi tiesisko regulējumu vai veikusi pasākumus, lai optimizētu sinerģijas ar kopējo lauksaimniecības politiku.

29

Dažas no Komisijas plānotajām darbībām aizkavējās līdz pat pieciem gadiem (piemēram, ES pamatnostādņu pieņemšana par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā). Sakarā ar ieilgušajām diskusijām ar ieinteresētajām personām aizkavējās arī pamatnostādņu pieņemšana par cūku labturību un dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā. Lielākā daļa ziņojumu bija balstīti uz ārējiem pētījumiem, kuri reizēm kavējās, jo Komisijai trūka personāla, lai vadītu iepirkuma procesu un pārskatītu ziņojumu projektus. Komisija norādīja, ka atsevišķas izpildes panākšanas darbības (tostarp dažos gadījumos pārkāpuma procedūru ierosināšana Tiesā) saistībā ar Direktīvu par dējējvistām (tradicionālo būru aizliegums) un Direktīvu par cūkām (sivēnmāšu izmitināšana grupā) ieilga, jo bija iesaistītas daudzas dalībvalstis.

30

Komisija 2012.–2015. gada stratēģiju neatjaunināja. Taču tā turpināja veicināt ieinteresēto personu dialogu, iesaistot ES Dzīvnieku labturības platformu (izveidota 2017. gadā), un pirmoreiz izveidoja ES dzīvnieku labturības references centru24, kas dalībvalstīm sniedz tehnisku palīdzību cūku labturības jomā. ES Dzīvnieku labturības platforma pievērš īpašu vērību ES noteikumu par dzīvnieku labturību labākai piemērošanai, brīvprātīgu saistību dzīvnieku labturības jomā noteikšanai un izmantošanai, kā arī ES dzīvnieku labturības standartu popularizēšanai starptautiskā mērogā. Platforma izveidoja divas apakšgrupas, kas veic darbu, lai panāktu konkrētus rezultātus dzīvnieku pārvadāšanas un cūku labturības jomā.

31

Nav noteikti atsauces vai mērķa rādītāji, lai izvērtētu, cik lielā mērā sasniegti stratēģijas mērķi, un Komisija vēl nav izvērtējusi savu darbību rezultātus, kā to pieprasījis Eiropas Parlaments25.

32

Vairāki ziņojumi un pētījumi, kas sagatavoti pēc Komisijas iniciatīvas, ietver noderīgu informāciju par atbilstību (sk. 34. un 35. punktu). SANTE ĢD Revīzijas direktorāts veic revīzijas un sagatavo ziņojumus par konkrētiem dzīvnieku labturības jautājumiem izraudzītās dalībvalstīs, taču šajās revīzijās necenšas vērtēt, kādi ir Komisijas panākumi stratēģisko darbību īstenošanā.

33

Dalībvalstis sūta Komisijai gada ziņojumus par oficiālo pārbaužu rezultātiem, kas veiktas saskaņā ar ES tiesību aktiem par dzīvnieku labturību saimniecībās26 un pārvadāšanas laikā. Komisija ir atzinusi, ka paziņotie dati nav pilnīgi, atbilstīgi, uzticami un pietiekami sīki izstrādāti, lai izdarītu secinājumus par atbilstību ES līmenī27. Komisija mūs informēja, ka tā tiecas uzlabot datu, ko paziņo saskaņā ar jauno regulu par oficiālo kontroli, kvalitāti un atbilstību28.

Komisija un dalībvalstis ziņoja par ievērojamu progresu ES standartu piemērošanā

34

Dažās jomās, uz ko attiecas stratēģija, panākts labs progress dzīvnieku labturības stāvokļa uzlabošanā. Komisija 2016. gadā29 ziņoja, ka palielinājies tādu saimniecību skaits, kuras atbilst Direktīvai par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību. Komisija secināja, ka dalībvalstis efektīvi piemēroja aizliegumu izmantot neuzlabotus būrus dējējvistu turēšanai (2012. gads) un atsevišķus aizgaldus sivēnmātēm (2013. gads). Komisijas 2018. gada ziņojumā30 minēts, ka dažas dalībvalstis uzlaboja broileru cāļu labturības stāvokli pēc tam, kad tās bija īstenojušas Direktīvu par broileriem (2007. gads). Komisija ir arī konstatējusi labu praksi saistībā ar nepiemērotu dzīvnieku pārvadāšanu, kaušanu, piena govju labturību un trušu komerciālu audzēšanu.

35

Taču Komisijas ziņojumos bija minēti vairāki neatrisināti jautājumi saistībā ar dzīvnieku labturību stratēģijas piemērošanas jomās, un tie bija:

 • saimniecības: cūku astu amputēšana31, slimības, kas ietekmē piena govju labturību32, tehnisko prasību ievērošana, piemēram, saistībā ar ventilāciju, attiecībā uz gaļas cāļiem33;
 • pārvadāšana: atbilstība noteikumiem par dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu lielos attālumos (nesen veiktās Komisijas revīzijās konstatēti uzlabojumi šajā jomā)34 un nepiemērotu dzīvnieku transportēšana35 (aizliegta saskaņā ar tiesību aktiem);
 • kaušana: dažāda prakse, atkāpjoties no prasības apdullināt dzīvniekus pirms kaušanas, neatbilstīgas apdullināšanas procedūras (it īpaši saistībā ar mājputnu apdullināšanu ar elektrisko ūdens peldi)36;
 • dalībvalstu veiktās oficiālās pārbaudes: pārbaužu biežums un kvalitāte, izpildes darbību atbilstība37.
36

Komisija šos jautājumus risināja, īstenojot virzības un izpildes panākšanas darbības. Tās īstenotās vērienīgās virzības darbības ietver pamatnostādņu izstrādi un tulkošanu, izpētes apmeklējumus un mācību pasākumu organizēšanu dalībvalstu inspektoriem un uzņēmējiem. Kopš 2012. gada Komisija ir organizējusi 34 mācību pasākumus dzīvnieku labturības jomā, īstenojot programmu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” (tajā iesaistījās vairāk nekā 1700 dalībnieki), un tās e-mācību moduļus izmanto 6000 personas. 2. izcēlumā sniegts piemērs Komisijas sadarbībai ar dalībvalstu pārstāvjiem un ieinteresēto personu organizācijām pamatnostādņu izstrādē par dzīvnieku labturību pārvadāšanas un kaušanas laikā, kā arī par cūku labturību.

2. izcēlums

Piemērs par ieinteresēto personu līdzdalību Komisijas iniciatīvas īstenošanā, lai uzlabotu dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā

Darba grupa, kas strādā projektā “Dzīvnieku transportēšanas pamatnostādnes”, kuru Komisija uzsāka 2015. gadā, aicināja vairāk nekā 100 ieinteresētās personas (lauksaimniekus, pārvadātājus, kautuvju darbiniekus, kompetentās iestādes un NVO) no septiņām dalībvalstīm sniegt ieteikumus par labu dzīvnieku pārvadāšanas praksi. Darba grupa izveidoja arī ieinteresēto personu platformu, lai sniegtu konsultācijas par pamatnostādņu saturu. Platformu veidoja pārstāvji no 13 starptautiskajām organizācijām vai ieinteresēto personu grupām.

37

Dalībvalstu iestādes, ko apmeklējām, atzina, ka pamatnostādnes un mācību pasākumi bija noderīgi, un plaši izplatīja iegūtās zināšanas saviem oficiālajiem inspektoriem un uzņēmējiem. Dažas iestādes pauda viedokli, ka vajadzīgi vēl citi instrumenti un pamatnostādnes to valsts valodā, lai nodrošinātu zināšanu vēl plašāku izplatīšanu.

38

Komisija uzrauga ES dzīvnieku labturības tiesību aktu piemērošanu, īstenošanu un ieviešanu dalībvalstīs, veicot revīzijas apmeklējumus, vajadzības gadījumā sniedzot ieteikumus, pārbaudot dalībvalstu rīcības plānu izpildi, un var uzsākt pasākumus pret dalībvalstīm, kuras nepilda pienākumus, ko tām uzliek tiesību akti, tostarp atsevišķos gadījumos tā var ierosināt pārkāpuma procedūras.

39

Komisija kopš 2012. gada uzsāka virkni pārkāpuma procedūru pret 18 dalībvalstīm, galvenokārt saistībā ar sivēnmāšu izmitināšanu un dējējvistu tradicionālo būru aizliegumu38. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šīs procedūras bija veiksmīgas, jo tika panākta atbilstība noteikumiem. Komisija izmantoja arī ES izmēģinājuma projektu, kas ietver neformālu dialogu ar dalībvalstu iestādēm par jautājumiem saistībā ar ES tiesību aktu pareizu piemērošanu. Kopš 2012. gada Komisija ir uzsākusi 18 ES izmēģinājuma projektus saistībā ar direktīvām par dējējvistām un cūkām un piecus izmēģinājuma projektus citās jomās (galvenokārt saistībā ar dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā).

40

Lai izvērtētu, cik ātri dalībvalstis reaģēja uz Komisijas ieteikumiem, mēs pārbaudījām Komisijas 2012.–2015. gada39 revīzijas ziņojumus par dzīvnieku labturību piecās dalībvalstīs, ko apmeklējām, ar tiem saistītos rīcības plānus un to izpildes kontroli. Mēs konstatējām, ka šīs dalībvalstis izpildīja gandrīz pusi no Komisijas sniegtajiem ieteikumiem divos gados vai īsākā laikposmā.

Dalībvalstīm bija nepieciešams ilgs laiks, lai izpildītu atsevišķus ieteikumus, un daži jautājumi joprojām nav atrisināti

Kavēšanās ieteikumu īstenošanā
41

Neraugoties uz Komisijas pamatnostādnēm un izpildes panākšanas darbībām, dalībvalstis, kuras apmeklējām, kavējās ar vairāku jautājumu risināšanu (dažus piemērus sk. 3. izcēlumā). Tie galvenokārt bija saistīti ar valstu oficiālajām pārbaudes procedūrām, kaušanā iesaistīto personu kvalifikāciju, tiesību aktos paredzēto prasību par apdullināšanu pirms kaušanas izpildi, regulāru cūku astu amputēšanu un piemērotām sankcijām neatbilstības gadījumā. Tas nozīmē, ka joprojām pastāv būtiska neatbilstība starp dzīvnieku labturības standartiem, kas paredzēti ES tiesību aktos, un reālo situāciju uz vietas.

3. izcēlums

Lēnais progress atsevišķu Komisijas ieteikumu īstenošanā

Francijā SANTE ĢD 2009. gadā konstatēja, ka oficiālās pārbaudes kontroles punktos (vietās, kur dzīvnieki atpūšas tālu braucienu laikā ES) nebija atbilstīgas, un ieteica iestādēm novērst konstatētos trūkumus. Lai reaģētu uz šo ieteikumu, Francijas iestādes norādīja, ka pārskatīs inspektoriem paredzēto procedūru rokasgrāmatu, taču līdz mūsu revīzijas laikam (2017. gada decembrī) tas vēl nebija izdarīts.

Vēl viens Komisijas ieteikums Francijai (pieņemts 2010. gadā) bija izmantot atbilstīgu aprīkojumu, lai veiktu oficiālās pārbaudes attiecībā uz vides parametriem (temperatūru, gaismas intensitāti un gāzu koncentrāciju)40 saimniecībās un pārvadāšanas laikā. Attiecīgās tiesību aktu prasības ir spēkā kopš 2000. gada. Francijas inspektoru procedūru rokasgrāmatā norādīts, ka NH3 (amonjaka) maksimālā pieļaujamā koncentrācija ir 20 daļas uz miljonu un ka tā jāmēra, izmantojot īpašu aprīkojumu. Taču Francijas iestādes līdz mūsu revīzijai nebija veikušas visa nepieciešamā aprīkojuma iepirkumu. Kad veicām apmeklējumu dējējvistu saimniecībā, kas bija sertificēta kā brīvās turēšanas saimniecība un kur amonjaka klātbūtne ēkā bija jūtama, Francijas inspektoram nebija vajadzīgā aprīkojuma, lai izmērītu gāzu koncentrācijas līmeni. Inspektors pārbaudes ziņojumā norādīja, ka attiecīgā prasība ir izpildīta. 2018. gada pavasarī Francijas iestādes paziņoja Komisijai, ka ir iepirkušas mērīšanas aprīkojumu. Taču inspektoriem tas bija jāizmanto tikai tajās saimniecībās, kur audzē gaļas cāļus.

Avots: ERP.

Veicot vairākas revīzijas Rumānijā laikposmā starp 2009. un 2011. gadu, SANTE ĢD ieteica kompetentajai iestādei piemērot efektīvas, atturošas un samērīgas sankcijas, ja netiek izpildīti dzīvnieku labturības tiesību akti. Mūsu revīzijas laikā Rumānijas iestādes vēl nebija apstiprinājušas nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, lai piemērotu šādas sankcijas.

Komisija nesen atzina par izpildītu ieteikumu saistībā ar spalvu mešanas izraisīšanu dējējvistu saimniecībās Itālijā gandrīz 12 gadus pēc šā jautājuma sākotnējās ierosināšanas. Spalvu mešanas izraisīšana ietver darbības, lai panāktu, ka putni vienlaicīgi met spalvas, — parasti tiem liedz piekļuvi barībai, ūdenim un/vai gaismai, lai palielinātu olu ražošanas apjomu.

42

Komisija seko līdzi savu ieteikumu izpildei, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtiem pierādījumiem, ka tās ir ieviesušas pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai, un parasti uz vietas nepārbauda šo pasākumu faktisko īstenošanu un efektivitāti. Mēs konstatējām vairākus gadījumus, kad Komisija bija slēgusi savus revīzijas ieteikumus, taču dalībvalstis visas problēmas efektīvi nebija atrisinājušas41.

Nepietiekama informācija par to, vai dalībvalstis ir atrisinājušas Komisijas apzinātos problēmjautājumus par atkāpes attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas izmantošanu
43

ES tiesību aktu par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā kautuvēs42 piemēro no 2013. gada, un tā mērķis ir mazināt dzīvnieku sāpes un ciešanas, izmantojot apstiprinātas apdullināšanas metodes. Tiesību akts paredz atkāpi no prasības attiecībā uz apdullināšanu, kas bija paredzēta jau iepriekšējā 1993. gada tiesību aktā, un to piemēro dzīvniekiem, kurus nonāvē, izmantojot īpašas metodes, ko paredz reliģiskie rituāli43, ja nonāvēšana notiek kautuvē. ES tiesību akta44 apsvērumā uzsvērta reliģijas brīvība, kas paredzēta ES Pamattiesību hartā, kā arī tas, ka ir būtiski paredzēt dalībvalstīm zināmu rīcības brīvību. Tiesību aktā nav noteiktas praktiskās īstenošanas metodes vai ziņošanas prasības par atkāpes izmantošanu. Visas dalībvalstis nevāc informāciju par atkāpes izmantošanu.

44

Komisijas 2010. gadā veiktajā novērtējumā par ES dzīvnieku labturības politiku un 2012.–2015. gada dzīvnieku labturības stratēģijai45 pievienotajā ietekmes novērtējumā bija minēts, ka “atsevišķās kautuvēs pārmērīgi tiek izmantota atkāpe no noteikumiem par apdullināšanu, lai uzlabotu ražošanas procesu”.

45

Komisija 2015. gadā pēc 13 revīzijas apmeklējumu veikšanas46 konstatēja, ka dalībvalstis atšķirīgi izmantoja atkāpi par kaušanu bez apdullināšanas. Tā konstatēja labākus rezultātus dzīvnieku labturības jomā valstīs, kurās kaušanas procedūra bija pakļauta mērķtiecīgām pārbaudēm. Pēc šīm revīzijām Komisija centās iegūt datus no dalībvalstīm par atkāpes izmantošanu. Taču sniegtie dati nebija pietiekami, lai varētu izdarīt secinājumus ES līmenī. Izņemot šo datu vākšanas pasākumu un veikto pētījumu par iespēju sniegt patērētājiem attiecīgo informāciju par dzīvnieku apdullināšanu47, Komisija neveica īpašus pasākumus, lai risinātu problēmu, ko tā bija atklājusi saistībā ar atkāpes pārmērīgu izmantošanu. Mūsu darbs parādīja, ka tikai katrā piektajā no apmeklētajām dalībvalstīm nebija īpašu procedūru, lai pārbaudītu pamatojumu atkāpes piemērošanai. Tas apstiprināja Komisijas secinājumus attiecībā uz datu par atkāpes izmantošanu pieejamību (sk. 1. tabulu).

1. tabula

Procedūras, ar kurām piešķir atkāpi attiecībā uz nonāvēšanu bez apdullināšanas un apmeklētajās dalībvalstīs pieejamie dati48

Dalībvalsts Īpaša procedūra nolūkā pārbaudīt pamatojumu atkāpes piemērošanai Informācijas pieejamība par to dzīvnieku skaitu, kurus kauj bez apdullināšanas
Vācija
Francija Informācija ir ierobežota — pieejama tikai par liellopiem un aitām, pamatojoties uz uzņēmēju aplēsēm
Itālija Informācija ir ierobežota — pieejama tikai par kautuvju skaitu, kurās atļauts veikt kaušanu bez apdullināšanas
Polija Informācija ir ierobežota — ir pieejamas dažas aplēses par liellopiem un mājputniem, taču kompetentās iestādes tās nav apstiprinājušas
Rumānija

Avots: ERP, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu sniegtajiem pierādījumiem.

46

Komisija 2017. gada novembrī publicēja plašas pamatnostādnes par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā, tostarp par atkāpes izmantošanas paraugpraksi, kurās uzsvērti procedūras tehniskie aspekti.

Dalībvalstu veiktā oficiālo pārbaužu sistēmu pārvaldība kopumā nodrošina atbilstību, taču kontroles un revīzijas sistēmās ir vairākas nepilnības

47

Dalībvalstu veikto dzīvnieku labturības pārbaužu kvalitāte saimniecībā, pārvadāšanas laikā un kautuvē tieši ietekmē atbilstības prasībām līmeni. Mēs analizējām šādu pārbaužu atbilstību un mērķtiecību, kā arī dalībvalstu veiktās revīzijas saistībā ar šīm pārbaudēm.

Dalībvalstis kopumā ir ieviesušas sistēmas pārbaužu saskaņotai veikšanai
48

Oficiālie veterinārārsti, kas nodarbināti valsts iestādēs, nodrošina dzīvnieku labturības standartu izpildi. Lai pārbaudes būtu efektīvas, tās jāveic saskaņoti un neatkarīgi.

49

Lielākā daļa dalībvalstu, ko apmeklējām, bija ieviesušas procedūras saskaņota inspektoru darba nodrošināšanai49.

50

Mēs konstatējām, ka visās apmeklētajās dalībvalstīs uz oficiālajiem veterinārārstiem attiecās vispārīgi noteikumi par valsts amatpersonu integritāti, kas prasīja novērst interešu konfliktu. Mēs konstatējām labas prakses piemērus Francijā un Itālijā (Sardīnijā), kur tika piemērotas īpašas papildu procedūras, lai novērstu oficiālo inspektoru interešu konfliktu (sk. 4. izcēlumu).

4. izcēlums

Laba prakse interešu konflikta novēršanā

Itālija (Sardīnija) nesen bija pieņēmusi pamatnostādnes par interešu konflikta novēršanu, kad darbinieki veic oficiālās pārbaudes, kā arī bija ieviesusi triju gadu rotācijas izmēģinājuma programmu, kas aptver trīs līmeņus, proti, teritoriālo rotāciju, funkcionālo rotāciju un funkciju nošķiršanu. Itālija ieviesa arī īpašus pasākumus trauksmes cēlēju aizsardzībai.

Francija bija ieviesusi programmu, kas paredzēja, ka specializēts personāls veic uzraudzības darbības liellopu kautuvēs. Tādējādi tiek mazināts interešu konflikta risks, jo oficiālo veterinārārstu darbību, kad tie veic regulāras pārbaudes kautuvē, kontrolē neatkarīgi speciālisti.

Nav pietiekamu pierādījumu, ka dalībvalstis plāno oficiālās pārbaudes, pamatojoties uz riska analīzi
51

Dalībvalstu oficiālo pārbaužu sistēmas aptver ne tikai dzīvnieku labturību, bet arī citas jomas, un it īpaši atbilstību noteikumiem par pārtikas un barības nekaitīgumu, higiēnu, dzīvnieku slimību kontroli un izskaušanu, kā arī par pesticīdu izmantošanu. Ņemot vērā to, ka visās šajās jomās ir konkurence par resursiem, uz riska analīzi balstītas pārbaudes palīdz konstatēt dzīvnieku labturības problēmas un tādējādi efektīvāk un lietderīgāk izlietot ierobežotos pārbaudes resursus. ES tiesību aktos ir prasība veikt uz riska analīzi balstītas pārbaudes50.

52

Kopumā dalībvalstis bija pieņēmušas skaidrus noteikumus par to, ka dzīvnieku labturības pārbaudēm saimniecībās jābūt balstītām uz riska novērtējumu. Mēs konstatējām labas prakses piemērus par riska faktoru noteikšanu visās apmeklētajās dalībvalstīs. Piemēram, Francijā inspektoriem saimniecību pārbaudes ir jāplāno, pamatojoties uz informāciju par uzņēmēju līdzšinējo darbību, saņemtajām pārbaudēm, preventīvu pasākumu veikšanu, kautuvju datiem (par dzīvnieku blīvumu transportlīdzekļos un nepiemērotu dzīvnieku pārvadāšanu) un datiem par mirstības līmeni vai citiem rādītājiem, tādiem kā piena kvalitāte vai grūsnības biežums.

53

Taču trīs no piecām apmeklētajām dalībvalstīm (Vācija — Ziemeļreina-Vestfālene, Polija un Rumānija) nevarēja pierādīt, kā noteiktie riska faktori tika izmantoti praksē, lai izvēlētos uzņēmējus pārbaužu veikšanai).

54

Turklāt divās dalībvalstīs atsevišķas saimniecības tika izslēgtas no oficiālajām pārbaudēm, lai gan tās veidoja lopkopības nozares būtisku daļu (sk. 5. izcēlumu). Kaut arī, ņemot vērā ierobežotos resursus, kas atvēlēti pārbaudēm, ir saprātīgi par prioritāti noteikt pārbaudes lielajās saimniecībās, iestādes nebija pienācīgi novērtējušas to, ka neatbilstību risks mazajās saimniecībās var palielināties, ja pārbaudes tajās vispār netiek veiktas.

5. izcēlums

Izņēmumi attiecībā uz pārbaudāmajām saimniecībām

Itālijā cūku fermas, kurās ir mazāk nekā 40 cūkas vai sešas sivēnmātes, un kazu, aitu un liellopu (izņemot teļus) saimniecības, kurās ir mazāk nekā 50 dzīvnieki, ir izslēgtas no pārbaudāmo saimniecību loka. Tādējādi Sardīnijā dzīvnieku labturības pārbaudes netiek veiktas 85 % cūku fermu, 67 % kazu fermu un 86 % liellopu (izņemot teļus) fermu.

Rumānijā no dzīvnieku labturības pārbaužu piemērošanas jomas formāli nebija izslēgta neviena saimniecība, taču praksē iestādes neveica pārbaudes lauku saimniecībās, kuras atbilda “neprofesionālu saimniecību” definīcijai. Šādās saimniecībās audzē lielu daļu dzīvnieku cūkkopības nozarē (45 %) un gandrīz visus dzīvniekus aitkopības un kazkopības nozarē (99 %).

55

Dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas jomā no dalībvalstīm, kuras apmeklējām, tikai Francija bija noteikusi riskus, kuriem jāpievērš vērība, veicot pārbaudes uz ceļiem. Taču nebija pieejama informācija par to, vai zināšanas par attiecīgajiem riskiem tika izmantotas praksē.

56

TRACES (ES tiešsaistes platforma, ko izmanto, lai ES teritorijā uzraudzītu dzīvnieku pārvadāšanu lielos attālumos un pāri robežām) ietver informāciju un ziņošanas mehānismus, ko iestādes var izmantot, lai veiktu mērķtiecīgākas pārbaudes saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu. Tiekoties ar dalībvalstu pārstāvjiem, Komisija ir rosinājusi izmantot interaktīvus meklēšanas rīkus. Taču mēs konstatējām, ka dalībvalstu iestādes, kas ir atbildīgas par pārbaudēm pārvadāšanas laikā, daļēji atsevišķu lietotāju piekļuves ierobežojumu dēļ51 reti izmantoja TRACES informāciju, lai veiktās pārbaudes būtu mērķtiecīgākas.

57

Dalībvalstu iestādes atbildību par risku analīzes veikšanu saistībā ar saimniecību un pārvadāšanas pārbaudēm parasti deleģē vietējām iestādēm. Neviena no apmeklētajām dalībvalstīm nebija ieviesusi sistēmu, lai pārbaudītu, vai vietējā mērogā tiek veikta risku analīze, vai tā ir kvalitatīva un tiek īstenota praksē.

58

Dalībvalstīs, ko apmeklējām, dzīvnieku labturības pārbaudes kautuvēs parasti aptvēra gandrīz visus uzņēmējus, un tās tika veiktas vai nu mērķtiecīgi, vai arī iekļaujot pārbaudes atbildīgā oficiālā veterinārārsta ikdienas darbā.

Revīziju laikā un sūdzību apkopošanā iegūto informāciju var izmantot efektīvāk
59

ES Regulā par oficiālo kontroli52 noteikts, ka dalībvalstīm vismaz reizi piecos gados jāveic to oficiālās pārbaudes sistēmu revīzija dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu jomā un dzīvnieku veselības un labturības jomā, un Komisijas Lēmumā 2006/677/EK izklāstīti norādījumi, kas iesaka šādas revīzijas veikt vismaz reizi piecos gados53. Mēs konstatējām, ka apmeklētajās dalībvalstīs atbildīgās iestādes iekšējās revīzijas struktūrvienība (Polijā arī augstākā revīzijas iestāde) noteica jomas, kurās var uzlabot oficiālo pārbaužu organizēšanu un veica turpmākos pasākumus, ņemot vērā revīzijas secinājumus. Taču Polija nenodrošināja, lai revīzijas dzīvnieku labturības jomā tiktu veiktas vismaz reizi piecos gados. Savukārt Vācija (Ziemeļreina-Vestfālene) un Rumānija nenodrošināja revīzijas laikā sniegto ieteikumu izpildes savlaicīgu kontroli.

60

Komisija pārbauda, kā dalībvalstis revidē savas oficiālās pārbaudes sistēmas, un ir konstatējusi54, ka dalībvalstīm ir sarežģīti saprātīgā termiņā veikt revīzijas visās jomās, kurās jāveic oficiālās pārbaudes, un nodrošināt revīzijas rezultātu pēcpārbaudi.

61

Iestādes var izmantot sūdzības un pieprasījumus veikt izmeklēšanu, ko tām iesniegušas dzīvnieku labturības organizācijas, iedzīvotāji vai citas ieinteresētās personas, lai noteiktu galvenās pārbaudāmās jomas. Par šo sūdzību pārvaldību ir atbildīgas tikai dalībvalstis.

62

Mēs konstatējām, ka apmeklētās dalībvalstis izskatīja katru sūdzību atsevišķi, un divas apmeklētās dalībvalstis (Polija un Rumānija) bija ieviesušas procedūras, tostarp termiņus, sūdzību izskatīšanai. Neviena no dalībvalstīm nebija izveidojusi centrālo sūdzību reģistru, kas sniegtu priekšstatu par galvenajām dzīvnieku labturības problēmjomām un atbalstu turpmāko lēmumu pieņemšanā.

63

Papildus 34. un 36. punktā minētajām kontroles darbībām Komisija ir konstatējusi problēmas, kas ir līdzīgas iepriekš aprakstītajām (sk. 53., 55. un 57. punktu).

Dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanai dalībvalstis nepilnīgi izmanto kopējās lauksaimniecības politikas instrumentus

64

Lielākā daļa liellopu audzētāju saņem KLP maksājumus (sk. 9. punktu), kas ietver savstarpējās atbilstības prasības attiecībā uz atsevišķiem dzīvnieku labturības nosacījumiem (sk. 8. punktu). Komisijas 2012.–2015. gada stratēģijā bija atzīta nepieciešamība uzlabot sinerģiju starp dzīvnieku labturību un KLP instrumentiem, it īpaši izmantojot savstarpējo atbilstību un lauku attīstību. Mēs pārbaudījām, kā apmeklētās dalībvalstis izmantoja šos divus mehānismus dzīvnieku labturības jomā.

Ierobežota rezultātu apmaiņa starp oficiālajām pārbaudēm un savstarpējās atbilstības pārbaudēm dalībvalstīs un nepilnības sodu piemērošanā

ES tiesību akti nodrošina pamatu savstarpējās atbilstības pārbaužu un oficiālo pārbaužu koordinēšanai
65

Gan oficiālās pārbaudes, gan arī savstarpējās atbilstības pārbaudes ietver plānošanu un apmeklējumus, atbilstības dzīvnieku labturības tiesību aktiem kontroli un lēmumu pieņemšanu par piemērotām darbībām neatbilstības gadījumā. Dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par oficiālo pārbaužu un savstarpējās atbilstības pārbaužu integrācijas līmeni, ievērojot ES tiesību aktu prasības.

66

Deleģētajā regulā par savstarpējo atbilstību noteikts, ka neatbilstības uzskata par “konstatētām”, ja tās ir darītas zināmas kompetentajai kontroles iestādei vai maksājumu aģentūrai55. Daudzās dalībvalstīs maksājumu aģentūra atbildību par savstarpējās atbilstības pārbaudēm ir deleģējusi oficiālo pārbaužu kontroles iestādei. Tas nozīmē, ka katra KLP maksājumu saņēmēja neatbilstība, kas konstatēta oficiālo pārbaužu laikā, ir jāņem vērā, veicot savstarpējās atbilstības pārbaudes. Šai sakarā vajadzīga sistēma vai procedūra, kas nodrošina attiecīgās informācijas apmaiņu iesaistīto iestāžu56 starpā.

67

Komisija sniedza norādījumus par to, kā piemērojamas regulatīvās prasības attiecībā uz savstarpējās atbilstības pārbaudēm57. Šajos norādījumos teikts, ka dalībvalstis var izmantot savu oficiālo pārbaužu rezultātus, lai nodrošinātu obligāto kontroles līmeni saskaņā ar savstarpējās atbilstības prasībām58. Abu kontroles sistēmu laba koordinēšana ne tikai padara tās efektīvākas, jo tiek panākti apjomradīti ietaupījumi un izvairīšanās no pārklāšanās, bet arī palīdz efektīvāk konstatēt neatbilstību. Turklāt saskaņota pieeja dzīvnieku labturības pārbaudēm nodrošina lauksaimniekiem lielāku skaidrību un labāku motivāciju sasniegt piemērojamos standartus.

Dalībvalstis nav pietiekami izmantojušas šo iespēju, lai uzlabotu savas kontroles sistēmas, tomēr tika konstatēti labas prakses piemēri
68

Visas dalībvalstis, ko apmeklējām, bija veikušas pasākumus, lai koordinētu savas oficiālo pārbaužu un savstarpējās atbilstības sistēmas. Mēs konstatējām labus koordinēšanas piemērus Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē), Francijā un Itālijā (Sardīnijā) (sk. 6. izcēlumu).

6. izcēlums

Dzīvnieku labturības pārbaudēs iesaistīto iestāžu labas koordinācijas piemēri

Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) inspektori, kuri veica oficiālās dzīvnieku labturības pārbaudes, pieprasīja veikt savstarpējās atbilstības pārbaudes, ja viņi uzskatīja, ka nav izpildītas savstarpējās atbilstības prasības. Ja papildu pārbaude apstiprināja attiecīgās problēmas esamību, lauksaimniekam administratīvais sods saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem tika piemērots arī tad, ja saimniecība nebija iekļauta savstarpējās atbilstības pārbaudes izlasē. Tāpat arī savstarpējās atbilstības pārbaudes laikā konstatēta neatbilstība varēja būt iemesls naudas sodu piemērošanai saskaņā ar oficiālo pārbaužu sistēmu.

Francijā inspektoriem par oficiālo pārbaužu laikā konstatētajām neatbilstībām bija jāziņo iestādēm, kuras bija atbildīgas par maksājumu samazināšanu saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem. Inspektori viena apmeklējuma laikā saimniecībā veica pārbaudes ar divkāršu mērķi, izmantojot integrētu kontrolsarakstu gan oficiālās pārbaudes, gan arī savstarpējās atbilstības pārbaudes nolūkā.

Itālijā (Sardīnijā) pieeja, kuru izmantoja, lai aprēķinātu administratīvos sodus par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu, atbilda noteikumiem, pēc kuriem kategorizēja oficiālo pārbaužu rezultātus. Tas atviegloja darbu inspektoriem, kuri veica abu veidu pārbaudes, un ļāva īstenot konsekventu pieeju neatbilstībām. Citas dalībvalstis, ko apmeklējām, šādu pieeju nebija pieņēmušas.

69

Rumānijā bija noteikta oficiāla kārtība, ka par neatbilstības gadījumiem, kas konstatēti oficiālajās dzīvnieku labturības pārbaudēs, ir jāinformē iestādes, kas atbild par savstarpējās atbilstības sistēmas sodu piemērošanu, taču līdz mūsu revīzijai šī iespēja praksē nebija izmantota. Polijā šādas oficiālas kārtības nebija.

70

Komisija, veicot dalībvalstu savstarpējās atbilstības pārbaužu revīzijas, pārbauda arī informācijas apmaiņas procedūras. Taču Komisija nepārbauda, vai rezultāti, kas iegūti dzīvnieku labturības oficiālajās pārbaudēs, ko dažas kompetentās kontroles struktūras veic pie KLP saņēmējiem, attiecībā uz savstarpējo atbilstību tiek paziņoti iestādei, kas ir atbildīga par administratīvo sodu piemērošanu saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem.

Savstarpējās atbilstības pārbaudes kopumā aptver attiecīgās dzīvnieku labturības prasības
71

Mēs konstatējām, ka dalībvalstu veiktās savstarpējās atbilstības pārbaudes kopumā aptvēra attiecīgās dzīvnieku labturības prasības59. Taču trijās no piecām apmeklētajām dalībvalstīm (Francijā, Polijā60 un Rumānijā) mēs konstatējām vairākus izņēmumus. Piemēram, Rumānijā inspektori nepārbaudīja telpu, kurās tiek turēti teļi un cūkas, un to guļvietu tīrību, dzelzs līmeni teļu barībā un vides parametrus, piemēram, putekļu daudzumu, gāzu koncentrāciju un temperatūru.

72

Komisija, veicot revīzijas, pārbauda, vai dalībvalstu savstarpējās atbilstības kontrolsaraksti aptver visas attiecīgās dzīvnieku labturības prasības, un tās nesen veiktajās revīzijās Igaunijā, Spānijā, Austrijā, Portugālē un Somijā tika konstatēti izlaidumi. Pamatojoties uz dažiem no šiem konstatējumiem, ir piemērotas finanšu korekcijas61.

Dažas dalībvalstis nenodrošināja, lai saskaņā ar savstarpējās atbilstības sistēmu piemērotie sodi būtu samērīgi ar konstatētās neatbilstības nozīmīgumu
73

Lai savstarpējās atbilstības maksājumu samazinājumam būtu atturoša ietekme, tam jābūt samērīgam ar konstatētās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanās biežumu62. Mūsu nesen publicētajā īpašajā ziņojumā63 par savstarpējās atbilstības efektivitāti konstatējām, ka dalībvalstīs būtiski atšķiras pārkāpumu nozīmīguma klasifikācija.

74

Mēs konstatējām, ka Vācija (Ziemeļreina-Vestfālene), Francija un Itālija (Sardīnija) piemēroja skaidrus noteikumus par maksājumu samērīgiem samazinājumiem. Visbiežāk piemērotā samazinājuma likme bija 3 %64, izņemot Itāliju, kur vairāk nekā 70 % neatbilstības gadījumu tika izteikts brīdinājums, taču administratīvais sods netika piemērots. Rumānijā saimniecība, kurā inspektori konstatēja neatbilstību līdz pat 30 % no attiecīgajiem pārbaudes punktiem, tika uzskatīta par pilnībā atbilstīgu. Šādas iecietīgas attieksmes dēļ paziņoto neatbilstības gadījumu skaits bija ārkārtīgi zems — 2016. gadā no aptuveni 13 500 pārbaudīto saimniecību tikai trim saimniecībām tika piemērots administratīvais sods (sk. IV pielikumu, kurā redzams, ka ievērojami atšķīrās arī kontroles intensitāte un paziņoto neatbilstību skaits). Savstarpējās atbilstības prasības dzīvnieku labturības jomā Rumānijā piemēro kopš 2016. gada, ņemot vērā, ka pēc Rumānijas pievienošanās ES 2007. gadā tai tika noteikts pielāgošanās periods.

75

Polijā maksājuma samazinājumu veica, pamatojoties uz vērtēšanas sistēmu, kas paredzēja piešķirt punktus par katru dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumu, kas saistīts ar konkrētu tiesību aktu. Pieņemot lēmumu par piemērojamo maksājuma samazinājuma likmi, tika ņemti vērā tikai tie noteikumi, kuriem piešķirts lielākais punktu skaits. Tas nozīmē, ka maksājumu samazinājumā gan ņem vērā atsevišķas neatbilstības nozīmīgumu, taču to nesaista ar konstatēto neatbilstību skaitu.

76

Dažu Komisijas nesen veikto revīziju65 laikā tika konstatēts, ka sankciju sistēma ir pārāk iecietīga attiecībā uz savstarpējo atbilstību kopumā un it īpaši attiecībā uz dzīvnieku labturības prasībām, jo tā nenodrošina, ka sankcijas ir samērīgas ar neatbilstību nozīmīgumu. Komisija ir sniegusi vairākus vispārīgus skaidrojumus šajā ziņā, atbildot uz dalībvalstu iesniegtajiem jautājumiem, un 2018. gada maijā tā rīkoja ekspertu grupas sanāksmi, kuras laikā dalībvalstis apmainījās ar labu praksi saistībā ar savstarpējās atbilstības pārbaudēm dzīvnieku labturības jomā. Tomēr Komisijas pamatnostādnēs par savstarpējo atbilstību šim jautājumam nav pievērsta uzmanība.

Lauku attīstība: maz stimulu uzlabot dzīvnieku labturību, un nav garantēta izmaksu efektivitāte

77

Lauku attīstības atbalsts nodrošina finansējumu dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanai. Komisijas dzīvnieku labturības stratēģija 2012.–2015. gadam ietvēra mērķi optimizēt sinerģiju ar lauku attīstības atbalstu dzīvnieku labturības veicināšanai. Lai panāktu pēc iespējas lielāku izmaksu efektivitāti, dalībvalstīm būtu jāpievēršas darbībām, kurām piemīt lielākais potenciāls uzlabot dzīvnieku labturību uz vienu izmaksu vienību.

Lauku attīstības fondi netiek plaši izmantoti dzīvnieku labturības veicināšanai
78

Pašreizējā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam 35 no 118 lauku attīstības programmām ir iekļauts īpašs pasākums (14. pasākums), kura nolūks ir atbalstīt dzīvnieku labturību (sk. 12. punktu); 13 no šīm programmām ir izstrādājuši Itālijas reģioni.

79

Lauku attīstības tiesību aktos atsauce uz dzīvnieku labturību minēta prioritātē “veicināt pārtikas preču aprites organizēšanu, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā (..)”66. Šai prioritātei ir divas galvenās jomas67, taču tās uz dzīvnieku labturību neattiecas.

80

Desmit dalībvalstis 14. pasākumu savās lauku attīstības programmās nav izmantojušas. Divas no apmeklētajām dalībvalstīm (Francija un Polija) neizmantoja šo pasākumu, jo uzskatīja, ka tiesību aktu pamatprasības attiecībā uz dzīvnieku labturību bija pietiekamas. Turklāt Polijas iestādes uzskatīja, ka pasākums var negatīvi ietekmēt lauksaimnieku konkurētspēju. Francijā šāda izvēle bija pretrunā 2016. gada valsts dzīvnieku labturības stratēģijai, kurā bija noteikts mērķis piesaistīt lauku attīstības finansējumu, lai palīdzētu lauksaimniekiem uzlabot dzīvnieku labturību. Francijas stratēģijas īstenošana sākās pēc lauku attīstības programmu apstiprināšanas, un Francija neatjaunināja programmas nolūkā atspoguļot saistības.

81

Vairākiem citiem lauku attīstības pasākumiem (īpaši tādiem kā atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, kvalitātes shēmas vai bioloģiskā lauksaimniecība) piemīt potenciāls veicināt augstāku dzīvnieku labturības standartu piemērošanu. Divās no apmeklētajām dalībvalstīm mēs konstatējām šādu uz dzīvnieku labturības uzlabošanu vērstu pasākumu piemērus (sk. 7. izcēlumu).

7. izcēlums

Lauku attīstības pasākumu izmantošana, lai risinātu dzīvnieku labturības jautājumu

Vācija (Ziemeļreina-Vestfālene): potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, kuri piesakās atbalstam ieguldījumu veikšanai dzīvnieku mītnēs saskaņā ar 4. pasākumu (ieguldījumi lauku saimniecībās), ir jāizpilda īpašas dzīvnieku labturības prasības, kas pārsniedz minimālos standartus. Piemēram, liellopu nojumēm ir jāatbilst augstākiem standartiem attiecībā uz katram dzīvniekam paredzēto telpu un dabisko apgaismojumu.

Francija: 4. pasākums (ieguldījumi lauku saimniecībās) Elzasas programmā paredz piešķirt prioritāti brīvās turēšanas un bioloģiskajām sistēmām, saimniecībām, kuras izmanto īpašu aprīkojumu trušu labturības uzlabošanai un salmu pakaišus cūkām.

“Dzīvnieku labturības” pasākums: labi piemēri tādām darbībām, kas labvēlīgi ietekmē dzīvniekus, taču netiek nodrošināta izmaksu efektivitāte
82

Mēs pārbaudījām dalībvalstu sistēmas, lai izvērtētu, vai īpašais dzīvnieku labturības pasākums (14. pasākums) ir izmaksu ziņā efektīvs. Mēs pārbaudījām, vai atbalsts palīdz lauksaimniekiem panākt dzīvnieku labturības reālus uzlabojumus, kas pārsniedz minimālos standartus, ņemot vērā radušās papildu izmaksas un zaudētos ienākumus, un vai ir pieejama pietiekama informācija par attiecīgo darbību uzraudzību.

Minimālo standartu pārsniegšana
83

Dalībvalstu iestādes noteica uzlabotus dzīvnieku labturības nosacījumus, kas jānodrošina, lai saņemtu atbalstu saskaņā ar 14. pasākumu, piemēram, vasaras ganības liellopiem, lielāka telpa dzīvniekiem saimniecībās un pārvadāšanas laikā, kā arī uzlaboti novietņu apstākļi.

84

Vācijā (Ziemeļreina-Vestfālene) un Rumānijā, tāpat kā lielākajā daļā citu dalībvalstu, astu amputēšana ir ierasta prakse intensīvās cūku fermās, lai gan tiesību akti to aizliedz. Veicot apmeklējumus šajās divās dalībvalstīs, mēs konstatējām, ka saimniecībās, kuras saņēma atbalstu saskaņā ar 14. pasākumu, cūkām amputēja astes, un tām netika nodrošināta piekļuve pietiekamam daudzumam pakaišu materiāla, kā to paredz tiesību akti68 (sk. 5. attēlu).

85

Veterinārijas eksperti69 piekrīt, ka viena parametra ietekme uz labturību ir ierobežota, ja tas netiek nodrošināts kopā ar citiem parametriem. Tas nozīmē, ka cūkām pieejamās telpas paplašināšanai par 10 vai 20 % var nebūt liela ietekme uz to labturību, ja nav nodrošināts pakaišu materiāls.

5. attēls

Saimniecībā, kas saņēmusi lauku attīstības atbalsta finansējumu dzīvnieku labturības uzlabošanai Rumānijā, nav izpildīti ES noteikumi par pakaišu materiāla nodrošināšanu cūkām

Avots: ERP.

86

Pirms dalībvalstu lauku attīstības programmu apstiprināšanas AGRI ĢD konsultējas ar SANTE ĢD. Neraugoties uz to, Komisija neizmantoja informāciju par jomām, kurās SANTE ĢD konstatēja plaši izplatītu neatbilstību (galvenokārt regulāra cūku astu amputēšana un pakaišu materiāla nenodrošināšana — šajās jomās atbilstību panākušas tikai Somija un Zviedrija), lai veiktu pārbaudes dalībvalstīs saistībā ar pasākuma izmantošanu attiecīgajās jomās.

Liekās palīdzības riska mazināšana
87

Liekā palīdzība attiecas uz situāciju, kad subsidētā darbība vai projekts būtu pilnībā vai daļēji uzsākts bez dotācijas atbalsta. Pastāv risks, ka atbalsta saņēmējs būtu izpildījis 14. pasākuma prasības arī tad, ja nebūtu saņēmis lauku attīstības atbalstu, piemēram, tāpēc, ka pasākums atbilst parastai lauksaimniecības praksei, vai tāpēc, ka atbalsta saņēmējs pirms pieteikšanās 14. pasākuma atbalstam jau bija iesaistījies privātā kvalitātes shēmā, kas ietvēra attiecīgās prasības.

88

Mūsu apmeklējumi trijās dalībvalstīs, kuras izmanto 14. pasākumu, parādīja, ka vadošās iestādes nemazināja liekās palīdzības risku, it īpaši saistībā ar privātām kvalitātes shēmām. Abi saskaņā ar 14. pasākumu piešķirtā atbalsta saņēmēji, kurus apmeklējām Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) un Itālijā (Sardīnijā), ievēroja privāto shēmu dzīvnieku labturības prasības70. Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) kvalitātes shēma apvēra aptuveni 10 % no cūku fermām reģionā un ietvēra maksājumus par tādu saistību izpildi, kas pārklājās ar dzīvnieku labturības pasākuma prasībām.

89

Mēs konstatējām, ka Itālijā (Sardīnijā) iestādes bija mazinājušas risku, ka 14. pasākumu varētu izmantot, lai atbalstītu darbības, kas atbilst parastai lauksaimniecības praksei. Iestādes ņēma vērā gan tiesību aktos paredzētās dzīvnieku labturības prasības, gan arī augstākus standartus, ko vietējie lauksaimnieki regulāri piemēro, plānojot dzīvnieku labturības pasākuma izpildi. Parasto praksi noteica, pamatojoties uz veterinārārstu pieredzi un datiem, kas iegūti no Itālijas Lauksaimniecības uzskaites informācijas tīkla. Piemēram, tiesību aktos paredzētā minimālā telpa teļiem ir 1,8 m2, savukārt praksē Sardīnijas lauksaimnieki nodrošināja vidēji 3,2 m2 katram teļam. Sardīnijas iestāžu noteiktā attiecīgā dzīvnieku labturības pasākuma prasība bija ne mazāk kā 4,5 m2 katram teļam.

90

Komisija izdeva pamatnostādnes dalībvalstīm, norādot, ka dzīvnieku labturības maksājumi būtu jāizmanto, lai atbalstītu darbības, kas citādi netiktu īstenotas, un veica atbilstīguma revīzijas, lai pārbaudītu 14. pasākuma īstenošanu. Tomēr — ne apstiprinot lauku attīstības programmas, ne arī veicot revīzijas,— Komisija nepārbaudīja, vai dalībvalstis ņēma vērā iespējamo pārklāšanos ar privātajām shēmām.

Atbalsta aprēķināšanas pamatotības pārbaudes
91

ERP, veicot revīzijas ticamības deklarāciju vajadzībām, konstatēja, ka Rumānija bija aprēķinājusi tādu atbalstu saskaņā ar 14. pasākumu, kurš ļāva lauksaimniekiem saņemt pārāk lielus maksājumus. Komisija apstiprināja aprēķinu kļūdas pieciem apakšpasākumiem un ierosināja finanšu korekcijas aptuveni 59 miljonu EUR apmērā attiecībā uz maksājumiem, kas veikti no 2013. gada oktobra līdz 2016. gada oktobrim. Komisija patlaban izmeklē līdzīgu lietu saistībā ar iespējamību, ka arī citā dalībvalstī ir veikti pārāk lieli maksājumi.

Dzīvnieku labturības uzraudzība
92

ES kopīgās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (VUNS)71 mērķis ir uzskatāmi parādīt progresu, kas panākts lauku attīstības politikas īstenošanā, un izvērtēt lauku attīstības politikas intervences pasākumus ietekmi, efektivitāti, lietderību un nozīmi, taču tā neietver nevienu konkrētu dzīvnieku labturības rādītāju vai aspektu.

93

Komisijas rīcībā nav informācijas par lauku attīstības finansējuma, kas atvēlēts dzīvnieku labturībai, plānotajiem vai faktiskajiem rezultātiem un ietekmi. Spēkā esošie rādītāji neļauj izvērtēt ietekmi, ko rada lauku attīstības finansējums 2,5 miljardu EUR apmērā, kas laikposmā no 2007. līdz 2020. gadam piešķirts dzīvnieku labturības maksājumiem (1 miljards EUR 2007.–2013. gadam un 1,5 miljardi EUR 2014.–2020. gadam).

94

Dalībvalstis varēja noteikt papildu rādītājus VUNS satvarā. Dalībvalstis, ko apmeklējām, šo iespēju nebija izmantojušas. Tomēr Itālija (Sardīnija) un Rumānija bija noteikušas vairākus rādītājus iekšējai lietošanai. Itālijā (Sardīnijā) iestādes izstrādāja rādītāju, lai noteiktu somatisko šūnu līmeni pienā, un izmantoja to kā aplēsto vērtību aitu un kazu labturības stāvokļa novērtēšanā. Rumānijā iestādes izmantoja mirstības līmeni, lai izvērtētu labturības stāvokļa izmaiņas saimniecībās, kuras saņem atbalstu.

95

Iepriekšējā plānošanas perioda ex post novērtējumu kopsavilkumā72 “dzīvnieku labturības maksājumu” pasākums tika vērtēts, pamatojoties uz atbalstīto saimniecību skaitu. Vērtēšanas dokumentā bija norādīts, ka ietekme bija ierobežota, jo tikai 1,1 % ES saimniecību, kurās audzē mājlopus, bija izmantojušas šo pasākumu.

Secinājumi un ieteikumi

96

Dzīvnieku labturība ir ES iedzīvotājiem būtisks jautājums. Tas ir aplūkots ES līgumā un tiesību aktos šajā jomā. Komisija ir aktīvi risinājusi ieinteresēto personu ierosinātos problēmjautājumus un ir izstrādājusi stratēģiju, lai nodrošinātu satvaru savām darbībām.

97

Revīzijā mēs pārbaudījām stratēģijas vispārējo īstenošanu un virzību uz noteiktajiem mērķiem — panākt atbilstību dzīvnieku labturības tiesību aktiem un optimizēt sinerģiju ar kopējo lauksaimniecības politiku, izmantojot savstarpējo atbilstību un lauku attīstību. Mēs centāmies rast atbildi uz šādu jautājumu:

vai Komisijas un dalībvalstu darbības ir efektīvi veicinājušas ES mērķu sasniegšanu dzīvnieku labturības jomā?

98

Mēs secinām, ka ES darbības dzīvnieku labturības jomā ir uzlabojušas atbilstību dzīvnieku labturības prasībām un veicinājušas augstāku standartu piemērošanu, kas noteikti pozitīvi ietekmē dzīvnieku labturību. Taču joprojām pastāv vairāki trūkumi un iespēja uzlabot koordinēšanu, izmantojot savstarpējās atbilstības pārbaudes un lauku attīstības atbalstu dzīvnieku labturībai.

99

Mēs konstatējām, ka Komisija pabeidza jaunākās ES dzīvnieku labturības stratēģijas īstenošanu (tomēr Komisija nav pārskatījusi tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā). Lielākās daļas plānoto darbību īstenošana kavējās (sk. 28. un 29. punktu). Stratēģijā nebija noteikti izmērāmi uzraudzības rādītāji, Komisija neizvērtēja, vai bija sasniegti stratēģijas mērķi, nedz arī noteica, vai ir vajadzīga jauna stratēģija.

100

ES līmenī pieejamie dati nav pietiekami informatīvi un uzticami, lai iegūtu būtisku informāciju par to, kādā līmenī nodrošināta atbilstība dzīvnieku labturības tiesību aktiem jomās, ko Komisija atzinusi par tādām, kurās nepieciešami uzlabojumi (sk. 30.33. punktu). It īpaši saistībā ar to, kā tiek izmantota atkāpe attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas, juridiskais pamats pieļauj atšķirīgu interpretāciju un praksi dalībvalstīs un neparedz ziņošanas prasības. Tādēļ nav pieejama pietiekama informācija, lai izvērtētu, vai dalībvalstis ir novērsušas atkāpes pārmērīgu izmantošanu vairāku uzņēmumu kautuvēs, kas bija viena no problēmām, kuru Komisija konstatēja pirms pašreizējās dzīvnieku labturības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas (sk. 43.45. punktu).

1. ieteikums. Stratēģiskais satvars Komisijas politikai dzīvnieku labturības jomā

Lai turpmāk virzītu savas darbības dzīvnieku labturības jomā, Komisijai:

 1. jāveic 2012.–2015. gada dzīvnieku labturības stratēģijas novērtējums, lai noteiktu, cik lielā mērā sasniegti tās mērķi un vai tiek piemērotas tās izdotās pamatnostādnes;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

 2. jānosaka atsauces un mērķa rādītāji, lai noteiktu un salīdzinātu dalībvalstu atbilstības līmeni pārējās riskam pakļautajās jomās, kas noteiktas, veicot novērtējumu;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2021. gads.

 3. jāapsver, kā rīkoties attiecībā uz iepriekš minētā novērtējuma secinājumiem (piemēram, izstrādāt jaunu stratēģiju vai rīcības plānu un/vai pārskatīt tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā), un publicēt šā novērtējuma rezultātus.

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2021. gads.

101

Mūsu revīzija parādīja, ka Komisija un dalībvalstis ir veiksmīgi atrisinājušas vairākus dzīvnieku labturības problēmjautājumus, izmantojot pamatnostādnes un izpildes panākšanas darbības (sk. 34.40. punktu).

102

Taču citās jomās progress ir bijis lēns, un joprojām pastāv vairāki trūkumi saistībā ar minimālo standartu piemērošanu saskaņā ar regulējumu, lai gan tiesību akti ir spēkā jau gandrīz 18 gadus (sk. 41. un 42. punktu). Turklāt, lai gan tika konstatēti daži labas prakses gadījumi, nebija skaidrs, vai dalībvalstu dzīvnieku labturības pārbaudes bija balstītas uz riska novērtējumu (it īpaši pārvadāšanas jomā). Apmeklētās dalībvalstis pilnībā neizmantoja informāciju, kas iegūta no revīzijām un sūdzībām. Komisija ir apzinājusi lielāko daļu šo problēmjautājumu un rīkojusies, lai tos novērstu, taču pilnībā tas vēl nav izdevies (sk. 47.63. punktu).

2. ieteikums. Komisijas pamatnostādnes un izpildes panākšanas darbības atbilstības jomā

Lai efektīvāk rīkotos riska jomās un izplatītu labu praksi, Komisijai:

 1. jāizstrādā izpildes panākšanas stratēģija, lai stiprinātu kārtību, kādā pēcpārbauda SANTE ĢD ieteikumu izpildi, nolūkā samazināt laikposmu līdz tam, kad, reaģējot uz Komisijas ieteikumiem, kas sniegti pēc tās veiktajām revīzijām, tiek veikti apmierinoši pasākumi, un lai panāktu, ka tiek izpildīti tiesību aktu noteikumi, īpaši tie, kas jau ilgu laiku ir bijuši spēkā;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

 2. kopā ar dalībvalstīm jānosaka, kā platformā TRACES pieejamie rīki var palīdzēt sagatavot riska analīzi attiecībā uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas pārbaudēm, un jāizplata pamatnostādnes par šo rīku izmantošanu.

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

103

Dalībvalstu veiktās pārbaudes galvenokārt aptvēra attiecīgās dzīvnieku labturības prasības, un mēs konstatējām vairākus piemērus, kas apliecināja labu koordināciju starp iestādēm, kuras atbild par oficiālajām dzīvnieku labturības pārbaudēm, un iestādēm, kuras atbild par savstarpējās atbilstības pārbaudēm. Taču, lai gan vienas un tās pašas kontroles iestādes veica oficiālās pārbaudes un savstarpējās atbilstības pārbaudes, dažas dalībvalstis nenodrošināja efektīvu informācijas apmaiņu par oficiālo pārbaužu laikā konstatētām neatbilstībām, kurām var būt ietekme uz savstarpējās atbilstības prasībām. Turklāt bija gadījumi, kad sodi, kurus par savstarpējās atbilstības noteikumu pārkāpumiem piemēroja maksājumu aģentūras, nebija samērīgi ar pārkāpumu nozīmīgumu (sk. 65.76. punktu).

3. ieteikums. Oficiālo pārbaužu un savstarpējās atbilstības pārbaužu koordinācijas uzlabošana

Lai stiprinātu saikni starp savstarpējās atbilstības sistēmu un dzīvnieku labturību, Komisijai:

 1. veicot savstarpējās atbilstības revīzijas, jāizvērtē, cik pilnīgi ir dalībvalstu ziņojumi par neatbilstībām, kas konstatētas oficiālajās pārbaudēs, kuras veic tā pati kontroles iestāde, kas īsteno savstarpējās atbilstības pārbaudes, piemēram, Komisija varētu veikt kontrolpārbaudi un salīdzināt oficiālo pārbaužu rezultātus ar datiem par atbalsta saņēmējiem, kuriem piemēro savstarpējās atbilstības prasības;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

 2. balstoties uz iepriekšējām darbībām, turpmāk jādalās ar paraugpraksi savstarpējās atbilstības jomā un jāinformē dalībvalstis par atbilstības konstatējumiem pakārtotajiem lēmumiem, lai noteiktu finanšu korekcijas, jo ar dzīvnieku labturību saistītās sankciju sistēmas ir pārāk pielaidīgas.

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

104

Lai gan dzīvnieku labturības veicināšana 2014.–2020. gada periodā bija lauku attīstības prioritāte, mēs konstatējām, ka konkrētais dzīvnieku labturības pasākums netika plaši izmantots. Pasākuma izmaksu efektivitāte pazeminājās, jo tika atbalstītas saimniecības, kurās nebija ievēroti vairāki minimālie standarti attiecībā uz cūku labturību, pastāvēja liekās palīdzības risks, jo prasības pārklājās ar privāto shēmu prasībām, kā arī kopējā uzraudzības sistēmā nebija rādītāju par dzīvnieku labturības uzlabojumiem. Dalībvalstis reti izmantoja iespēju atbalstīt dzīvnieku labturību, iesaistoties citos lauku attīstības pasākumos (sk. 77.95. punktu).

4. ieteikums. Lauku attīstības atbalsta izmantošana dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanai

Lai veicinātu lauku attīstības atbalsta efektīvu izmantošanu dzīvnieku labturībai, Komisijai jāveic šādi pasākumi:

 1. apstiprinot izmaiņas spēkā esošajās lauku attīstības programmās, kā arī apstiprinot jaunus plānošanas dokumentus lauku attīstības plānošanas periodam pēc 2020. gada, jāpārbauda, kā dalībvalstis izmanto dzīvnieku labturības pasākumu jomās, kurās gūti pierādījumi par plašām neatbilstībām (piemēram, par cūku astu amputēšana), kā arī jāpārbauda iespējamā pārklāšanās ar privātām shēmām, kurās paredzētas līdzīgas saistības;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2021. gads.

 2. jāveicina dalībvalstu apmaiņa ar labu praksi, kas atspoguļo dzīvnieku labturības pasākuma papildu un brīvprātīgus rezultātus un ietekmes rādītājus, izmantojot vienoto uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, kas tiks izveidota plānošanas periodam pēc 2020. gada;

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2020. gads.

 3. attiecībā uz plānošanas periodu pēc 2020. gada jāsniedz pamatnostādnes dalībvalstīm par citu lauku attīstības pasākumu izmantošanu, lai atbalstītu augstāku dzīvnieku labturības standartu piemērošanu nolūkā piedāvāt lauksaimniekiem plašāku stimulu klāstu dzīvnieku labturības uzlabošanai.

  Īstenošanas mērķtermiņš: 2021. gads.

Šo ziņojumu 2018. gada 3. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs
Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumi

I pielikums

Pārskats par darbībām, kas plānotas ES dzīvnieku labturības stratēģijā 2012.–2015. gadam

Plānotās darbības Plānotais termiņš1 Darbība pabeigta
Virkne izpildes panākšanas darbību dējējvistu aizsardzībai (Direktīva 1999/74/EK) 2012. g. 2012. g.
Īstenošanas plāns un izpildes panākšanas darbības sivēnmāšu turēšanai grupās (Direktīva 2008/120/EK) 2012. g. 2012. g.
Īstenošanas plāns attiecībā uz Regulu par dzīvnieku nonāvēšanu (Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009) 2012. g. 2012. g.
Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei:

par dažādām mājputnu apdullināšanas metodēm1

2013. g. 2013. g.

par Regulas (EK) Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū kaķu un suņu kažokādas, piemērošanu1

2012. g. 2013. g.

par ģenētiskās atlases ietekmi uz tādu cāļu labturību, ko audzē un tur gaļas ieguvei1

2012. g. 2016. g.

par sistēmu, ar kuru savalda liellopus, apgriežot kājām gaisā vai nostādot citā nedabiskā stāvoklī1

2014. g. 2016. g.

par iespēju ieviest dažas prasības attiecībā uz zivju aizsardzību nonāvēšanas laikā1

2015. g. 2018. g.

par Direktīvas 2007/43/EK piemērošanu un tās ietekmi uz tādu cāļu labturību, ko audzē un tur gaļas ieguvei1

2015. g. 2018. g.
Ziņojums Padomei par Direktīvas 98/58/EK īstenošanu1 2013. g. 2016. g.
Ziņojums par starptautiska līmeņa darbībām dzīvnieku labturības jomā Eiropas lopkopju konkurētspējas uzlabošanai globalizētajā pasaulē 2014. g. 2018. g.
Pētījums:

par saimniecībā audzētu zivju labturību nonāvēšanas laikā

2012. g. 2017. g.

par iespējām sniegt patērētājiem pienācīgu informāciju par dzīvnieku apdullināšanu1

2013. g. 2015. g.

par izglītību dzīvnieku labturībā un par plašai sabiedrībai un patērētājiem adresētiem informatīviem pasākumiem

2013. g. 2016. g.

par saimniecībās audzētu zivju labturību pārvadāšanas laikā

2013. g. 2017. g.

par komercdarbībā izmantotu suņu un kaķu labturību

2014. g. 2016. g.
ES īstenošanas noteikumi vai pamatnostādnes:

par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

2012. g. 2017. g.

par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

2014. g. 2017. g.

par cūku aizsardzību

2013. g. 2016. g.
Iespējams normatīvais priekšlikums vienkāršotam dzīvnieku labturības tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā 2014. g. darbība pārtraukta

1Saskaņā ar ES tiesību aktiem.

II pielikums

Pārskats par informāciju, kas iekļauta saimniecību pārbaužu ziņojumos, kurus Komisijai iesniegušas revidētās dalībvalstis

Valsts Gads Vidējais kontroles līmenis Saimniecību, kurās konstatēta neatbilstība, īpatsvars pārbaudīto saimniecību kopskaitā
Dējējvistas, brīvā turēšana Dējējvistas, audzētas kūtī Dējējvistas, audzētas uzlabotos būros Tītari Mājas vistas Pīles Zosis
Vācija 2013. g. neattiecas
2014. g. 5 % 7 % 8 % 11 % 14 % 13 % 8 % 11 %
2015. g. neattiecas
2016. g. neattiecas
Francija 2013. g. 1 % 60 % 38 % 25 % 49 % 38 % 47 %
2014. g. 1 % 61 %   46 % 32 % 42 % 32 % 44 %
2015. g. neattiecas
2016. g. neattiecas
Itālija 2013. g. 12 % 11 % 11 % 12 % 22 % 12 %
2014. g. 22 % 3 % 6 % 13 % 0 % 8 %    
2015. g. 18 % 1 % 4 % 3 % 1 % 3 %    
2016. g. neattiecas
Polija 2013. g. 5 % 16 % 14 % 8 % 2 % 14 % 12 % 11 %
2014. g. 5 % 10 % 10 % 10 % 4 % 12 % 7 % 7 %
2015. g. 5 % 12 % 10 % 13 % 6 % 19 % 12 % 10 %
2016. g. 5 % 15 % 8 % 10 % 5 % 15 % 9 % 3 %
Rumānija 2013. g. 74 % 0 % 30 % 22 % 0 % 25 % 0 % 0 %
2014. g. 63 % 14 % 18 % 33 % 20 % 62 % 0 %  
2015. g. 50 % 50 % 25 % 9 % 13 % 15 %    
2016. g. neattiecas
Valsts Gads Saimniecību, kurās konstatēta neatbilstība, īpatsvars pārbaudīto saimniecību kopskaitā
Skrējējputni Cūkas Liellopi (izņemot teļus) Teļi Aitas Kazas Kažokzvēri Visas dzīvnieku kategorijas
Vācija 2013. g.
2014. g. 3 % 26 % 20 % 22 % 17 % 15 % 31 % 19 %
2015. g.
2016. g.
Francija 2013. g. 50 % 58 % 41 % 33 % 46 % 56 % 54 % 44 %
2014. g. 67 % 56 % 39 % 30 % 48 % 52 % 50 % 41 %
2015. g.
2016. g.
Itālija 2013. g. 0 % 15 % 13 % 9 % 9 % 9 % 14 % 12 %
2014. g. 0 % 11 % 6 % 16 % 4 % 3 % 8 % 8 %
2015. g. 11 % 7 % 4 % 5 % 3 % 3 % 0 % 4 %
2016. g.
Polija 2013. g. 0 % 18 % 17 % 17 % 22 % 17 %
2014. g. 0 % 16 % 17 % 17 % 17 % 87 % 15 % 17 %
2015. g. 3 % 13 % 16 % 13 % 16 % 16 % 10 % 14 %
2016. g. 6 % 14 % 15 % 12 % 16 % 14 % 7 % 13 %
Rumānija 2013. g. 100 % 25 % 41 % 36 % 37 % 33 %
2014. g. 50 % 20 % 29 % 45 % 21 % 14 % 0 % 28 %
2015. g. 100 % 16 % 25 % 36 % 29 % 13 % 0 % 22 %
2016. g.

Avots: SANTE ĢD iesniegtie ziņojumi par oficiālajām dzīvnieku labturības pārbaudēm saimniecībās.

III pielikums

Dalībvalstu veiktās pārbaudes un dati par kaušanu bez apdullināšanas

Dalībvalsts Vai tiek veikta īpaša procedūra, lai pārbaudītu atkāpes piemērošanas pamatojumu? Vai valsts līmenī ir pieejama informācija par to, cik lielu daļu dzīvnieku kauj bez apdullināšanas?
Vācija Jā, kompetentās iestādes piešķir atkāpi attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas, pamatojoties uz reliģisko apvienību sekotāju pieprasījumu. Pieprasījuma iesniedzējiem jābūt reģistrētiem valstī un jāpierāda, ka šādas gaļas patēriņu nosaka viņu reliģiskā pārliecība. Jā, iestāžu aprēķini, kas balstīti uz 2014. un 2015. gada datiem, rāda, ka Vācijā bez apdullināšanas tika nogalināts ļoti neliels skaits dzīvnieku (180 aitas un kazas, 186 mājputni) un aptuveni 24 % aitu un kazu tika nogalināti reliģisko kopienu vajadzībām, izmantojot elektriskās apdullināšanas metodes, kuras nav minētas piemērojamos ES tiesību aktos. Praktiski imports no citām valstīm nodrošina reliģisko kopienu vajadzības Vācijā.
Francija Jā, kompetentās iestādes pieprasa kautuvēm reģistrēt komerciālus pasūtījumus, kas atbilst atkāpes izmantošanas gadījumiem. Francijas iestāžu iekšējā novērtējumā par atkāpes izmantošanu dzīvnieku kaušanai bez apdullināšanas bija norādīts, ka atbilstība starp komerciālajiem pasūtījumiem un atkāpes izmantošanu nebija pārbaudāma. Ir pieejams ierobežots pārskats, kas sagatavots, pamatojoties uz nepārbaudītām uzņēmēju aplēsēm, kurā norādīts, ka 2015. gadā uzņēmēji izmantojuši šo metodi 14 % gadījumu, nonāvējot liellopus, un 30 % gadījumu, nonāvējot aitas. Nav informācijas par mājputniem un kazām.
Itālija Jā, izmantotā atļaušanas procedūra ir līdzīga tai, ko piemēro Rumānijā, taču nav noteikta prasība sniegt informāciju par attiecīgo dzīvnieku skaitu. Šāda informācija ir ierobežota — ir pieejami minimāli dati par tādu kautuvju skaitu, kurām atļauts izmantot atkāpi.
Polija Polijā kaušana bez apdullināšanas bija aizliegta ar valsts likumu laikposmā no 2012. līdz 2014. gadam, kad Konstitucionālā tiesa lēma, ka šie noteikumi neatbilst konstitūcijai. Kopš 2014. gada piemēro atkāpi, ko paredz ES tiesību akts.
Nē, kompetentā iestāde tikai pārbauda, vai kaušana notiek kautuvē un vai dzīvnieki tiek savaldīti. Nav noteikta prasība pārbaudīt, vai atkāpes piemērošanu pamato šādas gaļas komerciāla pasūtījuma esamība. Šāda informācija ir ierobežota — ir pieejamas vairākas neoficiālas aplēses attiecībā uz liellopiem un mājputniem.
Rumānija Jā, kompetentās iestādes piešķir tiesības izmantot atkāpi, pamatojoties uz kautuves pieprasījumu un reliģiskās iestādes apliecinājumu, kurā noteiktas sugas, attiecīgo dzīvnieku skaits un datums(-i), kad paredzēta nokaušana. Jā, 2016. gadā iestādes piešķīra atkāpi aptuveni 6 % saražotā liellopu gaļas apjoma, 9 % saražotā aitu gaļas apjoma un 4 % saražotā cāļu gaļas apjoma.

IV pielikums

Savstarpējās atbilstības pārbaudes apmeklētajās dalībvalstīs73

Vācija (2016. g.)
Prasība Kontroles līmenis Neatbilstības līmenis Neatbilstību sadalījums par maksājumu samazinājumu kategorijām
0% 1% 3% 5%
11. OPP 1.7% 5.1% 8% 5% 70% 18%
12. OPP 2.2% 9.1% 11% 9% 66% 14%
13. OPP 1.4% 9.3% 4% 27% 46% 23%
Itālija (2016. g.)
Prasība Kontroles līmenis Neatbilstības līmenis Neatbilstību sadalījums par maksājumu samazinājumu kategorijām
0% 1% 3% 5%
11. OPP 2.6% 3.9% 73% 5% 8% 14%
12. OPP 2.3% 6.7% 75% 3% 13% 9%
13. OPP 5.9% 2.1% 70% 10% 10% 10%
Polija (2016. g.)
Prasība Kontroles līmenis Neatbilstības līmenis Neatbilstību sadalījums par maksājumu samazinājumu kategorijām
0% 1% 3% 5%
11. OPP 1.4% 2.8% 0% 2% 95% 3%
12. OPP 1.4% 1.8% 0% 0% 91% 9%
13. OPP 1.8% 1.5% 0% 1% 92% 7%
Rumānija (2016. g.)
Prasība Kontroles līmenis Neatbilstības līmenis Neatbilstību sadalījums par maksājumu samazinājumu kategorijām
0% 1% 3% 5%
11. OPP 13.3% 0.01% 0% 0% 0% 100%
12. OPP 13.3% 0.01% 0% 50% 0% 50%
13. OPP 13.3% 0.01% 0% 0% 0% 100%

Piezīme: dati par Franciju revīzijas laikā vēl nebija pieejami, jo 2015. gadā Francijā tika ieviestas izmaiņas tiešo maksājumu sistēmā, kā arī integrētā administrācijas un kontroles sistēma tika pielāgota KLP jaunajiem noteikumiem un savstarpējās atbilstības prasībām (ieviestas 2015. gadā).

Avots: savstarpējās atbilstības kontroles statistikas dati, kurus Komisijai iesniegušas dalībvalstis

Komisijas atbildes

Kopsavilkums

III

Komisija strādā pie tā, lai uzlabotu atbalsta piešķiršanu pasākumiem, ar kuriem veicina augstāku standartu ievērošanu dzīvnieku labturības jomā, kā noteikts ierosinātajā KLP tiesiskajā regulējumā periodam pēc 2020. gada.

Skatīt arī Komisijas atbildi uz IX punktu.

V

Nepieciešamo darbību veids ietekmē to, cik ilgā laikā dalībvalstīs var tikt panākts progress. Komisija turpina uzraudzīt šo jautājumu risināšanu un veikt pēcpārbaudes.

VII

Tiesību aktos par savstarpējo atbilstību ir ietverti vispārīgi noteikumi par dalībvalstu piemērojamām sankcijām, lai nodrošinātu, ka tās ir samērīgas un atturošas (sk. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 57. apsvērumu), jo ir jāņem vērā konkrētās neatbilstības nopietnība, apjoms, pastāvīgums un atkārtošanās (sk. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 99. panta 2. punktu). Atbilstīgi dalītas pārvaldības principam dalībvalstu pienākums ir noteikt sankciju līmeni, ko piemēro individuāliem lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem konstatēts, ka tie nepilda savstarpējās atbilstības prasības, un īstenot maksājumu atgūšanu. Ja AGRI ĢD revīzijās konstatē iecietīgas sankciju sistēmas, tiek veikta atbilstīguma noskaidrošana, kā arī dalībvalstīm var tikt piemērotas finanšu korekcijas.

VIII

Tā kā “dzīvnieku labturības” pasākums nav obligāts pasākums, dalībvalstis, pamatojoties uz savu vajadzību novērtējumu, pašas var izlemt, vai iekļaut šādu atbalstu attiecīgajās programmās. Tās var atbalstīt dzīvnieku labturību arī ar citu fondu, tostarp valsts fondu, starpniecību.

Jau pašreizējā 2014.–2020. gada periodā tiesiskais regulējums paredz skaidru iespēju ierosināt integrētus pasākumus (pasākumu apvienošana). Dažas dalībvalstis izmanto šo iespēju un piemēro citus pasākumus, piemēram, pasākumus, kas saistīti ar ieguldījumiem vai zināšanu pārnesi, — zināšanu pārneses mērķis ir veicināt labas prakses apmaiņu dzīvnieku labturības jomā.

IX

Komisija publicēja savu priekšlikumu par jaunu KLP periodam pēc 2020. gada, ņemot vērā likumdevēju un ieinteresēto personu lūgumus vienkāršot un racionalizēt KLP un aizstāt savstarpējo atbilstību ar nosacījumiem. Dalībvalstīm būs lielāka rīcības brīvība, nosakot veidu, kā tās sasniegs KLP izvirzītos mērķus atbilstīgi jaunam izpildes modelim. Dzīvnieku labturības veicināšana patlaban ir daļa no plašākas prioritātes, kas vērsta uz pārtikas aprites organizēšanu. Lauku attīstības politika nodrošina elastīgu satvaru, kas ļauj dalībvalstīm saskaņā ar subsidiaritātes principu un dalītas pārvaldības kontekstā izlemt, kā vislabāk atbalstīt dzīvnieku labturības uzlabošanu.

Dzīvnieku labturības izvirzīšanai par vienu no īpašajiem lauku attīstības mērķiem 2021.–2027. gadam būtu vēl vairāk jāpalielina dzīvnieku labturības nozīme lauku attīstības kontekstā.

Komisija izstrādā projektu saistībā ar dzīvnieku labturības rādītājiem un kvalitātes kontroles pasākumiem, lai izpētītu dzīvnieku labturības rādītāju lietderīgumu. Šajā saistībā tiks izvērtēta saikne starp savstarpējās atbilstības sistēmu un oficiālo dzīvnieku labturības kontroli, kā arī rādītāju piemērotība lauku attīstības programmu efektivitātes noteikšanai.

Ievads

08

Komisija atgādina, ka to prasību sarakstu, uz kurām attiecina savstarpējo atbilstību, nosaka likumdevēji, proti, dalībvalstis ar Padomes starpniecību un Eiropas Parlaments. Turklāt savstarpējā atbilstība nav mehānisms, kas ir paredzēts nozares tiesību aktu izpildes panākšanai; tās mērķis ir padarīt KLP atbilstošāku sabiedrības gaidām, atsaucoties uz prasībām, kas pietiekamā mērā attiecas uz lauksaimniecisko darbību un konkrētās saimniecības teritoriju (sk. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. apsvērumu). Šā iemesla dēļ ne visas dzīvnieku labturības prasības automātiski kļūst par daļu no savstarpējās atbilstības. Pēdējos gados likumdevēji ir pastāvīgi aicinājuši vienkāršot savstarpējās atbilstības mehānismu, kā rezultātā prasību saraksts ir saīsināts.

09

Lauksaimnieki var pieņemt saimnieciskās darbības lēmumu par to, kā vadīt saimniecību, piemēram, turēt cūkas un mājputnus, bet neapstrādāt zemi. Turklāt arī lauksaimniekiem, kuriem nav zemes, var piemērot savstarpējās atbilstības prasības, ja viņi gūst labumu no konkrētiem lauku attīstības pasākumiem.

10

Komisija norāda, ka tad, ja nozares tiesību aktos ir paredzēts augstāks kontroles līmenis, piemēro šādu līmeni.

Apsvērumi

28

Dažos gadījumos pastāv nepārprotama saikne starp vairākām darbībām un stratēģiskajiem mērķiem. Piemēram, mērķis “sniegt atbalstu dalībvalstīm un veikt pasākumus, lai uzlabotu atbilstību” nepārprotami ir saistīts ar vairākām darbībām attiecībā uz dējējvistām, sivēnmāšu turēšanu grupās, dzīvnieku nonāvēšanas noteikumiem, dzīvniekiem pārvadāšanas laikā un cūku aizsardzību.

Dzīvnieku labturības stratēģijā bija ietverta apņemšanās apsvērt to, cik pamatoti būtu ieviest vienkāršotu ES tiesisko regulējumu. Tas veicināja Oficiālo kontroļu regulas pieņemšanu 2017. gadā un pēc tam attiecīgi pirmā ES dzīvnieku labturības references centra izveidi 2018. gada martā.

31

Dzīvnieku labturības stratēģijas pielikumā tika ietverts precīzs darbību saraksts sasniegumu līmeņa uzraudzībai. 2010. gadā tika veikts ES dzīvnieku labturības politikas izvērtējums, un dažas no stratēģijas pielikumā norādītajām darbībām atspoguļo stratēģiskus mērķus, piemēram, “sniegt atbalstu dalībvalstīm un veikt pasākumus, lai uzlabotu atbilstību”.

Komisija atzīst, ka nebija definēti mērķa rādītāji visu stratēģijas mērķu izpildes novērtēšanai. Stratēģijā noteiktās darbības vēl nav izvērtētas, jo tās tika pabeigtas tikai 2018. gada sākumā, tāpēc visu darbību ietekme vēl nav jūtama praksē.

Komisija nav izveidojusi jaunu formālu stratēģiju kopš 2017. gada. Tomēr ir noteiktas vairākas darbības, kas vērstas uz šādām trim prioritārām jomām:

 • labāk piemērot ES noteikumus par dzīvnieku labturību;
 • izstrādāt un izmantot uzņēmumu brīvprātīgas saistības vēl vairāk uzlabot dzīvnieku labturību;
 • popularizēt ES dzīvnieku labturības standartus pasaules līmenī.
39

EU Pilot ļauj Eiropas Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm iesaistīties dialogā, lai agrīni rastu ātrākas un labākas atbildes uz jautājumiem par ES tiesību aktu pareizu interpretāciju, īstenošanu un piemērošanu. Šis dialogs — lai gan tā nav formāla pārkāpuma procedūra — atbilst noteiktam procesam.

3. izcēlums. Lēnais progress atsevišķu Komisijas ieteikumu īstenošanā

Komisija uzskata, ka, lai gan ir pagājis salīdzinoši ilgs laiks, kopš Francija atjaunināja, pārskatīja un izdeva rokasgrāmatas attiecībā uz kontrolēm, daži norādījumi bija pieejami oficiālo kontroļu darbiniekiem, kā arī tika veiktas konkrētas darbības, lai novērstu apzinātos trūkumus. Tāpēc tas nebūt nenozīmē, ka oficiālās kontroles Francijā nebija atbilstošas ES prasībām šajā laikposmā. 2017. gadā Francijas Rokasgrāmata par pārbaudi kontroles punktos vēl bija nobeiguma procesā, tomēr Francijas iestādes bija veikušas pārbaudes kontroles punktos. SANTE ĢD turpina sekot līdzi šim jautājumam.

Ieteikums, uz kuru atsaucas Revīzijas palāta, tika ņemts vērā turpmākajā Komisijas revīzijā, kas veikta 2012. gadā, un tika aizstāts ar minētās revīzijas ieteikumu. Ministrija, kuras turējumā ir lauksaimniecības portfelis, 2017. gada 27. aprīlī izsludināja iepirkumu aprīkojuma iegādei visiem veterinārajiem dienestiem Francijā. Ieteikums tika slēgts, kad Francijas iestādes iesniedza pierādījumus, ka aprīkojums ir iegādāts un ir izstrādāti personālam paredzēti norādījumi par tā lietošanu.

Ir iespējams, ka mājputnu novietnē ir jūtama amonjaka smaka, pat ja tā līmenis atbilst likumā noteiktajām robežām.

Komisija uzskata, ka vēl nav saņēmusi apstiprinājumu tam, ka ir pieņemti attiecīgā Rumānijas valdības lēmuma grozījumi, kas tika iesniegti kopš 2014. gada veikto pēcpasākumu ietvaros. SANTE ĢD turpina sekot līdzi šim jautājumam.

Faktiski situācija minētajā laikposmā ir būtiski mainījusies, kā izklāstīts 2017. gada aprīlī publicētajā valsts situācijas apraksta ziņojumā.

 • Secīgās atbildēs centrālā kompetentā iestāde ierosināja dažādas darbības.
 • Centrālā kompetentā iestāde 2016. gadā lūdza valsts dzīvnieku labturības references centram sniegt atbalstu, lai atkārtoti pārskatītu ministru piezīmē minēto robežvērtību atbilstību.
 • Centrālā kompetentā iestāde norādīja, ka tā plāno pielāgot iepriekšējās vērtības valsts references centra jaunajam atzinumam.

Ieteikums tika slēgts, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem, un tas tiks atspoguļots nākamajā atjauninātajā valsts situācijas aprakstā, kura publicēšana plānota 2019. gadā.

45

Komisija uzskata, ka šis jautājums ir sarežģīts un ir rūpīgi jāizvērtē, jo tam ir saistība ar dažādajām reliģiskajām kopienām.

Kopš 2012. gada vairākas dalībvalstis ir noteikušas stingrākus valsts pasākumus attiecībā uz nonāvēšanu bez apdullināšanas (Beļģija, Grieķija, Dānija, Lietuva) papildus tām dalībvalstīm, kurās jau bija ieviesti valsts pasākumi (Austrija, Čehija, Vācija, Somija, Francija, Ungārija, Zviedrija, Slovēnija).

54

ES tiesību akti par dzīvnieku labturību ir vērsti galvenokārt uz lielām intensīvām fermām (cūku, teļu, dējējvistu, broileru), tāpēc ir pamatoti, ka iestādes izmanto savus ierobežotos resursus, lai veiktu pārbaudes lielākajās fermās, nevis daudzajās piemājas saimniecībās1. Tomēr šai izvēlei vajadzētu būt pienācīgi pamatotai dalībvalstu riska analīzē, un tā nedrīkst būt pamats atbrīvojumam no kontrolēm.

55

Vairākas dalībvalstis izmanto sistēmas, lai noteiktu pārvadāšanas plānošanas pārbaužu, dzīvnieku slodzes pārbaužu un ceļiem veikto pārbaužu prioritātes. Komisija ir informējusi citas dalībvalstis par labo praksi, kas novērota Austrijā, Dānijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē2.

57

Lai gan ir taisnība, ka riska analīzes veikšana pārsvarā ir uzticēta vietējā līmenī, ir daži vērā ņemami izņēmumi — kā norādīts Komisijas atbildē uz 55. punktu iepriekš — attiecībā uz pārvadāšanas pārbaudēm Dānijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

59

Praksē ir pierādījies, ka ar pieejamiem resursiem nav iespējams piecu gadu ciklā pienācīgi veikt revīzijas par visiem tematiem. Lai izkļūtu no šīs sarežģītās situācijas, tika sagatavots nesaistošs dokuments ar papildu norādījumiem. Tajā ir paskaidrots, ka katrs temats, uz kuru attiecas Pārtikas un barības oficiālās kontroles regula, ir jāizvērtē un jāpārskata regulārā (gada) riska novērtējumā. Temata iekļaušanu regulārās pārskatīšanas procesā uzskata par pietiekamu, lai būtu izpildīta prasība par attiecīgā temata “aptvērumu” piecu gadu ciklā.

60

Attiecīgajos Komisijas revīzijas ziņojumos ir iekļauti ieteikumi dalībvalstīm, kurās iekšējās revīzijas pēcpasākumi ir bijuši nepietiekami; Komisija pārbaudīs šo ieteikumu izpildi atbilstoši parastajām procedūrām.

61

Lai gan sūdzības var būt noderīgas problēmu apzināšanā, tajās parasti nav norādītas visas jomas, kas vieš bažas. Daudzas neatbilstības joprojām nav pamanāmas potenciālajiem sūdzību iesniedzējiem, turklāt sūdzībām var būt iezīmes, kas rada iespējamu neobjektivitāti.

62

Tiesību aktos nav noteikta prasība dalībvalstīm uzturēt centralizētu sūdzību reģistru; tas, ka šāda reģistra nav, nebūt nepierāda, ka sūdzībās sniegtā informācija nav pienācīgi izmantota vai ka lēmumu pieņemšanā nav pienācīgi ņemta vērā informācija par riskiem dzīvnieku labturībai (kurus var radīt daudzi un dažādi avoti).

64

Ne visiem stratēģijā ietvertajiem dzīvnieku labturības elementiem piemēro savstarpējo atbilstību un lauku attīstību; kā piemēru var minēt dzīvnieku pārvadāšanu. Tāpēc pastāv ierobežojumi iespējamai sinerģijai starp KLP un vispārējiem tiesību aktiem dzīvnieku labturības jomā.

65

Saskaņā ar dalītās pārvaldības principu starp dalībvalstīm un Komisiju, lai ierobežotu administratīvo slogu dalībvalstīm, tiesību akti par savstarpējo atbilstību sniedz dalībvalstīm iespēju izmantot to pastāvošās pārvaldības un kontroles sistēmas ekskluzīvas savstarpējās atbilstības sistēmas vietā (sk. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 98. panta 1. punktu). Tomēr minētajos tiesību aktos nav precizēts, kā tieši dalībvalstīm tas būtu jādara un kāds būtu visefektīvākais veids.

66

Šādas informācijas apmaiņas revīzija tiek veikta AGRI ĢD savstarpējās atbilstības revīziju gaitā. Ja tiek konstatētas nepilnības, dalībvalstīm piemēro finanšu korekcijas.

70

Komisijai nav pilnvaru iekļaut savās savstarpējās atbilstības revīzijās visas pārbaudes, kas saistītas ar dzīvnieku labturību. Dzīvnieku labturības pārbaudes, ko veic valsts kontroles iestādes ārpus 1 % savstarpējās atbilstības pārbaudes izlases, ir pamatotas ar tiesību aktiem, kas nav saistīti ar KLP, un tāpēc uz tām nevar attiecināt AGRI ĢD veikto revīziju tvērumu.

Īpašajos noteikumos par ziņošanu, kas ietverti tiesību aktos par savstarpējo atbilstību, ir minētas tikai kontroles, ko veic saistībā ar savstarpējo atbilstību.

Tomēr, ja maksājumu aģentūra saņem informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas konstatēti ārpus savstarpējās atbilstības kontrolēm, šādi novērojumi var arī būt pamats, lai veiktu novērtējumu un, iespējams, vēlāk piemērotu savstarpējās atbilstības sistēmas sankcijas. Ja maksājumu aģentūra tiek informēta par minētajiem pārkāpumiem un vēlāk tos novērtē, Komisija tos iekļauj savā revīzijā.

73

Saskaņā ar dalītās pārvaldības principu tiesību akti par savstarpējo atbilstību nosaka, ka reģionu vai dalībvalstu izvērtējuma skalas nosaka attiecīgās valsts vai reģionālās struktūras. Tomēr Eiropas tiesību aktos ir paredzēts regulējums, kas nosaka, ka sankcijām jābūt “samērīgām, iedarbīgām un atturošām” (sk. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 57. apsvērumu). Turklāt minētās regulas 99. pantā ir noteikts, ka sankciju apmēru nosaka, ņemot vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, apjomu un pastāvīgumu, kā arī atkārtošanos un to, vai neatbilstība var būt tīša. Turklāt Regulas (ES) 640/2014 38.–40. pantā un Regulas (ES) 809/2014 73.–75. pantā ir plašāk izklāstīti kritēriji, kas dalībvalstīm jāievēro, piemērojot sankcijas.

74

Komisija uzskata, ka kontroles statistika nav pietiekams pierādījums, lai ar to pamatotu apgalvojumu, ka kontrole vai sankciju sistēma ir nepilnīga (iecietīga) un ka Tiesas nolēmums lietā T-506/15 (224. punkts) nozīmē to, ka zems kļūdu īpatsvars var būt (tikai) pamats nopietnām revidenta šaubām.

Attiecībā uz apsvērumu, ka “saimniecība, kurā inspektori konstatēja neatbilstību līdz pat 30 % no attiecīgajiem pārbaudes punktiem, tika uzskatīta par pilnībā atbilstīgu” (Rumānija), Komisija uzskata, ka šādi īpaši gadījumi tiks izvērtēti tās revīzijās.

75

Komisija pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumu, tomēr atgādina, ka dalībvalstu atbildībā ir ieviest sankciju sistēmas “pēc saviem ieskatiem”.

Komisija norāda, ka dalībvalstu (piemēram, Polijas) izvērtējuma skalās parasti tiek piešķirts atšķirīgs punktu skaits atkarībā no neatbilstības smaguma pakāpes, t. i., “nopietnības”, “apjoma” un “pastāvīguma” kombinācijas. Tāpēc pārkāpumu skaits ne vienmēr ir noteicošs faktors administratīvas sankcijas noteikšanā saskaņā ar savstarpējās atbilstības sistēmu.

Turklāt AGRI ĢD revīzijās tiks izvērtētas “iecietīgas” sankciju sistēmas (kas neatbilst prasībai, ka saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 640/2014 39. pantu sankcijas apmēram jābūt 3 %); sk. Komisijas atbildi uz 76. punktu.

76

Komisija apstiprina, ka revīzijās, kas minētas Revīzijas palātas apsvēruma zemsvītras piezīmē, tika atklātas sankciju sistēmas, kas liedz piemērot samērīgas sankcijas (piemēram, dažos gadījumos nebija iespējams piemērot 5 %, bet citos gadījumos nebija iespējams piemērot 3 % vai 5 %). Pēc katras šādas revīzijas tika piemērota finanšu korekcija, un attiecīgajai dalībvalstij tika prasīts atjaunināt sankciju skalu tā, lai tajā būtu pienācīgi ņemta vērā “nopietnība”, “apjoms” un “pastāvīgums”, attiecībā uz visām piemērojamām savstarpējās atbilstības prasībām.

Būtu jāuzsver, ka, ņemot vērā dalīto pārvaldību, dalībvalstu ziņā ir izveidot izvērtējuma skalas, kas ir atbilstošas vietējai lauksaimnieciskās darbības praksei. Tiesību normās nav izklāstīts, kā aprēķināt samazinājumus par individuāliem pārkāpumiem, bet ir ietverti vispārīgi noteikumi. Attiecīgi uz izvērtējuma skalām neattiecina Komisijas apstiprinājumu. Lai atbalstītu dalībvalstis, Komisija regulāri organizē ekspertu sanāksmes, kurās notiek apmainīšanās ar paraugpraksi.

79

Lai gan dzīvnieku labturība nav tieši iekļauta 3.A prioritārajā jomā, tas nebūtu jāuzskata par izņēmumu, ņemot vērā, ka mērķis uzlabot dzīvnieku labturību veicina lauksaimniecības produktu vērtības palielināšanas mērķi, kas ir daļa no 3.A prioritārās jomas.

80

Dalībvalstis vai reģioni plāno savas attiecīgās lauku attīstības programmas, pamatojoties uz SWOT analīzi un vajadzību novērtējumu par konkrēto programmas jomu. Tādējādi atbalsts lauku attīstībai aptver plašu vajadzību klāstu, nevis tikai dzīvnieku labturību.

81

Papildus atbalstam, kas paredzēts ieguldījumiem lauku saimniecībās, kvalitātes shēmām vai bioloģiskajai lauksaimniecībai, ir jāpiemin atbalsts, ko sniedz ar zināšanu pārneses, apmācības un konsultāciju pakalpojumu starpniecību. Šie pasākumi bieži tiek apvienoti ar 14. pasākumu “dzīvnieku labturība”, lai veicinātu lauksaimnieku informētību un izplatītu paraugpraksi attiecībā uz uzlabotu dzīvnieku labturības pārvaldību.

84

Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstīm ir prasīts izstrādāt rīcības plānus, nosakot, kā tiks īstenots tiesību aktos paredzētais cūku astu amputēšanas aizliegums. Ziemeļreina-Vestfālene 2018. gada sākumā izstrādāja rīcības plāna projektu, kas pašlaik veido pamatu plašākām apspriedēm federālo zemju, valstu un ES līmenī.

Savstarpējās atbilstības noteikumi attiecas arī uz atbalstu dzīvnieku labturībai atbilstoši lauku attīstības programmai, tostarp tiesību aktiem par cūku aizsardzību, un šādu noteikumu neievērošanas gadījumā atkarībā no neatbilstības nopietnības būtu jāpiemēro sankcija / administratīvs sods.

85

Komisija atbalsta vairāku saistību vai pat vairāku pasākumu apvienošanu (tā dēvētos “integrētos pasākumus”), lai uzlabotu dzīvnieku labturību, nolūkā nodrošināt, ka vienlaikus tiek uzlaboti vairāki parametri. Tomēr dalībvalstīm ir jāpieņem galīgais lēmums par to, kurus parametrus tās vēlas uzlabot, izmantojot lauku attīstības fondus, un kurus — izmantojot citus instrumentus un fondus. Pieejamo resursu ierobežojums arī var būt viens no iemesliem, lai pievērstos vissvarīgākajiem parametriem.

86

Dalībvalstis, plānojot pasākumu, par pamatu izmanto SWOT analīzi un nozares vajadzību novērtējumu. Turklāt tiek gaidīts, ka tās noteiks saistības 14. pasākumam tā, lai būtu pienācīgi noteiktas pamatprasības un pārsniegta ierastā prakse, kas tiek īstenota fermās. Pirms jauna dzīvnieku labturības pasākuma apstiprināšanas lauku attīstības ietvaros vienmēr apspriežas ar SANTE ĢD, kas atbalsta AGRI ĢD pieeju ieviest efektīvus dzīvnieku labturības pasākumus un pievērsties tām jomām, kurās ir visvairāk vajadzību.

Attiecībā uz savstarpējo atbilstību regulārās astu amputēšanas aizliegums ir daļa no prasībām un tādējādi arī daļa no pamatprasībām attiecībā uz lauku attīstības pasākumiem. Tomēr ir jānorāda, ka daudzās dalībvalstīs uz intensīvām cūku fermām savstarpējās atbilstības prasības neattiecina tikai tādēļ vien, ka šādas fermas nav automātiski KLP maksājumu saņēmēji. Šādām cūku fermām lielākoties nav lauksaimniecības zemes. Tāpēc tās nesaņem tiešos maksājumus (1. pīlārs), jo to piešķiršanas kritērijs ir zeme. Šādas fermas gan var prasīt lauku attīstības atbalstu (2. pīlārs), bet tas ir brīvprātīgi. Tāpēc savstarpējā atbilstība nekad nevar būt citu politikas jomu īstenošanas instruments, jo tā attiecas tikai uz KLP maksājumu saņēmējiem.

87

No dalībvalstīm tiek gaidīts, ka tās noteiks saistības 14. pasākumam tā, ka tiek pārsniegta ierastā prakse, ko īsteno fermās, lai nodrošinātu atbalsta reālo pievienoto vērtību un novērstu pārmērīgu kompensāciju. Šādai dzīvnieku labturības atbalsta struktūrai ir jāizslēdz iespēja atbalstīt praksi, kas tiek uzskatīta par normālu lauksaimniecības praksi attiecīgajā dalībvalstī un/vai reģionā.

Attiecībā uz liekās palīdzības risku Komisija uzskata, ka lauksaimniekiem ir vajadzīgs finansiāls atbalsts, lai izpildītu saistības, kas pārsniedz dzīvnieku labturības pamatprasības.

Attiecībā uz iespējamo pārklāšanos ar privātām kvalitātes shēmām lūgums skatīt Komisijas atbildi uz 88. punktu.

88

Būtu jāuzsver, ka dalība kvalitātes shēmās ne vienmēr nozīmē pārklāšanos ar 14. pasākumu, pat ja abi šie instrumenti aptver pārvaldības saistības. Tas notiek, ja saistības, ko atbalsta ar dažādiem instrumentiem, atšķiras kvantitatīvā un/vai kvalitatīvā ziņā (Sardīnijas gadījumā) vai ja kompensācija par izmaksām un zaudētajiem ienākumiem šādu saistību dēļ nepārsniedz 100 %. Attiecībā uz prēmiju aprēķināšanu skatīt Komisijas atbildi uz 90. punktu.

Šāda pieeja ļauj sadalīt finanšu slogu starp dažādiem rīkiem un instrumentiem, lai gan tā varētu palielināt iestāžu administratīvo darbu.

90

Programmu apstiprināšanas gaitā Komisija novērtē metodiku, pamatojoties uz kuru tiek aprēķināti maksājumi, kā arī pamatprasības ierosinātajām saistībām, lai nodrošinātu, ka tās aptver tikai darbības, kas papildina obligātās prasības un tradicionāli īstenoto praksi. Dalībvalstīm ir arī jānodrošina, ka aprēķini ir atbilstoši un ka tos apstiprina vai veic funkcionāli neatkarīga struktūra.

Revīziju laikā, veicot kontroļu sistēmas pārbaudi attiecībā uz visiem pasākumiem vai darbībām, kurām piemēro konkrētu revīziju, pārbauda arī iespējamo pārklāšanos ar ES fondiem vai valsts publiskajiem fondiem. Komisija revīzijas konstatējumu izmantos vispārējā novērtējumā par pasākumu/darbību pareizu īstenošanu, un tas būs daļa no atbilstīguma noskaidrošanas, bet dažos gadījumos tas var būt pamats, lai grozītu lauku attīstības programmu.

92

Lai gan kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma (KUNS) nosaka rādītājus KLP snieguma novērtēšanai, pašreizējā sistēmā nav ietverti īpaši dzīvnieku labturības rādītāji. Tomēr rezultatīvos rādītājus apkopo pasākumu līmenī un piedēvē attiecīgajām prioritārajām jomām.

Ir vajadzīgs līdzsvars attiecībā uz uzraudzības rādītāju definēšanu un to izmaksu lietderību un datu pieejamību. Pasākumu vispārējo rezultātu novērtējums jāiekļauj izvērtējuma kontekstā, attiecībā uz kuru KUNS rādītājiem ir tikai atbalstoša funkcija, un dalībvalstis var brīvi ieviest papildu rādītājus.

93

Atbalsta dzīvnieku labturībai novērtējumu vislabāk var veikt izvērtējuma kontekstā. Attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu tika sagatavots novērtējumu kopsavilkums par 215. pasākuma “dzīvnieku labturības maksājumi” ietekmi, pamatojoties uz to dalībvalstu ex-post novērtējumiem, kuras īstenojušas šo pasākumu. Novērtējumu un tam pievienoto dienestu darba dokumentu ir plānots publicēt 2018. gada pēdējā ceturksnī.

95

215. pasākums “dzīvnieku labturība” tika īstenots 11 dalībvalstīs (30 reģionos), un tā kopējie ELFLA izdevumi bija 1 miljards EUR. Ex-post novērtējumu kopsavilkumā pasākuma ietekme tika novērtēta kā ierobežota daļēji tāpēc, ka pasākums īstenots nelielā skaitā reģionu.

Secinājumi un ieteikumi

99

Dzīvnieku labturības stratēģijā bija ietverta apņemšanās apsvērt to, cik pamatoti būtu ieviest vienkāršotu ES tiesisko regulējumu. Tas veicināja Oficiālo kontroļu regulas pieņemšanu 2017. gadā un pēc tam attiecīgi pirmā ES dzīvnieku labturības references centra izveidi 2018. gada martā.

Komisija atzīst, ka stratēģijā nebija iekļauti mērķa rādītāji visu stratēģijas mērķu novērtēšanai (skatīt Komisijas atbildi uz 28. un 31. punktu). Darbības vēl nav izvērtētas, jo tās tika pabeigtas tikai 2018. gada sākumā, tāpēc visu darbību ietekme vēl nav jūtama praksē.

Kopš 2017. gada Komisija ir veikusi vairākas darbības, kas vērstas uz šādām trim prioritārajām jomām:

 • labāk piemērot ES noteikumus par dzīvnieku labturību;
 • izstrādāt un izmantot uzņēmumu brīvprātīgas saistības vēl vairāk uzlabot dzīvnieku labturību;
 • popularizēt ES dzīvnieku labturības standartus pasaules līmenī.
100

Komisija uzskata, ka jautājums par nonāvēšanu bez apdullināšanas ir sarežģīts un ir rūpīgi jāizvērtē, jo tam ir saistība ar dažādajām reliģiskajām kopienām.

1. ieteikums. Stratēģiskais satvars Komisijas politikai dzīvnieku labturības jomā
 1. Komisija piekrīt 1. ieteikuma a) punktam un plāno veikt 2012. gada dzīvnieku labturības stratēģijas izvērtējumu. Nosakot šāda izvērtējuma aptverto laikposmu, jāņem vērā, ka vēl nav praksē jūtama visu darbību ietekme, kā arī tas, kā šis sarežģītais darbs ietekmēs resursus.
 2. Komisija piekrīt 1. ieteikuma b) punktam. Tas tiks īstenots, nosakot jomas vai nozares un izstrādājot metodiku dalībvalstu snieguma salīdzināšanai.
 3. Komisija piekrīt 1. ieteikuma c) punktam.
102

Nepieciešamo darbību veids ietekmē to, cik ilgā laikā dalībvalstīs var tikt panākts progress. Komisija turpina uzraudzīt šo jautājumu risināšanu un veikt pēcpārbaudes.

Skatīt Komisijas atbildes uz 3. izcēlumu un 59.62. punktu.

2. ieteikums. Komisijas pamatnostādnes un izpildes panākšanas darbības atbilstības jomā a)

Komisija piekrīt 2. ieteikuma a) punktam. Jau ir veikti pasākumi revīzijas ieteikumu izpildes pārraudzībai un ES tiesību aktu īstenošanas panākšanai.

Komisija kopš 2005. gada ir ieviesusi sistemātiskas procedūras revīzijas ieteikumu izpildes pārraudzībai, un gadījumos, kad neatbilstība ES noteikumiem ir pastāvīga, var piemērot arvien stingrākas izpildes panākšanas darbības. Procedūru efektivitāte tiek regulāri izvērtēta.

Tomēr Komisija atzīst, ka var darīt vairāk, lai saīsinātu laiku, līdz tiek veikti apmierinoši atbildes pasākumi attiecībā uz ieteikumiem pēc revīzijām, un lai panāktu tiesību aktu noteikumu — jo īpaši to, kuri ir spēkā ilgu laiku, — īstenošanu.

Tāpēc Komisija cenšas pastiprināt savas procedūras visu pārtikas un veselības jomas tiesību aktu uzraudzībai un uzlabošanai, un tas, protams, ietvers Komisijas revīzijās sniegto ieteikumu izpildes pārraudzību.

b)

Komisija piekrīt 2. ieteikuma b) punktam un apspriedīs ar dalībvalstīm iespējamus uzlabojumus TRACES sistēmā, lai palīdzētu sagatavot riska analīzi attiecībā uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas pārbaudēm.

3. ieteikums. Oficiālo pārbaužu un savstarpējās atbilstības pārbaužu koordinācijas uzlabošana

Komisija nepiekrīt 3. ieteikuma a) punktam.

Komisija uzskata, ka tad, ja šīs oficiālās pārbaudes, uz kurām atsaucas Revīzijas palāta, izmanto, lai sasniegtu 1 % saņēmēju minimālo īpatsvaru, par kuriem jāveic savstarpējās atbilstības pārbaudes (Regulas (ES) 809/2014 68. pants), uz tām patiešām attiecas AGRI ĢD revīziju tvērums, un attiecībā uz saistītajiem ziņojumiem cita starpā izvērtē to pilnīgumu. Tomēr, ja šīs oficiālās pārbaudes veic papildus minimālajam kontroles līmenim, proti, ārpus savstarpējās atbilstības satvara, tiesību akti neparedz inspektoriem pienākumu kvalificēt un novērtēt to konstatējumus, ņemot vērā savstarpējās atbilstības noteikumus, un vēlāk par tiem ziņot. Tāpēc, ja vien rezultāti netiek paziņoti, uz šādām pārbaudēm — vai to ziņojumu pilnīgumu — nevar attiecināt AGRI ĢD revīzijas.

b)

Komisija piekrīt šim ieteikumam un veiks attiecīgus pēcpasākumus savstarpējās atbilstības ekspertu grupas darba ietvaros.

104

Dzīvnieku labturības veicināšana ir daļa no plašākas prioritātes, kas vērsta uz pārtikas aprites organizēšanu. Lauku attīstības politika nodrošina elastīgu satvaru/rīkkopu, kas ļauj dalībvalstīm saskaņā ar subsidiaritātes principu un dalītas pārvaldības kontekstā izlemt, kā vislabāk atbalstīt dzīvnieku labturības uzlabošanu atbilstoši ES politikas mērķiem un dalībvalstu/reģionu īpašajam kontekstam, potenciālam un vajadzībām. Gandrīz trešdaļā no visām lauku attīstības programmām 2014.–2020. gadam ir ietverts šis pasākums un norādīts atbalsta saņēmēju skaits.

Attiecībā uz liekās palīdzības risku Komisija uzskata, ka lauksaimniekiem ir vajadzīgs finansiāls atbalsts, lai izpildītu saistības, kas pārsniedz dzīvnieku labturības pamatprasības. Ar pasākuma struktūru, kuras pamatā ir princips, ka dzīvnieku labturības pasākuma ietvaros ir atbalstāmas tikai darbības, kas pārsniedz obligātās prasības, ir iecerēts novērst liekās palīdzības risku.

Komisija turpina sniegt plašu informāciju par dzīvnieku labturības uzlabošanas paraugpraksi un piemēriem, lai darbības veiksmīgi apvienotu arī ar citiem lauku attīstības pasākumiem, jo īpaši zināšanu pārnesi un apmācību, kā arī ieguldījumiem.

4. ieteikums. Lauku attīstības atbalsta izmantošana dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanai a)

Komisija piekrīt šim ieteikumam, kas pamatojas uz pašreizējā plānošanas periodā īstenoto praksi.

No dalībvalstīm tiek gaidīts, ka tās noteiks saistības 14. pasākumam tā, ka tiek pienācīgi izvirzītas pamatprasības un pārsniegta ierastā prakse, lai nodrošinātu atbalsta reālo pievienoto vērtību un novērstu pārmērīgu kompensāciju. Gadījumā, ja tiks ieviesti programmas grozījumi vai pasākums tiks no jauna ieviests pašreizējā plānošanas periodā, Komisija arī turpmāk mudinās dalībvalstis īstenot šo pasākumu, jo īpaši nozarēs, kurās ir visvairāk vajadzību. Piemēram, visi pasākumi cūku nozarē arī veicina atbilstību attiecīgajai direktīvai. Pirms jauna dzīvnieku labturības pasākuma apstiprināšanas lauku attīstības ietvaros vienmēr apspriežas ar SANTE ĢD.

Dzīvnieku labturības izvirzīšanai par vienu no īpašajiem lauku attīstības mērķiem 2021.–2027. gadam būtu vēl vairāk jāpalielina dzīvnieku labturības nozīme lauku attīstības kontekstā.

b)

Komisija piekrīt ieteikumam veicināt dalībvalstu apmaiņu ar labo praksi attiecībā uz dzīvnieku labturības pasākumu papildu (t. i., neobligātajiem) rezultātiem un ietekmes rādītājiem. Jānorāda, ka priekšlikumos par KLP periodam pēc 2020. gada ir ietverts īpašais mērķis “uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu pārtiku, kā arī par dzīvnieku labturību” un O.16. pamatrādītājs “Liellopu vienības, par kurām piešķirts atbalsts saistībā ar dzīvnieku labturību, veselību vai pastiprinātiem biodrošības pasākumiem”. Turklāt priekšlikumā ir ietverts kopīgs rezultātu rādītājs R.38 “Dzīvnieku labturības palielināšana: tādu liellopu vienību īpatsvars, uz kurām attiecas atbalstītas darbības ar mērķi palielināt dzīvnieku labturību”. Tāpēc Komisija var uzņemties saistības nākotnē veicināt labas prakses apmaiņu attiecībā uz dzīvnieku labturības rādītājiem.

c)

Komisija piekrīt šim ieteikumam, kas pamatojas uz pašreizējā plānošanas periodā īstenoto praksi.

Eiropas Lauku attīstības tīkla (ENRD) tīmekļa vietnē ir pieejami daudzi labas prakses piemēri par projektiem, kuru mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturību, tostarp ieguldījumu projektiem (https://enrd.ec.europa.eu/search/site/animal%20welfare_en).

Dzīvnieku labturības izvirzīšanai par vienu no īpašajiem lauku attīstības mērķiem 2021.–2027. gadam būtu vēl vairāk jāpalielina dzīvnieku labturības nozīme lauku attīstības kontekstā. Tomēr saistībā ar jauno izpildes modeli, kas ierosināts KLP periodam pēc 2020. gada, Komisijai pašlaik nav iespēju uzņemties konkrētākas saistības attiecībā uz dalībvalstīm sniegtajām pamatnostādnēm.

Glosārijs un saīsinājumi

AGRI ĢD: Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts.

Broileri: cāļi, ko audzē gaļas ieguvei.

Cūku astu amputēšana: cūku astu nogriešanas procedūra, lai mazinātu astu nokošanu.

EFSA: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde — Eiropas Savienības aģentūra, kas sniedz neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un informē par esošajiem un jaunajiem riskiem saistībā ar pārtikas apriti.

KLP: kopējā lauksaimniecības politika.

LAP: lauku attīstības programma.

Oficiālās pārbaudes: šis termins ziņojumā izmantots, atsaucoties uz kontroles pasākumiem un inspekcijām dalībvalsts līmenī (piem., tām, ko veic veterinārais dienests), lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienības dzīvnieku labturības noteikumi ir pareizi piemēroti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004.

OIE: Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (Office International des Épizooties) — starpvaldību organizācija, kurā ir 181 dalībvalsts. Tā izstrādā starptautiski atzītus dzīvnieku veselības un labturības standartus.

OPP: obligātās pārvaldības prasības — tās ir daļa no savstarpējās atbilstības sistēmas un ir noteiktas vairākās Eiropas Savienības direktīvās un regulās. Šīs prasības attiecas uz sabiedrības veselību, dzīvnieku un augu veselību, dzīvnieku identificēšanu un reģistrāciju, kā arī vidi un dzīvnieku labturību.

SANTE ĢD: Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts.

Savstarpējās atbilstības pārbaudes: pārbaudes, kuru mērķis ir pārliecināties, ka ir ievēroti savstarpējās atbilstības pienākumi saskaņā ar regulām (ES) Nr. 1306/2013, 809/2014 un 640/2014.

TRACES: (Trade Control and Expert System) integrēta datorizēta veterinārā sistēma — Komisijas daudzvalodu tiešsaistes rīks visu sanitāro prasību pārvaldībai attiecībā uz dzīvnieku, spermas un embriju, pārtikas, barības un augu ES iekšējo tirdzniecību un importu.

VUNS: ES kopīga uzraudzības un novērtēšanas sistēma lauku attīstības pasākumu jomā.

Beigu piezīmes

1 Eiropas Parlamenta Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments, Animal Welfare in the European Union [Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā], Brisele, 2017.

2 Humane Society International, “Facts and figures on the EU horsemeat trade” [Fakti un skaitļi par zirga gaļas tirdzniecību ES], 2014.

3 Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcija par dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšanu (2009/2202(INI)) un Eiropas Parlamenta 2015. gada 26. novembra rezolūcija par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)).

4 Pētījumi par šo tēmu ietver: FAO, “Review of animal welfare legislation in the beef, pork, and poultry industries” [Pārskats par dzīvnieku labturības tiesību aktiem liellopu, cūku un mājputnu audzēšanas nozarē], Roma, 2014.; EconWelfare projekts, FiBL, “Overview of animal welfare standards and initiatives in selected EU and third countries” [Pārskats par dzīvnieku labturības standartiem un iniciatīvām atsevišķās ES dalībvalstīs un trešās valstīs], Šveice, 2010.; Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, “Comparative analysis of EU standards in food safety, environment, animal welfare and other non‐trade concerns with some selected countries” [Salīdzinoša analīze par ES standartu pārtikas nekaitīguma, vides, dzīvnieku labturības un citās ar tirdzniecību nesaistītās jomās piemērošanu atsevišķās valstīs], Brisele, 2012.

5 Veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.). Tiesību aktā nav noteikts dzīvnieku labturības pārbaužu minimālais kontroles līmenis.

6 Tiešie maksājumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumu par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (OV L 347, 20.12.2013, 608. lpp.); maksājumi vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidošanai un ražas priekšlaicīgai novākšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.), un platībatkarīgie maksājumi un dzīvnieku labturības maksājumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

7 AGRI ĢD, 2016. gada darbības pārskats.

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, 57. apsvērums un 92. pants (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.). Mazie lauksaimnieki tomēr nav atbrīvoti no piemērojamo dzīvnieku labturības tiesību aktu ievērošanas un ir pakļauti oficiālām inspekcijām, kurās pārbauda atbilstību šiem tiesību aktiem.

9 SWD(2016) 218 final, “Review of greening after one year” [Pārskats par zaļināšanu pēc viena gada], 22.6.2016.

10 Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 II pielikumā.

11 Avoti: savstarpējās atbilstības kontroles 2016. gada statistika par populāciju, uz ko attiecas savstarpējās atbilstības prasības; Eurostat 2013. gada dati par saimniecību ar lauksaimniecības dzīvniekiem kopskaitu un cūku fermu kopskaitu. Tādu cūku fermu īpatsvars, kurām piemēro savstarpējās atbilstības prasības, dalībvalstīs būtiski atšķiras — no 7 % cūku fermu Slovākijā līdz gandrīz 100 % cūku fermu Beļģijā, Vācijā un Luksemburgā. Nav Eurostat datu par tādu saimniecību skaitu, kurās audzē teļus.

12 Regula (ES) Nr. 1305/2013, 33. pants.

13 Iepriekšējā plānošanas periodā (2007.–2013. gads) 15 dalībvalstis dzīvnieku labturības pasākumam izlietoja 1 miljardu EUR.

14 Dzīvnieku jautājumu darba grupa, “Why is European animal production important today? Facts and figures” [Kādēļ dzīvnieku ražošanai Eiropā šodien ir tik būtiska nozīme? Fakti un skaitļi], 2017.

15 SANTE ĢD, “Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future” [ES dzīvnieku labturības politikas un iespējamo nākotnes politikas risinājumu izvērtējums], Brisele, 2010.

16 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare, skatīts 2018. gada jūnijā.

17 Minēti šādos avotos: Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C. un Grandin, T., “The Relationship Between Good Handling / Stunning and Meat Quality in Beef, Pork, and Lamb” [Saistība starp liellopu, cūku un jēru labiem labturības/apdullināšanas apstākļiem un gaļas kvalitāti], Kolorādo Universitāte, Fort Collins, 2002.; SANTE ĢD, “Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future” [ES dzīvnieku labturības politikas un iespējamo nākotnes politikas risinājumu izvērtējums], Brisele, 2010.; Eiropas Parlamenta Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments, “Animal Welfare in the European Union” [Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā], Brisele, 2017.

18 Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.).

19 Dzīvnieku veselības un labturības zinātniskās padomes atzinums (pēc Komisijas lūguma) par galveno komerciālo sugu dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas galveno sistēmu labturības aspektiem, “The EFSA Journal” (2004), 45, 1–29.

20 SANTE ĢD, “Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future” [ES dzīvnieku labturības politikas un iespējamo nākotnes politikas risinājumu izvērtējums], Brisele, 2010.

21 Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcija par dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšanu.

22 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam (COM(2012) 6, 15.2.2012.).

23 Mēs esam saņēmuši revīzijas ziņojumus no SANTE ĢD par visām 28 dalībvalstīm. Šajos revīzijas ziņojumos konstatētas nepilnības visās dalībvalstīs, izņemot Somiju.

24 Komisijas 2018. gada 5. marta Īstenošanas regula (ES) 2018/329, ar ko nozīmē Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru (OV L 63, 6.3.2018., 13. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta 2015. gada 26. novembra rezolūcija par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)).

26 II pielikumā sniegts pārskats par pārbaužu rezultātiem, ko paziņojušas apmeklētās dalībvalstis.

27 Avots: Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Padomes Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (COM(2016) 558 final, 8.9.2016.) un valsts kontaktpunkta sanāksmju protokoli par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

29 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Padomes Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, COM(2016) 558 final, 8.9.2016.

30 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2007/43/EK piemērošanu un tās ietekmi uz gaļas cāļu labturību, kā arī uz labturības rādītāju izstrādi, COM(2018) 181 final, 13.4.2018.

31 Komisijas pārskata ziņojums “Study visits on rearing pigs with intact tails” [Izpētes apmeklējumi saistībā ar cūku ar neskartām astēm audzēšanu], 2016. (SANTE ĢD, 2016.–8987. – MR).

32 Komisijas pārskata ziņojums “Welfare of cattle on dairy farms” [Liellopu labturība piena ražošanas saimniecībās], 2017. (SANTE ĢD, 2017.–6241.).

33 COM(2018) 181 final.

34 Komisijas revīzijas vai faktu vākšanas apmeklējumu ziņojumi: 2017.–6109. (Bulgārija), 2017.–6217. (Čehijas Republika), 2017.–6110. (Turcija).

35 Komisijas pārskata ziņojums “Systems to prevent the transport of unfit animals in the EU” [Sistēmas nepiemērotu dzīvnieku pārvadāšanas novēršanai ES] (SANTE ĢD, 2015.–8721. – MR).

36 Komisijas pārskata ziņojums “Animal welfare at slaughter in Member States” [Dzīvnieku labturība kaušanas laikā dalībvalstīs] (SANTE ĢD 2015.–7213. – MR).

37 Piemēram, revīzijas ziņojumi 2016.–8822. – MR, 2014.–7059. – MR (Beļģija), 2013.–6858. – MR FINAL (Bulgārija), 2017.–6022. (Čehijas Republika), 2014.–7061. – MR FINAL (Dānija), 2016.–8763. – MR (Igaunija), 2017.–6126. (Spānija), 2014.–7075. – MR FINAL (Itālija), 2012.–6374. – MR FINAL (Rumānija).

38 Sivēnmāšu izmitināšana grupā: Beļģija, Dānija, Vācija, Īrija, Grieķija, Francija, Kipra, Polija, Portugāle, Slovēnija un Somija. Dējējvistas: Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Ungārija, Nīderlande, Polija, Portugāle un Rumānija. Teļu pārvadāšana: Īrija, Francija.

39 Vajadzības gadījumā (piemēram, saistībā ar atsevišķiem ieteikumiem, kuri revīzijas laikā joprojām nebija izpildīti) tika izskatīti arī senāki revīzijas ziņojumi.

40 Ir jāizvērtē atbilstība visām attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvā 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamu dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.), Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīvā 2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 47, 18.2.2009. 5. lpp.), Padomes 1999. gada 19. jūlija Direktīvā 1999/74/EK, ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999. 53. lpp.) un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.). Komisija 2012. gadā savā ieteikumā iekļāva atsauci uz prasībām, kas noteiktas 2007. gada 28. jūnija Direktīvā 2007/43/EK, ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (OV L 182, 12.7.2007., 19. lpp.).

41 Mēs konstatējām šādus gadījumus Vācijā (trīs ieteikumi), Itālijā (viens ieteikums) un Rumānijā (viens ieteikums).

42 Regula (EK) Nr. 1099/2009.

43 Halal rituālā vai saskaņā ar ebreju reliģijas paražām iegūta gaļa. Atsevišķās reliģiskās kopienās tiek pieļauta kaušana ar apdullināšanu (izmantojot Regulā (EK) Nr. 1099/2009 uzskaitītās metodes vai alternatīvas metodes).

44 Regula (EK) Nr. 1099/2009, 18. apsvērums.

45 Ietekmes novērtējums, kas pievienots Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam (SEC(2012) 55 final, 19.1.2012.).

46 Komisijas pārskata ziņojums “Animal welfare at slaughter in Member States” [Dzīvnieku labturība kaušanas laikā dalībvalstīs] (SANTE ĢD 2015.–7213.-MR).

47 SANTE ĢD, “Study on information to consumers on the stunning of animals” [Pētījums par patērētāju informēšanu par dzīvnieku apdullināšanu], 2015.

48 III pielikumā sniegts apraksts par apmeklētajās dalībvalstīs īstenotajām procedūrām.

49 Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) inspektori no dažādiem reģioniem izmantoja atšķirīgus kontrolsarakstus, kā arī nebija vienotas pieejas naudas sodu piemērošanā.

50 Regula (EK) Nr. 882/2004, 3. pants: “Dalībvalstis nodrošina to, ka oficiālo kontroli veic regulāri, atbilstīgi esošajai riska pakāpei un pietiekami bieži, lai sasniegtu šīs regulas mērķus (..)”.

51 Piemēram, konkrētas dalībvalsts vietējā iestāde var piekļūt informācijai par dzīvnieku pārvadāšanu tās teritorijā tikai tādā gadījumā, ja attiecīgajā valstī atrodas izbraukšanas vieta vai galamērķis, vieta, kurā notiek izvešana no ES vai ievešana ES, vai ja tās teritorijā atrodas kontroles punkti.

52 Regula (EK) Nr. 882/2004.

53 Komisijas 2006. gada 29. septembra Lēmums 2006/677/EK, ar ko izklāsta pamatnostādnes, ar kurām nosaka kritērijus revīzijas veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 278, 10.10.2006., 15. lpp.), pielikuma 5.1. punkts.

54 SANTE ĢD, starpposma pārskata ziņojums “Audits of Official Controls in EU-Member States [Oficiālās kontroles revīzijas ES dalībvalstīs], 2017.

55 Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48. lpp.), 38. panta 5. punkts.

56 Kompetentā kontroles iestāde, kas konstatē neatbilstību, un maksājumu aģentūra, kas atbildīga par maksājuma samazinājuma aprēķināšanu.

57 Komisijas darba dokuments par pieejamajiem kontroles mehānismiem, lai optimizētu savstarpējās atbilstības pārbaužu efektivitāti (DS-2011–2), 2011.

58 Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.), 68. panta 2. punkts.

59 Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīva 2008/119/EK, ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.), 3. un 4. pants, Direktīva 2008/120/EK, 3. un 4. pants, un Direktīva 98/58/EK, 4. pants.

60 Kontrolsarakstā trūkst tikai viena oficiāli noteiktā punkta.

61 Komisija, pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, var sākt procedūras, samazinot ES finansējumu attiecīgajai dalībvalstij. Šīs procedūras tiek dēvētas par finanšu korekcijām.

62 Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 5. punktu.

63 Īpašais ziņojums Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu” (https://eca.europa.eu).

64 Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 39. pantā noteikts, ka maksājuma samazinājums parasti ir 3 %, un to var samazināt līdz 1 % vai palielināt līdz 5 %, pamatojoties uz neatbilstības nozīmīguma novērtējumu.

65 Komisijas revīzijās, ko veica Igaunijā, Itālijā, Luksemburgā, Austrijā, Portugālē un Slovākijā, ziņoja par šo jautājumu.

66 Regula (ES) Nr. 1305/2013, 5. panta 3. punkts.

67 “Primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas” un “lauku saimniecību riska novēršana un pārvaldības atbalsts”. Prioritāšu jomas veido saikni starp lauku attīstības prioritātēm, pasākumiem un uzraudzības rādītājiem.

68 Direktīva 2008/120/EK, I pielikuma 4. punkts: “cūkām pastāvīgi ir vajadzīgs pietiekams daudzums dzīvnieku veselībai nekaitīga materiāla, kurā var labi rakņāties un rušināties, piemēram, salmi, siens, koks, zāģu skaidas, sēņu komposts, kūdra vai to maisījums”.

69 Konsultēšanās notika šai revīzijai organizētās ekspertu grupas sanāksmes laikā.

70 Iniciatīva “Tierwohl” Vācijā; marķēšanas sistēma “UNICARVE” Itālijā.

71 Regula (ES) Nr. 1305/2013, 67. pants.

72 2007.–2013. gada lauku attīstības programmu (LAP) ex post novērtējumu kopsavilkums, novērtējuma pētījums, Ecorys un IfLS, 2018. gada aprīlis.

73 Obligātās pārvaldības prasības (OPP) aptver prasības un standartus, kas noteikti Direktīvā 2008/119/EK par teļu aizsardzību (11. OPP), Direktīvā 2008/120/EK par cūku aizsardzību (12. OPP) un Direktīvā 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamu dzīvnieku aizsardzību (13. OPP). Neatbilstību līmenis un sadalījums pa maksājumu samazinājumu kategorijām neietver atkārtotas vai tīšas neatbilstības gadījumus.

 

1 Piemēram, Padomes Direktīvas 2008/120/EK preambulā ir īpaši izcelti šādi apsvērumi: “(6) Atšķirības, kas var traucēt konkurences nosacījumiem (..) (7) (..) standarti, lai nodrošinātu racionālu ražošanas attīstību,” tādējādi liekot lielāku uzsvaru uz plašāka mēroga ražošanu.

2 Sk. pārskata ziņojumu 2014-7350, 6. iedaļu.

Notikums Datums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 13.9.2017.
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 12.7.2018.
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 3.10.2018.
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes saņemtas visās valodās 9.11.2018.

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Nikolaos Milionis un kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Revīziju vadīja ERP loceklis Janusz Wojciechowski, un viņam palīdzēja locekļa biroja vadītāja Kinga Wiśniewska-Danek un locekļa biroja atašejs Katarzyna Radecka-Moroz, atbildīgais vadītājs Colm Friel, darbuzdevuma vadītāja Diana Voinea, darbuzdevuma vadītāja vietnieki Paulo Oliveira un Lucia Roșca un revidenti Xavier Demarche, Małgorzata Frydel, Michela Lanzutti, Joachim Otto un Maciej Szymura. Lingvistisko atbalstu sniedza Fiona Urquhart.

No kreisās uz labo: Xavier Demarche, Kinga Wiśniewska-Danek, Joachim Otto, Janusz Wojciechowski, Colm Friel, Diana Voinea, Lucia Roșca.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018

PDF ISBN 978-92-847-1165-9 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/531868 QJ-AB-18-026-LV-N
HTML ISBN 978-92-847-1178-9 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/07204 QJ-AB-18-026-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2018

Lai izmantotu vai reproducētu fotoattēlus vai citus materiālus, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības autortiesības, atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekam.

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
 • pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/european-union/index_lv

ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai vai tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.