Специален доклад
31 2018

Хуманно отношение към животните в ЕС — преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение

Относно доклада ЕС има едни от най-високите стандарти в света за хуманно отношение към животните, които са в сила от десетилетия, а целите за хуманно отношение към животните са включени в общата селскостопанска политика (ОСП). Текущата стратегия на Комисията за хуманно отношение към животните има за цел преодоляване на проблемите, свързани със съответствието, и подобряване на полезното взаимодействие с ОСП. Европейската сметна палата установи, че действията на ЕС за подобряване на отношението към животните са били успешни в някои области, но е имало закъснения при тяхното изпълнение и все още съществуват някои слабости в определени елементи, свързани с проблеми с хуманното отношение в стопанствата при транспорта и клането. ЕСП отправя препоръки, които обхващат стратегическата рамка, правоприлагането и насоките на Комисията за подкрепа на държавите членки за постигане на съответствие, както и действията за укрепване на връзките между хуманното отношение към животните и селскостопанската политика.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:
PDF
PDF General Report

Кратко изложение

I

ЕС има някои от най-високите регулаторни стандарти в света за хуманно отношение към животните, които включват общи изисквания относно отглеждането, транспортирането и клането на селскостопански животни и специфични изисквания за определени видове. С общата селскостопанска политика (ОСП) се предоставя възможност да се допринесе за осведомеността на земеделските стопани относно техните правни задължения (чрез кръстосано спазване, което обвързва техните плащания по ОСП със спазването на минимални изисквания) и да се стимулират земеделските стопани да се стремят към по-високи стандарти (чрез финансовата подкрепа, която се предоставя в рамките на политиката за развитие на селските райони).

II

Гражданите на ЕС са все по-загрижени за последиците от земеделието върху доброто състояние на животните и взаимосвързаното въздействие върху общественото здраве и здравето на животните. Комисията е изготвила стратегически документи, които да предоставят рамка за нейните действия в тази област. Последната стратегия на ЕС обхващаше периода от 2012 г. до 2015 г.

III

При одита беше разгледано хуманното отношение към селскостопанските животни и цялостното прилагане на последната стратегия на ЕС с акцент върху нейните две основни цели: постигане на съответствие с минималните стандарти и оптимизиране на полезното взаимодействие с ОСП. Сметната палата стигна до заключението, че действията на ЕС за подобряване на хуманното отношение към животните са били успешни в някои области, но все още има някои слабости при спазването на минималните стандарти, има възможност за подобряване на координацията с проверките за кръстосано спазване, а финансовите ресурси на ОСП могат да се използват по-ефективно за насърчаване на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.

IV

Констатациите на одита на ЕСП показаха, че за да постигне съответствие в държавите членки, Комисията е използвала както насоки, така и правоприлагане. Нейните действия са били успешни във важни области, по-специално във връзка с груповото отглеждане на свине майки и забраната на неуголемени клетки, които не позволяват на кокошките носачки да проявят естественото си поведение. Комисията и държавите членки са разработили насоки за улесняване на разбирането и съгласувано прилагане на законодателните изисквания и са ги разпространили в широк мащаб. Като цяло посетените държави членки са предприели действия в отговор на одитните препоръки на Комисията.

V

В някои области обаче все още съществуват слабости, свързани с проблеми с хуманното отношение в стопанствата (по-специално при рутинното купиране на опашките на свинете), по време на транспортиране (спазване на правилата за транспортиране на дълги разстояния и транспортирането на животни в недобро здравословно състояние) и при клане (използване на дерогацията за клане без зашеметяване и неподходящи процедури за зашеметяване). На посетените държави членки им е отнело много време да изпълнят някои от препоръките, отправени от Комисията след нейните одити.

VI

Официалните системи за контрол на държавите членки са ключов фактор за гарантиране на правилното прилагане на стандартите за хуманно отношение към животните. Сметната палата установи добри практики в тази област, по-специално по отношение на последователността на официалните инспекции, но също така и необходимост от съсредоточаване върху областите и стопанските оператори, при които има по-голям риск от неспазване. Освен това държавите членки биха могли да използват по-добре получената информация от вътрешните одити и жалбите, за да подобрят управлението на политиките си за хуманно отношение към животните.

VII

Като цяло държавите членки са въвели подходящи механизми за проверки на кръстосаното спазване във връзка с хуманното отношение към животните. Има възможност обаче за подобряване на координацията с официалните инспекции във връзка с хуманното отношение към животните. Освен това е имало случаи, в които определените санкции за кръстосаното спазване, прилагани от разплащателните агенции, не са били пропорционални на сериозността на нередностите.

VIII

Целта за насърчаване на хуманното отношение към животните е приоритет на развитието на селските райони за периода 2014—2020 г. и ЕСП установи добри примери за благоприятни действия за животните в посетените държави членки. Мярката „Хуманно отношение към животните“ обаче не е била широко използвана. Имало е някои слабости в икономическата ефективност на мярката и държавите членки рядко са използвали възможността да подпомогнат хуманното отношение към животните чрез други мерки за развитие на селските райони.

IX

Сметната палата отправя препоръки към Комисията, насочени към подобряване на нейното управление на политиката за хуманно отношение към животните. Препоръките на ЕСП обхващат стратегическата рамка за хуманно отношение към животните, по-ефективно правоприлагане и насоки за постигане на съответствие, действия за укрепване на връзките между системата за кръстосано спазване и хуманното отношение към животните и действия за по-добро постигане на целите за хуманно отношение към животните чрез политиката за развитие на селските райони.

Въведение

Хуманно отношение към животните: определение и значение в ЕС

01

През 2008 г. Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) дава следното определение за добро и хуманно отношение към животните: „Отношението към едно животно е хуманно, ако то е здраво, удобно му е, нахранено е добре, в безопасност е, може да проявява природно присъщото си поведение и не изпитва неприятни състояния като болка, страх и страдание“. Понятието „хуманно отношение към животните“ е залегнало в член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който признава животните като същества с усещания.

02

Според проучване на Европейския парламент1 в ЕС има приблизително 4,5 млрд. пилета, кокошки носачки и пуйки, както и 330 млн. едър рогат добитък, свине, кози и овце. Въз основа на информация от организация за защита на животните, приблизително 0,25 млн. коне ежегодно се колят за месо2.

03

През последните години познанията за хуманното отношение към животните се увеличиха бързо и те бяха обект на значително медийно внимание. Европейският парламент прие две резолюции (през 2010 г. и 2015 г.) относно политиката на ЕС за хуманно отношение към животните3. Действията в ЕС в областта на хуманното отношение към животните произтичат от четири основни източника, всеки от които има собствен механизъм за контрол (вж. фигура 1).

Фигура 1

Действия в ЕС с отражение върху хуманното отношение към животните

Източник: ЕСП.

04

Законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните има за цел да подобри качеството на живот на животните, като същевременно отговори и на очакванията на гражданите и на търсенето на пазара чрез определяне на минимални стандарти. Всепризнат факт е, че ЕС има някои от най-високите стандарти в света за хуманно отношение към животните4. Повечето от тези стандарти се отнасят за селскостопанските животни (в стопанствата, по време на транспортиране и при клане), като законодателството също така обхваща и дивите животни, лабораторните животни и домашните любимци. Както е показано на фигура 2, първото законодателство на ЕС в областта на хуманното отношение към животните е било въведено преди повече от 40 години и е актуализирано няколко пъти. Държавите членки могат да приемат по-строги правила, ако са съвместими със законодателството на ЕС. Например 13 държави членки са приели допълнителни национални мерки относно клането.

Фигура 2

Ключово законодателство на ЕС в областта на хуманното отношение към селскостопанските животни

Източник: ЕСП.

05

Държавите членки отговарят за прилагането на национално равнище на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните, включително за официалните инспекции5, а Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) отговаря за гарантирането на правилното прилагане на законодателството на ЕС от държавите членки. Европейският орган за безопасност на храните отговаря за предоставянето на подходящи научни консултации на Комисията. Държавите членки докладват ежегодно на Комисията за резултатите от техните инспекции във връзка с хуманното отношение към животните в стопанствата и по време на транспортиране. Комисията може да предприема правни действия срещу държавите членки, които не транспонират и не прилагат правилно законодателството на ЕС.

Хуманното отношение към животните и общата селскостопанска политика

06

Общата селскостопанска политика (ОСП) допринася за целите за хуманно отношение към животните чрез кръстосано спазване (обвързване на повечето плащания по ОСП за земеделските стопани със спазването на минимални изисквания) и чрез финансиране на дейности и проекти за хуманно отношение към животните (вж. фигура 3).

Фигура 3

Инструменти на ОСП и връзката им със законодателството в областта на хуманното отношение към животните

Източник: ЕСП.

07

Кръстосаното спазване е механизъм, който обвързва повечето плащания по ОСП6 (около 46 млрд. евро през 2016 г.)7 със спазването на редица правила в областта на околната среда, поддържането на земята в добро земеделско състояние, хуманното отношение към животните и общественото здраве и здравето на животните и растенията. То не се прилага за дребните земеделски стопани8, които представляват около 40 % от общия брой на земеделските стопани в ЕС9. Плащанията по ОСП за земеделските стопани, които не спазват тези стандарти и изисквания, могат да бъдат намалени с 1 % до 5 % или повече, ако неспазването е преднамерено. В изключителни случаи органите могат да изключват земеделски стопани от схемите за подпомагане.

08

Системата за кръстосано спазване не обхваща всички законодателни изисквания за хуманно отношение към животните: тя включва разпоредби за защита на телетата и свинете, както и други, определящи общи изисквания за всички селскостопански животни10.

09

По дефиниция животновъдите в секторите, които обикновено не получават съответните плащания по ОСП (повечето птицевъдни стопанства в ЕС и много свиневъдни стопанства в определени държави членки), не са обхванати от тази система за санкции. На равнището на ЕС11 общите изисквания за кръстосано спазване относно хуманното отношение към животните обхващат около 55 % от всички стопанства с добитък в ЕС, докато специфичните изисквания на Директивата за защита на свинете обхващат около 65 % от свиневъдните стопанства.

10

Държавите членки извършват проверки на място, за да установят дали земеделските стопани изпълняват изискванията за кръстосано спазване. Тези проверки трябва да обхващат най-малко 1 % от бенефициентите по ОСП. Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) извършва одити за проверка дали държавите членки разполагат с адекватни системи за контрол на кръстосаното спазване.

11

Политиката за развитие на селските райони също така може да бъде насочена към целите за хуманно отношение към животните, например чрез курсове за обучение или чрез предоставяне на финансово обезщетение на земеделските стопани, които прилагат по-високи стандарти за хуманно отношение към животните от тези, които се изискват от законодателството на ЕС и националното законодателство или от обичайната практика. Държавите членки решават кои мерки да активират въз основа на своите нужди. Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) одобрява програмите на държавите членки за развитие на селските райони. Въз основа на одобрените програми след това държавите членки избират бенефициентите, които ще получат финансиране.

12

Най-големият пряк източник на финансиране от ЕС за дейности в областта на хуманното отношение към животните е мярката за развитие на селските райони „плащания за хуманно отношение към животните“ (мярка 14), по която се предоставя подкрепа за високи стандарти за животновъдство, които надхвърлят съответните задължителни стандарти12. За периода 2014—2020 г. 18 държави членки са отпуснали 1,5 млрд. евро за тази мярка (1,5 % от общия размер на планираните разходи за всички мерки)13. На фигура 4 са показани планираните и действителните разходи за тази мярка през програмния период 2014—2020 г. Тези средства се допълват от национално финансиране, като така общият бюджет за тази мярка възлиза на почти 2,5 млрд. евро.

Фигура 4

Разходи на ЕС в областта на развитието на селските райони за мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ през програмния период 2014—2020 г. (в млн. евро)

Източник: ЕСП въз основа на информация на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

Хуманно отношение към животните и икономически интереси

13

Животновъдният сектор в ЕС представлява 45 % от общата селскостопанска дейност. Той генерира продукция в размер на 168 млрд. евро годишно и осигурява около 4 млн. работни места14. Годишният оборот на свързаните сектори (преработка на мляко и месо, фураж за животни) е приблизително 400 млрд. евро. Прилагането на стандарти за хуманно отношение към животните оказва въздействие върху еднаквите условия на конкуренция в тези сектори.

14

Прилагането на някои стандарти за хуманно отношение към животните (например осигуряването на минимално пространство за телетата) налага разходи на стопанските оператори. През 2010 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е изчислила15 тези разходи на 2 % от продукцията на стопанствата, но също така е стигнала до заключението, че по-високите стандарти за хуманно отношение към животните са подобрили производителността, качеството на продуктите и имиджа на предприятията.

15

Според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)16 хуманното отношение към селскостопанските животни засяга непряко безопасността на храните поради тесните връзки между доброто състояние на животните, тяхното здраве и пренасяните чрез храната болести. Нехуманното отношение към животните може да доведе до по-голяма податливост на болести и по-висока смъртност. Ако има риск за общественото здраве, инспекторите по безопасност на храните няма да одобрят месото за консумация от човека, което ще доведе до финансови загуби за производителите и преработвателите.

16

Съществуват широко разпространени данни17, че качеството на месото се влияе от хуманното отношение към животните. Доброто отношение в стопанството, по време на транспортиране и по време на манипулациите преди клане е важно, тъй като месото от стресирани и наранени животни може да има по-ниска стойност поради обезцветяване и загуба на крехкост.

17

И все пак доброто състояние на животните невинаги е свързано с икономическия интерес на стопанските оператори. В системите за интензивно производство колкото по-висока е гъстотата на отглеждане, толкова по-големи са печалбите, но е по-трудно да се задоволят специфичните нужди на животните. Ето защо интензивните системи могат да доведат до нетипично поведение при кокошките носачки, като например изкълваване на перата и канибализъм, агресия и отхапване на опашките при свинете и агресия при телетата. За да се контролира това нежелано поведение, обичайна практика е да се извършват болезнени физически промени по животните, по-специално подрязване на човките, купиране на опашките, кастриране и подрязване на зъбите. В законодателството на ЕС тези проблеми са решени по-специално чрез изисквания за минимално пространство и правила за физическите промени (които позволяват някои процедури само в изключителни случаи, след предприемането на други мерки, които да предотвратят нежеланото поведение).

18

По подобен начин неблагоприятно е засегнат и икономическият интерес на превозвачите от по-ниската гъстота на подреждане и прекъсването на пътуванията, за да бъдат оставени животните да си починат. По време на операциите в кланиците скоростта на производствената верига е ключов фактор за производителността, но това може да засегне подходящото третиране на животните преди клането и ефективността на методите за зашеметяване. Възможно е също така да има други търговски съображения за неспазване на добрите практики при клане (вж. примера в каре 1).

Каре 1

Зашеметяване на телета с методи, които не са посочени в насоките относно добрите практики, поради търговски съображения

В една кланица, която Сметната палата посети във Франция, се използваше метод за зашеметяване на телета (окципитално зашеметяване), който е алтернативен на посочения в насоките на Комисията и в междубраншовите ръководства за добри практики (фронтално зашеметяване). И двата метода са в съответствие с Регламента относно умъртвяването18. В становище на ЕОБХ19 относно аспектите на хуманното отношение към животните при зашеметяване се посочва, че фронталното зашеметяване предизвиква надеждно ефективно зашеметяване, докато при окципиталното зашеметяване има риск то да бъде неправилно насочено. В този случай се прилага стрелба в тила, която дава незадоволителни резултати. Търговското предимство на алтернативния метод е, че има по-малко мозъчни лезии и разтрошени кости, което дава възможност за по-добри продажби на мозъка.

Източник: ЕСП.

Стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните

19

През 2010 г. Комисията стигна до заключението20, че съществуващото законодателство в областта на хуманното отношение към животните като цяло е подобрило хуманното отношение към групите животни, за които се прилага. Тя обаче установи, че прилагането варира в рамките на ЕС, което спъва напредъка към единни високи стандарти. След препоръка21 на Европейския парламент, през 2012 г. Комисията положи началото на стратегия на ЕС за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г.22, в която се определят следните цели:

 1. да се разгледа доколко осъществимо е въвеждането на опростена законодателна рамка на ЕС с принципи за хуманно отношение към всички животни, отглеждани в контекста на стопанска дейност;
 2. подкрепа за държавите членки и предприемане на действия за подобряване на съответствието;
 3. оптимизиране на полезното взаимодействие с общата селскостопанска политика, по-специално чрез кръстосано спазване и развитие на селските райони;
 4. подкрепа за международно сътрудничество;
 5. осигуряване на подходяща информация за потребителите и широката общественост;
 6. проучване на хуманното отношение към развъжданата в стопанства риба.

Стратегията включва също и списък от 20 действия, които Комисията възнамерява да изпълни до 2015 г., насочени предимно към публикуване на доклади, проучвания и насоки (вж. приложение І).

Обхват и подход на одита

20

Една от стратегическите цели на Европейската сметна палата (ЕСП) е да разглежда изпълнението в областите, в които действията на ЕС са важни за гражданите. Целта на настоящия одит, който е първият, извършен от ЕСП в тази област, беше да оцени предприетите действия от Комисията и от държавите членки за подобряване на хуманното отношение към селскостопанските животни след стартирането на стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. Сметната палата се съсредоточи върху две основни цели, определени в стратегията на ЕС, които според нея оказват пряко въздействие върху хуманното отношение към животните: подобряване на съответствието със законодателството в областта на хуманното отношение към животните и оптимизиране на полезното взаимодействие с ОСП чрез кръстосано спазване и развитие на селските райони (цели ii) и iii), посочени в точка 19).

21

Одитът потърси отговор на следния одитен въпрос:

Допринесли ли са ефективно действията на Комисията и на държавите членки за постигането на целите на ЕС за хуманно отношение към животните?

22

Сметната палата провери дали:

 1. стратегията на Комисията е била изпълнена и дали е постигнала резултатите си;
 2. насоките и действията за изпълнение на Комисията са довели до по-добро прилагане на стандартите на ЕС в ключови рискови области;
 3. посетените държави членки са управлявали ефективно ключовите аспекти на своите системи за контрол;
 4. кръстосаното спазване е било ефективен инструмент за интегриране на изискванията за хуманно отношение към животните в общата селскостопанска политика и дали мерките за развитие на селските райони са стимулирали по-високи стандарти за хуманно отношение към животните по икономически ефективен начин.
23

За букви а) и б) Сметната палата разгледа наличните данни, с които да се покажат резултатите от извършените от Комисията действия за изпълнение на стратегията за хуманно отношение към животните. За букви в) и г) Сметната палата извърши пряка оценка на системите и процедурите на държавите членки за преодоляване на някои ключови рискове.

24

ЕСП извърши одитната си дейност от септември 2017 г. до юни 2018 г. и обхвана периода от 2012 г. до началото на 2018 г. За мерките за развитие на селските райони разгледахме текущия програмен период, който започна през 2014 г. Избраното време за извършване на одита ни позволява да оценим изпълнението на стратегията за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. в момент, когато се обсъжда ОСП за периода след 2020 г.

25

Сметната палата подбра извадка от пет държави членки въз основа на размера на животновъдния сектор и на наличието на вече установени от Комисията слабости при спазването на хуманното отношение към животните (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“)23: Германия, Франция, Италия, Полша и Румъния. В Германия и Италия избрахме Северен Рейн-Вестфалия и Сардиния, за да разгледаме регионалното изпълнение на мярката за хуманно отношение към животните и прилагането на правилата относно официалните инспекции. Избраните държави членки заедно съставляват повече от 50 % от пазара на месо в ЕС, а избраните програми за развитие на селските райони обхващат около 40 % от планираните разходи за хуманно отношение към животните.

26

По време на одитните посещения в държавите членки ЕСП проведе срещи с органите, отговарящи за официалните инспекции, за проверката на кръстосаното спазване и за изпълнението на програмите за развитие на селските райони. За да разбере системите по-добре, тя наблюдава официалните инспекции на стопанствата във връзка с хуманното отношение към животните, транспортирането и клането,както и проверките на място за кръстосано спазване и развитие на селските райони.

27

В Комисията Сметната палата посети ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. В допълнение към това ЕСП организира експертна група, за да получи независими консултации по въпросите на хуманното отношение към животните.

Констатации и оценки

Комисията е приключила втората стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните, но не е оценила въздействието ѝ

28

Комисията е завършила последното действие от стратегията си за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. през април 2018 г. — повече от три години след като стратегията е трябвало да бъде приключена (вж. приложение І). В стратегията не е определена ясно връзката между списъка от действия, предвидени за периода 2012—2015 г., и общите определени цели (вж. точка 19). По отношение на две от стратегическите цели, Комисията не е прегледала законодателната рамка, нито е предприела действия за оптимизиране на полезното взаимодействие с общата селскостопанска политика.

29

Някои от планираните от Комисията действия са били забавени с до пет години (например насоките на ЕС относно защитата на животните по време на транспортиране). Насоките относно хуманното отношение към свинете и относно защитата на животните при клане също са били забавени поради продължителни обсъждания със заинтересованите страни. Повечето доклади са били основани на външни проучвания, които понякога са били забавяни поради липсата на служители в Комисията, които да управляват процеса на възлагане на поръчки и да извършват преглед на проектосъдържанието. Според Комисията определени дейности за прилагане (включващи в някои случаи производства за установяване на нарушение в Съда), свързани с Директивата за кокошките носачки (забрана на традиционните клетки) и Директивата за свинете (групово отглеждане на свине майки), са отнели много време поради големия брой участващи в тях държави членки.

30

Комисията не е подновила стратегията за периода 2012—2015 г. Тя обаче е продължила да улеснява диалога със заинтересованите страни чрез платформата на ЕС за хуманно отношение към животните (стартирана през 2017 г.) и е създала първия референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните24 за предоставяне на техническа помощ на държавите членки относно хуманното отношение към свинете. Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните е насочена по-специално към по-доброто прилагане на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните, разработването и изпълнението на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните и популяризирането на стандартите на ЕС в областта на хуманното отношение към животните на световно равнище. В платформата са създадени две подгрупи, които работят за постигането на конкретни резултати в областта на транспортирането на животни и хуманното отношение към свинете.

31

Няма базови или целеви показатели за измерване на степента, до която са изпълнени целите на стратегията, и Комисията все още не е оценила резултатите от своите действия, както e поискано от Европейския парламент25.

32

Някои доклади и проучвания, изготвени по инициатива на Комисията, съдържат полезна информация за съответствието (вж. точки 34 и 35). По-специално дирекция „Одит“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ извършва одити и докладва за специфични въпроси на хуманното отношение към животните в избрани държави членки; тези одити обаче нямат за цел да оценят успеха на стратегическите действия на Комисията.

33

Държавите членки изпращат годишни доклади на Комисията относно резултатите от техните официални инспекции, извършени съгласно законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните в стопанствата26 и по време на транспортиране. Комисията признава, че докладваните данни не са пълни, последователни, надеждни или достатъчно подробни, за да се направят заключения относно съответствието на равнището на ЕС27. Комисията информира ЕСП, че се стреми да подобри качеството и последователността на докладваните данни съгласно новия Регламент относно официалния контрол28.

Комисията и държавите членки са докладвали значителен напредък в прилагането на стандартите на ЕС

34

В някои области, обхванати от стратегията, е постигнат добър напредък по отношение на хуманното отношение към животните. През 2016 г.29 Комисията е докладвала за подобрения в броя на земеделските стопанства, спазващи Директивата относно защитата на селскостопанските животни. Тя е стигнала до заключението, че забраната на неуголемените клетки за кокошките носачки (2012 г.) и на индивидуалните боксове за свинете майки (2013 г.) е била приложена ефективно от държавите членки. Доклад на Комисията от 2018 г.30 показва, че някои държави членки са подобрили хуманното отношение към бройлерите, след като са приложили Директивата за бройлерите (2007 г.). Комисията също така е установила добри практики относно транспортирането на животни в недобро здравословно състояние, клането, хуманното отношение към млечните крави и отглеждането на зайци с търговска цел.

35

В докладите на Комисията обаче са установени някои нерешени въпроси на хуманното отношение към животните, свързани с обхванатите от стратегията области:

 • в стопанството: купиране на опашките на свинете31, болести, засягащи доброто състояние на млекодайните животни32, оценка на техническите изисквания, като например вентилация, за пилетата, отглеждани за производство на месо33;
 • по време на транспортиране: спазване на правилата относно транспортирането на живи животни на дълги разстояния (въпреки че в последните одити на Комисията са констатирани подобрения в тази област)34 и транспортирането на животни в недобро здравословно състояние35 (което е забранено от законодателството);
 • при клане: различни практики за дерогацията от изискването за зашеметяване на животните преди клане, неподходящи процедури за зашеметяване (по-специално за зашеметяването на птици във водна баня)36;
 • официални инспекции на държавите членки: количество и качество на инспекциите, целесъобразност на действията за изпълнение37.
36

Комисията се е справила с тези проблеми чрез насоки и чрез правоприлагане. Нейните подробни напътстващи действия включват разработване и превод на насоки, извършване на проучвателни посещения и организиране на обучения за инспекторите и стопанските оператори в държавите членки. От 2012 г. насам Комисията е организирала 34 обучения за хуманно отношение към животните чрез програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (включващо повече от 1 700 участници), а нейните модули за електронно обучение са последвани от 6 000 души. В каре 2 е посочен пример за сътрудничество на Комисията с представители и организации на заинтересованите страни в държавите членки за разработване на насоки за хуманно отношение към животните по време на транспортиране, при клане и за хуманно отношение към свинете.

Каре 2

Пример за участие на заинтересованите страни в инициативата на Комисията за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране

Екипът, работещ по проекта „Ръководство за транспортиране на животни“, стартиран от Комисията през 2015 г., е поискал от повече от 100 заинтересовани страни (земеделски стопани, превозвачи, служители в кланици, компетентни органи и НПО) от седем държави членки да обсъдят предложения за добри практики за транспортиране на животни. Екипът също така е създал „Платформа на заинтересованите страни“, която да предоставя консултации относно съдържанието на насоките. Платформата е била съставена от представители от 13 международни организации или групи на заинтересованите страни.

37

Органите на посетените държави членки считаха, че насоките и обучението са полезни и широко разпространяваха придобитите знания до техните официални инспектори и стопански оператори. Някои органи изтъкнаха необходимостта от повече инструменти и насоки на собствените им езици, което да даде възможност за още по-широко разпространение.

38

Комисията извършва мониторинг в държавите членки на прилагането, изпълнението и налагането на съответствието със законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, като прави одитни посещения, при необходимост издава препоръки, проследява плановете за действие на държавите членки и може да предприема действия срещу държавите членки, които не изпълняват задълженията си съгласно приложимото законодателство, в това число да започва производства за установяване на нарушение, ако е целесъобразно.

39

От 2012 г. насам Комисията започна широк набор от производства за установяване на нарушение срещу 18 държави членки, свързани главно с отглеждането на свине майки и забраната на традиционните клетки за кокошки носачки38. Според Комисията тези производства са успели да постигнат спазване на правилата. Комисията също така е използвала „Схемата EU pilot“, която включва неофициален диалог с органите на държавите членки по въпроси, свързани с правилното прилагане на правото на ЕС. От 2012 г. Комисията е започнала 18 процедури по EU pilot, свързани с директивите за кокошките носачки и свинете, и 5 процедури в други области (свързани предимно със защитата на животните по време на транспортиране).

40

За да оцени колко бързо държавите членки са реагирали на препоръките на Комисията, Сметната палата извърши преглед на одитните доклади на Комисията от 2012 г. до 2015 г.39 относно хуманното отношение към животните за петте посетени държави членки, свързаните с тях планове за действие и проследяването на тяхното изпълнение. ЕСП установи, че за 2 или по-малко години тези държави членки са предприели действия по почти половината от препоръките на Комисията.

На държавите членки им е отнело много време, за да изпълнят определени препоръки, а някои проблеми все още не са решени

Закъснения при изпълнението на препоръките
41

Въпреки насоките и действията за изпълнение на Комисията, посетените държави членки са се забавили при решаването на ограничен брой проблеми (вж. каре 3 за някои примери). Те са били свързани главно с процедурите за официална инспекция, квалификацията на операторите, участващи в клането, изпълнението на правните изисквания за зашеметяване преди клане, рутинното купиране на опашките на свинете и уместността на санкциите за неспазване. Това означава, че все още има съществени несъответствия между установените в законодателството на ЕС стандарти за хуманно отношение към животните и действителността по места.

Каре 3

Бавен напредък при изпълнението на определени препоръки на Комисията

Във Франция през 2009 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ установи, че официалните инспекции в контролните пунктове (където животните си почиват по време на пътувания с дълга продължителност в рамките на ЕС) не са били адекватни и препоръча на органите да отстранят установените слабости. За да изпълнят тези препоръки, френските органи са посочили, че ще разработят преразгледан наръчник за процедури за инспекторите, но към момента на извършване на одита през декември 2017 г. това не беше направено.

Друга препоръка на Комисията към Франция (издадена през 2010 г.) е била за извършването на официални инспекции на параметрите на околната среда (температура, интензивност на светлината и концентрация на газове)40 в стопанствата и по време на транспортиране да се използва подходящо оборудване. Свързаните с това законодателни изисквания са в сила от 2000 г. В процедурния наръчник за инспекторите във Франция се посочва, че максимално допустимата концентрация на NH3 (амоняк) е 20 части на милион и че тя следва да се измерва със специализирано оборудване. Към момента на извършване на одита обаче френските органи не бяха осигурили цялото необходимо оборудване. По време на одитното посещение на ЕСП в стопанство за кокошки носачки, сертифицирано като стопанство за свободно отглеждане, в което наличието на амоняк в сградата беше забележимо, френският инспектор не разполагаше с необходимото оборудване, за да измери нивото на концентрация на газ. Инспекторът е отбелязал в доклада за инспекцията, че съответното изискване е изпълнено. През пролетта на 2018 г. френските органи уведомиха Комисията, че са осигурили оборудването за измерване. От инспекторите обаче беше поискано да го използват само в стопанства, в които се отглеждат пилета за производство на месо.

Източник: ЕСП.

В рамките на редица одити в Румъния от 2009 г. до 2011 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е препоръчала на компетентните органи да прилагат ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за неспазване на законодателството в областта на хуманното отношение към животните. Към момента на извършване на одита на ЕСП органите в Румъния все още не бяха одобрили необходимите промени в законодателството за прилагането на такива санкции.

Почти 13 години след първоначалното повдигане на този въпрос Комисията наскоро прекрати препоръката си относно практиката на принудително линеене в стопанствата за кокошки носачки в Италия. Принудителното линеене е свързано с предизвикването на стадо кокошки да сменят перата си едновременно, обикновено чрез лишаване от храна, вода и/или светлина, с цел да се увеличи производството на яйца.

42

Комисията проследява изпълнението на своите препоръки въз основа на доказателства, предоставени от държавите членки, че са въвели мерки за справяне с установените слабости, и обикновено не извършва проверки на място на реалното прилагане и ефективност на тези мерки. Сметната палата установи някои случаи, в които Комисията е прекратила одитните си препоръки, но държавите членки не са били изпълнили всички препоръки на практика41.

Недостатъчна информация относно това дали държавите членки са решили установените от Комисията проблеми във връзка с използването на дерогацията за клане без зашеметяване
43

Законодателството на ЕС за защита на животните по време на умъртвяване в кланиците42 се прилага от 2013 г. и има за цел да сведе до минимум болката и страданието на животните чрез използване на одобрени методи за зашеметяване. Законодателството съдържа дерогация от изискването за зашеметяване, която вече е съществувала в предходното законодателството от 1993 г., за клане на животни посредством специфични методи при религиозни обреди43, при условие че клането се извършва в кланица. В съображението от законодателството на ЕС44 се подчертава свободата на религията, залегнала в Хартата на основните права на ЕС, и значението на това да се остави известна степен на субсидиарност на всяка държава членка. В законодателството не се посочват методи за практическо изпълнение или изисквания за докладване относно използването на дерогацията. Не всички държави членки събират информация за използването на дерогацията.

44

В оценката на Комисията от 2010 г. на политиката на ЕС за хуманно отношение към животните и оценката на въздействието, придружаваща стратегията за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г.45, е установен проблемът, че някои оператори на кланици използват прекомерно дерогацията от зашеметяването, за да рационализират производствения си процес.

45

През 2015 г., след 13 одитни посещения46 Комисията е установила големи разлики в начина, по който държавите членки използват дерогацията за клане без зашеметяване. Тя е установила по-добри резултати за хуманно отношение към животните, когато процедурата за клане е подлагана на целенасочени проверки. След тези одити Комисията се е опитала да събере данни от държавите членки относно използването на дерогацията. Предоставените данни обаче не са били достатъчни, за да позволят да се направят заключения на равнището на ЕС. Освен това събиране на данни и изготвянето на проучване относно възможността на потребителите да се предоставя съответната информация относно зашеметяването на животните преди клане47, Комисията не е предприела конкретни действия за решаване на установения проблем във връзка с прекомерното използване на дерогацията. Дейността, която ЕСП извърши, показа, че само една от посетените пет държави членки не е имала специална процедура за проверка на основанието за прилагане на дерогацията. Това потвърди заключенията на Комисията по отношение на наличността на данни за използването на дерогацията (вж. таблица 1).

Таблица 1

Процедури за предоставяне на дерогацията за клане без зашеметяване и налични данни в посетените държави членки48

Държава членка Съществува специална процедура за проверка на основанието за прилагане на дерогацията Наличие на информация относно степента на клане без зашеметяване
Германия Да
Франция Ограничена – само за добитъка и овцете въз основа на прогнози на операторите
Италия Ограничена – само брой на кланиците, в които е разрешено да се извършва клане без зашеметяване
Полша Ограничена – съществуват някои прогнози за добитъка и птиците, които не са валидирани от компетентните органи
Румъния Да

Източник: ЕСП въз основа на събраните данни от държавите членки.

46

През ноември 2017 г. Комисията публикува подробни насоки относно защитата на животните по време на умъртвяване, включително най-добри практики за използване на дерогацията, в които се съсредоточава върху техническите аспекти на процедурата.

Като цяло управлението от държавите членки на техните официални системи за инспекция гарантира съгласуваност, но съществуват някои слабости в системите за контрол и одит

47

Качеството на инспекциите на държавите членки във връзка с хуманното отношение към животните в стопанството, по време на транспортиране и в кланиците оказва пряко въздействие върху степента на спазване на изискванията. Сметната палата анализира последователността и целенасочеността на тези инспекции и начина, по който те са били одитирани от органите на държавите членки.

Като цяло държавите членки са въвели системи, които да гарантират, че инспекциите се извършват последователно
48

Официални ветеринарни лекари, работещи в правителствени организации, прилагат стандартите за хуманно отношение към животните. За да бъдат ефективни, инспекциите трябва да се извършват последователно и независимо.

49

Повечето посетени държави членки разполагаха с процедури, които да гарантират последователността на работата на инспекторите49.

50

Сметната палата установи, че във всички посетени държави членки за официалните ветеринарни лекари се прилагат общите правила относно почтеността на публичните служители, които изискват от тях да няма конфликти на интереси. ЕСП установи добри практики във Франция и в Италия (Сардиния), където за официалните инспектори се прилагаха допълнителни специални процедури за предотвратяване на конфликти на интереси (вж. каре 4).

Каре 4

Добри практики за предотвратяване на конфликти на интереси

В Италия (Сардиния) неотдавна бяха приети насоки за предотвратяване на конфликти на интереси в случаите на служители, провеждащи официални инспекции, и беше въведена експериментална тригодишна ротационна програма, разработена на три нива: териториална ротация, функционална ротация и разделение на функциите. Бяха въведени също така и специални мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности.

Във Франция беше въведена програма, чрез която дейностите по надзора на кланиците за червено месо се извършват от специализиран персонал. Това намалява риска от конфликт на интереси, тъй като дава възможност за външна проверка на дейностите на официалните ветеринарни лекари, извършващи редовни задачи за инспекция в кланиците.

Недостатъчни доказателства, че държавите членки планират официалните инспекции въз основа на анализ на риска
51

Официалните системи за инспекции на държавите членки обхващат и други области освен хуманното отношение към животните, по-специално спазването на правилата за безопасност на храните и фуражите, за хигиената, за контрола и ликвидирането на болести по животните, както и за употребата на пестициди. Като се вземе предвид, че всички тези области се състезават за ресурси, инспекциите въз основа на риска помагат за насочване към проблемите с хуманното отношение към животните и следователно използват ограничените ресурси за инспекции по по-ефективен и по-ефикасен начин. Извършването на инспекции въз основа на риска е правно изискване на ЕС50.

52

По принцип държавите членки са определили ясни правила, които изискват инспекциите във връзка с хуманното отношение към животните в стопанството да бъдат основани на риска. Сметната палата установи добри практики при определянето на рисковите фактори във всички посетени държави членки. Например във Франция от инспекторите се изисква да планират проверките си в стопанствата въз основа на информацията за опита на операторите, получените жалби, използването на профилактични мерки, данни от кланиците (относно гъстотата при транспортиране, транспортирането на животни в недобро здравословно състояние) и данни за смъртността или други показатели като качество на млякото или интервали на отелване.

53

Три от петте посетени държави членки обаче (Германия (Северен Рейн-Вестфалия), Полша и Румъния) не можаха да демонстрират как установените рискови фактори са били използвани на практика при подбора на оператори за инспекциите.

54

Освен това в две държави членки някои стопанства бяха изключени от официалните инспекции, въпреки че представляват голям дял от животновъдния сектор (вж. каре 5). Въпреки че предвид ограничените ресурси за инспекции е разумно да се приоритизират проверки на по-големи стопанства, органите не са взели под внимание в достатъчна степен факта, че рискът от неспазване в по-малките стопанства може да нарасне, ако бъдат напълно изключени от инспекции.

Каре 5

Изключване от популацията от стопанства, подлежаща на проверка

В Италия свиневъдните стопанства с по-малко от 40 свине или 6 свине майки и стопанствата за кози, овце и говеда (различни от телета) с по-малко от 50 животни са изключени от популацията, подлежаща на проверка. В резултат на това в Сардиния 85 % от свиневъдните стопанства, 67 % от козевъдните стопанства и 86 % от стопанствата, отглеждащи говеда (различни от телета), не са били подложени на проверки за хуманно отношение към животните.

В Румъния, въпреки че няма стопанства, които да са били официално изключени от обхвата на проверките за хуманно отношение към животните, на практика органите не са проверявали земеделски стопанства, които попадат в обхвата на определението за „непрофесионални стопанства“. Тези стопанства обхващат голяма част от животните в свиневъдния сектор (45 %) и почти всички животни в овцевъдния и козевъдния сектор (99 %).

55

Що се отнася до транспортирането на живи животни, от посетените държави членки само във Франция бяха определени рисковите области, към които да бъдат насочени пътните проверки. Не беше предоставена обаче информация, която да показва, че това е било приложено на практика.

56

TRACES (онлайн платформата на ЕС, използвана за наблюдение на трансграничното движение на животни на дълги разстояния на територията на ЕС) съдържа информация и инструменти за докладване, които органите биха могли да използват за насочване на инспекциите на транспортирането на животни. При срещите си с представители на държавите членки Комисията е насърчила използването на интерактивни инструменти за търсене. Сметната палата обаче установи, че органите на държавите членки, отговорни за инспекциите на транспортирането, рядко са използвали информация от TRACES за насочване на инспекциите, отчасти поради някои ограничения на достъпа на потребителите51.

57

Обикновено държавите членки делегират на местните органи отговорността за извършване на анализ на риска за инспекциите на стопанствата и на транспортирането. Нито една от посетените държави членки не беше въвела системи за проверка на наличието, качеството и осъществяването на местни анализи на риска.

58

По принцип инспекциите във връзка с хуманното отношение към животните в кланиците са обхващали почти всички оператори в посетените държави членки или чрез целенасочени проверки, или като част от ежедневните дейности на отговорния официален ветеринарен лекар.

Информацията от одитите и жалбите би могла да се използва по-добре
59

В Регламента относно официалния контрол52 от държавите членки се изисква да одитират системите си за официални инспекции на законодателството в областта на фуражите и храните и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, а в Решение 2006/677/ЕО на Комисията се определят насоки, че такива одити следва да се правят най-малко веднъж на всеки пет години53. Сметната палата установи, че в посетените държави членки отделът за вътрешен одит на съответния орган (а в случая на Полша — и върховната одитна институция) е установил области за подобряване в организацията на официалните инспекции и е проследил изпълнението на одитните си констатации. В Полша обаче не е гарантирано, че одитите във връзка с хуманното отношение към животните се извършват най-малко на всеки пет години. Освен това в Германия (Северен Рейн-Вестфалия) и Румъния не е гарантирано навременно проследяване на изпълнението на одитните препоръки.

60

Комисията проверява как държавите членки одитират системите си за официални инспекции и е установила54, че за държавите членки е трудно да одитират в разумен срок всички области, които изискват официални инспекции, и да проследяват резултатите от одитите.

61

Органите могат да използват жалбите и исканията за провеждане на разследване, подадени до тях от организациите за хуманно отношение към животните, гражданите или други заинтересовани страни, за да установят основните проблемни области. Управлението на тези жалби попада под изключителната отговорност на държавите членки.

62

Сметната палата установи, че посетените държави членки са разглеждали жалбите за всеки случай поотделно, а две от тях (Полша и Румъния) са въвели процедури, включително крайни срокове за разглеждане на жалбите. Нито една от държавите членки не е въвела централен регистър на жалбите, за да се получи обща представа за основните проблемни области във връзка с хуманното отношение към животните и да се подпомогне по-нататъшното вземане на решения.

63

В допълнение към посочените в точки 34 и 36 контролни дейности Комисията е установила сходни проблеми на описаните по-горе (вж. точки 53, 55 и 57).

Държавите членки използват в малка степен инструментите на общата селскостопанска политика за постигане на целите за хуманно отношение към животните

64

По-голямата част от животновъдите получават плащания по ОСП (вж. точка 9), свързани с изисквания за кръстосано спазване, които обхващат определени условия на хуманно отношение към животните (вж. точка 8). В стратегията на Комисията за периода 2012—2015 г. е призната необходимостта от подобряване на полезното взаимодействие между хуманното отношение към животните и инструментите на ОСП, по-специално чрез кръстосано спазване и развитие на селските райони. Сметната палата провери как държавите членки са използвали тези два механизма по отношение на хуманното отношение към животните.

Ограничен обмен на резултати между официалните инспекции и проверките за кръстосано спазване в държавите членки и слабости при налагането на санкции

Законодателството на ЕС предоставя основата за координация между проверките за кръстосано спазване и официалните инспекции
65

Както официалните инспекции, така и проверките за кръстосано спазване са свързани с планиране и извършване на посещения, проверка на съответствието със законодателството в областта на хуманното отношение към животните и определяне на подходящи действия за преодоляване на неспазването. Държавите членки трябва да определят степента на интеграция между официалните инспекции и проверките за кръстосано спазване в границите на законодателните изисквания на ЕС.

66

В Делегирания регламент за кръстосаното спазване се посочва, че неспазването се счита за установено, след като е било доведено до вниманието на компетентния контролен орган или разплащателната агенция55. В много държави членки разплащателната агенция е делегирала отговорността за проверките за кръстосано спазване на контролния орган за официалните инспекции. Това означава, че всяко неспазване, установено при бенефициент по ОСП по време на тези инспекции, следва да се вземе предвид за целите на кръстосаното спазване. За това е необходима система или процедура, която гарантира обмена на подходяща информация между съответните органи56.

67

Комисията е предоставила насоки относно прилагането на изискванията за проверките за кръстосано спазване57. В тези насоки се посочва, че държавите членки могат да използват резултата от своите официални инспекции, за да достигнат минимален брой проверки в рамките на кръстосаното спазване58. Добрата координация между двете системи за контрол не само ги прави по-ефективни чрез постигане на икономии от мащаба и избягване на припокривания, но също така допринася за по-ефективно откриване на неспазване. Освен това съгласуваният подход към проверките за хуманно отношение към животните предоставя повече яснота на земеделските стопани и по-големи стимули за изпълнение на приложимите стандарти.

Държавите членки не са използвали в достатъчна степен тази възможност, за да подобрят системите си за контрол, въпреки че бяха установени добри практики
68

Всички посетени държави членки бяха предприели стъпки за координиране на официалните инспекции и системите за кръстосано спазване. Сметната палата установи добри примери за координация в Германия (Северен Рейн-Вестфалия), Франция и Италия (Сардиния) (вж. каре 6).

Каре 6

Примери за добра координация между органите, участващи в проверките за хуманно отношение към животните

В Германия (Северен Рейн-Вестфалия) инспекторите, извършващи официални инспекции във връзка с хуманното отношение към животните, са изисквали проверки за кръстосано спазване, ако според тях изискванията за кръстосано спазване не са били спазени. Ако допълнителната проверка потвърди този проблем, земеделският стопанин е получавал административна санкция в рамките на кръстосаното спазване, дори ако земеделското стопанство не е било част от контролната извадка за кръстосано спазване. По подобен начин и установеното неспазване по време на проверка за кръстосано спазване би могло да доведе до глоби съгласно системата за официални инспекции.

Във Франция инспекторите е трябвало да докладват за неспазване, установено по време на официалните инспекции, на органите, които отговарят за прилагането на намаления на плащанията в рамките на кръстосаното спазване. Инспекторите са извършвали инспекции „с двойно предназначение“, като са осъществявали едно посещение на земеделския стопанин и са използвали общ контролен списък за целите както на официалната инспекция, така и на проверката за кръстосано спазване.

В Италия (Сардиния) подходът за изчисляване на административните санкции за кръстосаното спазване съответстваше на правилата за категоризиране на резултатите от официалните инспекции. Това е улеснило работата на инспекторите, които извършват двата вида проверки, и е довело до съгласуван подход за третиране на случаите на неспазване. Другите посетени от ЕСП държави членки не са приели такъв подход.

69

В Румъния са въведени официални механизми за съобщаване на случаи на неспазване, установени чрез официални инспекции във връзка с хуманното отношение към животните, на органите, отговарящи за налагането на санкции за кръстосано спазване, но към момента на извършване на одита това не беше прилагано на практика. В Полша нямаше такива официални разпоредби.

70

Когато Комисията извършва одити на проверките за кръстосано спазване на държавите членки, тя разглежда и техните процедури за обмен на информация. Тя обаче не проверява дали на практика резултатите от официалните инспекции във връзка с хуманното отношение към животните, които се извършват на нивото на бенефициентите по ОСП от същия компетентен контролен орган, който отговаря и за кръстосаното спазване, се докладват на органа, отговарящ за налагането на административни санкции в рамките на кръстосаното спазване.

Като цяло проверките за кръстосано спазване обхващат съответните изисквания за хуманно отношение към животните
71

Сметната палата установи, че като цяло проверките за кръстосано спазване на държавите членки са обхващали съответните изисквания за хуманно отношение към животните59. В три от петте посетени държави членки обаче (Франция, Полша60 и Румъния) имаше някои изключения. В Румъния например инспекторите не са проверявали чистотата на помещенията и местата, където лежат телетата и свинете, нивото на желязо в хранителния режим на телетата и параметрите на околната среда като нивото на запрашеност, концентрацията на газове и температурата.

72

С одитите на Комисията се проверява дали контролните списъци за кръстосано спазване на държавите членки обхващат всички съответни изисквания за хуманно отношение към животните и в нейните неотдавнашни одити бяха установени пропуски в Естония, Испания, Австрия, Португалия и Финландия. Някои от тези констатации са довели до финансови корекции61.

Някои държави членки не са гарантирали, че прилаганите санкции в рамките на кръстосаното спазване са пропорционални на сериозността на установеното неспазване
73

За да има възпиращ ефект, намалението на плащането за кръстосано спазване следва да бъде пропорционално на тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване62. В своя неотдавнашен специален доклад63 относно ефективността на системата за кръстосано спазване ЕСП установи, че между различните държави членки има съществени разлики в начина, по който категоризират сериозността на дадено нарушение.

74

Сметната палата установи, че в Германия (Северен Рейн-Вестфалия), във Франция и в Италия (Сардиния) има ясни правила за пропорционално намаление на плащанията. Най-често използваният процент на намалението е бил 3 %64, с изключение на Италия, където повече от 70 % от неспазванията са довели до предупреждения без никаква административна санкция. В Румъния стопанство, в което инспекторите са установили случаи на неспазване в размер до 30 % от съответните точки за проверка, се счита за напълно съответстващо. Това не толкова строго определение е намерило отражение в изключително малкия брой докладвани случаи на неспазване, като през 2016 г. само 3 от около 13 500 проверени стопанства са получили административна санкция (вж. приложение ІV, в което също така е показано, че броят на проверките и докладваните случаи на неспазване са различават значително). Изискванията за кръстосано спазване за хуманното отношение към животните се прилагат в Румъния от 2016 г., за да се даде възможност за период за адаптиране след присъединяването през 2007 г.

75

В Полша намалението на плащанията е било основано на система за оценяване, при която са присъждани точки за всяко нарушение на разпоредбите за хуманно отношение към животните, свързано с конкретен правен акт. При определянето на това какъв процент на намаление да бъде приложен, се е вземала предвид само разпоредбата, която е получила най-голям брой точки. Това означава, че въпреки че при намалението на плащанията се взема предвид сериозността на незспазването, то не е свързано с броя на установените случаи на несъответствие.

76

В някои от скорошните одити на Комисията65 е установено, че системата за санкции е твърде снизходителна към кръстосаното спазване като цяло и в частност към изискванията за хуманно отношение към животните, най-вече защото не гарантира, че санкциите са пропорционални на сериозността на неспазването. Комисията е предоставила някои общи пояснения в отговор на въпроси от държавите членки и през май 2018 г. е организирала среща на експертната група, на която държавите членки са обменили добри практики по отношение на контрола на кръстосаното спазване в областта на хуманното отношение към животните. В документите с насоки на Комисията относно кръстосаното спазване обаче този въпрос не е разгледан.

Развитие на селските райони: стимулите за подобряване на хуманното отношение към животните са малко и икономическата ефективност не е гарантирана

77

Чрез подпомагането на развитието на селските райони се предоставят средства за целите в областта на хуманното отношение към животните. Стратегията на Комисията за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. включва цел за оптимизиране на полезното взаимодействие с подпомагането на развитието на селските райони за хуманно отношение към животните. За да постигнат максимална икономическа ефективност, държавите членки следва да се насочат към действия с най-голям потенциален принос към хуманното отношение към животните за разходна единица.

Средствата за развитие на селските райони не са използвани достатъчно за насърчаване на хуманното отношение към животните
78

През текущия програмен период 2014—2020 г. 35 от 118 програми за развитие на селските райони включват специфичната мярка („мярка 14“) за подпомагане на хуманното отношение към животните (вж. точка 12); 13 от тях са от региони в Италия.

79

В законодателството за развитие на селските райони хуманното отношение към животните е посочено в рамките на приоритета „насърчаване на организацията на хранителната верига, в т.ч. преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство“66. Този приоритет има две целеви области67, но те не са свързани с хуманното отношение към животните.

80

Десет държави членки не са използвали мярка 14 в своите програми за развитие на селските райони. Две от посетените държави членки (Франция и Полша) не бяха използвали тази мярка, защото считаха, че основните законодателни изисквания за хуманно отношение към животните са достатъчни. Освен това органите в Полша са счели, че мярката може да окаже отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на земеделските стопани. Във Франция този избор противоречи на стартираната през 2016 г. национална стратегия за хуманно отношение към животните, която е съдържала цел за привличане на средства за развитие на селските райони за подпомагане на земеделските стопани да подобрят хуманното отношение към животните. Френската стратегия е стартирана след одобрението на програмите за развитие на селските райони, а Франция не е актуализирала програмите, за да отразяват този ангажимент.

81

Няколко други мерки за развитие на селските райони (по-специално подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства, схеми за качество или биологично земеделие) имат потенциала да насърчат по-високите стандарти за хуманно отношение към животните. В две от посетените държави членки имаше примери за такива мерки, насочени към хуманното отношение към животните (вж. каре 7).

Каре 7

Използване на мерките за развитие на селските райони за насочване към хуманно отношение към животните

Германия (Северен Рейн-Вестфалия): бенефициентите, които кандидатстват за подкрепа на инвестициите в помещения за животните по мярка 4 (инвестиции в земеделските стопанства), трябва да изпълнят специфични изисквания за хуманно отношение към животните, които надхвърлят минималните стандарти. Например в оборите трябва да се спазват по-високи стандарти за достъпното за всяко животно пространство и за естественото осветление.

Франция: с мярка 4 (инвестиции в земеделските стопанства) от програмата в Елзас се дава приоритет на системите за свободно отглеждане и за биологично отглеждане, стопанства, в които се използва специално оборудване за хуманно отношение към зайците и в които се използват постелки от слама за свинете.

Мярка „Хуманно отношение към животните“: добри примери за действия, които са благоприятни за животните, но икономическата ефективност не е гарантирана
82

Сметната палата разгледа системите на държавите членки, за да прецени дали специалната мярка за хуманно отношение към животните („мярка 14“) е икономически ефективна. ЕСП провери дали с подкрепата земеделските стопани се възнаграждават за действителни подобрения на хуманното отношение към животните, които надхвърлят минималните стандарти, в съответствие с направените допълнителни разходи и пропуснатите приходи, както и дали има достатъчно подходяща информация за мониторинга.

Надхвърляне на минималните стандарти
83

Органите на държавите членки са определили подобрените условия на хуманно отношение към животните, които са необходими за правото на подпомагане по мярка 14, като например пасища за лятна паша за говедата, повече пространство за животните в стопанствата и по време на транспортиране и подобрени условия на отглеждане.

84

В Германия (Северен Рейн-Вестфалия) и в Румъния, както и в повечето държави членки, купирането на опашките е рутинна операция в стопанствата за интензивно свиневъдство, въпреки че е забранено от законодателството. По време на посещенията на ЕСП в тези две държави членки видяхме, че опашките на свинете в стопанствата, за които се получава подкрепа по мярка 14, се купират и те нямат достъп до достатъчно материали за обогатяване на средата, които се изискват от законодателството68 (вж. фигура 5).

85

Ветеринарните експерти69 изразяват съгласие, че въздействието на един отделен параметър върху хуманното отношение е ограничено, ако не бъде комбинирано с други параметри на животновъдството. Това означава, че увеличаване с 10 или 20 % на достъпното пространство за свинете може да не окаже голямо въздействие върху тяхното благосъстояние, ако няма материали за обогатяване на средата.

Фигура 5

Неспазване на правилата на ЕС относно предоставянето на материали за обогатяване на средата за свинете от бенефициент на средства за развитие на селските райони за хуманно отношение към животните в Румъния

Източник: ЕСП.

86

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ се консултира с ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ преди да одобри програмите за развитие на селските райони на държавите членки. Въпреки това, Комисията не е използвала информацията за областите на широко разпространено неспазване, установени от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (по-специално рутинното купиране на опашките на свинете и предоставянето на материали за обогатяване на средата, където само Финландия и Швеция са постигнали съответствие), за да обърне вниманието на държавите членки към използването на мярката в тези области.

Намаляване на риска от икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите
87

Икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите е ситуация, в която субсидирана дейност е щяла да бъде изцяло или отчасти изпълнена и без безвъзмездната помощ. Има риск, че даден бенефициент би приложил изискванията на мярка 14 дори без подкрепата за развитие на селските райони, например защото мярката отразява обичайна селскостопанска практика или защото бенефициентът вече е участвал в частна схема за качество, обхващаща същите изисквания, преди да кандидатства за подкрепа по мярка 14.

88

Посещенията на ЕСП в трите държави членки, които прилагат мярка 14, показаха, че управляващите органи не са намалили риска от икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите, свързан по-специално с частните схеми за качество. И двамата бенефициенти по мярка 14, които ЕСП посети в Германия (Северен Рейн-Вестфалия) и Италия (Сардиния), са се придържали към частни схеми с изисквания за хуманно отношение към животните70. В Германия (Северен Рейн-Вестфалия) схемата за качество е обхванала около 10 % от свиневъдните стопанства в региона и е включвала изплатени средства, които са се припокривали с изискванията на мярката за хуманно отношение към животните.

89

Сметната палата констатира, че в Италия (Сардиния) органите са намалили риска от това по мярка 14 да могат да се подпомагат действия, които отразяват обичайни селскостопански практики. При разработването на мярката за хуманно отношение към животните органите са взели предвид както правните изисквания за хуманно отношение към животните, така и по-високите стандарти, които местните земеделски стопани прилагат редовно. Обичайната практика е била определена въз основа на опита на ветеринарните лекари и на данни от информационната мрежа за осчетоводяване на данните в селското стопанство в Италия. Например законоустановеното минимално пространство за телетата е 1,8 м2, докато на практика земеделските стопани в Сардиния са предоставяли средно 3,2 м2 за всяко теле. Органите в Сардиния са определили съответното изискване по мярката за хуманно отношение към животните на минимум 4,5 м2 за теле.

90

Комисията е издала насоки за държавите членки, в които се посочва, че плащанията за хуманно отношение към животните следва да подпомагат операции, които иначе не биха били осъществени, и е извършила одити на съответствието, за да провери прилагането на мярка 14. При одобряването на програмите за развитие на селските райони или по време на одитите си Комисията обаче не е проверила дали държавите членки са взели предвид възможното припокриване с частните схеми.

Проверка дали изчисляването на подкрепата е обосновано
91

В своите одити за целите на декларацията за достоверност ЕСП установи, че изчисляването на подкрепата по мярка 14 в Румъния е довело до прекомерни плащания на земеделските стопани. Комисията е потвърдила грешките в изчислението за пет подмерки и е предложила финансови корекции в размер на около 59 млн. евро, обхващащи извършените плащания между октомври 2013 г. и октомври 2016 г. В момента Комисията разследва подобен въпрос във връзка с възможни прекомерни плащания в друга държава членка.

Мониторинг на хуманното отношение към животните
92

Общата система на ЕС за мониторинг и оценка (ОСМО)71 има за цел да демонстрира напредъка на политиката за развитие на селските райони и да оцени въздействието, ефективността, ефикасността и значението на интервенциите на политиката, но не съдържа специфични показатели или въпроси, свързани с хуманното отношение към животните.

93

Комисията не разполага с информация за очакваните или действителните резултати и въздействието на средствата за развитие на селските райони, предоставени за хуманно отношение към животните. Съществуващите показатели не позволяват да се оцени въздействието на финансирането за развитие на селските райони в размер на 2,5 млрд. евро, отпуснато в периода 2007—2020 г. за плащания за хуманно отношение към животните (1 млрд. евро за периода 2007—2013 г. и 1,5 млрд. евро за периода 2014—2020 г.).

94

Държавите членки биха могли да определят допълнителни показатели в рамките на ОСМО. Посетените държави членки не бяха използвали тази възможност. В Италия (Сардиния) и в Румъния обаче бяха определени някои показатели за вътрешна употреба. В Италия (Сардиния) органите бяха разработили показател за измерване на равнището и броя на соматичните клетки в млякото и го използваха като приблизителен показател за хуманно отношение към овцете и козите. В Румъния органите използваха смъртността за измерване на промените в условията на хуманно отношение към животните в стопанствата, получаващи подкрепа.

95

В обобщението на последващите оценки за предходния програмен период72 мярката „плащания за хуманно отношение към животните“ е била оценена въз основа на броя на подпомогнатите стопанства. В документа за оценка е посочено, че въздействието е било ограничено, тъй като едва 1,1 % от стопанствата с добитък в ЕС са използвали мярката.

Заключения и препоръки

96

Хуманното отношение към животните е важен въпрос за гражданите на ЕС. Това е отразено в Договора за ЕС и в законодателството в тази област. Комисията предприема активни действия в отговор на опасенията на заинтересованите страни и е разработила стратегия, която да предостави рамка за нейните действия.

97

В одита на Сметната палата беше разгледано цялостното прилагане на стратегията и напредъкът по постигането на целите за съответствие със законодателството в областта на хуманното отношение към животните и оптимизирането на полезното взаимодействие с общата селскостопанска политика чрез кръстосано спазване и развитие на селските райони. Сметната палата потърси отговор на следния въпрос:

Допринесли ли са ефективно действията на Комисията и на държавите членки за постигането на целите на ЕС за хуманно отношение към животните?

98

ЕСП стига до заключението, че действията на ЕС в областта на хуманното отношение към животните са подобрили спазването на изискванията за хуманно отношение към животните и са подпомогнали по-високите стандарти с ясно положително въздействие върху хуманното отношение към животните. Все още обаче съществуват някои слабости и има възможност за подобряване на координацията с проверките за кръстосано спазване и използването на подкрепата за развитие на селските райони за хуманно отношение към животните.

99

Сметната палата установи, че Комисията е приключила работата по последната стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните (при това Комисията не е преразгледала законодателната рамка за хуманно отношение към животните). При повечето планирани действия е имало закъснения (вж. точки 28 и 29). В стратегията не са определени измерими показатели за мониторинг, Комисията не е оценила дали стратегията е постигнала целите си и не е определила дали има необходимост от нова стратегия.

100

Наличните данни на равнището на ЕС не са достатъчно подробни и надеждни, за да предоставят съдържателна информация относно степента на съответствие със законодателството в областта на хуманното отношение към животните в областите, в които Комисията е установила необходимост от подобрение (вж. точки 3033). По-специално що се отнася до използването на дерогацията за клане без зашеметяване, правното основание позволява различни тълкувания и практики в отделните държави членки и няма изисквания за докладване. Ето защо няма достатъчно налична информация, за да се прецени дали държавите членки са предотвратили прекомерното използване на дерогацията от някои оператори на кланици, което е било един от установените проблеми от Комисията преди стартирането на текущата стратегия за хуманно отношение към животните (вж. точки 4345).

Препоръка 1 — Стратегическа рамка за политиката на Комисията за хуманно отношение към животните

За да насочи бъдещите си действия в областта на хуманното отношение към животните, Комисията следва:

 1. Да извърши оценка на стратегията за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г., за да определи до каква степен нейните цели са постигнати и дали издадените от Комисията насоки се прилагат.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

 2. Да определи базови стойности и целеви показатели за измерване и сравняване на степента на съответствие на държавите членки в оставащите рискови области, установени от оценката.

  Целева дата на изпълнение — 2021 г.

 3. и да публикува резултатите от своята оценка.

  Целева дата на изпълнение — 2021 г.

101

Одитът на ЕСП показа, че Комисията и държавите членки са успели да решат някои проблеми на хуманното отношение към животните чрез комбинация от насоки и действия за изпълнение (вж. точки 3440).

102

В други области обаче напредъкът е бил бавен и все още има редица слабости по отношение на прилагането на изискваните от законодателството минимални стандарти, дори когато законодателството е в сила от 18 години (вж. точки 41 и 42). Освен това, въпреки някои добри практики, не е ясно дали инспекциите на държавите членки във връзка с хуманното отношение към животните са били основани на риска (по-специално в областта на транспортирането). Посетените държави членки не са използвали пълноценно получената информация от одитите и жалбите. Комисията е установила и е предприела действия във връзка с по-голямата част от тези проблеми, но все още не е успяла да ги реши напълно (вж. точки 4763).

Препоръка 2 — Действия за изпълнение и насоки на Комисията в областта на съответствието

С цел по-добро справяне с рисковите области и разпространение на добри практики Комисията следва:

 1. Да разработи стратегия за правоприлагане за укрепване на механизмите за проследяване на изпълнението на препоръките на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ с цел да намали времето за стартиране на задоволителни действия във връзка с препоръките след одити и да наложи законодателните разпоредби, по-специално тези, които са в сила отдавна.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

 2. Заедно с държавите членки да определи как наличните инструменти в TRACES могат да подпомогнат изготвянето на анализи на риска за инспекциите на транспортирането на живи животни и да разпространи насоки относно използването на тези инструменти.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

103

Като цяло проверките на държавите членки са обхващали съответните изисквания за хуманно отношение към животните и Сметната палата установи някои примери за добра координация между органите, отговарящи за официалните инспекции за хуманно отношение към животните, и органите, отговарящи за инспекциите за кръстосано спазване. Въпреки че един и същ контролен орган е извършвал официалните инспекции и проверките за кръстосано спазване обаче, някои държави членки не са гарантирали възможността за ефективен обмен на информацията за установените несъответствия по време на официалните инспекции с потенциално отражение върху изискванията за кръстосано спазване. Освен това е имало случаи, в които определените санкции за кръстосаното спазване, прилагани от разплащателните агенции, не са били пропорционални на сериозността на нередностите (вж. точки 6576).

Препоръка 3 — Подобряване на координацията между официалните инспекции и кръстосаното спазване

За да се укрепят връзките между системата за кръстосано спазване и хуманното отношение към животните, Комисията следва:

 1. В своите одити на съответствието относно кръстосаното спазване да оценява изчерпателността на докладването от държавите членки на установените несъответствия по време на официалните инспекции, извършвани от един и същ контролен орган като този за проверките за кръстосано спазване, например като направи кръстосана проверка между резултатите от официалните инспекции и базата данни на бенефициентите, подлежащи на кръстосано спазване.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

 2. Да използва предишни действия за развитие, да споделя добри практики във връзка с кръстосаното спазване и да информира държавите членки относно констатациите от одитите на съответствието, които са в основата на решения за налагане на финансови корекции поради снизходителната система за санкции, свързана с хуманното отношение към животните.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

104

Въпреки че насърчаването на хуманно отношение към животните е приоритет на развитието на селските райони за периода 2014—2020 г., Сметната палата установи, че специфичната мярка „Хуманно отношение към животните“ не е била широко използвана. Икономическата ефективност на мярката е била намалена, защото по нея са подпомагани стопанства, които не са спазвали определени минимални стандарти за хуманно отношение към свинете, имало е риск от икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите поради припокриване с изискванията на частни схеми, а в общата рамка за мониторинг са липсвали показатели за подобрения при хуманното отношение към животните. Държавите членки рядко са използвали възможността за подпомагане на хуманното отношение към животните чрез други мерки за развитие на селските райони (вж. точки 7795).

Препоръка 4 — Използване на подкрепата за развитие на селските райони за постигане на целите в областта на хуманното отношение към животните

За да се насърчи ефективното използване на подкрепата за развитие на селските райони за хуманно отношение към животните, Комисията следва:

 1. Когато одобрява изменения на съществуващите програми за развитие на селските райони, както и когато одобрява новите програмни документи за развитие на селските райони за програмния период след 2020 г., да обърне вниманието на държавите членки към използването на мярката за хуманно отношение към животните в сектори, където има данни за широко разпространено неспазване (като например купиране на опашките на свинете), и да проверява потенциалното припокриване с частни схеми, обхващащи подобни ангажименти.

  Целева дата на изпълнение — 2021 г.

 2. Да насърчава обмена на добри практики между държавите членки относно допълнителните доброволно въведени показатели за резултати и въздействие за мярката за хуманно отношение към животните в рамките на общата система за мониторинг и оценка, която ще бъде установена за програмния период след 2020 г.

  Целева дата на изпълнение — 2020 г.

 3. Да предоставя насоки на държавите членки за програмния период след 2020 г. относно използването на други мерки за развитие на селските райони за подпомагане на по-добрите стандарти за хуманното отношение към животните с цел да предостави на земеделските стопани по-широк набор от стимули за подобряване на хуманното отношение към животните.

  Целева дата на изпълнение — 2021 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I с ръководител Nikolaos MILIONIS — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 3 октомври 2018 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложения

Приложение I

Преглед на планираните действия в стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г.

Планирани действия Предстоящи1/планирани Завършени
Серия от действия за изпълнение на законодателството за защита на кокошките носачки (Директива 1999/74/ЕО) 2012 г. 2012 г.
План за изпълнение и действия за прилагане на законодателството относно групирането на свинете майки (Директива 2008/120/ЕО) 2012 г. 2012 г.
План за изпълнение за Регламента относно умъртвяването (Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета) 2012 г. 2012 г.
Доклад до Европейския парламент и до Съвета относно:

различните методи за зашеметяване на птици1

2013 г. 2013 г.

прилагането на Регламент (ЕО) № 1523/2007 за забрана на пускането на пазара на котешка и кучешка кожа1

2012 г. 2013 г.

въздействието на генетичната селекция върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо1

2012 г. 2016 г.

системите за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното1

2014 г. 2016 г.

възможността за въвеждане на определени изисквания по отношение на защитата на рибите по време на умъртвяване1

2015 г. 2018 г.

прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо1

2015 г. 2018 г.
Доклад до Съвета относно изпълнението на Директива 98/58/ЕО1 2013 г. 2016 г.
Доклад относно ефекта, който международните дейности в сферата на хуманното отношение към животните имат върху конкурентоспособността на европейските животновъди в глобализирания свят 2014 г. 2018 г.
Проучване относно:

хуманното отношение към развъжданата в стопанства риба при умъртвяването ѝ

2012 г. 2017 г.

възможността на потребителите да се предоставя съответната информация относно зашеметяването на животните преди клане1

2013 г. 2015 г.

просветните и информационни дейности в сферата на хуманното отношение към животните, насочени към широката общественост и потребителите

2013 г. 2016 г.

хуманното отношение към развъжданата в стопанства риба при транспортирането ѝ

2013 г. 2017 г.

хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел

2014 г. 2016 г.
Правила за прилагане или насоки на ЕС относно:

защитата на животните по време на транспортиране

2012 г. 2017 г.

защитата на животни по време на умъртвяване

2014 г. 2017 г.

защитата на свинете

2013 г. 2016 г.
Евентуално законодателно предложение за опростена законодателна рамка на ЕС за хуманно отношение към животните 2014 г. отпаднало

1Изисквано от законодателството на ЕС.

Приложение II

Преглед на информацията, включена в докладите за инспекция на стопанствата, представени на Комисията от одитираните държави членки

Държава Година Среден брой проверки Дял на обектите с несъответствие от общия брой на инспектираните обекти
Кокоши носачки, свободно отглеждане Кокошки носачки, подово отглеждане Кокошки носачки в уголемени клетки Пуйки Домашни птици Патици Гъски
Германия 2013 г. няма данни
2014 г. 5% 7% 8% 11% 14% 13% 8% 11%
2015 г. няма данни
2016 г. няма данни
Франция 2013 г. 1% 60% 38% 25% 49% 38% 47%
2014 г. 1% 61% 46% 32% 42% 32% 44%
2015 г. няма данни
2016 г. няма данни
Италия 2013 г. 12% 11% 11% 12% 22% 12%
2014 г. 22% 3% 6% 13% 0% 8%
2015 г. 18% 1% 4% 3% 1% 3%
2016 г. няма данни
Полша 2013 г. 5% 16% 14% 8% 2% 14% 12% 11%
2014 г. 5% 10% 10% 10% 4% 12% 7% 7%
2015 г. 5% 12% 10% 13% 6% 19% 12% 10%
2016 г. 5% 15% 8% 10% 5% 15% 9% 3%
Румъния 2013 г. 74% 0% 30% 22% 0% 25% 0% 0%
2014 г. 63% 14% 18% 33% 20% 62% 0%
2015 г. 50% 50% 25% 9% 13% 15%
2016 г. няма данни
Държава Година Дял на обектите с несъответствие от общия брой на инспектираните обекти
Щраусовидни птици Свине Добитък (с изключение на телета) Телета Овце Кози Животни, отглеждани за кожа Всички категории животни
Германия 2013 г.
2014 г. 3% 26% 20% 22% 17% 15% 31% 19%
2015 г.
2016 г.
Франция 2013 г. 50% 58% 41% 33% 46% 56% 54% 44%
2014 г. 67% 56% 39% 30% 48% 52% 50% 41%
2015 г.
2016 г.
Италия 2013 г. 0% 15% 13% 9% 9% 9% 14% 12%
2014 г. 0% 11% 6% 16% 4% 3% 8% 8%
2015 г. 11% 7% 4% 5% 3% 3% 0% 4%
2016 г.
Полша 2013 г. 0% 18% 17% 17% 22% 17%
2014 г. 0% 16% 17% 17% 17% 87% 15% 17%
2015 г. 3% 13% 16% 13% 16% 16% 10% 14%
2016 г. 6% 14% 15% 12% 16% 14% 7% 13%
Румъния 2013 г. 100% 25% 41% 36% 37% 33%
2014 г. 50% 20% 29% 45% 21% 14% 0% 28%
2015 г. 100% 16% 25% 36% 29% 13% 0% 22%
2016 г.

Източник: Доклади относно официалния контрол на хуманното отношение към животните в стопанствата, представени на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“.

Приложение ІІІ

Проверки и данни на държавите членки относно клането без зашеметяване

Държава членка Има ли специална процедура за проверка на основанието за прилагане на дерогацията? Предоставена ли е информация на национално равнище, която да показва степента на клане без зашеметяване?
Германия Да, компетентните органи предоставят дерогацията за клане без зашеметяване въз основа на искане на последователите на религиозни сдружения. Кандидатите трябва да са установени в страната и трябва да докажат, че техните религиозни предписания изискват консумацията на такова месо. Да. Оценките на органите въз основа на данни от 2014 г. и 2015 г. показват, че в Германия много малък брой животни са били заклани без зашеметяване(180 овце и кози, 186 птици) и че около 24 % от овцете и козите са били заклани за нуждите на религиозните общности с методи на зашеметяване чрез електрически ток, които не са посочени в приложимия Регламент на ЕС. На практика вносът от други държави допринася за нуждите на религиозните общности в Германия.
Франция Да, компетентните органи са изисквали от кланиците да водят архив с търговските поръчки, съответстващи на използването на дерогацията. Във вътрешната оценка на органите във Франция на дерогацията за клане без зашеметяване е посочено, че съответствието между търговските поръчки и използването на дерогацията не е било проверимо. Има ограничен преглед въз основа на непроверени оценки на операторите, в който се посочва, че те са прилагали този метод за 14 % от добитъка и 30 % от овцете, заклани през 2015 г. Няма информация за птиците и козите.
Италия Да, има разрешителна процедура, подобна на прилаганата в Румъния, но няма изискване за информация относно броя на съответните животни. Ограничена — има само някои данни за броя на кланиците с разрешение да използват дерогацията
Полша В Полша клането без зашеметяване е било забранено от националното законодателство от 2012 г. до 2014 г., когато Конституционният съд е постановил, че тези разпоредби не са в съответствие с конституцията. От 2014 г. се прилага предвидената в законодателството на ЕС дерогация.
Не. Компетентните органи проверяват само дали клането се извършва в кланица и дали животните са фиксирани. Няма изискване да се проверява дали дерогацията е подкрепена от наличието на търговски поръчки за такова месо. Ограничена — има някои неофициални изчисления за добитъка и птиците.
Румъния Да, компетентните органи предоставят дерогацията въз основа на искане от кланицата и сертификат от религиозния орган, в който са посочени видовете, броят на съответните животни и датата(ите), на която(които) ще се извърши клането. Да. През 2016 г. органите са предоставили дерогацията за около 6 % от производството на говеждо месо, 9 % от производството на овче месо и 4 % от производството на пилешко месо.

Приложение IV

Проверки за кръстосано спазване в посетените държави членки73

Германия (2016 г.)
Изискване Брой проверки Процент на несъответствие Разпределение на несъответствията по категория намаляване на плащанията
0% 1% 3% 5%
ЗИУ 11 1,7% 5,1% 8% 5% 70% 18%
ЗИУ 12 2,2% 9,1% 11% 9% 66% 14%
ЗИУ 13 1,4% 9,3% 4% 27% 46% 23%
Италия (2016 г.)
Изискване Брой проверки Процент на несъответствие Разпределение на несъответствията по категория намаляване на плащанията
0% 1% 3% 5%
ЗИУ 11 2,6% 3,9% 73% 5% 8% 14%
ЗИУ 12 2,3% 6,7% 75% 3% 13% 9%
ЗИУ 13 5,9% 2,1% 70% 10% 10% 10%
Полша (2016 г.)
Изискване Брой проверки Процент на несъответствие Разпределение на несъответствията по категория намаляване на плащанията
0% 1% 3% 5%
ЗИУ 11 1,4% 2,8% 0% 2% 95% 3%
ЗИУ 12 1,4% 1,8% 0% 0% 91% 9%
ЗИУ 13 1,8% 1,5% 0% 1% 92% 7%
Румъния (2016 г.)
Изискване Брой проверки Процент на несъответствие Разпределение на несъответствията по категория намаляване на плащанията
0% 1% 3% 5%
ЗИУ 11 13,3% 0,01% 0% 0% 0% 100%
ЗИУ 12 13,3% 0,01% 0% 50% 0% 50%
ЗИУ 13 13,3% 0,01% 0% 0% 0% 100%

NB: Към момента на извършване на одита данните за Франция все още не бяха налични поради въведените промени през 2015 г. по отношение на системата за директни плащания във Франция и адаптирането на интегрираната система за администриране и контрол към новите правила на ОСП и кръстосаното спазване (въведени през 2015 г.).

Източник: Контролни статистически данни за кръстосаното спазване, предоставени на Комисията от държавите членки.

Отговори на Комисията

Кратко изложение

III

Комисията работи за по-добро насочване на подкрепата за насърчаване на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, както е посочено в предложението за правна рамка на ОСП за периода след 2020 г.

Вж. и отговора на Комисията по точка IX.

V

От естеството на необходимите действия зависи времето, за което може да се постигне напредък в държавите членки. Комисията продължава да наблюдава и да следи тези въпроси.

VII

В законодателството за кръстосано спазване са включени общи правила относно санкциите, които да се прилагат от държавите членки, за да се гарантира, че те са пропорционални и възпиращи (вж. съображение 57 от Регламент (ЕС) № 1306/2013), тъй като трябва да вземат предвид тежестта, степента, продължителността и повтаряемостта на съответното неспазване (вж. член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). В съответствие с принципа на споделено управление задължение на държавите членки е да определят нивото на санкциите, прилагани към отделните земеделски стопани, уличени в нарушение на задълженията за кръстосано спазване, и да пристъпят към възстановяване. Ако при одитите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ бъдат установени твърде снизходителни системи за санкции, това се разглежда в процедурата за уравняване по съответствие и за държавите членки могат да бъдат направени съответни финансови корекции.

VIII

Тъй като мярката „Хуманно отношение към животните“ не е задължителна, органите на държавите членки трябва да решат, въз основа на оценка на своите нужди, дали възнамеряват да включат тази помощ в програмите. Те могат да подпомогнат хуманното отношение към животните и чрез други фондове, в това число и национални.

Още през настоящия период (2014—2020 г.) правната рамка предоставя ясна възможност за предлагане на интегрирани мерки (комбинация от мерки). Някои държави членки използват тази възможност и прилагат други мерки, като например свързаните с инвестиции или трансфер на знания — последната за насърчаване на обмена на добри практики в областта на хуманното отношение към животните.

IX

Комисията публикува своето предложение за нова ОСП за периода след 2020 г., като взе предвид исканията на законодателите и заинтересованите страни за опростяване и рационализиране на ОСП и замяна на кръстосаното спазване със спазване на предварителни условия. Държавите членки ще имат повече гъвкавост при избора на начина, по който да постигнат целите и задачите, определени от ОСП съгласно новия модел на осъществяване на политиката. Насърчаването на хуманното отношение към животните е понастоящем част от по-широк приоритет за организацията на хранителната верига. Политиката за развитие на селските райони предлага гъвкава рамка, даваща възможност на държавите членки, в съответствие с принципа на субсидиарност и в контекста на споделеното управление, да решават как най-добре да помогнат за подобряване на хуманното отношение към животните.

Фактът, че хуманното отношение към животните става една от специфичните цели на развитието на селските райони през периода 2021—2027 г., следва да даде приоритет на хуманното отношение към животните в контекста на развитието на селските райони.

Комисията работи по проект относно показатели и контрол на качеството на хуманното отношение към животните с цел да се проучи ползата от показатели за хуманно отношение към животните. Това ще включва преразглеждане на връзките между системата за кръстосано спазване и официалния контрол за хуманно отношение към животните, както и пригодността на показателите за измерване на ефективността на програмите за развитие на селските райони.

Въведение

08

Комисията напомня, че списъкът с изискванията за кръстосано спазване се определя от законодателите, които са държавите членки с посредничеството на Съвета и Европейския парламент. Освен това кръстосаното спазване не е механизъм за принудително прилагане на секторното законодателство, а има за цел да направи ОСП по-близка до очакванията на обществото чрез позоваване на изисквания, които се отнасят в достатъчна степен до селскостопанската дейност и до площта на стопанството (вж. съображение 54 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). Това обяснява защо не всички изисквания на хуманното отношение към животните спадат автоматично към кръстосаното спазване. През последните години законодателите са призовавали винаги за опростяване на механизма за кръстосано спазване, което да доведе до съкращаване на списъка с изисквания.

09

Земеделските стопани могат да вземат бизнес решение относно начина на управление на стопанството, например да отглеждат свине и домашни птици, без да се занимават с управление на земя. Освен това земеделските стопани без земя може също да подлежат на кръстосано спазване, ако са бенефициери на определени мерки за развитие на селските райони.

10

Комисията посочва, че ако секторното законодателство изисква по-голям брой проверки, този брой е задължителен.

Констатации и оценки

28

В някои случаи има ясна връзка между поредица от действия и стратегическите цели. Така например целта „Подкрепа за държавите членки и предприемане на действия за подобряване на съответствието“ е ясно свързана с поредица от действия за кокошките носачки, групирането на свинете майки, Регламента относно умъртвяването, животните по време на транспортиране и защитата на свинете.

Стратегията за хуманно отношение към животните включваше поемане на задължение да се разгледа възможността за въвеждане на опростена законодателна рамка на ЕС. Това допринесе за приемането на Регламента относно официалния контрол през 2017 г. и последвалото определяне на първия референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните през март 2018 г.

31

В приложението към стратегията за хуманно отношение към животните е представен точен списък на действията за проследяване на степента на изпълнение. Оценка на политиката на ЕС за хуманно отношение към животните беше извършена през 2010 г. и някои от действията, посочени в приложението към стратегията, отразяват стратегически цели, като например „Подкрепа за държавите членки и предприемане на действия за подобряване на съответствието“.

Комисията потвърждава, че не са определени целеви показатели за измерване на целите на стратегията. Нейните действия все още не са оценени, тъй като приключиха едва в началото на 2018 г. и следователно въздействието на всички мерки все още не се е проявило.

След 2017 г. Комисията не е изготвила нова официална стратегия. Бяха разработени обаче няколко дейности, насочени към три приоритетни области, както следва:

 • по-добро прилагане на правилата на ЕС относно хуманното отношение към животните,
 • разработването и изпълнението на доброволни ангажименти от предприятията за по-нататъшно подобряване на хуманното отношение към животните,
 • популяризирането на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните в световен мащаб.
39

Схемата EU pilot дава възможност на службите на Европейската комисия и органите на държавите членки да се включат в диалог с цел намиране на ранен етап на по-бързи и по-добри отговори на въпросите относно правилното тълкуване, изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС. Този диалог не е наистина формално производство за установяване на нарушение, но следва ясно определена процедура.

Каре 3 — Бавен напредък при изпълнението на определени препоръки на Комисията

Комисията смята, че макар да е изминало сравнително дълго време, докато Франция актуализира, преразгледа и издаде наръчниците за контрол, някои инструкции са били на разположение на служителите, извършващи официалния контрол, и са били предприети някои действия за отстраняване на установените слабости. Следователно официалните инспекции във Франция не са били непременно в нарушение на изискванията на ЕС през този период. През 2017 г. френският наръчник „Инспекции в контролните пунктове“ е бил все още в процес на окончателно приключване, но френските органи са извършили инспекции в контролните пунктове. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ продължава да следи развитието по този въпрос.

По препоръката, на която се позовава ЕСП, бяха предприети последващи действия при друг одит на Комисията, извършен през 2012 г., и въпросната препоръка беше заменена с препоръка на този одит. Поканата за подаване на оферти за оборудване на всички ветеринарномедицински служби във Франция беше публикувана на 27 април 2017 г. от министерството, отговарящо за селското стопанство. Препоръката беше приключена, когато френските власти представиха доказателства, че оборудването е набавено и са разработени указания за употреба от служителите.

Възможно е да се усети миризмата на амоняк в дадено помещение за отглеждане на птици, дори ако концентрациите са в законните граници.

Комисията смята, че макар и да е бил представен проект за изменения на съответното решение на румънското правителство в контекста на последващи действия, предприети след 2014 г., Комисията все още не е получила потвърждение, че тези изменения са приети. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ продължава да следи развитието по този въпрос.

Всъщност положението се промени съществено през посочения период, както е описано в доклада профил на страната, публикуван през април 2017 г.

 • От централния компетентен орган бяха предложени неколкократно различни ответни мерки.
 • През 2016 г. централният компетентен орган поиска помощ от Националния референтен център за хуманно отношение към животните във връзка с преразглеждане на адекватността на праговите стойности, посочени в решението на Министерския съвет.
 • Централният компетентен орган заяви, че възнамерява да приведе предходните стойности в съответствие с новото становище на Националния референтен център.

Препоръката беше приключена въз основа на документни доказателства и това ще бъде отразено в следващия актуализиран профил на страната, който се очаква да бъде публикуван през 2019 г.

45

Комисията смята, че този въпрос е сложен и се нуждае от внимателно проучване поради значението му за различните религиозни общности.

След 2012 г. няколко държави членки са приели по-строги национални мерки за клане без зашеметяване (Белгия, Гърция, Дания, Литва) в допълнение на държавите членки, които са имали вече въведени национални мерки (Австрия, Чешката република, Германия, Финландия, Франция, Унгария, Швеция и Словения).

54

Законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните е насочено преди всичко към големи интензивни стопанства (свине, телета, кокошки носачки, бройлери), така че е разумно органите да използват ограничените си ресурси за проверки по-скоро в големите, отколкото в дворните стопанства1. Този избор обаче следва да бъде надлежно обоснован в извършвания от държавите членки анализ на риска и не може да води до освобождаване от контрол.

55

Няколко държави членки използват системи, даващи приоритет на проверките за планиране на транспортирането, товаренето на животни и пътните проверки. Комисията е извършила обмен на добри практики, установени в Австрия, Дания, Нидерландия, Обединеното кралство и други държави членки2.

57

Вярно е, че извършването на анализ на риска става най-често на местно равнище, но има някои важни изключения, както е посочено в отговора на Комисията по точка 55 по-горе, във връзка с проверките на транспортирането в Дания, Нидерландия и Обединеното кралство.

59

На практика надлежното одитиране на всички области в рамките на петгодишен цикъл се оказа неосъществимо с наличните ресурси. За да се излезе от тази безизходица, бяха предоставени допълнителни указания в необвързващ документ с насоки. В него се пояснява, че всички области от обхвата на Регламента относно официалния контрол на храните и фуражите подлежат на обсъждане и преразглеждане в редовна (ежегодна) оценка на риска. За включването на дадена област в редовния процес на преразглеждане се приема, че то задоволява изискването за „обхващането“ на тази област в петгодишен цикъл.

60

Съответните одитни доклади на Комисията включват препоръки към държавите членки, когато вътрешните последващи действия по одита са били недостатъчни; Комисията ще предприеме последващи действия по тези препоръки в съответствие с обичайните процедури.

61

Жалбите могат да бъдат полезни за установяването на проблеми, но по принцип в тях не се установяват всички важни проблемни области. Много случаи на неспазване остават невидими за потенциалните жалбоподатели; освен това в жалбите може да има и елементи, които предизвикват възможни изкривявания.

62

Няма законово изискване към държавите членки за водене на централен регистър на жалбите; сама по себе си липсата на такъв регистър не показва, че информацията от жалбите не е била използвана правилно, нито че вземането на решения не се е основавало в достатъчна степен на информация относно рисковете за хуманното отношение към животните (които могат да дойдат от многобройни различни източници).

64

Не всички области от хуманното отношение към животните, които са обхванати от стратегията, са предмет на кръстосано спазване и развитие на селските райони, като например транспортирането на животни. Има следователно ограничения относно възможните полезни взаимодействия между ОСП и общото законодателство в областта на хуманното отношение към животните.

65

В съответствие с принципа на споделено управление между държавите членки и Комисията, с оглед да се ограничи административната тежест за държавите членки, законодателството за кръстосано спазване предоставя на държавите членки възможността да използват съществуващите си системи за административно управление и контрол вместо изключителния режим за кръстосано спазване (вж. член 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). Комисията не уточнява как точно държавите членки следва да направят това и кой е най-ефективният начин.

66

Този обмен на информация подлежи на одитиране при проверките за кръстосано спазване на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. При откриване на несъответствия се налагат финансови корекции на държавите членки.

70

Комисията не е оправомощена да включва в одитите си за кръстосано спазване всички видове проверки, свързани с хуманното отношение към животните. Проверките за хуманно отношение към животните, извършвани от националните контролни органи извън еднопроцентовата извадка за кръстосано спазване, се основават на законодателството извън областта на ОСП и поради това не могат да попаднат в обхвата на одитите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

Специфичните правила за докладване, включени в законодателството за кръстосано спазване, се отнасят до контрола, извършван единствено в контекста на кръстосаното спазване.

Ако разплащателната агенция обаче получи информация за евентуални нарушения, открити извън проверките за кръстосано спазване, подобни констатации могат също да се приемат като основа за оценка и евентуално по-късно прилагане на санкции за неспазване на кръстосаното спазване. Ако такива нарушения бъдат докладвани на разплащателната агенция и впоследствие оценени от нея, Комисията ги проверява при своите одити.

73

В съответствие с принципа на споделено управление законодателството за кръстосано спазване предвижда таблиците за оценка на регионите или държавите да се изготвят от съответните национални или регионални органи. Европейското законодателство предвижда обаче рамка, определяйки, че санкциите следва да са „пропорционални, ефективни и възпиращи“ (вж. съображение 57 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). По-нататък в член 99 от същия регламент се посочва, че санкциите се изчисляват, като се вземат предвид тежестта, степента, продължителността и повтаряемостта на констатираното неспазване, както и евентуална умишленост. Освен това, по-специално в членове 38—40 от Регламент (ЕС) № 640/2014 и членове 73—75 от Регламент (ЕС) № 809/2014, са предвидени допълнителни подробности, които да се спазват от държавите членки при прилагането на санкции.

74

Комисията смята, че сама по себе си контролната статистика не дава основания да се подкрепи твърдение, че дадена система за контрол или санкции е несъвършена („снизходителна“) и че решението на Съда по дело T-506/15 (точка 224) означава, че ниският процент на грешки може да послужи (само) за обосноваване на сериозни съмнения от страна на одитора.

Що се отнася до констатацията, че „ стопанство, в което инспекторите са установили случаи на неспазване в размер до 30 % от съответните точки за проверка, се счита за напълно съответстващо“ (Румъния), Комисията смята, че подобни специфични случаи ще бъдат разгледани в нейните одити.

75

Комисията взема под внимание констатацията на ЕСП, но напомня, че от държавите членки зависи да въведат системи за санкциониране „по своя собствена преценка“.

Комисията изтъква, че таблиците за оценка на държавите членки (например полската) обикновено присъждат различен брой точки в зависимост от тежестта на неспазването, т.е. от съчетанието на „тежест“, „степен“ и „продължителност“. Следователно броят на нарушенията невинаги е фактор, определящ административната санкция съгласно рамката за кръстосано спазване.

Освен това „снизходителните“ системи за санкциониране (които не спазват изискването като общо правило санкцията да бъде 3 % съгласно член 39 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014) ще бъдат проверени по време на одитите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, вж. отговора на Комисията по точка 76.

76

Комисията потвърждава, че при одитите, за които става дума в бележката под линия към констатацията на ЕСП, са били разкрити системи за санкции, които изключват прилагането на пропорционални санкции (например в някои случаи е било невъзможно да се приложат 5 %, а в други случаи е било невъзможно да се приложат 3 % или 5 %). Всеки един от тези одити е довел до финансова корекция и изискване към държавата членка да актуализира своята таблица за санкции, така че да отчита надлежно „тежестта“, „степента“ и „продължителността“ на всички приложими изисквания за кръстосано спазване.

Следва да се подчертае, че с оглед на споделеното управление държавите членки следва да определят таблици за оценка, съобразени с местната селскостопанска практика. Законовите разпоредби не предписват как да се изчисляват намаления за отделни нарушения, а съдържат общи правила. Вследствие на това таблиците за оценка не подлежат на одобрение от Комисията. В помощ на държавите членки Комисията организира редовно срещи на експерти, на които се обменят най-добри практики.

79

Макар хуманното отношение към животните да не е включено изрично в целева област 3А, това не трябва да се разбира като изключване, тъй като стремежът да се подобри хуманното отношение към животните е принос към целта за добавяне на стойност към селскостопанските продукти, която е част от целева област 3А.

80

Държавите членки или регионите изготвят съответните си програми за развитие на селските райони въз основата на анализ SWOT и оценка на нуждите на съответния конкретен програмен район. По този начин подкрепата за развитие на селските райони задоволява широк набор от нужди, не само хуманното отношение към животните.

81

Освен подкрепата за инвестиции в земеделските стопанства, схеми за качество или биологично земеделие, следва да се посочи и подкрепата чрез трансфер на знания, обучение и консултантски услуги. Тези мерки често се съчетават с мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ с цел повишаване на осведомеността на земеделските стопани и разпространяване на най-добри практики за засилено управление на хуманното отношение към животните.

84

По искане на Комисията държавите членки трябва да изготвят планове за действие относно начина за изпълнение на законовата забрана за купиране на опашките. В началото на 2018 г. в Северен Рейн-Вестфалия е изготвен проект на план за действие, който сега служи като основа за допълнителни консултации на равнище федерална провинция, държава и ЕС.

Правилата за кръстосано спазване се прилагат и към подкрепата за хуманно отношение към животните съгласно програмата за развитие на селските райони, включително закон за защита на свинете, като неспазването на тези правила следва, в зависимост от тежестта на неспазването, да води до (административна) санкция.

85

Комисията насърчава съчетаването на няколко поети задължения или дори на няколко мерки (така наречените интегрирани мерки) за засилено хуманно отношение към животните с цел да се осигури едновременното подобряване на няколко параметъра. В крайна сметка обаче от държавите членки зависи да решат кои параметри искат да подобрят чрез използването на фондове за развитие на селските райони и кои — посредством други инструменти и фондове. Ограничените налични ресурси може също да бъдат една от причините за поставяне на акцент върху най-необходимите параметри.

86

Държавите членки изготвят програмите си за мярката въз основа на своя анализ SWOT и оценката на нуждите в сектора. Освен това от тях се очаква да определят поетите задължения за мярка 14 по такъв начин, че да се установят добре базовите стойности и да се надхвърлят обичайните практики, използвани в стопанствата. По подразбиране се провеждат консултации с ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, преди да бъде одобрена нова мярка за хуманно отношение към животните, което е в подкрепа на подхода на тази генерална дирекция за създаване на ефективни мерки за хуманно отношение към животните и за решаване на въпросите в областите, където нуждите са най-големи.

Що се отнася до кръстосаното спазване, забраната на рутинното купиране на опашките е част от изискванията и следователно част от базовите стойности на мерките за развитие на селските райони. Трябва обаче да се отбележи, че в много държави членки, по-специално стопанствата за интензивно свиневъдство не са обхванати от изискването за кръстосано спазване единствено заради факта, че не са автоматично бенефициери по ОСП. Тези свиневъдни стопанства най-често не притежават земеделска земя. Ето защо те не получават преки плащания (стълб 1), тъй като тези плащания са свързани със земята. Въпросните стопанства могат обаче да поискат подкрепа за развитие на селските райони (стълб 2), но на доброволни начала. Именно затова кръстосаното спазване не може никога да служи като инструмент за изпълнение на други политики, тъй като действието му е ограничено за бенефициери по ОСП.

87

Очаква се държавите членки да определят поетите задължения за мярка 14 по такъв начин, че да надхвърлят обичайните практики, прилагани в стопанствата, за да се осигури истинска добавена стойност на подкрепата и да се избегне свръхкомпенсиране. Такава структура на подкрепата за хуманното отношение към животните трябва да изключва възможността за практики за подпомагане, които се смятат за обичайни селскостопански практики в съответната държава членка и/или в съответния регион.

Що се отнася до риска от неефективно разпределение на ресурсите, Комисията смята, че земеделските стопани се нуждаят от финансова подкрепа, за да спазят поетите си задължения, надхвърлящи базовите стойности на изискванията за хуманно отношение към животните.

Във връзка с евентуалното припокриване с частни схеми за качество вж. отговора на Комисията по точка 88.

88

Следва да се подчертае, че участието в схеми за качество не представлява непременно припокриване с мярка 14, дори ако и двата инструмента обхващат поети задължения, свързани с управлението. Това е така, когато поетите задължения, подкрепяни от различни инструменти, се различават в количествено и/или качествено отношение (в случая със Сардиния) или ако обезщетението за понесени разходи и пропуснати приходи за тези задължения не надхвърля 100 %. За изчисляването на премиите вж. отговора на Комисията по точка 90.

Подобен подход дава възможност финансовата тежест да бъде разпределена между различни средства и инструменти, при все че това може да доведе до повече административни усилия за органите.

90

При одобряването на програмите Комисията извършва оценка на методиката, въз основа на която се изчисляват плащанията, както и на базовите стойности за предложените поети задължения, с оглед на това да се гарантира, че те покриват само действия, допълващи задължителните изисквания и използваните обичайни практики. Държавите членки трябва освен това да гарантират, че изчисленията са адекватни и потвърдени или са направени от функционално независим орган.

По време на одитите възможността за припокриване с фондове на ЕС или с национални публични фондове се проверява като част от проверката на системата за контрол на всички мерки/операции, които са предмет на даден одит. Констатациите от одита ще бъдат използвани от Комисията при общата оценка на правилното изпълнение на мерките/операциите и ще бъдат част от процедурата за уравняване по съответствие, като в някои случаи е възможно да доведат до изменения в програмата за развитие на селските райони.

92

Общата система за мониторинг и оценка (ОСМО) определя показатели за измерване на резултатите от ОСП, докато в настоящата система не се съдържат специфични показатели, свързани с хуманното отношение към животните. Показателите за резултатите обаче се събират на равнището на мерките и се отнасят към съответните целеви области.

Необходим е баланс при определянето на показатели за мониторинг, както и на тяхната икономическа ефективност и наличност на данни. Измерването на общите резултати от мерките следва да се разглежда в контекста на оценка, за която показателите в рамките на ОСМО имат само помощна функция, като държавите членки могат да формулират допълнителни показатели.

93

Измерването на подкрепата за хуманното отношение към животните се извършва най-добре в контекста на оценката. За периода 2007—2013 г. беше извършена обобщена оценка на въздействието от мярка 215 „Плащания за хуманно отношение към животните“ въз основа на последващите оценки на държавите членки, изпълнили мярката. Предвижда се оценката и придружаващият работен документ на службите на Комисията да бъдат публикувани през последното тримесечие на 2018 г.

95

Мярка 215 „Плащания за хуманно отношение към животните“ е била изпълнена в 11 държави членки (30 региона) с общи разходи на ЕЗФРСР в размер на 1 милиард евро. В обобщението на последващите оценки въздействието на мярката е окачествено като ограничено отчасти поради малкия брой региони, в които е била изпълнена мярката.

Заключения и препоръки

99

Стратегията за хуманно отношение към животните включваше поемане на задължение да се разгледа възможността за въвеждане на опростена законодателна рамка на ЕС. Това допринесе за приемането на Регламента относно официалния контрол през 2017 г. и последвалото определяне на първия референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните през март 2018 г.

Комисията потвърждава, че стратегията не е включвала целеви показатели за измерване на всички цели на стратегията (вж. отговорите на Комисията по точки 28 и 31). Действията все още не са оценени, тъй като приключиха едва в началото на 2018 г. и следователно въздействието на всички мерки все още не се е проявило.

Считано от 2017 г., Комисията изпълни няколко дейности с акцент върху три приоритетни области, както следва:

 • по-добро прилагане на правилата на ЕС относно хуманното отношение към животните,
 • разработването и изпълнението на доброволни ангажименти от предприятията за по-нататъшно подобряване на хуманното отношение към животните,
 • популяризирането на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните в световен мащаб.
100

Комисията смята, че клането без зашеметяване е сложен въпрос, който се нуждае от внимателно проучване поради значението му за различните религиозни общности.

Препоръка 1 — Стратегическа рамка за политиката на Комисията за хуманно отношение към животните
 1. Комисията приема препоръка 1, буква а) и планира да извърши оценка на стратегията за хуманно отношение към животните от 2012 г. Срокът за тази оценка трябва да бъде съобразен с това, че въздействието на всички мерки все още не се е проявило, както и с отражението върху ресурсите на тази сложна дейност.
 2. Комисията приема препоръка 1, буква б). Тя ще бъде изпълнена, като се определят области или сектори и се разработи методика за съпоставяне на резултатите на държавите членки.
 3. Комисията приема препоръка 1, буква в).
102

От естеството на необходимите действия зависи времето, за което може да се постигне напредък в държавите членки. Комисията продължава да наблюдава и да следи тези въпроси.

Вж. отговорите на Комисията по каре 3 и точки 5962.

Препоръка 2 — Действия за изпълнение и насоки на Комисията в областта на съответствието а)

Комисията приема препоръка 2, буква а). Договорености са вече налице за последващи действия по препоръките от одити и за принудително прилагане на законодателството на ЕС.

От 2005 г. Комисията е въвела систематични процедури за последващи действия по препоръки от одити и в случай че неспазването на правилата на ЕС продължава да са налице, могат да се използват постепенно засилващи се действия за принудително прилагане. Ефективността на процедурите подлежи на редовен преглед.

Комисията обаче потвърждава, че може да се постигне по-нататъшен напредък за намаляване на времето за задействане на задоволителни мерки по нейните препоръки в резултат на извършени одити и за привеждане в изпълнение на законодателните разпоредби, и по-специално на тези, които отдавна са влезли в сила.

Следователно Комисията работи за подобряване на своите процедури за мониторинг и укрепване на цялото законодателство в областта на храните и здравето, които естествено ще включват последващи действия по препоръките, направени в резултат на одити на Комисията.

б)

Комисията приема препоръка 2, буква б) и ще обсъди с държавите членки възможни подобрения в системата ТRACES в помощ на подготовката на анализите на риска, извършвани от държавите членки, за инспекциите на транспортирането на живи животни.

Препоръка 3 — Подобряване на координацията между официалните инспекции и кръстосаното спазване

Комисията не приема препоръка 3, буква а).

Комисията е на мнение, че когато официалните инспекции, посочени от ЕСП, се използват за достигане на минималния дял 1 % от бенефициерите, които да бъдат проверявани за кръстосано спазване (член 68 от Регламент (ЕС) № 809/2014), те са всъщност в обхвата на одитите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и докладването за тях се оценява, наред с други аспекти, за изчерпателност. Когато обаче тези официални инспекции се извършват при надхвърляне на минималния процент на проверки, тоест извън обхвата на рамката за кръстосано спазване, инспекторите не са задължени по закон да квалифицират и оценяват своите констатации с оглед на правилата за кръстосано спазване и след това да ги докладват. Следователно, и освен ако резултатите от тях не бъдат докладвани, тези проверки — или изчерпателността на докладването за тях — не попадат в обхвата на одитите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

б)

Комисията приема препоръката и ще извърши последващи действия по нея в контекста на експертната група по въпросите на кръстосаното спазване.

104

Насърчаването на хуманното отношение към животните е част от по-широк приоритет за организацията на хранителната верига. Политиката за развитие на селските райони предлага гъвкава рамка/гъвкав набор от инструменти, които позволяват на държавите членки да определят, в съответствие с принципа на субсидиарност и в контекста на споделеното управление, как най-добре да подпомогнат подобряването на хуманното отношение към животните съгласно целите на политиката на ЕС и специфичните условия, възможности и потребности на държавите членки/регионите. В почти една трета от програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. е включена тази мярка и е посочен броят на бенефициерите, получаващи подкрепа.

Що се отнася до риска от неефективно разпределение на ресурсите, Комисията смята, че земеделските стопани се нуждаят от финансова подкрепа, за да спазят поетите си задължения, надхвърлящи базовите стойности на изискванията за хуманно отношение към животните. Очаква се архитектурата на мярката, основаваща се на принципа, че само действия, надхвърлящи рамката на задължителните изисквания, следва да се подпомагат по мярката за хуманно отношение към животните, да предотврати неефективното разпределение на ресурсите.

Комисията продължава да разпространява добри практики и примери за подобряване на хуманното отношение към животните, също така и в добра комбинация с други мерки за развитие на селските райони, и по-специално трансфер на знания и обучение, както и инвестиции.

Препоръка 4 — Използване на подкрепата за развитие на селските райони за постигане на целите в областта на хуманното отношение към животните a)

Комисията приема тази препоръка, която се основава на практиката през текущия програмен период.

Очаква се държавите членки да определят поетите задължения за мярка 14 по такъв начин, че да установят добре базовите стойности и да надхвърлят обичайните практики, за да се осигури истинска добавена стойност на подкрепата и да се избегне свръхкомпенсиране. Комисията ще продължи — в случай на изменения на програмата или ново въвеждане на мярката в текущия програмен период — да насърчава държавите членки да изпълняват тази мярка, по-специално в най-нуждаещите се сектори. Така например всички мерки в свиневъдството също допринасят за по-добро спазване на съответната директива. По подразбиране се провеждат консултации с ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, преди да бъде одобрена нова мярка за хуманно отношение към животните в рамките на развитието на селските райони.

Фактът, че хуманното отношение към животните става една от специфичните цели на развитието на селските райони през периода 2021—2027 г., следва да даде приоритет на хуманното отношение към животните в контекста на развитието на селските райони.

б)

Комисията приема препоръката за насърчаване на обмена на добри практики между държавите членки относно допълнителните (т.е. незадължителните) резултати и показатели за въздействието за мерките за хуманното отношение към животните. Следва да се отбележи, че в предложенията за ОСП за периода след 2020 г. е включена следната специфична цел: „Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните“ и основен показател О.16 — „Брой на животинските единици, обхванати от подпомагане за мерки, насочени към хуманното отношение към животните, здравеопазването или по-голяма биологична сигурност“. Освен това в предложението е включен общ показател за резултатите R.38 — „Подобряване на хуманното отношение към животните: дял на животинските единици, попадащи в обхвата на подпомагано действие за подобряване на хуманното отношение към животните“. Следователно Комисията може да поеме задължението да насърчава в бъдеще обмена на добри практики по показателите за хуманно отношение към животните.

в)

Комисията приема тази препоръка, която се основава на практиката през текущия програмен период.

се предлагат много примери на добри практики за проекти, насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, сред които и инвестиционни проекти (https://enrd.ec.europa.eu/search/site/animal%20welfare_en).

Фактът, че хуманното отношение към животните става една от специфичните цели на развитието на селските райони през периода 2021—2027 г., следва да даде приоритет на хуманното отношение към животните в контекста на развитието на селските райони. В контекста на новия модел на осъществяване на ОСП за периода след 2020 г. Комисията обаче не е в състояние към настоящия момент да поеме по-конкретни задължения във връзка с насоките, предоставяни на държавите членки.

Речник на термините и съкращения

Бройлери: Пилета, отглеждани за производство на месо

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“: Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия

ЕОБХ: Европейски орган за безопасност на храните — агенция на Европейския съюз, която предоставя независими научни консултации и сигнализира за съществуващи и възникващи рискове, свързани с хранителната верига.

ЗИУ: Законоустановени изисквания за управление — те са част от кръстосаното спазване и са определени в редица директиви и регламенти на Европейския съюз. Свързани са с общественото здраве, здравето на животните и растенията, идентификацията и регистрацията на животните, околната среда и хуманното отношение към животните.

Купиране на опашката на свинете: Процедура за отрязване на опашките на свинете с цел да се намали хапането на опашките.

ОСМО: Обща система на ЕС за мониторинг и оценка на мерките за развитие на селските райони

ОСП: Обща селскостопанска политика

Официални инспекции: Термин, използван в доклада за контроли и инспекции на ниво държави членки (напр. от ветеринарните служби) за проверка на правилното прилагане на правилата за хуманно отношение към животните, в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

Проверки за кръстосано спазване: Проверки, насочени към спазването на задълженията за кръстосано съответствие, съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент (ЕС) № 809/2014 и Регламент (ЕС) № 640/2014.

ПРСР: Програма за развитие на селските райони

OIE: Световна организация по здравеопазване на животните (Office International des Épizooties) — междуправителствена организация със 181 държави членки. Тя разработва международно признати стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

TRACES: Интегрирана компютризирана ветеринарна система — многоезичен онлайн инструмент на Комисията за управление за всички санитарни изисквания във връзка с търговията вътре в ЕС и вноса на животни, сперма и ембриони, храна, фуражи и растения.

Бележки

1 Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси на Европейския парламент, „Хуманно отношение към животните в Европейския съюз“, Брюксел, 2017 г.

2 Humane Society International (Международно хуманно общество), „Факти и цифри за търговията с конско месо в ЕС“, 2014 г.

3 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006—2010 г. (2009/2202(INI)) и Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016—2020 г. (2015/2957(RSP)).

4 Проучванията по тази тема включват следното: ФАО, „Преглед на законодателството в областта на хуманното отношение към животните в секторите на говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството“ (Review of animal welfare legislation in the beef, pork, and poultry industries), Рим, 2014 г.; EconWelfare project, FiBL, „Преглед на стандартите и инициативите за хуманно отношение към животните в избрани държави от ЕС и трети държави“ (Overview of animal welfare standards and initiatives in selected EU and third countries), Швейцария, 2010 г.; Комисия по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент, „Сравнителен анализ на стандартите на ЕС за безопасност на храните, околна среда, хуманно отношение към животните и други нетърговски въпроси с няколко избрани държави“ (Comparative analysis of EU standards in food safety, environment, animal welfare and other non-trade concerns with some selected countries), Брюксел, 2012 г.

5 Извършвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1). Законодателството не изисква минимален брой проверки за инспекциите във връзка с хуманното отношение към животните.

6 Директните плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608); плащанията за преструктуриране и конверсия на лозя и събиране на реколтата на зелено съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671) и плащанията на площ и плащанията за хуманно отношение към животните съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

7 ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 2016 г. Годишен отчет за дейността.

8 Съображение 57 и член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549). Дребните земеделски стопани обаче не се освобождават от изпълнението на приложимото законодателство в областта на хуманното отношение към животните и подлежат на официални инспекции за проверка на спазването на това законодателство.

9 SWD(2016) 218 окончателен от 22.6.2016 г., „Преглед на политиката в областта на екологизирането след първата година“ (Review of greening after one year).

10 Както е определено в приложение IІ към Регламент (ЕС) № 1306/2013.

11 Източници: контролни статистически данни за кръстосаното спазване за 2016 г. за популацията, подлежаща на кръстосано спазване; данни на Евростат за 2013 г. за общия брой на стопанствата с добитък и общия брой на стопанствата със свине. Покритието на свиневъдните стопанства се различава значително между отделните държави членки и варира от 7 % от свиневъдните стопанства в Словакия до почти 100 % от свиневъдните стопанства в Белгия, Германия и Люксембург. Няма данни на Евростат за броя на стопанствата, в които се отглеждат телета.

12 Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

13 През предходния програмен период (2007—2013 г.) 15 държави членки са изразходвали 1 млрд. евро за мярката „Хуманно отношение към животните“.

14 Работна група „Животни“, Защо европейското животновъдство е важно в наши дни? Факти и цифри“, 2017 г.

15 ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Оценка на политиката на ЕС за хуманно отношение към животните и възможни бъдещи варианти на политика“, Брюксел, 2010 г.

16 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare, информацията е получена през юни 2018 г.

17 Например: Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C. и Grandin, T., „The Relationship Between Good Handling/Stunning and Meat Quality in Beef, Pork, and Lamb („Връзката между доброто третиране/зашеметяването и качеството на месото при говеждото, свинското и агнешкото“)“, Colorado State University, Fort Collins, 2002 г.; ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Оценка на политиката на ЕС за хуманно отношение към животните и възможни бъдещи варианти на политика“, Брюксел, 2010 г.; Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси на Европейския парламент, „Хуманно отношение към животните в Европейския съюз“, Брюксел, 2017 г.

18 Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1).

19 Становище на Експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях по искане на Комисията във връзка с хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отгледани за търговски цели, Бюлетин на ЕОБХ (2004 г.), 45, 1—29.

20 ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Оценка на политиката на ЕС за хуманно отношение към животните и възможни бъдещи варианти на политика“, Брюксел, 2010 г.

21 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006—2010 г.

22 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. (COM(2012)6 от 15.2.2012 г.).

23 Сметната палата направи преглед на одитните доклади от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, които обхващат всичките 28 държави членки. Тези одитни доклади установиха слабости във всички държави членки с изключение на Финландия.

24 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията от 5 март 2018 г. за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните (OB L 63, 6.3.2018 г., стр. 13).

25 Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016—2020 г. (2015/2957(RSP).

26 В приложение ІІ е представен преглед на резултатите от инспекциите, докладвани от посетените държави членки.

27 Източник: Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 98/58/EО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (COM(2016) 558 окончателен от 8.9.2016 г.) и протоколи от срещите на националните звена за контакт относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране.

28 Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

29 COM(2016) 558 окончателен от 8.9.2016 г. „Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 98/58/EО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели“.

30 COM(2018) 181 окончателен от 13.4.2018 г. „Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение“.

31 Обобщаващ доклад на Комисията „Study visits on rearing pigs with intact tails“ („Проучвателни посещения във връзка с отглеждането на свине с интактни опашки“), 2016 г. (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2016-8987 – MR).

32 Обобщаващ доклад на Комисията „Хуманно отношение към говедата в млекодобивните стопанства“, 2017 г. (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2017-6241).

33 COM(2018) 181 окончателен.

34 Одити или доклади на Комисията за установяване на фактите: 2017-6109 (България), 2017-6217 (Чешка република), 2017-6110 (Турция).

35 Обобщаващ доклад на Комисията „Системи за предотвратяване на транспортирането на животни в недобро здравословно състояние в ЕС“ (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2015-8721 – MR).

36 Обобщаващ доклад на Комисията „Хуманно отношение към животните при клане в държавите членки“ (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ 2015-7213 – MR).

37 Например одитни доклади 2016-8822 - MR, 2014-7059 - MR (Белгия), 2013-6858 - MR ОКОНЧАТЕЛЕН (България), 2017-6022 (Чешка република), 2014-7061 - MR FINAL (Дания), 2016-8763 – MR (Естония), 2017-6126 (Испания), 2014-7075 - MR ОКОНЧАТЕЛЕН (Италия), 2012-6374 - MR ОКОНЧАТЕЛЕН (Румъния).

38 Групово отглеждане на свине майки: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Полша, Португалия, Словения и Финландия. Кокошки носачки: Белгия, България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия и Румънияи. Транспортиране на телета: Ирландия, Франция.

39 Когато беше целесъобразно (например за конкретни препоръки, които към момента на извършване на одита все още бяха неизпълнени), бяха разгледани и по-стари одитни доклади.

40 За да се извърши оценка на всички съответни изисквания на Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23), Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (кодифицирана версия) (OB L 47, 18.2.2009 г., стр. 5), Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (OB L 203, 3.8.1999 г., стр. 53) и на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции (OB L 3, 5.1.2005 г., стр. 1). През 2012 г. Комисията е добавила към препоръката си позоваване на изискванията на Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (OB L 182, 12.7.2007 г., стр. 19).

41 Това беше установено в Германия (3 препоръки), Италия (1 препоръка) и Румъния (1 препоръка).

42 Регламент (ЕО) № 1099/2009.

43 Месо „халал“ или „кашер“. Клането със зашеметяване (с методите, посочени в Регламент (ЕО) № 1099/2009, или с алтернативни методи) може да бъде разрешено от някои религиозни общности.

44 Съображение 18 от Регламент (ЕО) № 1099/2009.

45 Оценка на въздействието, придружаваща документа „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г.“ (SEC(2012) 55 окончателен от 19.1.2012 г.).

46 Обобщаващ доклад на Комисията „Хуманно отношение към животните при клане в държавите членки“ (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ 2015-7213-MR).

47 ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Проучване във връзка с преоставянето на информация на потребителите относно зашеметяването на животните“ (Study on information to consumers on the stunning of animals), 2015 г.

48 В приложение ІІІ е представено описание на използваните процедури в посетените държави членки.

49 В Германия (Северен Рейн-Вестфалия) инспекторите от различните райони използваха различни контролни списъци и нямаше единен подход по отношение на налагането на глоби.

50 Член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004: „Държавите членки гарантират, че официалният контрол се извършва редовно, въз основа на риска и с необходимата честота, за да постигне целите на настоящия регламент“.

51 Например един местен орган в дадена държава членка ще може да види информация за транспортирането на животни в неговия район само ако мястото на заминаване, местоназначението, пунктът на влизане/излизане от ЕС или контролният пункт се намират в района.

52 Регламент (ЕО) № 882/2004.

53 Точка 5.1 от приложението към Решение 2006/677/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 г. за създаване на насоките, които определят критериите за извършването на одити съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 278, 10.10.2006 г., стр. 15).

54 ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, Междинен обобщаващ доклад, „Одити на официалния контрол в държавите членки на ЕС“, (Audits of Official Controls in EU-Member States), 2017 г.

55 Член 38, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48).

56 Компетентният контролен орган, установяващ неспазването, и разплащателната агенция, отговаряща за изчисляване на намалението на плащанията.

57 Работен документ на службите на Комисията относно наличните инструменти за контрол за оптимизиране на ефективността на проверките за кръстосано спазване (DS-2011-2), 2011 г.

58 Член 68, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

59 Членове 3 и 4 от Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) (OB L 10, 15.1.2009 г., стр. 7), членове 3 и 4 от Директива 2008/120/ЕО и член 4 от Директива 98/58/ЕО.

60 От контролния списък липсва само една формална точка.

61 Вследствие на своите одитни заключения Комисията може да стартира процедури, при които финансирането от ЕС за съответната държава членка се намалява. Тези процедури са известни като „финансови корекции“.

62 В съответствие с член 64, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

63 Специален доклад № 26/2016 „Постигането на по-голяма ефективност и опростяване на системата за кръстосано спазване продължава да бъде предизвикателство“ (https://eca.europa.eu).

64 В член 39 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се изисква намалението на плащането да бъде по правило в размер на 3 % и може да бъде намалено до 1 % или увеличено до 5 % въз основа на оценка на значимостта на неспазването.

65 В одити на Комисията за Естония, Италия, Люксембург, Австрия, Португалия и Словакия се докладва за този въпрос.

66 Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

67 „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“ и „Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата“. Целевите области определят връзката между приоритетите на развитието на селските райони, мерките и показателите за мониторинг.

68 Точка 4 от приложение I към Директива 2008/120/ЕО: „свинете трябва да имат постоянен достъп до достатъчно количество материали, позволяващи характерните за тях дейности, като слама, сено, дървесина, дървени стърготини, гъбен компост, торф или смес от такива материали, при условие че не застрашават здравето им“.

69 С които се консултирахме по време на организираната за настоящия одит експертна група.

70 Инициативата „Tierwohl“ в Германия, режимът на етикетиране „UNICARVE“ в Италия.

71 Член 67 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

72 Обобщение на последващите оценки на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007—2013 г., проучване за оценка, Ecorys и IfLS, април 2018 г.

73 ЗИУ (законоустановените изисквания за управление) обхващат изискванията и стандартите, определени в Директива 2008/119/ЕО за защита на телетата (ЗИУ 11), Директива 2008/120/ЕО за защита на свинете (ЗИУ 12) и Директива 98/58/ЕО относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ЗИУ 13). Процентът на несъответствие и разпределението на несъответствията по категории намаление на плащанията не включват случаите на повторно неспазване или умишлено неспазване.

 

1 Така например в преамбюла към Директива 2008/120/ЕО на Съвета са изложени следните съображения: (6) разлики, които могат да нарушат условията на конкуренция, (7) стандарти... за да се гарантира рационалното развитие на производството, поради което се поставя по-голямо ударение върху производството в по-голям мащаб.

2 Вж. Обзорен доклад № 2014-7350, раздел 6.

Събитие Дата
Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / Начало на одита 13.9.2017 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран обект) 12.7.2018 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 3.10.2018 г.
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг одитиран обект) на всички езици 9.11.2018 г.

Одитен екип

Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“, с ръководител Nikolaos Milionis — член на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Janusz Wojciechowski със съдействието на Kinga Wiśniewska-Danek — ръководител на неговия кабинет, и Katarzyna Radecka-Moroz — аташе в кабинета; Colm Friel — главен ръководител; Diana Voinea — ръководител на задача; Paulo Oliveira и Lucia Roșca — заместник-ръководители на задача; Xavier Demarche, Małgorzata Frydel, Michela Lanzutti, Joachim Otto и Maciej Szymura — одитори. Fiona Urquhart предостави езикова помощ.

От ляво надясно: Xavier Demarche, Kinga Wiśniewska-Danek, Joachim Otto, Janusz Wojciechowski, Colm Friel, Diana Voinea, Lucia Roșca.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 г.

PDFISBN 978-92-847-1188-8ISSN 1977-5814doi:10.2865/52554QJ-AB-18-026-BG-N
HTMLISBN 978-92-847-1152-9ISSN 1977-5814doi:10.2865/8986QJ-AB-18-026-BG-Q

© Европейски съюз, 2018 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.