Onderwijs- en opleidingsmonitor 2021

Onderwijs- en opleidingsmonitor 2021

Juridische mededeling

De Onderwijs- en opleidingsmonitor 2021 is opgesteld door het directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (DG EAC) van de Europese Commissie, met de medewerking van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL); de eenheid Analyse van onderwijs- en jongerenbeleid van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA); het Eurydice-netwerk; Eurostat; het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding en zijn Europees netwerk voor expertise in beroepsonderwijs en opleiding (ReferNet), de eenheid Menselijk kapitaal en Werkgelegenheid in het directoraat Innovatie en Groei van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie (JRC). De leden van de Permanente Groep indicatoren en benchmarks zijn tijdens de ontwerpfase geraadpleegd.

Manuscript voltooid op 19 oktober 2021.

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2021
© Europese Unie, 2021

Het beleid inzake hergebruik van documenten van de Europese Commissie wordt ten uitvoer gelegd op basis van Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39). Tenzij anderszins vermeld, is hergebruik van dit document toegestaan krachtens de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en eventuele wijzigingen worden vermeld.
Voor het gebruik of de reproductie van onderdelen die geen eigendom zijn van de Europese Unie, kan het nodig zijn de rechthebbenden rechtstreeks om toestemming te vragen.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_nl