Izglītības un apmācības pārskats 2021

Izglītības un apmācības pārskats 2021

Sīkāka informācija

Izglītības un apmācības statistika

Piekļuve Eiropas statistikai par ES izglītības un apmācības politiku (Eurostat, “Erasmus+”, PISA, ICILS...)

Eurydice

Eurydice ir sadarbības tīkls, ko veido 40 valsts vienības no 37 programmas “Erasmus+” valstīm. Tīkla uzdevums ir skaidrot, kā Eiropā tiek organizētas izglītības sistēmas un kā tās darbojas.
Eurydice publicē valstu izglītības sistēmu aprakstus, salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un statistiku, kā arī ar izglītības jomu saistītas ziņas un rakstus.
Izglītības statistikas jomā ziņojums “Strukturālie rādītāji izglītības un apmācības sistēmu uzraudzībai Eiropā – 2021. gads: pārskats par galvenajām reformām kopš 2015. gada” tika publicēts 2021. gada 9. decembrī.

Eiropas izglītības telpa

Eiropas izglītības telpas mērķis ir veicināt sadarbību starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai vēl vairāk uzlabotu nacionālo izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un iekļautību un līdz 2025. gadam radītu patiesu Eiropas mācību telpu, kas dod labumu visiem izglītojamajiem, skolotājiem un iestādēm.

Sīkāka informācija

  • Komisijas paziņojums par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam (publicēts 2020. gada 30. septembrī), kurā izklāstīta virkne līdzekļu un atskaites punktu sešās dimensijās (kvalitātes, iekļaušanas un dzimumu līdztiesības, zaļās un digitālās pārkārtošanās, skolotāju un pasniedzēju, augstākās izglītības, ģeopolitiskā dimensija).
  • Faktu lapa “Eiropas izglītības telpas izveide līdz 2025. gadam” (2020. gada septembris).
  • Padomes rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030) (pieņemta 2021. gada 18. februārī).

Ilgtspējīgas attīstības mērķis izglītībā (4. IAM – Kvalitatīva izglītība)

Šajā Eurostat tīmekļvietnē ir sniegts statistikas datu pārskats par 4. IAM “Kvalitatīva izglītība” Eiropas Savienībā, kura nolūks ir nodrošināt iekļaujošu un vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem. Pārskata pamatā ir ES IAM rādītāju kopums, ko izmanto, lai pārraudzītu progresu virzībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) ES kontekstā.