Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Teisinis pranešimas

2021 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį parengė Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas. Jį rengiant prisidėjo Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) Švietimo ir jaunimo politikos analizės skyrius, tinklas „Eurydice“, Eurostatas, Europos profesinio mokymo plėtros centras ir jo Europos informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą tinklas („ReferNet“) ir Komisijos Jungtinio tyrimų centro Ekonomikos augimo ir inovacijų direktorato Žmogiškojo kapitalo ir užimtumo skyrius. Rengiant dokumentą buvo konsultuojamasi su Rodiklių ir lyginamųjų standartų nuolatinės grupės nariais.

Rankraštis baigtas rengti 2021 m. spalio 19 d.

Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras, 2021.
© Europos Sąjunga, 2021

Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika įgyvendinama pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39). Jeigu nenurodyta kitaip, šį dokumentą leidžiama pakartotinai naudoti pagal „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0) licenciją (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir visi pakeitimai.
Norint naudoti ar atgaminti elementus, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_lt