Rapport om uddannelsesovervågning 2021

Rapport om uddannelsesovervågning 2021

Juridisk meddelelse

Tilstandsrapporten om uddannelse 2021 blev udarbejdet af Europa-Kommissionens generaldirektorat for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur (GD EAC) med bidrag fra generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL), enheden for analyse af uddannelses- og ungdomspolitik under EU's forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), Eurydice-netværket, Eurostat, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og dets europæiske ekspertisenetværk for erhvervsrettet uddannelse (ReferNet) og kontoret for menneskelig kapital og beskæftigelse i Direktoratet for Vækst og Innovation under Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC). Medlemmerne af Den Stående Gruppe for Indikatorer og Benchmarks blev hørt i udkastfasen.

Manuskriptet blev afsluttet den 19. oktober 2021.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2021
© Den Europæiske Union, 2021.

Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter gennemføres i henhold til Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39). Medmindre andet er angivet, er videreanvendelse af dette dokument tilladt under en Creative Commons Kreditering 4.0 International (CC-BY 4.0)-licens (https://creativecom mons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt direkte at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_da