Обзор на образованието и обучението за 2020 г.

Обзор на образованието и обучението за 2020 г.

База данни на Евростат

В Обзора на образованието и обучението се използват различни източници, и по-специално статистика на Евростат за образованието и обучението.

На уебсайта на Евростат се предоставя информация относно участието на физически лица в дейности за образование и обучение, финансирането на образованието, преподавателите и резултатите от образованието.