říjen 2016

Podpis dohody o Evropském fondu pro strategické investice, Brusel, 22. července 2015.
Podpis dohody o Evropském fondu pro strategické investice, Brusel, 22. července 2015

Nejdůležitější prioritou Evropské komise je dosáhnout v Evropě opětovného růstu a zvýšit počet pracovních míst bez dalšího zadlužování.

Od začátku celosvětové hospodářské a finanční krize se EU potýká s nízkou úrovní investic a vysokou nezaměstnaností.

V rámci řešení tohoto problému Komise spolu s Evropskou investiční bankou, zahájila realizaci investičního plánu pro Evropu. V roce 2015 vznikl Evropský fond pro strategické investice, do kterého EU na počátku vložila 21 miliard EUR. Tato částka se bude zvyšovat díky multiplikačnímu efektu vyvolanému zájmem investorů ze soukromé i veřejné sféry a během tří let se aktivují investice přesahující 315 miliard EUR. Již po jednom roce se očekává, že plán dokáže v celé EU uvést do pohybu nové investice v částce vyšší než 138 miliard EUR, a to od velkých společností zaměstnávajících stovky lidí až po malé a středně velké podniky, které potřebují kapitál k tomu, aby mohly rozvíjet své nápady. Vzhledem k dosavadnímu úspěchu plánu se Komise zavázala zdvojnásobit prostředky ve fondu a navrhla, aby se cílová částka do roku 2020 zvýšila alespoň na 500 miliard EUR, a nejpozději do roku 2022 by se částka měla zdvojnásobit na 630 miliard EUR.

PROČ POTŘEBUJEME INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU

Od začátku celosvětové hospodářské a finanční krize se EU potýká s nízkou úrovní investic a vysokou nezaměstnaností.

V krátkodobém horizontu oslabují nedostatečné investice hospodářský růst, snižuje se totiž ekonomická aktivita. V dlouhodobém horizontu narušují konkurenceschopnost a růstový potenciál ekonomiky. Současná roční úroveň investic je oproti minulosti nižší o 300 miliard EUR. Tento pokles investic po několik let výrazně brzdil růst i zaměstnanost. Nízká úroveň investic je i nadále jedním z důvodů dosavadního slabého oživení evropské ekonomiky.

I přes dostupnost peněžních prostředků si investice udržují nízkou úroveň, jelikož investoři nemají odvahu investovat. V blízké budoucnosti očekávají jen slabý růst, mimo jiné také kvůli nejistému politickému a hospodářskému vývoji v EU i v dalších částech světa. Některé ekonomiky EU vykazují vysokou úroveň veřejného a soukromého dluhu.

V některých zemích je i nadále obtížné získat úvěr nebo grant, zejména pro malé a středně velké podniky. Vlády zásluhou vysokých veřejných dluhů podstatně omezily investice, veřejný dluh mezi lety 2008 až 2015 vzrostl z průměrných 60 % hrubého domácího produktu v EU na přibližně 90 %. To je také důvodem, proč byla EU nucena sladit své snahy o oživení investic a nasměrování Evropy na cestu k udržitelnému vytváření pracovních míst a stabilnímu růstu. Odpovědí byl investiční plán pro Evropu.

V důsledku hospodářské krize v EU velmi výrazně stoupla nezaměstnanost.
V důsledku hospodářské krize v EU velmi výrazně stoupla nezaměstnanost

JAKÉ KROKY EU PODNIKÁ

Celkový přístup Komise se opírá o tři prvky: obnovení investic, provádění reforem trhu a dodržování zodpovědné fiskální politiky, která brání nadměrnému veřejnému dluhu.

Jádrem této strategie je investiční plán pro Evropu. Jeho cílem je odstranit překážky bránící investování, zviditelnit investiční projekty a poskytnout jim technickou podporu a rozumněji využívat nové i stávající finanční prostředky.

Komise společně s Evropskou investiční bankou zahájila realizaci investičního plánu pro Evropu. V roce 2015 vznikl Evropský fond pro strategické investice, do kterého EU na počátku vložila 21 miliard EUR. Tato částka se bude zvyšovat díky multiplikačnímu efektu vyvolanému zájmem investorů ze soukromé i veřejné sféry a během tří let se aktivují investice přesahující 315 miliard EUR.

Jak fond funguje?

Fond poskytuje záruky na podporu projektů financovaných Evropskou investiční bankou. Zaměřuje se na infrastrukturu, inovace a menší podniky.

Fond poskytuje záruky, díky nimž může Evropská investiční banka vkládat prostředky do většího počtu často rizikovějších projektů a realizovat své investice rychleji, než jak by tomu bylo bez existence této záruky. Fond je rozhodně na nejlepší cestě k tomu, aby dokázal v reálné ekonomice do poloviny roku 2018 zmobilizovat dodatečné investice v částce 315 miliard EUR. Aktivně působí již ve 27 členských státech a podle doposud schváleného financování (říjen 2016) se očekává, že podnítí investice přesahující 138 miliard EUR. Ty směřují zejména do menších podniků.

Do října 2016 bylo v rámci fondu schváleno financování 134 infrastrukturních projektů ve výši 17,4 miliardy EUR. Ve prospěch menších podniků bylo navíc schváleno více než 220 smluv o financování v celkové hodnotě 7,5 miliardy EUR. Předpokládá se, že tyto finanční prostředky nakonec využije téměř 290 000 menších podniků. Navrhovatelé projektů mohou předkládat žádosti o financování Evropské investiční bance, malé podniky mohou žádat prostřednictvím místních finančních zprostředkovatelů.

Příkladem jednoho z mnoha dobrých projektů je společnost Ginkgo Fund 2, která čistí kontaminované průmyslové objekty a přeměňuje je na byty a kanceláře. Očekává se, že společnost Ginkgo vytvoří v Belgii a Francii přibližně 5 000 bytových jednotek a také 8 500 pracovních míst. Dekontaminace, kterou společnost Ginkgo provádí, má svůj význam pro budoucnost evropských měst, v nichž se nachází 3,5 milionu nevyužívaných bývalých průmyslových objektů. Evropská investiční banka v rámci fondu poskytla finanční prostředky v celkové výši 30 milionů EUR. Tato podpora z fondu přilákala soukromé investory, a podařilo se tak pokrýt celkové náklady na projekt ve výši 120 milionů EUR.

Seznam financovaných projektů lze najít on-line.

Součástí investičního plánu jsou kromě financování také nástroje vyvinuté EU, které mají investičním projektům pomoci uchytit se v reálné ekonomice.

V září 2015 bylo zřízeno Evropské centrum pro investiční poradenství, které má poskytovat administrativní a technickou podporu navrhovatelům projektů po celé Evropě. Navrhovatelé projektů, veřejné orgány a soukromé společnosti mohou využít technické podpory, která jim umožní projekty rozjet a připravit na příliv investic. Nabízí se jim poradenství v oblasti vhodných zdrojů financování a přístup k jedinečnému souboru technických a finančních znalostí.

Komise se rozhodla poskytnout investorům širší přehled o investičních příležitostech v EU, a vytvořila proto Evropský portál investičních projektů, který byl uveden do provozu dne 1. června 2016. Navrhovatelé projektů mohou své projekty předkládat on-line, na portálu se pak jednotlivé projekty zobrazí potenciálním investorům – jedná se tedy o určitý druh zprostředkování.

Jak investiční plán funguje?
Jak investiční plán funguje?

Evropské strukturální a investiční fondy

Výše zmíněné peněžní prostředky však nejsou jedinými investicemi do ekonomiky EU. Rozpočet EU vždy zahrnoval prostředky zaměřené na podporu hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů v příjmech, vytváření bohatství a příležitostí a na zajištění růstu. Je možná matoucí, že jsou známy jako evropské strukturální a investiční fondy.. Na Evropském fondu pro strategické investice zřízeném v rámci investičního plánu jsou zcela nezávislé, oba nástroje však dokážou společně velmi dobře fungovat, což Komise podporuje.

Evropské strukturální a investiční fondy jsou ve skutečnosti tvořeny pěti hlavními fondy, které vzájemně spolupracují při podpoře hospodářského růstu ve všech zemích EU:

Dohromady mají na rozpočtové období 2014–2020 k dispozici 454 miliard EUR, které směřují do prioritních oblastí EU, jako jsou např. výzkum, vývoj a inovace, podpora menších podniků, nízkouhlíkové hospodářství a informační a komunikační technologie.

Strukturální fondy se od Evropského fondu pro strategické investice liší tím, že financují projekty prostřednictvím grantů a finančních nástrojů a v jednotlivých členských státech se provádí decentralizovaně. Evropský fond pro strategické investice poskytuje nástroje rizikového financování prostřednictvím Evropské investiční banky.

Financování z Evropského fondu pro strategické investice i ze strukturálních fondů může získat každý projekt, který je ekonomicky životaschopný, má potenciál podpořit vytváření pracovních míst a růst v EU a je v souladu s prioritami EU v oblasti investic.

Díky posílenému a rozšířenému Evropskému fondu pro strategické investice vznikne ještě více pracovních míst a dojde k oživení růstu a konkurenceschopnosti. Současně bude kladen mimořádný důraz na rizikovější/dodatečné investice, které mají pro udržitelný růst v Evropě zásadní význam.

Tato publikace je k dispozici ve 24 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT
  • Evropská komise
  • Generální ředitelství pro komunikaci
  • Informace pro občany
  • 1049 Brusel
  • BELGIE