Legal notices - EU Law and Publicaitons - Om publikationsbyrån

Legal Notice - Title

Rättsliga meddelanden

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Legal Notice - Disclaimer

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har tagit fram den här webbplatsen för att ge allmänheten bättre tillgång till information om EU:s lagstiftning, publikationer och politik. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om vi får reda på att det finns felaktigheter försöker vi rätta till dem.

Publikationsbyrån frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet:

 • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser, som Publikationsbyrån varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument som finns på internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan, eller sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Publikationsbyrån frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå på den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Den här ansvarsfriskrivningen är inte avsedd att inskränka Publikationsbyråns ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för Publikationsbyrån i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Rättsliga meddelanden – Upphovsrätt

Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 2019–2021


Dessa allmänna principer kan i vissa fall omfattas av villkor som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild publikation.

Om du vill använda material (t.ex. text, foton, bilder och diagram) som en tredje part har upphovsrätt till, måste du söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det gäller även foton på personer i EU:s officiella institutionskatalog (EU Whoiswho) och i avsnittet ”Evenemang” (https://op.europa.eu/sv/web/about-us/events).

Det allmänna tillståndet ovan omfattar inte heller logotyper eller varumärken.

Om du har andra frågor om upphovsrätt kan du skicka dem till op-copyright@publications.europa.eu

Rättsligt meddelande – skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Behandling: Registrering av användare på portalen för Europeiska unionens publikationsbyrå, inklusive webbplatsen för EU-publikationer (tidigare EU Bookshop)

Personuppgiftsansvarig: Europeiska unionens publikationsbyrå, enhet C.1 ”Publikationsbyråns portal”

Referens: DPR-EC-00449

Innehåll

 1. Inledning
 2. Varför samlar ni in, sparar och behandlar mina personuppgifter?
 3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?
 4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?
 5. Hur länge sparar ni uppgifterna?
 6. Hur skyddar ni mina uppgifter?
 7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?
 8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?
 9. Vem kan jag kontakta?
 10. Var hittar jag mer information?

1. Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av användarregistrering på portalen för EU:s publikationsbyrå, inklusive webbplatsen för EU-publikationer (tidigare EU Bookshop), som sköts av EU:s publikationsbyrå, enhet C.1 ”Publikationsbyråns portal”.

2. Varför samlar ni in, sparar och behandlar mina personuppgifter?

Syfte: Publikationsbyråns enhet C.1 ”Publikationsbyråns portal” samlar in och använder dina personuppgifter för användarregistrering på Publikationsbyråns portal, inklusive för tjänsterna för att beställa tryckta publikationer på webbplatsen för EU-publikationer.

Uppgiftsbehandlingen består i att vi sparar dina personuppgifter i en databas.

Uppgifterna används också anonymt för studier och/eller statistik i syfte att förbättra tjänsten.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

- Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.

- Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Rättslig grund för behandlingen: Publikationsbyråns uppdrag – Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå.

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Obligatoriska uppgifter för att skapa ett fullständigt konto:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Mejladress
 • Lösenord (krypterat)

Obligatoriska uppgifter för konto med ”enkel inloggning” (uppgifterna hämtas från externa tjänster som Facebook, Twitter och EU Login):

 • Användarnamn
 • Mejladress (inte för Twitter)
 • Förnamn
 • Efternamn

Frivilliga uppgifter:

 • Telefonnummer
 • Intresseområden
 • Varför du registrerar dig
 • Adresstyp
 • Förnamn (kan skilja sig från det namn som anges under de obligatoriska uppgifterna)
 • Efternamn (kan skilja sig från det namn som anges under de obligatoriska uppgifterna)
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Mejladress (kan skilja sig från den mejladress som anges under de obligatoriska uppgifterna)
 • Typ av person
 • ​Organisation
 • Avdelning
 • Befattning

Du behöver inte uppge personuppgifter för att söka på Publikationsbyråns portal. Däremot måste du lämna dina personuppgifter om du vill använda de tjänster som kräver ett fullständigt konto, t.ex. ”Mina adresser”, ”Mina listor”, ”Mina widgetar”, ”Mina beställningar”, ”Min profil”, ”Mina aviseringar”, ”Mina anteckningar”, ”Mina omdömen”, ”Mina sökningar” och ”Mina RSS”.

Du måste också uppge personuppgifter om du beställer en publikation som ska skickas till din hemadress.

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling, det vill säga för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Om du skapar ett fullständigt konto kan du själv radera dina personuppgifter när du vill (välj alternativet ”Ta bort konto”).

Om du inte använder ditt konto på tre år får du ett meddelande och om du då inte svarar inom en månad tas kontot bort automatiskt.

6. Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar eller hos underleverantören Arcania Sasu som ansvarar för leveransen av tryckta beställningar. All uppgiftsbehandling måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående.

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EU:s publikationsbyrå, enhet C.1 ”Publikationsbyråns portal”, för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

9. Vem kan jag kontakta?

- Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta Publikationsbyråns personuppgiftsansvariga enhet C.1 ”Publikationsbyråns portal” på info@publications.europa.eu.

‑ Kommissionens dataskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

‑ Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

10. Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Gå till registret

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00449