Sprawa C-720/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf – Niemcy) – GR / Stadt Duisburg [Odesłanie prejudycjalne – Układ stowarzyszeniowy EWG – Turcja – Decyzja nr 1/80 – Artykuł 7 akapit pierwszy – Prawo pobytu członków rodziny tureckiego pracownika należącego do legalnego rynku pracy państwa członkowskiego – Nadanie obywatelstwa danemu członkowi rodziny w przyjmującym państwie członkowskim – Zachowanie prawa pobytu – Prawa nabyte]