Υπόθεση C-538/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Constanța (Ρουμανία) στις 10 Ιουλίου 2019 – TS, UT, VU κατά Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța