Sprostowanie do rezolucji Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1368 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 (Dz.U. L 248 z 3.10.2018)