Mål C-638/18: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 30 april 2020 – Europeiska kommissionen mot Rumänien (Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 2008/50/EG – Luftkvalitet – Artikel 13.1 och bilaga XI – Systematiskt och varaktigt överskridande av gränsvärdena för mikropartiklarna (PM10) i zonen RO32101 (Bukarest, Rumänien) – Artikel 23.1 – Bilaga XV – Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” – Lämpliga åtgärder)