Sprawa C-542/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 31 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen – Szwecja) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel i in. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2002/92/WE — Zakres stosowania — Pojęcie „pośrednictwa ubezpieczeniowego” — Dyrektywa 2004/39/WE — Zakres stosowania — Pojęcie „doradztwa inwestycyjnego” — Doradztwo udzielane podczas pośrednictwa ubezpieczeniowego i dotyczące inwestowania kapitału w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym — Kwalifikacja działalności pośrednika ubezpieczeniowego wobec braku jego zamiaru zawarcia rzeczywistej umowy ubezpieczeniowej)