Υπόθεση C-542/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 31ης Μαΐου 2018 [αίτηση του Högsta domstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, κατά Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel κ.λπ. κατά Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2002/92/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια της «ασφαλιστικής διαμεσολαβήσεως» — Οδηγία 2004/39/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια της «επενδυτικής συμβουλής» — Συμβουλές δοθείσες στο πλαίσιο ασφαλιστικής διαμεσολαβήσεως για την επένδυση κεφαλαίων σε ασφάλιση ζωής διά κεφαλαιοποιήσεως — Χαρακτηρισμός της δραστηριότητας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή όταν δεν έχει πρόθεση να συνάψει πραγματική ασφαλιστική σύμβαση)