2012/266/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1/2012 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ, της 26ης Απριλίου 2012 , για τη λήξη της θητείας του διευθυντή του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΑΕ)