Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/60 оd 11. siječnja 2019. o izmjeni Odluke 2009/866/EZ, Odluke 2010/419/EU, Provedbene odluke 2012/651/EU i Provedbene odluke (EU) 2016/1685 u pogledu predstavnika nositelja odobrenja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 15) (Tekst značajan za EGP.)