Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (Europeiska unionens officiella tidning L 44 av den 14 februari 2014)