Odluka Vijeća (EU) 2020/2022 od 4. prosinca 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Tekst značajan za EGP)