Решение (ЕС) 2020/2022 на Съвета от 4 декември 2020 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП (текст от значение за ЕИП)