Návrh nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie {SEC(2005) 447}