Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu {SEC(2005) 447}