Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta {SEK(2005) 447}