Ettepanek Europa Parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta {SEK(2005) 447}