Domstolens beslut (femte avdelningen) den 8 oktober 2004 i mål C-249/03: Europeiska gemenskapernas kommission mot Transport Environment Development Systems (Trends) m.fl. (Skiljedomsklausul – Beslut 2004/407/EG, Euratom – Artiklarna 2 och 3 – Återförvisning till förstainstansrätten)