Kommissionens beslut av den 29 juli 1983 om förteckningen över de anläggningar i Australien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (83/384/EEG)