Skriftlig fråga E-4480/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) till kommissionen. Skydd för sjöcontainrar