2013/794/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2013 o priznavanju Gruzije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9224) Besedilo velja za EGP