2013/794/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  19. decembra 2013 o uznaní Gruzínska podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2013) 9224] Text s významom pre EHP